Hyppää sivuvalikkoon

Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2021 - 2025

Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2021–2025 on vireillä. Kaavatyö etenee arviolta seuraavasti: vuonna 2022 aloitusvaihe, vuonna 2023 valmisteluvaihe, vuonna 2024 ehdotusvaihe ja vuonna 2024 hyväksymisvaihe.

Ajankohtaista

Valtuustokauden vaiheyleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto oli yleisesti nähtävillä 9.3.–11.4.2023 välisen ajan. Luonnoksesta saatiin yli sata mielipidettä ja vastausta karttakyselyyn. Kaavatyö jatkuu lisäselvitysten laatimisella, mielipiteiden ja lausuntojen läpikäymisellä ja vaiheyleiskaavaehdotuksen valmistelulla. Kaupunginhallitus käsittelee luonnoksesta saatua palautetta ja linjaa ehdotuksen sisällöstä kokouksessaan 25.9.2023. Kaavaehdotus tulee yleisesti nähtäville keväällä 2024.

Ehdotuksen valmistelua varten tehdään kaava-alueella lisää selvityksiä. Syksyyn mennessä valmistuu pienvesi- ja vesistöselvitys sekä Rantojen virkistyspalvelujen selvitys. Vaiheyleiskaavaan liittyvät Tampereen hulevesiohjelman ja keskustan liikennejärjestelmätyön päivitykset valmistuvat loppuvuoden aikana. Tesoman asemanseudulla ja Alasjärven itäpuolella tehdään arkeologisia selvityksiä. Niihin liittyviä maastotöitä tehdään toukokuun 2023 aikana.

Vaiheyleiskaavaluonnos ja valmisteluaineisto

Vaiheyleiskaavan aineistoon kuuluu 5 karttaa, kaavaselostus sekä kartat voimassa olevista yleiskaavoista kumottavista merkinnöistä.

Elinkeinoalueiden visiotyö

Yhdessä vaiheyleiskaava-aineiston kanssa oli nähtävillä Tampereen elinkeinoalueiden visiotyön raporttiluonnos. Visiotyö perustuu hyväksyttyihin Tampereen kaupungin elinkeinopoliittisiin linjauksiin, joissa tunnistettiin tarve jalkauttaa elinkeinokehittämisen tavoitteita yritysaluevisioiden muodossa. Visioraportissa täsmennetään keskeisiä yritysalueiden kehittämislinjauksia sekä esitetään polku aluekohtaisten visioiden laatimiseksi.

Vaiheyleiskaavan sisältö ja rakenne

Vaiheyleiskaava ei ole kokonaisyleiskaava vaan keskittyy tiettyihin teemoihin ja alueisiin.

Vireillä oleva vaiheyleiskaava täydentää hyväksymisensä jälkeen yleiskaavatilannetta. Yleiskaavatilanne kantakaupungissa muodostuu kolmesta voimassa olevasta ja hyväksytystä yleiskaavasta:

  • Kantakaupungin yleiskaava 2040
  • Keskustan strateginen osayleiskaava
  • Kantakaupungin vaiheyleiskaava 2017-2021

Tampereen kantakaupungin vaiheyleiskaavan koko kaava-aluetta koskevat teemat ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja viherympäristön kehittäminen. Lisäksi on esitetty strategista yleiskaavaa tarkempaa ratkaisua neljälle osa-alueelle, jotka ovat Tesoman asemanseutu, Lielahti-Hiedanranta, Keskusta ja Alasjärven itäpuoli. Vaiheyleiskaava muodostuu viidestä kartasta. Kartoilla 1-4 täydennetään tai muutetaan voimassa olevaa yleiskaavayhdistelmää. Kartta 5 on uusi kartta, jonka mittakaava on muita karttoja tarkempi.

Katso esittelyvideo vaiheyleiskaavan kartoista

Vaiheyleiskaava koostuu viidestä kartasta. Videolla esitellään vaiheyleiskaavan karttojen sisältö ja kuinka ne täydentävät voimaan tulonsa jälkeen kantakaupungin yleiskaavatilannetta. Sen katsominen helpottaa nähtävillä olevaan aineistoon tutustumista.

Vaiheyleiskaava perustuu valmistuneisiin selvityksiin

Vaiheyleiskaavaluonnosta varten on valmistunut lukuisia selvityksiä liittyen muun muassa luontoarvoihin, lämpösaarekeilmiöön, pienvesiin, Tesoman asemanseudun kehittämiseen, Lielahti-Hiedanrannan kauppaan, Keskustan korkeaan rakentamiseen tai leirintämatkailun konseptointiin.

Kaikki valmistuneet selvitykset löytyvät Kaava-aineistot -sivulta aiheittain ryhmiteltynä.

Suunnittelun lähtökohdat

Tampereella yleiskaavavalmistelu ja sen tavoitteet on vahvasti kytketty kaupunkistrategian toteuttamiseen. Tampereen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.11.2021 kaupunkistrategian ja valtuustokauden vaiheyleiskaavatyö perustuu sen Hiilineutraaleja tekoja -otsikon sisältöihin. Strategiassa toimenpiteiksi on määritelty määrätietoinen luonnon monimuotoisuuden parantaminen ja ilmastoriskeihin varautuminen. Yleiskaavatyössä etsitään kaupunki- ja luonnonympäristöön sekä liikenteeseen ratkaisuja, jotka tukevat ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen hillintää sekä edistävät luonnon monimuotoisuutta. Yleiskaavaratkaisujen tulee samalla varmistaa, että kaupunkilaisten arki on sujuvaa ja kaupungin elinvoima lisääntyy. Tavoitteena on, että Tampere kasvaa kestävästi ja laadukkaasti, kaupunkiympäristöstä muodostuu viihtyisä ja houkutteleva ja että lähiluonto huomioidaan kaupungin kehittämisessä.

Vaiheyleiskaavatyö koskee kantakaupungin aluetta ja sen koko kaava-aluetta koskevat sisällöt ovat ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja viherympäristön ja vapaa-ajanpalveluiden kehittäminen. Kaikilla olemassa olevilla ja muuttuvilla alueilla yleispiirteinen yleiskaava ei ohjaa tarpeeksi tarkasti asemakaavojen laadintaa. Kuluvalla valtuustokaudella vaiheyleiskaavassa esitetään tarkemmat yleiskaavaratkaisut neljälle osa-alueelle: Tesomalle, Lielahti-Hiedanrannalle, keskustalle ja Alasjärven itäpuolelle.

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/vaiheyleiskaava2021-2025

Päivitetty 26.4.2023