Jätehuollon viranomaispalvelut

Hakemukset ja ilmoitukset

Voit hakea muutosta jätemaksuun tai poikkeamista jätehuoltomääräyksistä asuinkiinteistölle, joka sijaitsee alueellisen jätehuoltolautakunnan ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimialueella. Hakemukset ja ilmoitukset käsitellään jätehuollon yksikössä ja päätökset hyväksyy jätehuoltopäällikkö.

Hakemukset ja ilmoitukset voi tehdä lomakkeilla tai sähköisessä asiointipalvelussa. Lomakkeen voi täyttää tietokoneella pdf-muodossa ja lähettää sähköpostilla osoitteeseen [email protected] Voit myös tulostaa lomakkeen kynällä täyttämistä varten ja postittaa sen osoitteeseen:

Alueellinen jätehuoltolautakunta
PL 487
33101 Tampere

Jätemaksun muuttaminen

Aluejätepisteitä käyttäviltä kiinteistöiltä peritään vuosittain kiinteä jätemaksu kiinteistön käyttötarkoituksen ja asuinrakennusten lukumäärän mukaan. Jätemaksu voidaan kohtuullistaa perusmaksun suuruiseksi, mikäli kiinteistö on käyttämätön. Jos kiinteistön asuinrakennukset ovat tuhoutuneet tai muulla tavoin käyttökelvottomia, voidaan jätemaksu poistaa kokonaan.

Kiinteistöittäisen keräyksen alueella voit vaikuttaa jätemaksun suuruuteen hakemalla poikkeamista jätehuoltomääräyksistä.

Kenelle ja millä ehdoin

Jätemaksun kohtuullistaminen perusmaksun suuruiseksi on mahdollista vain kiinteistön ollessa täysin käyttämätön. Sosiaalisten tai terveydellisten syiden tai kiinteistön vähäisen käytön vuoksi jätemaksua ei kohtuullisteta.

Jätemaksun poistaminen on mahdollista kun rakennus on todistetusti käyttökelvoton, tai ei muusta syystä sovellu lainkaan asumiseen.

Toimi näin

Voit hakea jätemaksun muutosta joko tekemällä muistutuksen jätelaskusta 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta, tai tekemällä kohtuullistamispyynnön etukäteen ennen laskun saapumista. Hae muutosta lomakkeella tai sähköisen asioinnin kautta.

Jos haet jätemaksun poistamista, liitä hakemukseen riittävät todisteet asuinrakennuksen käyttökelvottomuudesta. Todisteiksi kelpaavat esimerkiksi rakennustarkastajan lausunto tai valokuvat, joista rakennuksen kunto käy yksiselitteisesti ilmi.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeamisen kunnallisten jätehuoltomääräysten noudattamisesta, jos jätehuollon järjestäminen sitä erityisestä syystä edellyttää eikä poikkeamisesta aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. Poikkeaminen ei voi koskea lakisääteisistä velvoitteista vapauttamista. Jätehuoltomääräyksistä poikkeamisia harkitaan aina tapauskohtaisesti hakemuksessa esitettyjen tietojen pohjalta.

 • Asuinkiinteistön sekajäteastian sekä saostussäiliön tai pienpuhdistamon jätevesilietteen tyhjennykset voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön käyttämättömyyden vuoksi.

 • Sekajäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää, mikäli syntyvän jätteen määrä on pysyvästi niin alhainen, ettei jäteastia täyty tyhjennysvälin aikana.

 • Jätehuoltovelvoitteet voidaan poistaa kokonaan rakennukselta, joka on pysyvästi käyttötarkoitukseensa soveltumattomassa kunnossa rakennuksen tuhoutumisen, rapistumisen tai käyttötarkoituksen muutoksen vuoksi. Tällöin kiinteistöllä ei tarvitse olla säännöllisesti tyhjennettävää jäteastiaa, eikä kiinteistöltä peritä jätemaksuja.

 • Kiinteistö voi vapautua jätteiden erilliskeräysvelvoitteista (biojäte, lasi, metalli, kartonki, muovi), jos kiinteistöllä ei ole tilaa uusille jäteastioille. Tilanteeseen pyritään kuitenkin aina löytämään ratkaisu Pirkanmaan Jätehuollon kanssa ennen hakemuksen tekemistä.

