Paasikiventien tulevien liikennejärjestelyjen asemakaavamuutos Hiedanrannan kohdalla alkaa

​​​​​​​Paasikiventien tulevaisuuden liikennejärjestelyjä mahdollistava asemakaavamuutos alkaa valmisteluaineiston sekä työn tavoitteista ja kulusta kertovan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä ololla 26.10.2023 saakka. Kaavamuutos tarvitaan paikallisesti Hiedanrannan keskustan eteläosan jatkosuunnittelua varten ja seudullisesti tien kehittämisen tuleviin tarpeisiin.

Suunnittelualue on noin kahden kilometrin mittainen osuus Paasikiventien (kantatie 65 / valtatie 12) vartta, ulottuen Lielahdesta Pölkkylänniemen kohdalle Hiedanrantaa sivuten. Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 30 hehtaaria.

Paasikiventien tiealuetta sekä rata-alueen omistaa valtio, jota edustaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY). Osan tiealueesta ja yleisiä alueita omistaa Tampereen kaupunki. Lielahden ja Hiedanrannan päässä suunnittelualuetta on yksityisomistuksessa olevaa maata.

Asemakaavamuutos mahdollistaa tien parantamisen laadittavan tiesuunnitelman mukaisesti. Tiesuunnitelman laatii ELY-keskus. Muutoksella on seudullista ja valtakunnallista vaikutusta liikenteeseen.

Suunnittelussa selvitetään ja sovitellaan yhteen eri liikennemuotojen, kuntatekniikan, ekologisten- ja virkistysyhteyksien, ympäristövaikutusten sekä kaupunkikuvallisia ja maisemallisia vaikutuksia. Kaupunki laatii asemakaavamuutoksen rinnalla Hiedanrannan alueelle katusuunnitelmia.

Alueella on voimassa toistakymmentä asemakaavaa. Aiemmin hyväksytyssä ensimmäisen vaiheen asemakaavassa siirretään Paasikiventien ja Enqvistinkadun liittymän paikkaa noin 80 metriä itään.

Suunnittelualue on valtaosin tiealuetta, rata-aluetta, katualuetta ja muita yleisiä alueita. Lielahden päässä on yksityisessä omistuksessa olevaa tonttimaata, joka on asemakaavoitettu liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastorakennusten sekä huoltoasemarakennusten korttelialueeksi.

Aloitusvaiheen nähtävillä olon jälkeen seuraavaksi kaavatyössä kuulutetaan valmisteluaineisto nähtäville tämänhetkisen arvion mukaan syksyllä 2024. Valmisteluvaiheen aineistoista voi myös jättää mielipiteitä ja niihin liittyen tullaan pitämään yleisöesittely. Valmisteluvaiheen palautteen käsittelyn jälkeen laaditaan asemakaavaehdotus. Yhdyskuntalautakunta päättää ehdotuksen nähtäville asettamisesta. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Hiedanranta, Lielahti, Santalahti, Paasikiventien liikennejärjestelyt vaihe II, asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineistoa on nyt nähtävillä kaupungin verkkosivuilla, ja siitä voi jättää mielipiteitä nähtävillä olon aikana.

Lisätietoja

Jari Vaarma
Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 701 8540
Jouni Sivenius
Liikenneasiat Tampereen kaupungin osalta Suunnittelupäällikkö
Puhelin:
041 730 4296
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa