Hyppää sivuvalikkoon

Luvat ulkotarjoilu-ja ulkoanniskelualueen perustamiseen

Ulkotarjoilu

Hakemukset ulkotarjoilualueen perustamiseksi osoitetaan kaupungin tilaomaisuuden hallinta -yksikköön sähköisellä lomakkeella.

Ulkoanniskelualueet

Ulkoanniskelualueen perustaminen edellyttää maankäyttöluvan hakemista, jonka jälkeen anniskeluterasseista laaditaan erikseen kirjallinen maanvuokrasopimus.

Uudet anniskeluterassien maanvuokrasopimukset 1.7.2018 alkaen tehdään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassaolevina sopimuksina.

Jos määräaikainen maanvuokrasopimus on päättymässä, voi toiminnanharjoittaja hakea toiminnalle jatkoa. Tällöin hakijalle tehdään uusi vuokrasopimus. Sopimuksen uusiminen edellyttää tuoretta kaupparekisteriotetta ja lausuntoa taloyhtiöltä.

Mikäli anniskeluterassille halutaan myöhemmin neliömuutoksia (esim. laajennus), tehdään asiasta maanvuokrasopimukseen muutos. Myös terassin toimintakauden pidentäminen sopimuskauden aikana edellyttää sopimusmuutosta. Hakemukset vuokrasopimuksen tietojen muuttamiseen voidaan tehdä samalla lomakkeella kuin uuden terassin perustamishakemus.

Muista kuin terassin pinta-alaan liittyvistä muutoksista (esim. kalusteiden uusiminen), tulee olla yhteydessä suoraan kaupungin rakennusvalvontaan.

Ulkotarjoilualueen perustamisessa tulee aina huomioida, että kadulle tai jalkakäytävälle jää riittävästi kulkutilaa. Terassin suunnittelun lähtökohtana tulee jättää vapaaksi 2/3 jalankulun käyttämästä leveydestä, minimissään 1,2 metriä. Mitta otetaan reunakiven sisäreunasta ja jos paikassa on kulkua rajoittavia esteitä, kuten liikennemerkkejä, mitta otetaan liikennemerkistä laskettuna. Tarjoilualueen kalusteiden tulee olla ulkonäöltään ja materiaaleiltaan siistit ja kaupunkikuvaan sopivat.

Rakenteiden ja varusteiden tarkemmista vaatimuksista ja luvista vastaa rakennusvalvonta. Terassin rakenteet edellyttävät erillistä lupaa rakennusvalvonnalta, kun rakennetaan esimerkiksi patiota tai asennetaan mainoskylttejä.

Ydinkeskustan alue ja Hämeenkatu

Uudet kaupunkitilat Hämeenkadun ympäristössä valmistuivat raitiotien rakentamisen yhteydessä. Etenkin kahvila- ja anniskeluterassien osalta maanomistajan luvissa pyritään ensisijaisesti kestäviin ja pidempiaikaisiin tilaratkaisuihin, jotta ylimääräisiltä sopimus- ja neliömuutoksilta vältytään luvan voimassaolon ajalla. Hämeenkadun ohjeistus on koottu yhteistyössä kaupunkiympäristön palveluyksiköiden kanssa ja se täydentää muita julkaistuja kaupunkitilan ohjeita, joihin voi tutustua Kaupunkiympäristön palvelualueen sivuilla .

Terassiluvan hakeminen

Mikäli ulkotarjoiluun ei kuulu anniskelua, tulee hakemukseen vähintään liittää:

  • karttaliite, josta selviää aiotun alueen mitat, pinta-ala, pöytien lukumäärä ja vapaiden kulkuväylien leveys,
  • havainnekuva tai valokuva käytettävistä kalusteista.

Anniskeluterassin perustamishakemukseen tulee vähintään liittää:

  • korkeintaan 6 kk vanha kaupparekisteriote,
  • liikehuoneistoa vuokraavan taloyhtiön tai kiinteistöosakeyhtiön kirjallinen lausunto/suostumus anniskelualueen perustamisesta,
  • karttaliite, josta selviää vähintään aiotun alueen mitat ja pinta-ala, mittasuhteet katureunaan ja talon kulmaan sekä vapaiden kulkuväylien leveys. Jalkakäytävän/pyörätien ja ajoradan/pysäköintialueen erottavan reunatuen (ns. katukiveys) leveyttä ei lasketa vapaan kulkuväylän leveyteen.
  • havainnekuva suunnitellusta terassikokonaisuudesta
    • jos ravintolalla on valmis konsepti, riittää valokuva käytössä olleesta ratkaisusta. Mikäli konsepti on vasta suunnitteilla, on se kuvattava hakemuksessa riittävän tarkasti (kalustus ja sijoittelu, perustamistapa).
Päivitetty 23.4.2024