Kulkutautisairaalan ja De Gamlas Hemin korttelien asemakaava hyväksyttiin

Pyynikin kupeessa Kaakinmaan kaupunginosassa sijaisevien De Gamlas Hemin ja kulkutautisairaalan korttelien asemakaavaehdotus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 16.4.2024. Vanhat rakennukset suojeleva ja kulttuuriympäristöön sopeutuvaa täydennysrakentamista tuova asemakaava menee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.
Kuvassa ilmakuva Pyhäjärveltä päin, etummaisessa korttelissa hahmoteltu uusia vaaleita rakennuksia.
Havainnekuva asemakaavaan liittyvästä viitesuunnitelmasta, uutta rakentamista hahmoteltuna ilmakuvaan etualalla. Kuva: LSV-arkkitehdit, Jolma-architects

Asemakaavaan on tehty vähäisiä muutoksia vuodenvaihteen 2021–2022 nähtävillä olon ja saadun palautteen jälkeen. Kaavaratkaisu tukee alueen kulttuurikäyttöä. Asemakaavaan lisättiin myös pihan kulttuuritoimintaan velvoittava yleismääräys ja osa Kulkutautisairaalan pääkäyttötarkoituksesta osoitettiin kulttuuritoiminnalle.

Kaava edellyttää suojeltujen rakennusten korjaamista ennen uudisrakentamista. Uudisrakennusten rakennusaloja madallettiin ja selkeytettiin ja rakennusoikeutta pienennettiin palautteen vuoksi. Kaavan muistutuksiin ja lausuntoihin on kirjattu vastineet, täydennetty selvityksiä ja kaavaselostusta, tarkennettu määräyksiä ja päivitetty kaavaa havainnollistava viitesuunnitelma.

Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustan lounaisosassa, noin 750 metrin päässä Keskustorilta. Kaava-alueeseen kuuluun kaksi korttelia sekä Pyhäjärvenkatua, Papinkatua sekä Kurilankatu. Asemakaavalla osoitetaan suojeltavaksi korttelissa numero 95 Kulkutautisairaalan, Kärysaunan ja Kurilan rakennukset sekä mahdollistetaan kortteliin uusia asuinkerrostaloja. Korttelissa 96 suojellun De Gamlas Hem -rakennuksen sekä korttelin länsipäähän rakentuvan Eteläpuiston päiväkodin ja koulun asemakaavamääräyksiä päivitetään.

Asemakaavan sisältöä

Asemakaava-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 21 870 kerrosneliömetriä, josta uutta rakennusoikeutta kaavassa muodostuu 1 394 kerrosneliömetriä.  Kortteliin 95 muodostuu uusia asuntoja noin 350 asukkaalle, jos Kulkutautisairaala korjataan myös asunnoiksi. Osa rakennusoikeudesta ohjataan toteutettavaksi asukkaiden yhteis- ja vapaa-ajantiloina sekä asuintiloista erillisinä varastotiloina sekä katutasoon on osoitettu liiketilaa.

Gamlas Hemin ja koulun korttelialueelle rakennusoikeutta osoitetaan yhteensä 5 200 kerrosneliömetriä, josta koulun tontilla on pääosa eli 3300. De Gamlas Hemin tontille on osoitettu 1900 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta kulttuuriympäristöön soveltuvaa häiriötöntä kulttuuri- ja liiketoimintaa palvelevaa yksityistä tai julkista tilaa sekä ympäristöön soveltuvaa muuta työpaikkatoimintaa varten.

Asemakaavassa on turvattu alueen ja rakennusten kulttuurihistorialliset, arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset arvot, joihin täydennysrakentaminen on sovitettu. Kaavan liitteenä on viitesuunnitelma, joka havainnollistaa yhtä kaavan mahdollistavan toteuttamisratkaisua.

Nyt hyväksytty asemakaavahanke erotettiin omaksi alueekseen aiemmin nähtävillä olleesta Eteläpuiston asemakaavasta. Eteläpuiston asemakaava 8581 on käynnistetty uudelleen puistokaavan tavoittein maaliskuussa 2024.

Lisätietoja

Mikko Nurminen
Esittelijä Kaupunkiympäristön palvelualue Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Iina Laakkonen
Valmistelija Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 806 3080
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa