Tampereen kaupungin arviointikertomus 2023 nostaa esiin onnistumisia ja kehittämiskohteita

Tampereen kaupungin tarkastuslautakunta arvioi vuosittain kaupungin toimintaa. Lautakunta nostaa vuoden 2023 arviointikertomuksessaan esiin useita onnistuneesti toteutettuja tavoitteita sekä huomioita kehittämistä vaativista asioista.

Kaupunginvaltuuston asettamista Tekemisen kaupunki -strategian mukaisista tavoitteista toteutui 65 prosenttia. Strategisten Tekevät yhteisöt ja Hiilineutraaleja tekoja -painopisteiden tavoitteet toteutuivat peräti sataprosenttisesti.

Start up -yritysten ja niiden henkilöstömäärän kasvutavoite toteutui, mikä on tärkeää muuten heikenneessä työllisyystilanteessa. Myös luonnon monimuotoisuutta kuvaavien mittareiden valmistuminen onnistui. Lautakunta kiittää erityisesti sitä, että koska valmiita mittareita ei ollut olemassa, kaupunki kehitti ne itse.

Elämystalouden kehitysohjelmalla toteutetaan strategista tavoitetta, jossa Tampere tunnetaan vuonna 2030 kansainvälisten tapahtumien ja kulttuurin keskittymänä. Elämystalouden teemoja ovat esimerkiksi pelialan kehittäminen, järvi- ja luontomatkailu, digitaalisten palvelujen kehittäminen ja kulttuurikasvatus. Ohjelma on onnistunut saamaan alan aiemmin hajanaisen kentän saman pöydän ääreen ja luonut toimialoja yhdistävää liiketoimintaa.

Myös maahanmuuttajataustaisten lasten tukemisessa on lautakunnan mielestä onnistuttu. Tampereen perusopetuksessa olevista lapsista oli vuonna 2023 viisitoista prosenttia muita kuin äidinkieleltään suomalaisia. Heille on tarjolla suomen kielen opetuksen lisäksi erilaisia tukitoimia.

Lapsi pääsee tarvittaessa ennen peruskoulun aloitusta valmistavaan opetukseen oppimaan suomea ja koulunkäynnissä tarvittavia taitoja. Peruskoulussa on mahdollista saada kielellisesti tuettua opetusta. Oman kielen opetusta on tarjolla esiopetuksessa tunti viikossa ja perusopetuksessa kaksi tuntia.

Kaupungin talous vuonna 2023

Kaupungin tulos oli 55,3 miljoonaa euroa positiivinen. Tulos sisältää kuitenkin kertaluontoisia eriä, joita ilman se olisi ollut noin 30 miljoonaa euroa negatiivinen.

Myös kaupunkikonsernin tulos oli 64,1 miljoonaa positiivinen, kaupungin kertaluontoiset erät mukaan laskettuina. Konserniin luetaan mukaan myös kaupungin tytäryhteisöt.

Verotulot riittivät palvelujen järjestämiseen, mutta investointeihin pitää ottaa velkaa.

Tarkastuslautakunta toivoo, että hyvää kehittämistyötä ympäristöasioiden esittämisessä kaupungin tilinpäätöksessä jatkettaisiin. Merkittävien konserniin kuuluvien yhtiöiden osuus ympäristöön liittyvistä tuloista ja menoista on hyvä tuoda esiin.

Järjestöt kiittivät yhteistyötä kaupungin kanssa

Lautakunta teki syksyllä 2023 järjestöille suunnatun kyselyn, jossa nämä saivat kertoa kokemuksiaan yhteistyöstä kaupungin kanssa.

Kiitosta tuli muun muassa yhteistyön sujuvuudesta. Ongelmia taas olivat toimintoihin tarkoitettujen tilojen riittämättömyys ja se, että kustannustason noususta huolimatta yleisavustusten määrärahat olivat pysyneet ennallaan, tai jopa laskeneet.

Tilaongelmaan kaupunki on jo vastaamassa esimerkiksi uusia tiloja rakentamalla.

Tarkastuslautakunta suosittelee hankkeiden tarkempaa suunnittelua

Tammelaan valmistunut uusi kansainväliset mitat täyttävä jalkapallostadion ylitti rakennusbudjettinsa 16 miljoonalla eurolla, joka on 56 prosenttia alkuperäisestä kustannusarviosta. Rakentajatahojen oman arvion mukaan suunnittelu ei ollut riittävän tarkkaa, talouden suhdanne oli varsinkin rakentamisen alkuvaiheessa huono ja koko projekti poikkeuksellisen vaativa ja monimutkainen.

Kustannusnousuun oli varauduttu riskivarauksella, joka oli vain 0,4 prosenttia budjetista.

Tarkastuslautakunta suosittelee, että jatkossa varmistetaan hankkeiden parempi suunnittelu, markkinatilanteen ennakointi, riskienhallinta ja riittävä riskivaraus.

Työllisyys- ja kasvupalvelut tekevät hyvää tulosta, mutta yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa kehitettävä

Työllisyys- ja kasvupalveluiden tuloksellisuuden mittaaminen ja seuraaminen on hyvällä tolalla. Palvelut toimivat: suurin osa asiakkaista oli valmis suosittelemaan niitä tuttavilleen ja työmarkkinatukea saavien määrä laski edellisvuoteen verrattuna, vaikka työttömyys olikin nousussa.

Sen sijaan työllisyyden hoitoon liittyvien lakisääteisten tehtävien hoitamisessa oli vaikeuksia. Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa, samoin jonot kuntouttavaan työtoimintaan. Syynä ovat Pirkanmaan hyvinvointialueen ongelmat, joiden takia Pirha ei ole kyennyt suoriutumaan omista velvoitteistaan.

Neljä nuoriin liittyvää tavoitetta jäi viime vuonna saavuttamatta. Nämä liittyivät opiskelujen keskeyttämisen, kiusaamiseen ja työttömyyden ehkäisyyn, sekä opintojen valmistumiseen. Tavoitteista jääminen lisää nuorten syrjäytymisen ja muiden ongelmien riskiä.

Tytäryhtiöstrategioihin toivotaan avoimuutta, mutta tavoitteet toteutuivat hyvin

Vuonna 2023 kaupunkikonserniin kuului 62 yhtiötä, 15 osakkuusyhtiötä ja kaksi säätiötä. Konsernin tytäryhteisöjen omistajastrategiat eivät Tampereella ole julkista tietoa, toisin kuin joissain muissa kaupungeissa. Tarkastuslautakunta toivoo omistajastrategioiden olevan avoimia myös Tampereella.

Tytäryhtiöistä Tampereen Palvelukiinteistöille asetetuista kolmesta vuositavoitteesta kaksi toteutui. Yhtiö jakoi huomattavan osingon ja nosti omavaraisuusastettaan. Sen sijaan sen kiinteistömyyntitavoite ei toteutunut epäedullisen markkinatilanteen vuoksi.

Myös Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kolmesta tavoitteesta toteutui kaksi. Asiakashinnat olivat edullisia, Kiinteistöliiton tutkimuksen mukaan jopa suurten kaupunkien edullisimmat.

Kaupunginvaltuusto saa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedokseen kokouksessaan maanantaina 20.5.2024.

Vuoden 2023 arviointikertomus löytyy kokonaisuudessaan kaupungin verkkosivuilta.

Lisätietoja

Erja Viitala
Kaupunginreviisori
Puhelin:
050 552 6290
Teksti: Ismo Lehtonen
Kuvat: Marko Kallio
Jaa sosiaalisessa mediassa