Saostus- ja umpisäiliölietteet

Kunnan on järjestettävä saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuolto asukkaille. Kiinteistön haltija on vastuussa jätevesijärjestelmänsä toimivuudesta ja huoltotoimenpiteistä sekä siitä, että lietesäiliön tyhjennykset tehdään jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla.

Lietesäiliöiden tyhjentäminen

Saostus- ja umpisäiliöiden sekä pienpuhdistamojen lietetilojen tyhjennysväleistä säädetään jätehuoltomääräyksissä. Saostussäiliöiden ja pienpuhdistamojen lietteet on tyhjennettävä tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Vaatimus koskee myös vapaa-ajan asuntoja. Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä on seurattava säännöllisesti ja ne on tyhjennettävä tarvittaessa. Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteen tyhjennyksistä. Pelkästään harmaavesilietteitä eli pesuvesiä sisältävien saostussäiliöiden ja vastaavien säiliöiden jätevesiliete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.

Lietteiden kuljetus järjestetään toimialueella kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena Nokian kaupunkia lukuun ottamatta. Lietesäiliöiden tyhjennykset tilataan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalvelusta.

Nokian kaupungin alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä lietteenkuljetus. Kiinteistön haltijan on solmittava itse lietteenkuljetuksesta tyhjennyssopimuksen ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin hyväksytyn yrittäjän kanssa. Rekisteriin hyväksymisen voi varmistaa suoraan yrittäjältä tai asiaa voi tiedustella Pirkanmaan ELY-keskuksesta sähköpostilla: [email protected]

Lietesäiliöiden tyhjennysten keskeyttäminen

Jos kiinteistö on täysin käyttämättä perustellusta syystä yli vuoden ajan, lietesäiliön tyhjennykset on mahdollista keskeyttää. Asia edellyttää kuitenkin poikkeamista jätehuoltomääräyksistä. Keskeytys myönnetään määräajaksi. Voit hakea keskeytystä jätehuoltoviranomaiselta lomakkeella tai sähköisessä asiointipalvelussa.

Saostus- ja umpisäiliölietteen omatoiminen käsittely

Kiinteistön haltija voi poikkeustapauksissa käsitellä kiinteistöllään syntyviä lietteitä omatoimisesti. Omatoimisen käsittelyn ehdottomana edellytyksenä on, että liete hygienisoidaan asianmukaisesti ja käsittelystä tehdään ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Myös muutaman lähikiinteistön lietteiden omatoiminen, pienimuotoinen yhteiskäsittely on tietyin edellytyksin mahdollista. Jätteen haltija voi luovuttaa saostus- ja umpisäiliölietteen käsiteltäväksi naapurikiinteistöllä tai muulla lähellä sijaitsevalla kiinteistöllä. Yhteisen käsittelyn harjoittaja voi käsitellä oman kiinteistönsä lisäksi enintään viiden muun lähikiinteistön saostus- ja umpisäiliölietteet. Lietteet saa levittää peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen.

Lietteet on ennen peltolevitystä käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston tai ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Hygienisoitua lietettä saa levittää vain omalle tai omassa hallinnassaan olevalle pellolle lannoitustarkoituksessa. Tämän vuoksi käsittelijällä on oltava riittävästi viljelykäyttöön tai muuhun vastaavaan käyttöön soveltuvaa peltoa, jolle hygienisoituja lietteitä on sallittua levittää.

Lataa tästä ohjeet lietteen kalkkistabilointiin:

Erityisissä tapauksissa liete on mahdollista kompostoida kiinteistöllä. Joidenkin pienpuhdistamojen liete on laitevalmistajan huolto-ohjeessa ohjeistettu kompostoimaan. Mikäli pienpuhdistamoliete sisältää ulosteperäistä jätettä, on kompostointi tehtävä vain sitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, josta valumavesien pääsy maaperään on estetty ja joka on haittaeläimiltä suojattu. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään vuosi. Jos kiinteistöllä syntyy vain vähäisiä määriä harmaita jätevesilietteitä, voi ne kompostoida joko kompostorissa, puu- tai metallikehikossa tai aumassa.

Jätehuoltomääräyksissä asetettuja lietesäiliöiden tyhjennysvälejä on noudatettava, vaikka liete käsiteltäisiin kiinteistöllä omatoimisesti.

Lietteen omatoimisesta käsittelystä ilmoittaminen

Lietteen omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksessa on esitettävä mm. selvitys siitä, miten liete käsitellään ja miten käsittelijä varmistuu siitä, että hygienisointi on onnistunut. Ilmoituksessa on myös selvitettävä, mihin hygienisoitua lietettä aiotaan levittää.

Enintään 6 kiinteistön yhteiskäsittelyssä jokaisen kiinteistön osalta on täytettävä oma ilmoituslomake. Lietteen vastaanottavan, käsittelevän ja hyödyntävän henkilön on tehtävä ennen toiminnan aloittamista asiasta ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot, miten ja missä liete käsitellään ja hyödynnetään sekä käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan henkilön yhteystiedot. Ilmoituksessa on oltava sekä kiinteistön haltijan että lietteen käsittelijän allekirjoitukset.

Ilmoitukset toimitetaan tiedoksi ELY-keskuksen maatalousyksikköön sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille, jotka toimivat asiassa valvovina viranomaisina. Valvova viranomainen voi kieltää saostus- ja umpisäiliölietteen omatoimisen käsittelyn, mikäli se ei ole asianmukaista.

Voit tehdä ilmoituksen lomakkeella tai sähköisessä asiointipalvelussa.

Eri viranomaisten roolit haja-asutuksen jätevesiasioissa

Lainsäädäntö velvoittaa haja-asutusalueen kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät täyttämään tietyt vaatimukset. Näiden vaatimusten toteutumista valvovat eri viranomaiset. Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien rakennuslupa-asioita ohjeistaa ja valvoo kunnan rakennusvalvonta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset, maatalousviranomaiset sekä Pirkanmaan ELY-keskus valvovat sitä, että saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennykset ja lietteiden omatoiminen käsittely tapahtuvat lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti.

Jätehuoltoviranomainen antaa lietteen kuljetusta ja käsittelyä koskevia jätehuoltomääräyksiä sekä myöntää yksittäistapauksessa poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta.

Jätehuoltoviranomainen ylläpitää myös jätteenkuljetusrekisteriä, johon tallennetaan lietesäiliöiden tyhjennystiedot. Tiedot saadaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä tai Nokian alueella toimivilta lietteenkuljetusyrityksiltä, joten kiinteistön haltijan ei tarvitse huolehtia tietojen toimittamisesta. Rekisterin avulla seurataan kiinteistökohtaisten lietesäiliöiden tyhjennysvälien toteutumista ja lietteen toimittamista asianmukaisiin käsittelypaikkoihin. Mikäli seurannassa havaitaan poikkeamia, asia siirretään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi.

Päivitetty 31.5.2022