Virtavesiä seurattu vuosikymmeniä Tampereella: suuret uomat ja purot pääosin reheviä

Seurantatulokset osoittavat, että Tampereen suurimpien purojen ja uomien vedenlaatu on pääosin rehevää tai erittäin rehevää. Niiden veden typpi- ja fosforiravinteiden pitoisuudet ovat luonnontilaa korkeammat.
Myllypuro virtaa metsäalueen keskellä.
Myllypuro virtaa Ikurin ja Kalkun alueella. Puro ja sen puronvarsilehdot ovat luonnonsuojelualuetta.

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö seuraa Tampereen keskustan suurimpien virtavesiuomien vesien laatua säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Osaa on seurattu jo 1980-luvulta saakka. Pitkän aikavälin seurannasta on valmistunut koosteraportti viime vuoden lopulla.

Seurannan kohteina ovat Myllypuro ja sen sivu-uomat, Houkanoja, Vihioja, Vuohenoja, Pyhäoja, Viinikanoja, Härmälänoja, Ryydynoja ja Sorilanjoki. Näissä uomissa on yhteensä 24 havaintopaikkaa.

Hygieeninen laatu osassa uomia heikentynyt ja osassa hyvä tai erinomainen

Hygieeninen eli mikrobiologinen laatu on ajoittain heikentynyt Vihiojan, Härmälänojan ja Viinikanojan vesistöalueen uomissa ja myös Vuohenojassa. Muilla havaintopaikoilla veden hygieeninen laatu on ollut pääosin hyvä tai erinomainen. Hygieenisen laadun mittarina käytetään tiettyjen ulosteessa esiintyvien bakteerien pitoisuutta vedessä.  Hygieenisen laadun ajoittaiset piikit voivat johtua jätevesivuodoista.

Hulevedet heikentävät uomien vedenlaatua

Päällystetyiltä ja rakennetuilta alueilta valuvat sade- ja sulamisvedet eli hulevedet vaikuttavat kantakaupungin virtavesien vedenlaatuun voimakkaasti. Hulevesien vaikutuksesta kertoo mm. se, että sähkönjohtavuus ja kiintoaineen määrä ovat olleet uomissa koholla.  Hulevedet sisältävät ravinteita, raskasmetalleja, suoloja kuten kloridia ja natriumia, kiintoainesta, öljyjä ja hiilivetyjä sekä mikromuoveja. 

Kosteikkoja, hulevesien käsittelyjärjestelmiä ja uomien ennallistamista

Kaupunki on rakentanut keskusta-alueella hulevesien puhdistamiseksi ja viivyttämiseksi kosteikkoja ja erilaisia hulevesien käsittelyjärjestelmiä sekä ennallistanut uomia luonnonmukaisemmaksi. Nämä toimet parantavat samalla luonnon  monimuotoisuutta ja viheralueiden virkistyskäyttöä. Myös maankäytön suunnittelussa vaikutukset vesistöihin huomioidaan entistä paremmin. 

Luonnon monimuotoisuus - ja hulevesiohjelmista suuntaa ja toimia

Vuonna 2021 valmistuneen luonnon monimuotoisuusohjelman ja vuonna 2023 uudistetun hulevesiohjelman tavoitteet ja toimenpiteet edesauttavat myös virtavesien tilan parantamista. Virtavedet ja puustoiset rantavyöhykkeet ovat tärkeä osa kaupunkialueen siniviherverkostoa. 

Virtavesistä pitkän aikavälin raportti viiden vuoden välein

Ympäristönsuojeluyksikkö tuottaa virtavesien vedenlaadun seurannasta jatkossa yhteenvetoraportin viiden vuoden välein. Kaupunki aikoo myös seurata tulevaisuudessa virtavesien eliöstöä, kuten kalastoa ja pohjaeläimiä suunnitelmallisesti. Kaupunki jatkaa myös kantakaupungin virtavesien vedenlaadun ja virtaaman mittaamista jatkuvatoimisilla mittareilla. Tästä seurannasta vastaa viheralueet ja hulevedet -yksikkö. 
 

Lisätietoja

Emmi Lehkonen
Ympäristötarkastaja
Puhelin:
040 800 4975

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected]

Kuvat: Aino Niemi
Jaa sosiaalisessa mediassa