 • Mikäli kiinteistö sijaitsee kiinteistöittäisen keräyksen alueella, mutta kiinteistölle ei pääse ajamaan jäteautolla esimerkiksi tieolosuhteista johtuen, kiinteistölle voidaan myöntää aluejätepisteen käyttöoikeus.

 • Mikäli käyttökelvoton kiinteistö ei ole kiinteistöittäisen keräyksen piirissä, voit hakea jätehuoltoviranomaiselta jätemaksun muutosta.

Kenelle ja millä ehdoin

 • Sekajäteastian tyhjennykset voidaan keskeyttää vain kiinteistön ollessa täysin käyttämätön. Asuinkiinteistön saostussäiliön tai pienpuhdistamon jätevesilietteen tyhjennykset voidaan keskeyttää kiinteistön ollessa täysin käyttämätön yli vuoden ajan.

 • Mikäli kiinteistön jätevedet johdetaan umpisäiliöön, ei keskeytystä tarvitse hakea, sillä umpisäiliöt tulee muutenkin tyhjentää vain tarvittaessa. Pelkästään harmaavesilietettä sisältävät saostussäiliöt ja vastaavat säiliöt tulee tyhjentää vähintään kerran kolmessa vuodessa, joten näiden säiliöiden tyhjennyksen keskeyttämistä ei tarvitse hakea, mikäli kiinteistön käyttämättömyys kestää alle kolme vuotta.

 • Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen 8 viikkoon asti edellyttää, että kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan tai toimitetaan erilliskeräykseen. Yli 8 viikon tyhjennysväli edellyttää lisäksi, että kiinteistöllä syntyvät hyötyjätteet (kartonki, paperi, lasi, metalli, muovipakkaukset) lajitellaan ja toimitetaan asianmukaisiin keräyspisteisiin.

 • Pisin myönnettävä tyhjennysväli sekajäteastialle on taajama-alueilla 10 viikkoa ja haja-asutusalueilla 12 viikkoa, mikäli haja-asutusalueella sijaitseva kiinteistö on kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piirissä. Huomioithan kuitenkin, että tyhjennysväliä ei yleensä pidennetä 4-6 viikosta suoraan 12 viikkoon, sillä muutos aikaisempaan olisi huomattava.

 • Saostussäiliöiden tai pienpuhdistamoiden lietteiden tyhjennysvälejä ei ole mahdollista pidentää.

 • Jätehuoltovelvoitteiden poisto edellyttää todisteita asuinrakennuksen käyttökelvottomuudesta. Todisteiksi kelpaavat esimerkiksi rakennustarkastajan lausunto tai valokuvat, joista rakennuksen kunto käy yksiselitteisesti ilmi.

 • Erilliskeräysvelvoitteista vapautuminen edellyttää että kaikki muut vaihtoehdot on käyty läpi yhdessä Pirkanmaan Jätehuollon kanssa. Mikäli ratkaisua ei löydy, Pirkanmaan Jätehuolto antaa asiasta lausunnon, joka liitetään hakemukseen.

 • Aluejätepisteen käyttöoikeus kiinteistöittäisen keräyksen alueella edellyttää, että tieolosuhteet estävät jäteautolla ajamisen kiinteistölle. Jätehuoltoviranomainen pyytää asiasta lausunnon Pirkanmaan Jätehuollolta.

Toimi näin

 • Mikäli kiinteistön käyttämättömyyden kesto on enintään vuosi, ota yhteyttä Pirkanmaan Jätehuoltoon sekajäteastian tyhjennyksen keskeyttämiseksi. Yli vuoden mittaista jäteastian tyhjennyksen keskeytystä voit hakea jätehuoltoviranomaiselta lomakkeella 'Sekajäteastian tyhjennyksen keskeyttäminen (yli vuosi)' tai sähköisen asioinnin kautta.

 • Hae lietteiden tyhjennyksen keskeyttämistä jätehuoltoviranomaiselta lomakkeella 'Asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennyksen keskeytys' tai sähköisen asioinnin kautta.

 • Voit sopia sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä 8 viikkoon asti ottamalla yhteyttä Pirkanmaan Jätehuoltoon. Yli 8 viikon tyhjennysväliä voit hakea jätehuoltoviranomaiselta lomakkeella 'Tyhjennysvälin pidentäminen' tai sähköisen asioinnin kautta.

