Jätemaksut

Jätemaksu ja sen määräytyminen

Jätelain mukaan jokaisen asuin- ja vapaa-ajan kiinteistön on oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Liittymisvelvollisuudesta ei voida myöntää vapautusta.

Kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jonka jokainen kiinteistön haltija on velvollinen maksamaan. Jätehuoltopalveluista perittävät maksut määräytyvät alueellisen jätehuoltolautakunnan päättämän jätetaksan mukaisesti.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan alueella jätemaksu koostuu perusmaksusta ja tuotantomaksusta. Perusmaksulla katetaan tiedotusta ja neuvontaa, jäteasemien ja aluejätepisteiden ylläpitoa, kotitalouksien vaarallisten jätteiden jätehuoltoa, biojätteen käsittelytukea sekä jätehuoltoviranomaisen kustannukset. Tuotantomaksu koostuu jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvista kustannuksista.

Jätemaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka on ulosottokelpoinen ilman tuomiota.

Jätetaksat 1.1.2022 alkaen

Kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksa

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 8.12.2021 kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksan käyttöönotettavaksi toimialueensa kunnissa 1.1.2022 alkaen. Lisäksi jätehuoltolautakunta hyväksyi 9.2.2022 jätetaksan päivityksen, joka koskee jätetaksan 48 §:ssä asetettuja pientuojien kyllästetyn puun vastaanottohintoja jäteasemilla ja jätekeskuksissa. Päivitetyt vastaanottohinnat astuivat voimaan 1.3.2022.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden taksa

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 8.12.2021 saostus- ja umpikaivolietteiden taksan käyttöönotettavaksi toimialueensa kunnissa 1.1.2022 alkaen. Nokian kaupunkia koskee vain saostus- ja umpikaivolietteiden käsittelytaksa.

Alueellisen putkikeräysjärjestelmän jätetaksa

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 8.12.2021 alueellisen putkikeräysjärjestelmän taksan 1.1.2022 alkaen Tampereen Vuoreksessa.

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 8.12.2021 kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvien jätehuoltopalvelujen jätetaksan käyttöönotettavaksi toimialueensa kunnissa 1.1.2022 alkaen.

Jätemaksun kertymä ja käyttö

Jätelain mukaan kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille on vuosittain tiedotettava jätemaksun ja perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty. Näiden tietojen on oltava saatavilla verkossa.

Oheisessa dokumentissa on esitetty jätelain 79 §:n mukaiset tiedot jätemaksun ja perusmaksuosuuden kertymästä sekä käytöstä vuonna 2020.

Muutoksen hakeminen jätemaksuun

Alueellisen jätehuoltolautakunnan alueella jätetaksassa on huomioitu jätemaksun kohtuullisuus jätelain mukaisesti. Tämän vuoksi jätemaksua ei ole useinkaan tarvetta kohtuullistaa.

Vapaa-ajan asunnoille on tyypillistä, että niitä käytetään vain osan aikaa vuodesta. Tämä on huomioitu jätetaksassa: vapaa-ajan asunnon aluejätepisteen käyttäjän vuosimaksu on pienempi kuin vakinaisen asunnon vuosimaksu. Vaikka vapaa-ajan asunnon käyttö olisi vähäistä, on jätemaksu maksettava. Jätemaksu on kiinteistökohtainen, eikä mökillä syntyvän jätteen kuljettaminen vakituisen asunnon jäteastiaan ei ole peruste vapaa-ajan asunnon jätemaksun alentamiseen.

Jätemaksu on mahdollista kohtuullistaa, jos kiinteistö on kokonaan käyttämättä perustellusta syystä. Tällöin jätemaksua voidaan harkinnanvaraisesti kohtuullistaa siten, että kiinteistöltä peritään vain perusmaksu, mutta ei tuotantomaksua.

Jätemaksun perimättä jättäminen on pääsääntöisesti mahdollista vain silloin, jos kiinteistöllä oleva asuinrakennus on käyttökelvoton. Käyttökelvottomuudesta on esitettävä luotettava selvitys, esim. rakennusvalvonnan lausunto tai valokuvin täydennetty selvitys kiinteistön kunnosta.

Aluejätepisteen vuosimaksuun voi hakea muutosta alueelliselta jätehuoltolautakunnalta kirjallisesti etukäteen tai muistuttamalla saapuneesta jätelaskusta. Muistutus pitää tehdä 14 päivän kuluessa jätelaskun saapumisesta. Jos kiinteistöllä on oma jäteastia, jätemaksun suuruuteen voi vaikuttaa hakemalla poikkeamista jätehuoltomääräyksistä.

Voit hakea jätemaksun muutosta tai jätehuoltomääräyksistä poikkeamista jätehuoltoviranomaisen pdf-lomakkeella tai sähköisessä asiointipalvelussa.

Päivitetty 31.5.2022