Hyppää sivuvalikkoon

Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2021 - 2025

Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2021–2025 on vireillä. Kaavatyö etenee arviolta seuraavasti: vuonna 2022 aloitusvaihe, vuonna 2023 valmisteluvaihe, vuonna 2024 ehdotusvaihe ja vuonna 2024 hyväksymisvaihe.

Vaiheyleiskaavan ehdotuksesta saatua palautetta käsitellään

Valtuustokauden vaiheyleiskaavan ehdotus oli nähtävillä 21.3.–22.4.2024 välisen ajan ja siitä pyydettiin muistutuksia ja viranomaislausuntoja. Parhaillaan käsitellään saatua palautetta ja valmistellaan vaiheyleiskaavaehdotusta hyväksymiskäsittelyihin. Tavoitteena on, että vaiheyleiskaava hyväksytään valtuustossa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Yhdyskuntalautakunta päätti kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kokouksessaan 19.3.2024 (74 §). Samalla lautakunta hyväksyi päätösponnet, jotka tullaan huomioimaan lopullisessa hyväksyttävässä kaavaehdotuksessa. Hyväksytyt ponnet ovat:

  • Taysin alueen määräyksiä muokataan Pirkanmaan hyvinvointialueen esittämä palaute huomioiden, priorisoiden alueen suunnittelua sairaala-alueena ihmisten hengen ja terveyden näkökulmasta ja kriittisen maanalaisen infran turvaamista johtamalla sadevedet hallitusti pois alueelta.
  • Eteläpuiston osalta määräys yhtenäistetään asemakaavaohjelman kirjausten kanssa.

Vaiheyleiskaavan aineisto muodostuu kaavakartoista ja selostuksesta sekä kaava-aineiston liitteistä.

Vaiheyleiskaava perustuu valmistuneisiin selvityksiin

 

Vaiheyleiskaavaehdotuksen sisältö lyhyesti

Kantakaupungin vaiheyleiskaava – valtuustokausi 2021–2025 ja Keskustan strategisen osayleiskaavan vaiheittainen muutos koskevat Tampereen Kantakaupunkia ydinkeskusta mukaan lukien.

Millaisia uusia kaavamääräyksiä vaiheyleiskaavassa on?

Koko kantakaupungin kaava-aluetta koskee kaksi teemaa: Ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä Viherympäristö ja vapaa-ajan palvelut. Lisäksi neljälle osa-alueelle on esitetty voimassa olevaa yleispiirteistä yleiskaavaa tarkempia kehittämisperiaatteita. Vaiheyleiskaavan neljä tarkemman suunnittelun osa-aluetta ovat:

  • Tesoman asemanseutu
  • Lielahti-Hiedanranta
  • Keskusta
  • Alasjärven itäpuoli

Näiden teemojen ja osa-alueiden lisäksi yleiskaavaan tehdään tarvittavia päivityksiä, jotka liittyvät muun muassa kaupunkistrategian kasvun ja elinvoiman vyöhykkeeseen, joukkoliikenteen laatukäytäviin ja kaupan ohjaamiseen.

Mitä uusilla kaavamääräyksillä tavoitellaan?

Siniviherrakenne eli viheralueet, puut ja vesistöt ovat avainasemassa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja varautumisessa. Siniviherrakenne mahdollistaa asukkaille terveelliset elinolot ja elinympäristön. Yleiskaavan määräyksillä turvataan ja kehitetään yhtenäistä siniviherrakennetta.

Tulevaisuudessa ilmasto muuttuu ja lämpenee ilmastonmuutoksen hillintätoimista huolimatta. Muutokseen tulee varautua myös kaupunkiympäristössä ja suunnittelussa, jotta taataan asukkaille jatkossakin terveellinen elinympäristö.

Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta, asemakaavamuutosten laatimista ja asemakaavoittamattomien alueiden kehittämistä.

Vaiheyleiskaavan sisältö ja rakenne

Vaiheyleiskaava ei ole kokonaisyleiskaava vaan keskittyy tiettyihin teemoihin ja alueisiin.

Vireillä oleva vaiheyleiskaava täydentää hyväksymisensä jälkeen yleiskaavatilannetta. Yleiskaavatilanne kantakaupungissa muodostuu kolmesta voimassa olevasta ja hyväksytystä yleiskaavasta:

  • Kantakaupungin yleiskaava 2040
  • Keskustan strateginen osayleiskaava
  • Kantakaupungin vaiheyleiskaava 2017-2021

Tampereen kantakaupungin vaiheyleiskaavan koko kaava-aluetta koskevat teemat ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja viherympäristön kehittäminen. Lisäksi on esitetty strategista yleiskaavaa tarkempaa ratkaisua neljälle osa-alueelle, jotka ovat Tesoman asemanseutu, Lielahti-Hiedanranta, Keskusta ja Alasjärven itäpuoli. Vaiheyleiskaava muodostuu viidestä kartasta. Kartoilla 1-4 täydennetään tai muutetaan voimassa olevaa yleiskaavayhdistelmää. Kartta 5 on uusi kartta, jonka mittakaava on muita karttoja tarkempi.

Suunnittelun lähtökohdat

Tampereella yleiskaavavalmistelu ja sen tavoitteet on vahvasti kytketty kaupunkistrategian toteuttamiseen. Tampereen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.11.2021 kaupunkistrategian ja valtuustokauden vaiheyleiskaavatyö perustuu sen Hiilineutraaleja tekoja -otsikon sisältöihin. Strategiassa toimenpiteiksi on määritelty määrätietoinen luonnon monimuotoisuuden parantaminen ja ilmastoriskeihin varautuminen. Yleiskaavatyössä etsitään kaupunki- ja luonnonympäristöön sekä liikenteeseen ratkaisuja, jotka tukevat ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen hillintää sekä edistävät luonnon monimuotoisuutta. Yleiskaavaratkaisujen tulee samalla varmistaa, että kaupunkilaisten arki on sujuvaa ja kaupungin elinvoima lisääntyy. Tavoitteena on, että Tampere kasvaa kestävästi ja laadukkaasti, kaupunkiympäristöstä muodostuu viihtyisä ja houkutteleva ja että lähiluonto huomioidaan kaupungin kehittämisessä.

Vaiheyleiskaavatyö koskee kantakaupungin aluetta ja sen koko kaava-aluetta koskevat sisällöt ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja viherympäristön ja vapaa-ajanpalveluiden kehittäminen. Kaikilla olemassa olevilla ja muuttuvilla alueilla yleispiirteinen yleiskaava ei ohjaa tarpeeksi tarkasti asemakaavojen laadintaa. Kuluvalla valtuustokaudella vaiheyleiskaavassa esitetään tarkemmat yleiskaavaratkaisut neljälle osa-alueelle: Tesoman asemanseudulle, Lielahti-Hiedanrannalle, keskustaan ja Alasjärven itäpuolelle.

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/vaiheyleiskaava2021-2025

Päivitetty 23.4.2024