Hyppää sivuvalikkoon

Strategian toteuttaminen

Strategiaa toteutetaan strategisella johtamisjärjestelmällä, jonka avulla pyritään varmistamaan kaupunkikonsernin strategian mukainen toiminta. Strategian luominen, toimeenpano ja seuranta muodostavat strategisen johtamisen kokonaisuuden.

Strategisen johtamisjärjestelmän kuvaus

Strategia on ylin kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja ja se luo pohjan kaupungin strategiselle johtamiselle ja kehittämiselle.

Strategian sisältöjä tarkennetaan lautakuntien ja kaupunginhallituksen alaiselle toiminnalle laadittavissa palvelusuunnitelmissa. Palvelusuunnitelmat laaditaan valtuustokausittain. Palvelusuunnitelmien sisällöt tarkentuvat vuosisuunnitelmissa. Johtokunnat tarkentavat strategian sisältöjä vuosittain laadittavissa palvelu-ja vuosisuunnitelmissa. Talousarvion vuosittaiset toiminnan tavoitteet valitaan tukemaan strategian sisältöjä.

Kaupunginhallituksen ohjauksessa toteutetaan kehitysohjelmia, jotka ovat keskeisiä välineitä merkittävien strategisten muutosten toteuttamiseen. Kehitysohjelmat ovat laajoja, useita toimijoita yhdistäviä kokonaisuuksia, joihin liittyy myös merkittäviä taloudellisia panostuksia. Maankäytön suunnittelun osalta strategiaa konkretisoidaan valtuustokausittain päivitettävässä Tampereen kantakaupungin yleiskaavassa. Myös erillisohjelmissa ja suunnitelmissa tarkennetaan strategian sisältöjä.

Strategian toteuttamisessa korostuu laaja yhteistyö sidosryhmien ja asukkaiden kanssa sekä kaupunkikonsernin sisällä tavoitteiden asettaminen, vastuuttaminen ja seuraaminen. Myös johtoryhmätyöskentely, tuloskortit, tavoite-ja kehityskeskustelut sekä palkitseminen ovat tärkeitä välineitä strategian toteuttamisessa. Lisäksi viestinnällä, yhteisillä toimintatavoilla ja strategiafoorumeilla tuetaan strategista johtamista ja strategian konkretisoitumista toiminnaksi.

Strategia sisältää keskeiset linjaukset omistajapolitiikasta ja henkilöstöpolitiikasta. Näitä tarkennetaan kaupunginvaltuuston hyväksymillä konserniohjeella ja omistajaohjauksen periaatteilla sekä kaupunginhallituksen hyväksymillä henkilöstöpolitiikan periaatteilla.

Strategian valtuustokauden tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain.

Palvelusuunnitelmat

Tampereen strategian sisältöjä tarkennetaan lautakuntien ja kaupunginhallituksen alaiselle toiminnalle laadittavissa palvelusuunnitelmissa. Palvelusuunnitelmat laaditaan valtuustokaudelle 2022-2025. Suunnitelmat sisältävät muun muassa strategiaa toteuttavat toimenpidekokonaisuudet ja hankintalinjaukset.

Palvelusuunnitelmista raportoidaan ne hyväksyneille toimielimille kerran vuodessa ja niiden sisällöt tarkistetaan vuosittain osana toiminnan ja talouden suunnittelua. 

Vuosisuunnitelmat 2024

Vuosisuunnitelmat ovat osa Tampereen strategista johtamisjärjestelmää. Ne toteuttavat kaupunkistrategiaa toimeenpanemalla lautakuntien ja konsernihallinnon palvelusuunnitelmia sekä vuosittaista talousarviota.

Päivitetty 22.5.2024