Kaavoitusohjelma ja kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaukseen on koottu vuoden aikana tehtäviä merkittäviä kaavoituksen työkohteita. Ne pohjautuvat enimmäkseen kaupungin kaavoitusohjelmaan, jota tarkistetaan vuosittain.

Kaavoitusohjelma

Yleiskaavoituksen työohjelma

Tampere laatii kaupunkistrategian mukaista valtuustokausittain päivittyvää yleiskaavaa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 21.2.2022 (§ 17) yleiskaavoituksen työohjelman vuosille 2021–2025.

Tampereen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.11.2021 Tekemisen kaupunki -kaupunkistrategian, joka sisältää lähtökohdat yleiskaavatyölle. Tampereella yleiskaavatilanne on hyvä ja sitä tehdään jatkuvasti kaupungin kasvun ja kehityksen kannalta kriittisten ja ajankohtaisten kysymysten ratkaisemiseksi. Valtuustokaudella 2021–2025 yleiskaavatyö konkretisoi strategian tavoitteita ja ohjaa muutosta laadittavassa vaiheyleiskaavassa. Muilta osin varmistetaan yleiskaavatilanteen ajantasaisuus.

Kuluvalla valtuustokauden vaiheyleiskaavatyö kohdistuu kantakaupungin osalta ilmastonmuutoksen sopeutumisen ja hillinnän teemoihin, viherverkkoon sekä maankäytöltään kehittyvien alueiden suunnittelukysymyksiin. Vaiheyleiskaavatyö käynnistyy alkuvuodesta 2022. Yleiskaavojen osalta kuntalaisten ja sidosryhmien osallistuminen toteutetaan erilaisina asukas- ja työpajatilaisuuksina kaavatyön aloitus-, valmistelu- ja ehdotusvaiheissa. Vaiheyleiskaava valmistuu hyväksymiskäsittelyihin vuoden 2024 loppuun mennessä.

Lisäksi valtuustokauden aikana yleispiirteiseen maankäyttöön liittyvinä teemoina tuotetaan tietoa maankäyttöpolitiikan linjauksiin ja muun muassa selvitys tulevaisuuden energiaratkaisuista sekä pohjoisen suuralueen lomarakennusten käyttötarkoitusten muuttamiseksi. Lisäksi kaupunkistrategian erityisteemoihin, muun muassa alueellisen eriytymiskehityksen hillintään, pyritään löytämään luontevia yleiskaavallisia lähestymistapoja. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen liittyvät päätökset otetaan huomioon vaiheyleiskaavan valmistelussa.

Asemakaavoitus vuosina 2022 - 2026

Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavaohjelman 21.2.2022.

Vuosien 2022-2026 kaavoitusohjelman lähtökohtina ovat kaupunkistrategiassa Tekemisen kaupunki asetetut tavoitteet kestävän kasvun ja arjen sujuvuuden vahvistamisesta sekä luonnon monimuotoisuuden ja kaupunkivihreän parantamisesta. Valmistellussa asemakaavoitusohjelmassa varaudutaan edelleen vastaamaan tulevalla viisivuotiskaudella vuosittaiseen väestönkasvun tavoitteeseen ja sen edellyttämiin työpaikkojen sekä palvelu- ja viherverkon tarpeisiin.

Vuosien 2022-2026 kaavoitusohjelma sisältää asuntokerrosalaa yhteensä 1 626 750 k-m2 ja muuta kerrosalaa 671 350 k-m2. Tampereen kaupungin strategian mukaisesti yhdyskuntarakennetta tiivistetään kaavoittamalla yli 80 prosenttia asuinkerrosalasta yleiskaavan mukaisiin keskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeille; tälle kasvun vyöhykkeelle sijoittuu 81 prosenttia kaavoitusohjelman kohteiden asuntokerrosalasta ja 91 prosenttia muusta kerrosalasta. Uudet pientaloalueet Ojalassa ja Nurmi-Sorilassa sijoittuvat kasvun alueen ulkopuolelle, mutta vastaavat kaupungin tavoitteeseen asumisen monimuotoisuudesta ja pientaloasumisen tonttien lisäämisestä.

Päivitetty 19.5.2022