Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto myönsi Finnpark Oy:lle luvan perustaa uuden tytäryhtiön

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto antoi omistajan ennakkokantanaan luvan Finnpark Oy:lle perustaa tytäryhtiö, jonka nimi on Finnpark Parkisto Oy. Perustettavasta yhtiöstä kaupunki tulee omistamaan 49 prosenttia ja Finnpark 51 prosenttia. Järjestelyllä edistetään Tampereen kaupunkikehityksen mahdollistavien pysäköintiratkaisujen toteuttamista ja tuetaan kaupungin keskustan vetovoimaisuutta.

Konsernijaosto hyväksyi 23.4.2024 kokouksessaan uuden yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen.

Perustettavan yhtiön ensisijaisena tavoitteena on rakennuttaa kaupungin alueella maanalaisia ja maanpäällisiä pysäköintilaitosrakennuksia tai -alueita sekä vuokrata niitä kolmansille osapuolille. Finnpark Parkisto Oy ryhtyy ainoastaan niiden laitosten toteuttamiseen, joihin alan markkinoilta ei löydy investointikykyä tai halukkuutta. Yhtiö ei harjoita kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa toimintaa.

Tavoitteena on, että perustettavan yhtiön kanssa solmitaan yhteistoimintasopimus, jossa sovitaan yhteishankinnasta Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden ja P-Hämppi laajennus 1:n osalta. Samanaikaisesti kaupunki tulisi myymään Finnpark Parkisto Oy:lle yhden ajohaaran Viinikakadun maanalaisesta ajoyhteydestä. Viinikankadun maanalainen ajoyhteys sisältyy kaupungin tämänhetkiseen investointisuunnitelmaan. 

Konsernijaoston päätöksen mukaan kaupunki merkitsee Finnpark Parkisto Oy:n osakkeita 49 000 eurolla ja tekee 196 000 euron sijoituksen perustettavan yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. 

Finnpark-konserni on kokonaisuudessaan Tampereen kaupungin omistuksessa. Yhtiön pysäköinti- ja kiinteistöliiketoiminnat on eriytetty alakonserneihin, ja lisäksi Pysäköinti Oy on jakautunut Pysäköinti Oy:ksi ja Moovy Oy:ksi.

Yhtiö tukee kaupunkikehityshankkeiden edistämistä

Tampereen kaupungin Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman mukaan keskustan tulee olla saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla. Suunnitteilla olevilla rakennejärjestelyillä ratkaistaan Tampereen kaupunkikehityksen mahdollistavien pysäköintiratkaisujen toteutusmalli. 

Tulevat hankkeet edellyttävät maanalaisia pysäköintilaitoksia keskustaan ja keskitettyjä pysäköintilaitoksia kaupungin uusille suurille kehitettäville alueille. Maanalaisten vuoropysäköintilaitosten toteutuessa voidaan maanpäällisten pysäköintilaitosten kiinteistöjä kehittää ja edistää kaupungin keskustan vetovoimaa.

Selvitysten perusteella jatkovalmistelun lähtökohdaksi esitetään toimintamallia, jossa kaupunki ja konserniyhteisö Finnpark yhdessä edistävät kaupunkikehityksen edellyttämien pysäköintilaitosten toteuttamista, jos ne eivät toteudu markkinaehtoisesti. 

Toimintamallissa hyödynnetään kaupunkikonsernin omistuksessa olevien kiinteistöjen potentiaalia, joka ei olisi ilman esitettyä järjestelyä käytettävissä maanalaisten pysäköintiratkaisujen edistämiseen. Näin kaupunki pystyisi toteuttamaan myöhemmin myös muita uusien alueiden toteutumisen ehtona olevia keskitettyjä asukaspysäköintilaitoksia.

Lisätietoja

Arto Vuojolainen
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Puhelin:
050 345 1397
Tero Tenhunen
Hankejohtaja
Puhelin:
050 540 2860
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa