Kalevanrinteen kaatopaikkatyömaalta poistetaan haisevaa jätettä elo-syyskuun vaihteessa

Kalevanrinteen vanhan kaatopaikan alueelta poistetaan voimakkaasti haiseva jäte elokuun viimeisellä viikolla 30.8.-1.9. 2023 siinä laajuudessa kun se on kaivuteknisesti tällä hetkellä mahdollista. Mahdolliset myöhemmät, voimakkaasti haisevat löydökset ja niiden kaivuaikataulu selviävät kaivutöiden edetessä.
Kalevanrinteen kaatopaikkatyömaa ilmakuvassa.
Kalevanrinteen vanhan kaatopaikan puhdistustyömaa ilmakuvassa.

Tampereen kaupunki kunnostaa Kalevassa Takojankadulla vanhaa Kalevanrinteen kaatopaikkaa, koska alueen maankäytön muuttuminen edellyttää maaperän kunnostusta ja vanhan jätteen poistamista alueelta. Elokuun puolivälin jälkeen jätetäytöstä paljastui poikkeuksellisen pahaa ja voimakasta hajua aiheuttanut jätekerros, jonka arvellaan olleen alun perin lietettä.

Haiseva jäte vaaratonta laboratoriotulosten perusteella

Hajua esiintyi voimakkaana myös työmaan ulkopuolella. Voimakkaasti haisevan jätteen kaivu keskeytettiin, materiaalista otettiin näytteet laboratorioon ja jo kasalle kaivettu voimakkaasti haiseva jäte peitettiin. Laboratorion analyysitulokset ovat valmistuneet ja niiden perusteella haiseva jäte luokitellaan vaarattomaksi jätteeksi, joka soveltuu sijoitettavaksi Koukkujärven ja Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksiin. 

Hajuhaittaa voi esiintyä kaivu- ja kuormaustyön aikana – työ tehdään nopeasti

Voimakkaasti haisevan jätteen kaivu- ja kuormaustyön aikana voimakkaampaa hajuhaittaa voi esiintyä lähiympäristössä. Voimakkaasti haisevan jätteen kaivu ja poistaminen toteutetaan mahdollisimman yhtäjaksoisesti ja nopeasti. Kuljetuksen aikana kuormissa käytetään peitteitä hajuhaitan minimoimiseksi. Tuuliolosuhteet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan jätteen kaivutyössä. Voimakkaasti haisevia kaivumassoja ei välivarastoida tarpeettomasti kohteessa, jotta ympäristöön aiheutuva hajuhaitta olisi mahdollisimman vähäinen ja lyhytkestoinen.

Kunnostustyöllä on Pirkanmaan ELY-keskuksen viranomaispäätös, jonka lupaehtojen mukaisesti kunnostustyö toteutetaan. Kaatopaikan kunnostus toteutetaan massanvaihtona, mikä tarkoittaa, että vanha kaatopaikkajäte kaivetaan kokonaisuudessaan pois ja alue täytetään pilaantumattomalla maa-aineksella. Kalevanrinteen kaatopaikka on täytetty 1940- ja 1950-luvuilla vanhaan sora-/hiekkakuoppaan. Kalevanrinteen kaatopaikkaa on tutkittu ennen kunnostustyötä ja tutkimusten perusteella kaatopaikan alue on saatu hyvin rajattua. Kunnostustyön aikana tehtyjen havaintojen perusteella tutkimusvaiheessa tehdyt rajaukset pitävät hyvin paikkaansa.

Hyödyntämiseen kelpaamaton jäte Koukkujärven ja Tarastenjärven jätekeskuksiin

Alueelta kaivettavaa vanhaa jätetäyttöä/haitta-ainepitoista maata hyödynnetään soveltuvin osin Lakalaivan vanhan kaatopaikan sulkemistöissä rakennettavien pintarakenteiden alapuolella. Hyödyntämiselle on erillinen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa. Hyödyntämiseen soveltumattomat maa-ainekset ja jätteet toimitetaan Pirkanmaan jätehuollon Koukkujärven ja Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksiin. Hyödyntämis-/kaatopaikkakelpoisuus varmistetaan huolellisella näytteenotolla, ja näytteet toimitetaan analysoitavaksi laboratorioon, minkä vuoksi massoja on välivarastoitava alueella ennen niiden pois toimittamista. Analyyseissä kestää noin 1-2 viikkoa hyödyntämis-/vastaanottopaikasta riippuen, ja massoja pyritään toimittamaan alueelta pois mahdollisimman nopeasti analyysitulosten valmistuttua.

Työmaalla tarkkaillaan kaasuja ja hajuja tihennetysti

Kaatopaikan kaivutöistä aiheutuu aina hajuja. Hajuun vaikuttaa se, mitä kaatopaikalle on aikanaan loppusijoitettu.  Jätetäytössä hapettomissa oloissa tapahtuvan hajoamisen seurauksena muodostuvat rikkiyhdisteet aiheuttavat pahaa hajua. Rikkiyhdisteiden hajukynnys on hyvin matala. Hajukynnys on useita kertaluokkia pienempi kuin työhygieeniset, terveysperusteiset hengitysilman raja-arvot. Kaivannossa työskentelevillä henkilöillä on käytössään kaasumittarit työturvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi työmaan ympäristössä on tehty kaasumittauksia, eikä kohonneita kaasupitoisuuksia työmaan ympäristössä ole todettu. Kaasu- ja hajutarkkailua työmaan ympäristössä jatketaan toistaiseksi tihennetysti. 

Kunnostustyö valmistuu viimeistään ensi maaliskuussa

Kaatopaikan kunnostustyöt on aloitettu toukokuussa 2023. Alueelta on tähän mennessä poistettu yhteensä noin 71 000 m3 maa-aineksia. Alun perin on arvioitu, että alueelta poistetaan yhteensä noin 120 000 m3 maa-ainesta, josta noin 90 000 m3 on jätettä/pilaantunutta maa-ainesta. Toteuma arvioon nähden on tällä hetkellä noin 60 % kaikkien massojen osalta ja lähes 40 % jätteen/pilaantuneen maa-aineksen osalta. Kaivutaso on tällä hetkellä syvimmillään noin tasolla +97, ollen jo lähes 10 m alkuperäisen maanpinnan alapuolella. Jätettä arvioidaan esiintyvän syvimmillään noin tasolla +90. Pilaantuneen maa-aineksen ja jätteen kunnostustyö valmistuu viimeistään maaliskuussa 2024. 

Petri Leppänen
Rakennuttaminen: Rakennuttajainsinööri
Puhelin:
050 305 1402
Mikko Parkkinen
Urakoitsija, GRK Suomi Oy : Työpäällikkö
Puhelin:
050 462 5709
Kuvat: Veikko Salmela/Sitowise
Jaa sosiaalisessa mediassa