Hyppää sivuvalikkoon

Metsien hoidon toimintamalli 2022-2030

Kaksi retkeilijää koiran kanssa metsässä pitkospuilla.

Metsien hoidon toimintamalli ohjaa Tampereen kaupungin omistamien metsien hoitoa ja käyttöä. Toimintamalli hyväksyttiin asunto- ja kiinteistölautakunnassa 16.3.2022.

Toimintamalli linjaa yleiset metsien hoidon ja käytön periaatteet sekä kehittämistoimenpiteet.  Lisäksi toimintamallissa kuvataan metsäluokittaiset hoidon periaatteet. Metsien hoidon tavoitteena on monikäyttöinen, monimuotoinen, turvallinen, elämyksellinen ja hyvinvointia edistävä sekä ilmastonmuutosta hillitsevä metsäluonto.

Metsien hoitoa ja käyttöä arvioitiin vuorovaikutteisesti

Metsät ovat kaupunkilaisille ja kaupunkiluonnolle elintärkeitä. Uudistustyön pohjaksi asukkailta kyseltiin kokemuksia ja ajatuksia kaupungin metsistä sekä niiden käytöstä ja hoidosta. Karttakysely oli avoinna 19.5.2019 saakka. Lisäksi metsissä liikkuvilta on kerätty palautetta maastohaastatteluilla keväällä 2019. Yhteistyötahot ja yhdistykset saivat osallistua työhön viime syksynä metsäkävelyssä ja työpajassa.

Lähimetsät tarjoavat asukkaille luontoelämyksiä päivittäin

Tampereen kaupungin metsien hoitoon ollaan yleisesti tyytyväisiä. Metsien hoitoa kritisoivia mielipiteitä oli kyselyssä ja haastatteluissa jonkin verran, mutta vastauksissa korostui ennen kaikkea huoli metsäalueiden pienenemisestä. Kaupunkirakenteen tiivistyminen ja asutuksen leviäminen metsäalueille koetaan uhaksi erityisesti lähimetsille ja laajoille metsäalueille, kuten Kauppi-Niihamalle. Osa vastaajista toivoi myös lisää hoitotoimenpiteitä. 

Kaupungin metsiä käytetään monipuolisesti virkistäytymiseen, ulkoiluun ja liikuntaan. Käyttäjät arvostivat metsissä ennen kaikkea niiden tarjoamaa mahdollisuutta virkistyä, rauhoittua ja elpyä eri tavoin. Lähimetsät ovat asukkaille tärkeä osa asuinalueen identiteettiä. Tuttu lähimetsä vaikuttaa myönteisesti asukkaiden hyvinvointiin ja tarjoaa päivittäisiä luontoelämyksiä.

Maastohaastatteluiden ja karttakyselyn tulosten perusteella tunnistettiin Tampereen metsien käyttäjistä kolme eri käyttäjäprofiilia: virkistäytyjä, elämysten hakija ja aktiivinen harrastaja. Aktiivinen harrastaja, virkistäytyjä ja elämysten hakija löytävät kaikki Tampereen metsistä omat lempipaikkansa. Rantametsät ja näkymät metsästä järvelle ovat metsässä liikkujien mieleen. Ihmisille tärkeitä paikkoja on eri puolilla Tamperetta, mutta erityisesti Kauppi-Niihaman alue ja Pyynikinharju koetaan tärkeiksi ja helposti saavutettaviksi metsäalueiksi.

Käyttäjät toivoivat lisää tietoa kaupungin metsistä ja niiden käyttömahdollisuuksista. Virkistysmetsät ovat kokonaisuus, jossa metsänhoito, metsän eri arvot ja palvelurakenteet nivoutuvat yhteen. Metsien käyttäjille kaupunki näyttäytyy yhtenäisenä toimijana, jolloin kaupungin eri yksiköiden toimiva yhteistyö on olennaisen tärkeää. 
 

Tampereen metsien hoitoa arvioitiin myös asiantuntijatyönä

Tapio Oy on lisäksi arvioinut metsien hoidon nykyistä toimintamallia asiantuntijatyönä. Vertailu osoittaa, että Tampere on linjannut metsien hoitoa pääosin metsänhoidon suositusten mukaisilla tavoilla ja ympäristöarvoja korostaen.

Metsänhoidon suositusten periaate on katsoa asioita metsänomistajan kannalta ja tarjota omistajalle perusteltuja vaihtoehtoja metsäomaisuutensa hoitoon. Tampereella käytössä olevat keinot painottuvat sosiaalista ja ekologista kestävyyttä korostavan metsänomistajan toimintatapoihin. Esimerkiksi arvokkaat luontokohteet rajataan hakkuiden ulkopuolelle, ja metsiä niiden läheisyydessä pyritään uudistamaan käyttäen pienimuotoisempia hakkuumenetelmiä.
 

Lisätietoa

Anne Tuominen
Metsätalouspäällikkö
Puhelin:
050 517 7053

Yhteiset

Tämän sivun lyhytosoite on tampere.fi/metsat2030

Päivitetty 6.2.2024