Puu Sorsalammen partaalla.

Kaupunkipuut

Kaupunkipuulinjaus

Tampereen kaupunki on laatinut kaupunkipuulinjauksen. Linjauksella kaupunki haluaa varmistaa, että Tampereen vehreä ja puustoinen ilme säilyy myös tuleville sukupolville. Linjaus on hyväksytty yhdyskuntalautakunnassa 22.12.2020 ohjeellisena noudatettavaksi.

Kaupunkipuulinjauksen avulla halutaan lisätä tietoa kaupunkipuiden merkityksestä ja turvata puiden hyvinvointi ja niihin liittyvät ekologiset, esteettiset ja kulttuuriset arvot. Kaupunkipuulinjauksen avulla pyritään lisäksi ohjaamaan istutettavien puiden lajistoa monimuotoisemmaksi ja varmistamaan kaupunkipuuston säilyminen muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa.

Kaupunkipuulinjaus ohjaa julkisten puistojen, katu- liikennealueiden sekä kiinteistöpihojen puiden käyttö- ja hoitoperiaatteita. Sen avulla neuvotaan ja ohjataan myös yksityiskiinteistöjen pihapuiden käyttöä. Osa vihreää kaupunkikuvaa tuottavasta kaupunkipuustosta kasvaa yksityiskiinteistöjen piha-alueilla. Siksi on tärkeää huomioida, miten kiinteistön omistajia tuetaan ja kannustetaan oman puuomaisuuden hoitoon ja lisäämiseen.

Kaupunkipuulinjauksella Tampereen kaupunki määrittelee ja julkistaa kaupunkipuita koskevat periaatteensa ja toimintatapansa, jotta ne ovat puiden parissa työskentelevien, päättäjien ja kaupunkilaisten tiedossa. Linjaus koostuu kymmenestä osalinjauksesta, joille on määritelty tavoitteet ja toimintatavat, joilla tavoitteet saavutetaan. Lisäksi on lyhyesti kuvattu toimintatavoilla saavutettavat hyödyt.

Linjaus korostaa yhteistyön ja yhteisten tavoitteiden välttämättömyyttä kaupunkipuiden hyvinvoinnin turvaamisessa. Kaupunkipuulinjaus pohjautuu luottamukseen, että pohjimmiltaan kaikki haluavat Tampereella olevan elinvoimaisia ja terveitä kaupunkipuita.

Suihkulähde Pyynikin kirkkopuistossa, taustalla ratikka.

Tampereen kaupunkipuulinjauksen osa-alueet:

  1. Puutietämyksen lisääminen
  2. Puiden rooli ilmastonmuutoksessa ja ympäristön tilassa
  3. Puut kulttuuriympäristössä ja kaupunkikuvassa
  4. Puut ja luonnon monimuotoisuus
  5. Puulajivalikoima
  6. Puut ja suunnittelu
  7. Puut ja rakentaminen 
  8. Puiden hoito
  9. Puut ja lupakäytännöt 
  10. Puuomaisuuden hallinta. 

Puulajikoe


Ilmasto-olosuhteiden muuttuessa ja kaupunkirakenteen tiivistyessä kaupunkipuihin kohdistuu erilaisia uhkia, mutta onneksi myös mahdollisuuksia. Uhkia ovat muun muassa kuivuuden, rankkasateiden ja lämpötilan nousun haitalliset vaikutukset nykyilmastoon tottuneisiin kasveihin sekä Suomeen leviävät uudet kasvitaudit ja tuholaiset. Myös jo täällä oleva kuusia tuhoava kirjanpainaja hyötyy ilmaston lämpenemisestä. Mahdollisuuksia kaupunkipuille luovat puolestaan lämpiävän ilmaston myötä paranevat kasvuolosuhteet ja sitä kautta uusien puulajien käytön mahdollistuminen.

Nykyisellään Tampereen viher- ja katualueilla käytettävä kaupunkipuusto on lajistoltaan varsin yksipuolista. Katupuina on Tampereella enimmäkseen puistolehmusta, koivua ja vaahteraa. Lajiston määrää on syytä laajentaa uhkien pienentämiseksi. Monet taudit ja tuholaiset ovat tyypillisiä tietyille puulajeille, mikä aiheuttaa yksilajisille istutuksille suuren riskin.

Hankkeen tarkoituksena on löytää uusia ilmastollisesti kestäviä puusukuja, -lajeja ja niiden alkuperiä monipuolistamaan muuttuvassa kaupunkiympäristössä käytettävää puuvalikoimaa. Tampereen kaupungin asiantuntijat sekä yhteistyökumppani Arboretum Mustilan asiantuntijat ovat yhdessä valinneet kokeiltavaksi 50 puulajia. Koehankkeen tärkeä päämäärä on löytää lajeista mahdollisimman hyvin Tampereen ilmastoon sopivat alkuperät ja lisäysmateriaali.

Kaupunkipuulinjauksen mukaisesti tarkoituksena on pitää Tampereen rakennettu ympäristö puustoisena. Puulajikokeen puita istutetaan eri puolille kaupunkia, yhteensä 1500 taimea, 30 kappaletta kutakin kokeiltavaa lajia. Yhteistoimintahanke on monivuotinen kestäen vuoden 2028 loppuun. Hankkeessa saatava tieto julkistetaan myöhemmin yleiseen käyttöön.

Puulajikokeen valkopyökki-istutuksia.
Puulajikokeessa istutettuja valkopyökkejä (Carpinus betulus) Ruotulanpuistossa.

Puurekisteri

Tampereen kaupunki ylläpitää rekisteriä kaupunkipuista. Rekisterin tarkoituksena on parantaa kaupungin puuomaisuuden hallintaa ja helpottaa puiden hoidon suunnittelua.
Rekisteriin kerätään tiedot rakennetun kaupunkiympäristön viheralueiden ja katualueiden istutetuista sekä merkittävistä itsestään kasvaneista yksittäisistä puista.

Puurekisterissä on kirjattuna yli 70 000 kaupunkipuuta. Rekisteritietojen keräys on kesken ja sitä tehdään vuosittain, joten ajantasainen tieto muuttuu työn edetessä. Tieto päivittyy vuosittain myös istutus- ja viherrakentamistöiden sekä puiden poiston vuoksi. Puurekisterissä ei ole puistometsien puita.

Puurekisteriin voi tutustua Oskari-karttapalvelussa. Palvelussa on tällä hetkellä nähtävillä tietoja puiden lajeista, koosta, kasvutavasta sekä istutusajankohdasta. Kunkin puun kohdalla tietojen tarkkuus vaihtelee, esimerkiksi vanhojen puiden istutusvuodet eivät ole tiedossa.
 

Kuvakaappaus karttapalvelun puurekisterinäkymästä.
Karttapalvelun Puisto- ja katupuut -tasolla voi tutustua puurekisterin tietoihin. Puukohtaiset tiedot avautuvat vihreää puusymbolia klikkaamalla.

Lisätietoja

Lisätietoa kaupunkipuista: Ympäristösuunnittelija Jyrki Lehtimäki
Puhelin:
044 423 5405
Lisätietoa puurekisteristä: Puuasiantuntija Piritta Karru
Päivitetty 16.1.2023