 • Hae jätehuoltovelvoitteiden poistoa jätehuoltoviranomaiselta lomakkeella 'Sekajäteastian tyhjennyksen keskeyttäminen (yli vuosi)' tai sähköisen asioinnin kautta. Liitä mukaan todisteet rakennuksen käyttökelvottomuudesta.

 • Jos koet, että kiinteistölle ei mahdu uusia jäteastioita erilliskeräysvelvoitteiden täyttämiseksi, ota ensi alkuun yhteyttä Pirkanmaan Jätehuollon kunta- ja kiinteistöpalveluihin.

 • Hae aluejätepisteen käyttöoikeutta jätehuoltoviranomaiselta vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse, kirjeellä tai sähköisen asioinnin kautta.

Ilmoitus biojätteen kompostoinnista

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä, mutta tästä on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusten avulla pyritään seuraamaan kierrätyksen toteutumista ja varmistamaan, ettei puutteellisesta kompostoinnista aiheudu esimerkiksi rottaongelmia.

Jätehuoltoviranomainen kirjaa tiedot lakisääteiseen rekisteriin. Tieto kompostoinnin jatkumisesta ja tietoja koskevat olennaiset muutokset on päivitettävä rekisteriin vähintään viiden vuoden välein. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä pelkästä puutarhajätteen kompostoinnista.

Kompostointi-ilmoitus on voimassa määräajan. Mikäli kompostointi lopetetaan ennen määräaikaa, tulee siitä ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle.

Kenelle ja millä ehdoin

Keittiössä syntyvä biojäte on kompostoitava kompostorissa,

 • joka on suljettu, tukevarakenteinen ja hyvin ilmastoitu,
 • josta ei pääse valumavesiä maaperään,
 • johon rottien ja muiden haittaeläinten pääsy on estetty (kompostorissa ei saa olla yli 7 mm rakoja),
 • joka on tarvittaessa lämpöeristetty ja
 • joka on riittävän suuri biojätteen määrään ja kompostoitumisen vaatimaan aikaan nähden.

Kompostori on sijoitettava ja hoidettava niin, ettei siitä aiheudu roskaantumista eikä haittaa terveydelle, ympäristölle tai naapureille. Kompostoriin ei saa laittaa sellaisia jätteitä, jotka haittaavat kompostoitumista tai kompostimullan käyttöä.

Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen jätteiden maatumista. Kompostimulta hyödynnetään kiinteistöllä maanparannusaineena.

Toimi näin

Kompostointia koskevat tiedot on annettava jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa biojätteen kompostoinnin aloittamisesta. Mikäli kompostointi lopetetaan, jätteen haltijan on ilmoitettava siitä kunnan jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa toiminnan lopettamisesta.

Jos samaa kompostoria käyttää useampi pientalo (ns. kimppakompostori), ilmoitus on tehtävä jokaisesta kiinteistöstä erikseen. Taloyhtiön kaikkien osakkaiden yhteisessä käytössä olevasta kompostorista tehdään vain yksi kompostointi-ilmoitus. Jos taloyhtiössä (esim. rivitalo) vain yksittäinen huoneisto kompostoi, ei tästä tarvitse tehdä ilmoitusta, jos kiinteistöllä on muutoin järjestetty biojätteen erilliskeräys.

Jos et ole varma, miten kompostointi-ilmoitus tehdään, ota yhteyttä jätehuoltoviranomaiseen.

Ilmoitus omatoimisesta lietteen käsittelystä

Asuinkiinteistön jätevesijärjestelmän saostus- tai umpisäiliön tai pienpuhdistamon jätevesiliete on mahdollista käsitellä omatoimisesti. Omatoimisella käsittelyllä tarkoitetaan esimerkiksi lietteen kompostointia tai peltolevitystä. Lietteen vastaanottavan, käsittelevän ja hyödyntävän henkilön on tehtävä asiasta ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Useamman lähikiinteistön jätevedet voidaan käsitellä yhteisesti. Ilmoitus täytyy kuitenkin tehdä jokaisesta kiinteistöstä erikseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Omatoimisen käsittelyn ehdottomana edellytyksenä on, että liete hygienisoidaan asianmukaisesti. Lietteet on käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla.

Käsiteltyä lietettä saa levittää vain omalle tai omassa hallinnassaan olevalle pellolle lannoitustarkoituksessa. Tämän vuoksi käsittelijällä on oltava riittävästi viljelykäyttöön tai muuhun vastaavaan käyttöön soveltuvaa peltoa, jolle hygienisoituja lietteitä on sallittua levittää. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava myös lannoitevalmistelakia, nitraattiasetusta ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta lannoitevalmisteista.

