Esiopetuksen tuki ja konsultaatio

Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Lain mukaan lapsella on oikeus saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. 

Lapsen kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.  Lapsen saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista. Esiopetuksessa työskentelee sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja että koulun laaja-alainen erityisopettaja. 

Perusopetuslaki

Tuen järjestämisen periaatteet 

Tampereella lähes kaikki esiopetusryhmät toimivat koulun tiloissa ja tuen järjestämisessä tehdään yhteistyötä sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen kanssa. Kasvun ja oppimisen tuki sekä oppilashuolto ovat osa esiopetuksen kasvatus- ja opetustyötä. Tuki annetaan lapselle ensisijaisesti omassa esiopetusryhmässä. Esiopetuksessa työskentelee myös perusopetuksen laaja-alainen erityisopettaja. 

Tuen tarvetta arvioitaessa ensimmäiseksi tarkastellaan henkilöstön toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta lapselle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa lapselle paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja. 

Lapselle tehdään yhteistyössä lapsen, huoltajien ja opettajien kanssa oppimissuunnitelma tai jos lapsella on päätös erityisestä tuesta, hänelle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). 

Mikäli lapsi käyttää esiopetuksen lisäksi muita varhaiskasvatuspalveluja, esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen henkilöstö tekee yhteistyötä lapsen kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. On tärkeää, että tieto lapsen tuen tarpeesta ja esiopetuksen aikana saamasta tuesta siirtyy myös perusopetukseen.  

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat   

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, VEO, auttaa esiopetuksen muuta henkilöstöä havainnoimaan ja tunnistamaan lapsen kannalta tarpeellisia tukitoimia sekä lapsen tuen tarpeita. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja antaa erityisopetusta ja konsultoi sekä esiopetuksen muuta henkilöstöä että lapsen vanhempia. Hän on myös yhteyshenkilö tuen järjestämisessä ja siihen liittyvissä asioissa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii myös osana laajaa esiopetuksen yhteistyöverkostoa.  

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien tiedot löytyvät päiväkotien yhteystiedoista. 

Päivitetty 23.5.2022