Varhaiskasvatuksen tuki ja konsultaatio

Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea siten kuin varhaiskasvatuslaissa on säädetty (Varhaiskasvatuslaki 15 a §).  Oikea-aikaisella, yksilöllisesti kohdennetulla ja lapsen tarpeiden mukaisella tuella edistetään lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Samalla ehkäistään lapsen ongelmien kasvamista ja monimuotoistumista sekä riskiä syrjäytyä.  

varhaiskasvatuslaki

Tuen järjestämisen periaatteet 

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet. Myös lasta kuullaan lapsen ikä ja kehitys huomioiden. Varhaiskasvatuksen tuki koostuu: 

  • lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta 
  • yhteisöllisistä eli lapsiryhmän toimintaan liittyvistä ratkaisuista 
  • oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista 

Varhaiskasvatuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee itsensä hyväksytyksi omana itsenään sekä ryhmän jäsenenä. Kannustamalla lasta ja antamalla hänelle mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin tuetaan lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä. Lapsen tarvitsema tuki ja toimenpiteet kirjataan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

Henkilöstön tehtävä on huomioida varhaisessa vaiheessa lasta parhaiten tukevat tavat toimia eli tarkastella varhaiskasvatuksessa käytössä olevia toimintatapoja, menetelmiä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta lapselle. 

Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko omaa toimintaa ja/tai oppimisympäristöä muuttamalla toteuttaa aikaisempaa paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja. Henkilöstö voi tarvittaessa pyytää tarkasteluun mukaan varhaiskasvatuksen erityisopettajan. 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat  

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, VEO, auttaa varhaiskasvatuksen muuta henkilöstöä havainnoimaan ja tunnistamaan lapsen kannalta tarpeellisia tukitoimia sekä lapsen tuen tarpeita mahdollisimman varhain. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja antaa erityisopetusta ja konsultoi sekä varhaiskasvatuksen muuta henkilöstöä että lapsen vanhempia. Hän on myös yhteyshenkilö tuen järjestämisessä ja siihen liittyvissä asioissa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii myös osana laajaa varhaiskasvatuksen yhteistyöverkostoa. 

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien tiedot löytyvät päiväkotien yhteystiedoista. 

Päiväkodit

Tuki yksityisissä päiväkodeissa 

Tampereen kaupungin varhaiskasvatus tarjoaa yksityiselle varhaiskasvatukselle erityisopettajan konsultaatiota tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien lasten asioissa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan yhteystiedot ovat saatavilla kussakin päiväkodissa. Lisäksi yksityisen varhaiskasvatuksen toimijoille järjestetään säännöllistä koulutusta mm. lapsen tukea koskevista asioista. 

Päivitetty 29.4.2022