Nurmi-Sorilan osayleiskaavaluonnos valmisteilla – kulttuuriympäristön selvityksiä tehdään kaava-alueella

​​​​​​​Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistus etenee kohti kaavaluonnosta. Osayleiskaavan tarkistaminen koskee Sorilanjoen ja valtatien 9 välistä aluetta Nurmissa. Alueella on jo aloitettu luontoselvitykset ja aiemmin tehtyjä rakennetun kulttuuriympäristön, maiseman ja arkeologisen kulttuuriperinnön selvityksiä tarkistetaan myös maastokäynneillä.

Pientaloasuminen ja palvelujen keskittyminen Kaitavedentien varteen korostuvat kaupunginhallituksen päätöksellä jatkokehitykseen valitussa rakennesuunnitelmassa. Kaavatyön tavoitteena on lisäksi mahdollistaa golf-kentän sijoittuminen alueelle.

Selvitysten tekijät liikkuvat kaava-alueella erityisesti syys-lokakuun vaihteessa viikoilla 37–40, mutta maastokäyntejä saattaa olla tarpeen tehdä vielä myöhemminkin. Erityisesti rakennetun kulttuuriympäristön selvitykseen liittyvän rakennusinventoinnin osalta inventoijat saattavat joutua käymään myös pihapiireissä. Inventoitavien kiinteistöjen omistajille on lähetetty kirjeet maastokäynnistä.

Kaavatyön yhteydessä laaditaan myös muita selvityksiä, kuten hulevesiselvitys, liikenneverkkoselvitys ja yhdyskuntateknisen huollon selvitys. Näidenkin selvitysten laatijat tekevät maastokäyntejä ja saattavat liikkua kaava-alueella teitä ja polkuja pitkin.

Selvitysten laatimisen kanssa rinnakkain aloitetaan kaavasuunnittelu ja sitä pohjustavien muiden suunnitelmien laatiminen. Kaavan tavoitetta sijoittaa golfkenttä kaava-alueelle tutkitaan tarkemmalla suunnitelmalla ja tarkastelemalla golfkentän suhdetta ja liittymistä ympäröivään maankäyttöön.

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistus laaditaan kaupungin tilaamana ja ohjaamana konsulttityönä. Kaavaa ja siihen liittyviä selvityksiä laatii FCG Finnish Consulting Group Oy alikonsultteineen, luontoselvityksiä on laatimassa myös Sitowise Oy.

Alustavan aikataulun mukaan kaavan luonnos valmistuu nähtäville loppuvuonna 2023 ja kaavaehdotus kesällä 2024. Tavoitteena on saada kaava hyväksymiskäsittelyyn loppuvuonna 2024. Yleiskaavaa tarkennetaan asemakaavoituksella ja muilla tarkemmilla suunnitelmilla.

Lisätietoja

Juha Mäkelä
Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 180 7109
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa