Hyppää sivuvalikkoon

Turvallisemman tilan periaatteet

Keltaisella pohjalla joukko erilaisia ihmisiä.

Tampereen kaupunki on sitoutunut noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisemman tilan periaatteilla tarkoitetaan ohjeita siitä, millä tavoin tiloissa ja tapahtumissa pyritään olemaan huomaavaisia ja arvostavia kaikkia kohtaan.

Yhdessä määritellyillä ja julkaistuilla turvallisemman tilan periaatteilla on merkitystä erityisesti niille vähemmistöryhmille, jotka ovat kokeneet syrjintää ja jotka pelkäävät, että heitä kohdellaan uudelleen epäasiallisesti.

Turvallisemmassa tilassa jokainen voi tuntea olonsa tervetulleeksi ja olla luontevasti oma itsensä kaikkine henkilökohtaisine ominaisuuksineen. Niitä ovat muun muassa: 

 • ikä
 • etninen alkuperä ja kansallisuus
 • kieli ja kulttuuri
 • uskonto ja vakaumus
 • mielipide ja poliittinen näkemys
 • perhemuoto
 • sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti
 • seksuaalinen suuntautuminen
 • terveydentila ja vammaisuus
 • sosiaalinen ja taloudellinen asema
 • muut yksilölliset ominaisuudet kuten ihonväri, kehon koko, ulkonäkö tai neurokirjoon kuuluminen

Voit tutustua Tampereen kaupungin yleisiin turvallisemman tilan periaatteisiin ja muokata niitä omaa tarvettasi varten. 

 • Turvallisemman tilan periaatteet - muokattava juliste

Turvallisemman tilan periaatteiden laatiminen ja käyttö

Jokaisella tapahtumia tai muuta toimintaa järjestävällä on hyvä olla omat turvallisemman tilan periaatteet.

Ei ole olemassa yhtä kaikkialla toimivaa turvallisemman tilan ohjeistusta. Jokainen voi laatia omat periaatteet, jotka sopivat parhaiten omaan tilaan tai tapahtumaan. Niitä voi aina täsmentää ja tarkistaa, jos huomataan, että niissä on puutteita.

Turvallisemman tilan periaatteiden laatiminen ei ole vaikeaa. Pääasia on, että niiden tekemisessä ovat mukana kaikki, jotka ovat eri tavoin toiminnassa mukana – siis esimerkiksi henkilöstö, asiakkaat tai yhdistyksen jäsenet. 

Hyvät turvallisemman tilan periaatteet

Jokainen voi laatia omat turvallisemman tilan periaatteensa mutta ohjeissa on kuitenkin oltava vähintään seuraavat perusasiat: 

 • lista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaeissa mainituista ihmisten ominaisuuksista, joiden perusteella ketään ei saa kohdella asiattomasti – voitte täydentää itse Muut henkilökohtaiset ominaisuudet -kohtaan omaan toimintaanne sopivia ominaisuuksia
 • ohjeissa kielletään epäasiallinen käytös ja puhe, kuten esimerkiksi syrjintä tai seksuaalinen häirintä
 • periaatteissa todetaan, että jokaisen oikeutta itsemäärittelyyn on kunnioitettava
 • ohjeissa nimetään yhteyshenkilö, jonka puoleen voi kääntyä, jos kokee että turvallisemman tilan periaatteita on rikottu

Ohjeisiin on hyvä yhdistää tilojenne esteettömyys- ja saavutettavuustiedot. 
 

Laatikaa ohjeet yhdessä

Tutustukaa ensin Tampereen kaupungin yleisiin turvallisemman tilan periaatteisiin. Voitte käyttää niitä pohjana, kun alatte muokata niistä teidän tarpeisiinne sopivaa ohjeistusta.

Voitte esimerkiksi ensin laatia oman luonnoksenne turvallisemman tilan periaatteista ja sen jälkeen järjestää kyselyn tai keskustelutilaisuuden, jossa muut voivat ottaa kantaa ehdotukseen. Miettikää yhdessä, mihin seikkoihin tulisi kiinnittää huomiota, että kaikki voisivat tuntea olonsa hyväksi, turvalliseksi ja hyväksytyksi teidän tiloissanne tai järjestämässänne toiminnassa.

Tarvittaessa voitte tehdä turvallisemman tilan periaatteet myös yksittäisiä tapahtumia varten. Esimerkiksi yhdistyksessä voi olla hyvä laatia normaalia perustoimintaa koskevien turvallisemman tilan ohjeiden lisäksi toiset ohjeet yhdistyksen retkiä tai pikkujouluja varten.


Näin käytätte turvallisemman tilan periaatteita

Kun periaatteet on saatu valmiiksi, levittäkää niistä tietoa. Julkaiskaa ne verkkosivuillanne, tehkää niistä juliste kokoontumistilanne seinälle tai PowerPoint-dia, joka on nähtävillä ennen jokaisen tilaisuutenne alkua. Mainitkaa turvallisemman tilan periaatteista tapahtumakutsuissanne ja muistuttakaa niistä jokaisen tapahtumanne alussa.

Kaikki toimintaanne osallistuvat voivat muistuttaa muita turvallisemman tilan periaatteista, jos toiminnassa tai tiloissa tapahtuu jotain, joka rikkoo yhteisiä periaatteita. Puuttuminen pitää tehdä hienotunteisesti, sillä tarkoitus ei ole nöyryyttää virheen tehnyttä.

Nimetkää turvallisemman tilan periaatteisiinne yhteyshenkilö, johon voi olla yhteydessä, jos periaatteet eivät ole toteutuneet tai jos joku haluaa antaa niistä palautetta. Yhteyshenkilö seuraa ja puuttuu asiaan, jos tiloissanne tai toiminnassa rikotaan turvallisemman tilan periaatteita eli häiritään jonkun sosiaalista turvallisuutta. 
 

Ota yhteyttä

Mikko Ala-Kapee
Yhdenvertaisuuskoordinaattori
Puhelin:
040 515 6166
Päivitetty 4.3.2024