Yhteisen käsittelyn harjoittaja voi käsitellä yhteensä enintään kuudella kiinteistöllä asumisessa syntyvän lietteen ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen. Jokaisen kiinteistön osalta on täytettävä oma ilmoituslomake.

Erityisissä tapauksissa liete on mahdollista kompostoida kiinteistöllä. Joidenkin pienpuhdistamojen liete on laitevalmistajan huolto-ohjeessa ohjeistettu kompostoimaan. Mikäli pienpuhdistamoliete sisältää ulosteperäistä jätettä, on kompostointi tehtävä suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, josta valumavesien pääsy maaperään on estetty ja joka on haittaeläimiltä suojattu. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään vuosi. Jos kiinteistöllä syntyy vähäinen määrä harmaita jätevesilietteitä, myös ne voidaan kompostoida joko kompostorissa, puu- tai metallikehikossa tai aumassa.

Toimi näin

Tee ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot miten ja missä liete käsitellään ja hyödynnetään sekä käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan henkilön yhteystiedot. Ilmoituksessa on oltava sekä kiinteistön haltijan että lietteen käsittelijän allekirjoitukset.

Viranomaispalveluiden neuvonta

Ota meihin yhteyttä jos sinulla on kysyttävää:

 • Jätehuoltoon liittyvistä hakemuksista, ilmoituksista ja päätöksistä
 • Jätehuollon liittymisvelvollisuudesta
 • Jätehuoltomääräyksistä ja niistä poikkeamisesta
 • Jätemaksuista ja maksumuutoksista
 • Viranomaisen lähettämistä kehotuskirjeistä

Toivomme yhteydenottoja ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Lisäksi voit soittaa neuvontapuhelimeen 040 724 4325, joka palvelee tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9.30 - 15.00.

Jos asiasi koskee jätehuoltoon liittymistä, jäteastian tyhjennysten tilausta, kimppa-astioita, yhteystietojen päivitystä, laskutusta tai lajittelun ja kierrätyksen neuvontaa, ota yhteyttä Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalveluun.

Roskaantumisesta sekä muusta jätteistä johtuvasta ympäristön pilaantumisesta tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Löydät heidän yhteystiedot kuntien omilta verkkosivuilta.

Asiointipalvelu

Sähköisessä asiointipalvelussa voit tehdä hakemuksia ja ilmoituksia jätehuollon järjestämiseen liittyvissä viranomaisasioissa. Palvelun kautta asiakas voi myös vastata hakemustaan koskeviin viranomaisen täydennyspyyntöihin sekä vastaanottaa asiaa koskevat päätökset, kun päätös on tehty.

Tällä hetkellä palvelussa on mahdollista asioida seuraavissa asioissa:

 • Jätemaksumuistutukset ja jätemaksun kohtuullistaminen
 • Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen
 • Jäteastian tyhjennysten keskeyttäminen
 • Lietesäiliön tyhjennysten keskeyttäminen
 • Aluejätepisteen käyttöoikeus
 • Ilmoitus lietteen omatoimisesta käsittelystä
 • Kantovesi-ilmoitus tai ilmoitus ettei rakennuksessa syntyville jätevesille ole lietesäiliötä

Palvelun käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen eli kirjautuminen vaatii pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Vahvan tunnistautumisen kautta iso osa hakemuksen käsittelyyn tarvittavista tiedoista saadaan suoraan väestö- ja kiinteistötietojärjestelmistä. Palvelu myös auttaa asiakasta löytämään kiinteistön ja rakennukset, joita asia koskee.

Lisäksi asioinnissa on mahdollista käyttää Suomi.fi-viestejä. Ottaessasi käyttöön Suomi.fi-viestit, saat jatkossa postia jätehuoltoviranomaiselta vain sähköisesti. Suomi.fi-viestit palvelun kautta viestejä lähettää myös iso joukko muitakin viranomaisia kuten Verohallinto ja Traficom. Sähköisen viranomaisasioinnin voi ottaa käyttöön osoitteessa suomi.fi/viestit, jolloin saat ilmoituksen viranomaiselta saamastasi viestistä tai päätöksestä antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Päivitetty 21.11.2022