Lielahden yleissuunnitelma

Lielahden yleissuunnitelma näkymä rakennusten massoittelusta etelästä Epilänharjun suunnasta.
Osana Kantakaupungin vaiheyleiskaavaa 2021 - 2025 Lielahden läntiselle alueelle tehdään yleissuunnitelma, jossa sovitetaan yhteen maankäytön, liikenteen ja kunnallistekniikan tulevaisuuden tarpeita Tampereen hiilineutraalisuustavoitteen 2030 mukaisesti. Lielahti-Hiedanranta on yksi vaiheyleiskaavan tarkemmasta neljästä osa-alueesta.

Lielahden yleissuunnitelma toimii lähtökohtana alueella laadittaville asemakaavoille. Suunnitelman tavoitevuosi on 2040 eli alue olisi vähitellen toteutunut vuoteen 2040 mennessä.

Suunnittelun eteneminen

Maankäyttö

Tavoitteena on viihtyisä ja kaupunkikuvallisesti korkealaatuinen asuin- ja liikealue. Alue halutaan säilyttää elinkeinoiltaan vireänä ja kehittää alueelle monipuolisia kaupan ja yritysten tiloja yhdessä toimijoiden kanssa. Alueen pohjoisosassa tutkitaan uuden lämpökeskuksen ja raitiotievarikon sijoitusta huomioiden nykyinen ja laajeneva pientaloasutus. Viheralueita suunnitellaan pääosin nykyisen asutuksen reunamille ja ekologiset yhteydet huomioidaan.

Yleissuunnitelma suunnittelualue sijoittuu Lielahdenkadusta länteen Ylöjärven kaupungin rajalle asti.

Lielahden yleissuunnitelman aluerajaus.

Liikenne

Liikenteen osalta tavoitteena ovat muun muassa saavutettavuus eri kulkumuodoilla, pääpyöräreitti alueen läpi ja uusi eritasoliittymä Paasikiventien ja Lielahdenkadun risteykseen. Katujärjestelyt, pysäköintiratkaisut ja liikenteen toimivuus tarkastellaan maankäytön suunnittelun rinnalla.

Raitiotie

Raitiotien ratalinjaus Hiedanrannasta Ylöjärven kirkonseudulle on päätetty kaupunkien valtuustoissa. Tampereen ja Ylöjärven kaupungit teettävät tarkentavaa yleissuunnitelmaa koko raitiotielinjasta maankäytön ja liikenneverkon suunnittelun rinnalla. Lähtökohtaisesti Lielahden alueelle sijoittuu 2 pysäkkiä, yönylivarikko sekä Vaasantien ja rautatien ylittävä silta.

Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan tavoitteita ovat tilavarausten suunnittelu maanalaisille johdoille ja putkille kuten vesihuoltolinjat, voimajohdon kaapelit, kaukolämpö ja maakaasu. Hulevesien ja tulvariskien hallintakeinojen suunnittelu sisältyy myös työhön. Vaiheittainen toteutus ohjelmoidaan muun suunnittelun kanssa.

Suunnitelman laatija

Tampereen kaupungin kanssa Maankäytön ja liikenteen yleissuunnitelmia sekä selvityksiä on laatinut WSP Finland Oy ja kunnallisteknisiä tarkasteluja Sitowise Oy.

Päivitetty 5.6.2023