Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2021 - 2025

Yleiskaavatyössä siirrytään valmisteluvaiheeseen

Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 7.3.2022 Kantakaupungin vaiheyleiskaavan – valtuustokausi 2021–2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) yleisesti nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 10.3.-11.4.2022. Nähtävillä olon aikana järjestettiin yhteensä viisi asukastilaisuutta: koko kaavaa koskeva tilaisuus ja kullakin osa-alueella oma, kyseistä osa-aluetta, koskeva asukastilaisuus. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 100 asukasta.

Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan että sen liitteenä olleeseen Lielahden yleissuunnitelman aineistoihin.

Vaiheyleiskaavatyö jatkuu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen läpikäymisellä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteen käsittelyn jälkeen kaavatyössä siirrytään valmisteluvaiheeseen, jonka aikana laaditaan kaavaluonnos. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville alkuvuodesta 2023.

Suunnittelun lähtökohdat

Tampereella yleiskaavavalmistelu ja sen tavoitteet on vahvasti kytketty kaupunkistrategian toteuttamiseen. Tampereen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.11.2021 kaupunkistrategian ja valtuustokauden vaiheyleiskaavatyö perustuu sen Hiilineutraaleja tekoja -otsikon sisältöihin. Strategiassa toimenpiteiksi on määritelty määrätietoinen luonnon monimuotoisuuden parantaminen ja ilmastoriskeihin varautuminen. Yleiskaavatyössä etsitään kaupunki- ja luonnonympäristöön sekä liikenteeseen ratkaisuja, jotka tukevat ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen hillintää sekä edistävät luonnon monimuotoisuutta. Yleiskaavaratkaisujen tulee samalla varmistaa, että kaupunkilaisten arki on sujuvaa ja kaupungin elinvoima lisääntyy. Tavoitteena on, että Tampere kasvaa kestävästi ja laadukkaasti, kaupunkiympäristöstä muodostuu viihtyisä ja houkutteleva ja että lähiluonto huomioidaan kaupungin kehittämisessä.

Vaiheyleiskaavatyö koskee kantakaupungin aluetta ja sen koko kaava-aluetta koskevat sisällöt ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja viherympäristön ja vapaa-ajanpalveluiden kehittäminen. Kaikilla olemassa olevilla ja muuttuvilla alueilla yleispiirteinen yleiskaava ei ohjaa tarpeeksi tarkasti asemakaavojen laadintaa. Kuluvalla valtuustokaudella vaiheyleiskaavassa esitetään tarkemmat yleiskaavaratkaisut neljälle osa-alueelle: Tesomalle, Lielahti-Hiedanrannalle, keskustalle ja Alasjärven itäpuolelle.

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/vaiheyleiskaava2021-2025

Päivitetty 17.11.2022