Luonnon monimuotoisuusohjelma 2021-2030

Kaksi retkeilijää koiran kanssa pitkospuilla.

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan elollisen luonnon monimuotoisuutta, joka pitää sisällään ekosysteemien monimuotoisuuden, lajien monimuotoisuuden sekä lajien sisäisen perinnöllisen vaihtelun. Luonnon monimuotoisuus heikentyy ihmistoiminnan johdosta ennennäkemätöntä vauhtia niin maailmanlaajuisesti kuin Suomessakin. Tätä luonnon tilan romahdusta kutsutaan myös luontokadoksi. 

Tampereen kaupungin toimet luontokadon ehkäisemiseksi vuoteen 2030 on koottu luonnon monimuotoisuusohjelmaksi. LUMO-ohjelma tähtää luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen kasvavassa kaupungissa ja tiivistyvässä kaupunkirakenteessa myös suojelualueiden ulkopuolella ja kaupunkilaisten lähiympäristöissä. 

Ohjelma toteuttaa Tampereen kaupunginvaltuuston 18.6.2018 hyväksymiä Kestävä Tampere 2030 -linjauksia ja Tampereen strategiaa 2030. Ohjelmassa on kuusi tavoitetta ja 112 toimenpidettä. Vuosina 2022-2025 LUMO-ohjelmaa toteutetaan ja raportoidaan osana hiilineutraaleja tekoja -ohjelmakokonaisuutta. LUMO-ohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 20.6.2022.

Ohjelman valmistelu

LUMO-ohjelmaa on valmisteltu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa valmisteltiin tavoitteet vuoteen 2030. Ensimmäinen vaihe päättyi 24.8.2020 kaupunginhallituksen päätettyä ohjelman kuusi päätavoitetta.

Ohjelman tavoitteet ovat:

  1. Kaupunkiluonto on monimuotoista ja ilmastonmuutokseen sopeutuvaa.
  2. Uhanalaiset luontotyypit ja lajit on turvattu.
  3. Ekologiset verkostot ovat toimivia ja kattavia.
  4. Vesistöjen ja pienvesien tila on hyvä ja niiden eliöstö monimuotoista ja elinvoimaista.
  5. Haitallisten vieraslajien torjunta on tehokasta ja toimivaa.
  6. Asukkaat ja yhteisöt tuntevat lähiluontonsa arvot ja haluavat toimia niiden hyväksi.

 
Ohjelman toimenpiteet valmisteltiin syksyn 2020-kevät 2022 aikana. Valmistelussa hyödynnettiin avoimen kyselyn ja asiantuntijayhdistyksille suunnatun kyselyn vastauksia. Molemmista kyselyistä on julkaistu erilliset raportit.

LUMO-ohjelman luonnos oli nähtävillä verkkosivuilla 13.9.-3.10.2021. Luonnoksesta saadun palautteen perusteella ohjelmaan on tehtiin muutoksia ja muun muassa ohjelman rakennetta selkiytettiin.

Tarkempi kuvaus ohjelman valmistelusta löytyy ohjelmadokumentissa. 

Ohjelman valmistelusta vastasi ympäristönsuojeluyksikkö.

Kysely LUMO-ohjelmasta asiantuntijayhdistyksille

LUMO-ohjelman valmistelun yhteydessä toteutettiin asiantuntijayhdistyksille suunnattu kysely, jolla selvitettiin yhdistysten näkemyksiä Tampereen luonnon monimuotoisuudesta ja LUMO-ohjelman toimenpiteistä. Kysely koostui avoimista kysymyksistä sekä karttaosiosta, jossa yhdistykset saivat merkitä kartalle monimuotoisuuden kehityskohteita ja tärkeitä luontokohteita, joita ei ole nykyisellään riittävästi huomioitu.

Kysely toteutettiin Harava-karttapalvelulla, ja sen vastausaika oli 12.11.–30.11.2020. Seitsemän yhdistystä vastasi kyselyyn.

Yhdistysten mielestä LUMO-ohjelmassa tulisi kiinnittää erityistä huomiota erilaisten elinympäristöjen säästämiseen ja parantamiseen. Yhdistykset ehdottivat ohjelman toimenpiteiksi muun muassa metsien ja virtavesien ennallistamista, kaupungin viheralueiden kehittämistä monimuotoisemmaksi ja arvokkaiden luontokohteiden kattavampaa suojelua.

Kyselytuloksista koostettu raportti löytyy valmisteluvaiheen materiaaleista. 
 

Avoin kysely Tampereen luonnosta ja luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta

Osana Tampereen LUMO-ohjelman 2021–2030 valmistelua toteutettiin avoin kysely, jonka tarkoituksena oli selvittää tamperelaisten ja Tampere-mielisten luontosuhdetta sekä näkemyksiä Tampereen luonnosta, luontoon liittyvästä tiedottamisesta ja LUMO-ohjelman mahdollisista toimenpiteistä. Lisäksi tarjottiin mahdollisuus osoittaa kartalla luonnon monimuotoisuuden "tähtikohteita" ja kehittämisen paikkoja.

Kysely toteutettiin Harava-karttapalvelulla, ja se oli avoinna 20.10.–18.11.2020. Kyselyyn vastasi 412 henkilöä.

Kyselyn vastaajista 81 % oli huolissaan luonnon tilasta Tampereella. Vastaajien suurimmat huolenaiheet olivat luonnonympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja roskaantuminen. Tärkein toimenpide luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi oli vastaajien mielestä viheralueiden määrän lisääminen tai säilyttäminen.

Kyselytuloksista koottu raportti löytyy valmisteluvaiheen materiaaleista. 
 

Ohjelman valmisteluvaiheen materiaalit

Lisätietoa ohjelmasta ja sen valmistelusta:

Kati Skippari
Ympäristöpäällikkö
Puhelin:
050 521 5198
Anni Nousiainen
Ympäristösuunnittelija
Puhelin:
040 139 1753
Päivitetty 16.4.2024