Esiopetuksen oppilashuolto

Tampereella lähes kaikki esiopetusryhmät toimivat koulun tiloissa ja tuen järjestämisessä tehdään yhteistyötä sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen kanssa. Kasvun ja oppimisen tuki sekä oppilashuolto ovat osa esiopetuksen kasvatus- ja opetustyötä.  Oppilashuolto edistää lapsen hyvää oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Se tukee esiopetuksen arjen toimintaa ja lasten hyvinvointia. 

Yhteisöllinen oppilashuolto on ensisijainen toimintamuoto esiopetuksen oppilashuollon järjestämiseksi. Sen toimilla edistetään lasten ja huoltajien osallisuutta, esiopetuksen kasvatus- ja opetustyötä, arjen huolenpitoa ja hyvinvointia. Yhteisöllinen oppilashuolto on ennaltaehkäisevää ja moniammatillista. Sen suunnittelusta vastaa koulun oppilashuoltoryhmä. 

Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan aina yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajansa kanssa. Sitä järjestetään lapsen kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisen tuen toteuttamiseksi. Tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien ja esiopetukseen liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Esiopetuksen yksilökohtaisessa oppilashuollossa hyödynnetään koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluita sekä monialaista oppilashuoltotyötä. 

Lapsen tueksi voidaan koota monialainen asiantuntijaryhmä silloin, kun tarvitaan monipuolista eri alojen asiantuntemusta lapsen tuen järjestämiseen. Asiantuntijaryhmän jäsenistä sovitaan huoltajan kanssa. 

Koulukuraattorit 

Koulukuraattorin tehtävänä on antaa sosiaalityön asiantuntijana lapselle tukea ja ohjausta. Työn tavoitteena on ehkäistä ja poistaa lapsen kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia sekä edistää oppimista, hyvinvointia ja sosiaalisia valmiuksia. 

Lasta tuetaan käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, tunne-elämään, perhetilanteeseen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Koulukuraattori toimii yhteistyössä lapsen ja perheen, esiopetuksen henkilöstön, eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. 

Koulupsykologit 

Koulupsykologin apua voi pyytää, kun lapsi tarvitsee tukea ja arviointia kehityksen tai tunne-elämän solmukohdissa, oppimiseen liittyvissä asioissa, tarkkaavaisuuden ylläpitämisessä tai vuorovaikutussuhteissa. Aloitteen työskentelyyn voivat tehdä vanhemmat tai esiopetuksen työntekijä. 

Koulupsykologi voi antaa ohjausta lapsen vanhemmille ja lähikasvattajille sekä työskennellä lapsen kanssa. Lapsen toivomukset kuullaan häntä koskevissa asioissa. Koulupsykologi tarkastelee ja tukee lapsen tilannetta myös ryhmän näkökulmasta, osana kouluyhteisöä. 

Koulupsykologityössä korostuu luottamuksellisuus. Tiedonsiirtoihin pyydetään huoltajan lupa. Hyviä tukitoimia ja ratkaisuja löydetään useimmiten yhdessä neuvotellen ja sopien, yhteistyössä kodin ja esiopetuksen sekä mahdollisen hoitavan tai kuntouttavan tahon kanssa. 

Koulukuraattorien ja -psykologien yhteystiedot 

Vanhemmat voivat tarvittaessa ottaa suoraan yhteyttä lapsen oman esiopetusyksikön koulun koulukuraattoriin tai -psykologiin ja varata keskusteluajan. 

Yhteystiedot löytyvät koulujen omilta verkkosivuilta.

Koulut

Oppilashuolto

Päivitetty 23.5.2022