Hyppää sivuvalikkoon

Kaavamuutosten hinnoittelu

Tämän taksan on hyväksynyt Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta 30.11.2021. Taksa tulee voimaan 1.1.2022. Käytettävä taksa määräytyy hakemuksen saapumispäivän mukaan.

Maksuperusteet

Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai haltijan aloitteesta on kunnalla oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset (Maankäyttö- ja rakennuslaki 59 §).

Hinnoittelu

Muut määräykset

Kuulutuskustannukset

Mikäli hakemuksen johdosta joudutaan julkaisemaan kuulutukset sanomalehdissä, peritään kuulutuskustannukset hakijalta 350 €/ kuulutuskerta.

Maksun kohtuullistaminen tai korotus

Tämän taksan tarkoituksena on kattaa asian käsittelystä kaupungille aiheutuvat kulut. Mikäli tämän taksan mukaan määräytyvä maksu on yksittäistapauksessa olennaisesti suurempi, kuin mitä ovat asian käsittelystä kaupungille aiheutuvat kulut, maksua voidaan alentaa ottaen huomioon asian käsittelyyn kulunut työaika, työmäärä ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Alennus voi olla suuruudeltaan enintään 50 % siitä maksusta, joka toimenpiteestä muutoin perittäisiin.

Mikäli tämän taksan mukaan määräytyvä maksu on yksittäistapauksessa olennaisesti pienempi, kuin mitä ovat asian käsittelystä kaupungille aiheutuvat kulut, maksua voidaan korottaa ottaen huomioon asian käsittelyyn kulunut työaika, työmäärä ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Korotus voi olla enintään 50 % siitä maksusta, joka toimenpiteestä muutoin perittäisiin.

Maksun suorittaminen

Tämän taksan mukaiset maksut on suoritettava 21 päivän kuluessa laskun lähettämisestä. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään. Erääntynyt maksu voidaan periä ulosottotoimin. Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastus.

Taksan voimaantulo

Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2022. Taksan mukaiset maksut määräytyvät hakemuksen saapumispäivänä voimassa olevan taksan mukaan.

Yhdyskuntalautakunnan pöytäkirja 30.11.2021
Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen tarkoittamista viranomaistehtävistä perittävät maksut.

Päivitetty 23.5.2022