Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Keltaisella pohjalla joukko erilaisia ihmisiä.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat jokaiselle ihmiselle kuuluvia perusoikeuksia. Tampereen kaupunki on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä vastustamaan syrjintää. Tavoitteena on, että Tampereella jokainen voi olla oma itsensä.

Tampereen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön pohjana toimivat Suomen lait sekä kansainväliset tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja ihmisoikeussopimukset.

Tunnetko turvallisemman tilan periaatteet?

Turvallisemman tilan periaatteet ovat ohjeet siitä, millä tavoin pyritään olemaan huomaavaisia ja arvostavia kaikkia kohtaan.

Tällaisilla yhdessä määritellyillä ja julkaistuilla periaatteilla on merkitystä erityisesti niille vähemmistöryhmille, jotka ovat kokeneet syrjintää ja pelkäävät tulevansa uudelleen kohdelluksi epäasiallisesti.

Jokainen voi luoda omat turvallisemman tilan periaatteet. Tutustu Tampereen kaupungin yleisiin turvallisemman tilan periaatteiden pohjaan, jota kukin voi muokata omaa tarvettaan varten. Kaikki voivat halutessaan hyödyntää ohjeistusta laatiessaan omia turvallisemman tilan periaatteita. 

 • Tampereen kaupungin turvallisemman tilan periaatteet -juliste

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tampereella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tehdään suunnitelmallisesti. Työtä ohjaa Tampereen kaupungin toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka valmistui vuoden 2023 alkupuolella.  

Kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma perustuu vuoden 2022 aikana tehtyyn laajaan kartoitukseen. Sen tuloksena tunnistettiin 24 kehittämiskohdetta ja määriteltiin yli 50 toimenpidettä, joilla kaupunki tarttuu epäkohtiin. Jatkossa Tampereella selvitetään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilaa säännöllisesti muun muassa osana Tamperelaisten hyvinvointi -kyselyä.

Yksi kartoituksessa tehdyistä merkittävistä havainnoista oli, että monet tamperelaiset eivät tiedä, mitä pitää tehdä syrjintää tai epäasiallista käytöstä kohdatessa. 

Mitä voit tehdä, jos koet tulleesi syrjityksi

Suomessa on monia toimijoita, jotka auttavat syrjintää kokeneita. Pyri kuitenkin ensin itse selvittämään asia sen tahon kanssa, jonka epäilet syrjineen sinua.

Apua, neuvontaa ja tilanteesi arviointia saat muun muassa yhdenvertaisuusvaltuutetulta sekä työsuojeluhallinnon verkkosivuilta. Voit myös saattaa asiasi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi ja tehdä asiasta poliisille rikosilmoituksen.

Syrjinnän tunnistaminen

Aina ei ole helppo tunnistaa, onko tullut syrjityksi. Syrjintää on, kun ihmistä tai ihmisryhmiä kohdellaan eri tavalla kuin muita samassa tilanteessa olevia tiettyjen kiellettyjen syrjintäperusteiden takia.

Suomen lakien mukaan ketään ei saa syrjiä seuraavien ominaisuuksien perusteella:

 • sukupuoli-identiteetti
 • ikä
 • etninen tai kansallinen alkuperä
 • kansalaisuus
 • kieli
 • uskonto tai vakaumus
 • mielipide
 • poliittinen toiminta
 • ammattiyhdistystoiminta
 • perhesuhteet
 • terveydentila
 • vammaisuus
 • seksuaalinen suuntautuminen
 • muut henkilöön liittyvät syyt

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tehdään yhdessä

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistäminen kuuluu jokaiselle.

Näiden arvojen hyväksi toimitaan myös kaikissa kaupungin palveluissa. Esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa on omat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa, jotka ohjaavat arjen työtä. Ihmisten moninaisuuden ja erilaisten tarpeiden ymmärtäminen ovat osa kaupungin henkilöstön ammatillista osaamista.

Kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä koordinoi yhdenvertaisuuskoordinaattori, jonka tehtävänä on tuoda yhteen eri alojen toimijoita edistämään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksien toteutumista. Hän ei käsittele yksilöasioita.

Yhdenvertaisuuskoordinaattori toimii yhdessä pormestarin nimittämän yhdenvertaisuussuunnitelmatyöryhmän kanssa. Työryhmä vastaa kaupunkitasoisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumisen seurannasta ja suunnitelman päivittämisestä. Sen puheenjohtajana toimii apulaispormestari. 

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistäminen kuuluu myös kaupungin vaikuttamistoimielinten ja vaikuttajaryhmien tehtäviin. 

Tampereella on lisäksi kaupungin sisäinen henkilöstöpoliittinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka uusitaan kahden vuoden välein. Asiakirjassa selvitetään kaupungin työntekijöiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilaa ja asetetaan tavoitteet ja toimenpiteet niiden edistämiseksi seuraavina vuosina.

 

Ota yhteyttä

Mikko Ala-Kapee
Yhdenvertaisuuskoordinaattori
Puhelin:
040 515 6166

Löydät tämän sivun myös osoitteella tampere.fi/yhdenvertaisuus ja tampere.fi/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus.

Päivitetty 19.9.2023