Eteläpuiston asemakaavasuunnittelu jatkuu uusin tavoittein – asukkailta kysytään toiveita viher- ja virkistysalueesta

Eteläpuiston asemakaavoitus on meneillään uusin tavoittein. Nyt aluetta kehitetään puistona yleiseen viher- ja virkistyskäyttöön. Palautetta ja tietoa Eteläpuiston nykyisestä käytöstä, reiteistä ja kaupunkilaisten ajatuksia puiston tulevaisuudesta kerätään verkkokyselyllä 18.4.2024 saakka. Nähtävillä olevasta uudesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi jättää palautteen virallisesti kaupungin kirjaamoon nähtävillä olon aikana.
Eteläpuiston ja sen ympäristön asemakaavan numero 8581 rajaus kartalla

Eteläpuisto sijaitsee Tampereen ydinkeskustan lounaisosassa Nalkalan, Kaakinmaan ja Ratinan kaupunginosissa. Suunnittelualue rajautuu lännessä Pyynikinrinteen kaupunginosan rajaan, etelässä Pyhäjärveen ja idässä Ratinan rantapuistoon. Pohjoisessa alue rajautuu Tiiliruukinkatuun, Koulukatuun, Eteläpuisto-katuun ja Tampereen valtatiehen. Tampereen kaupunki omistaa alueen.

Suunnittelualueella on tällä hetkellä voimassa useita asemakaavoja. Kaava-aluetta pienennettiin alkuperäisestä. Vanhojen rakennusten korttelit (De Gamlas Hem ja Kulkutautisairaala) ratkaistaan asemakaavassa numero 8883 ja Hämeenpuisto asemakaavassa numero 8848. Nalkalan alue ratkaistaan omana asemakaavanaan myöhemmin.

Asemakaavan tavoitteena oli työn alkaessa vuonna 2015 sovittaa alueelle asuntovaltaista täydennysrakentamista. Kaavahankkeen voimakkaan vastustuksen johdosta asemakaavamuutos keskeytettiin. Asuntorakentamisesta on luovuttu ja nyt uutena tavoitteena on kehittää aluetta viher- ja virkistysalueena kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Kyselyn tuloksia hyödynnetään osana asemakaavan laatimista sekä sen kanssa samaan aikaan tehtävän puistosuunnittelun tukena.

Vuoden 2024 kaavoitusohjelman mukaiset tavoitteet ovat luonnon monimuotoisuuden, virkistysympäristön, kävelykaupungin ja alueen identiteetin kehittäminen, kulttuuriympäristön ja maisemallisten arvojen vaaliminen sekä rannan saavutettavuuden parantaminen. Asemakaavalla varmistetaan kansallisen kaupunkipuiston kriteerien täyttyminen Eteläpuistossa, joka on tehdyn hakemuksen alueella.

Aiempi palaute mukana

Aiemmin tullut palaute ja kyselyt otetaan huomioon asemakaavamuutoksessa. Pormestariohjelmassa 2023–2025 ja kaavoitusohjelmassa 2024 linjattiin alueen kaavoituksen uudeksi tavoitteeksi virkistyskäyttö.

Mukana valmisteluaineistossa on aiemman palautteen kooste eli tiivistelmä lausunnoista ja muistutuksista 2016–2017 nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta. Koosteessa on myös vastineet teemoittain. 

Nyt avoinna olevassa Eteläpuiston kyselyssä on monivalintakysymyksiä, mahdollisuus merkitä kysyttyjä asioita karttatyökalulla sekä mahdollisuus avoimelle palautteelle.

Asemakaavamuutoksen eteneminen

Alueella jo tehtyjen suunnitelmien ja selvitysten lisäksi tehdään muun muassa kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, viherverkkoselvityksen päivitys, puiston käytön yleissuunnitelma, meluselvitys ja kaavatalousselvitys.

Meneillään olevan uuden aloitusvaiheen nähtävillä olon päätyttyä saatu palaute käsitellään ja suunnitelmia viedään eteenpäin ottaen palaute huomioon. Kevään aikana valmistellaan alustava puistosuunnitelma sekä asemakaavaluonnos, jotka kuulutetaan nähtäville muun valmisteluaineiston kanssa arviolta kesällä 2024. Valmisteluvaiheen nähtävillä olon aikana pidetään yleisöesittely, jossa kerrotaan lisää suunnitelmaluonnoksista.

Luonnosten ja niiden palautteen käsittelyn jälkeen valmistellaan asemakaavaehdotus, joka valmistuu nähtäville ja päätöksentekoon aikatauluarvion mukaan loppuvuodesta 2024.
 

Lisätietoja

Nella Rajala
Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus Kaavoitusarkkitehti
Puhelin:
044 431 4478
Maija Pakarinen
Kaavoitusarkkitehti
Puhelin:
040 351 6640
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa