Hyppää sivuvalikkoon

Metsät

Retkeilijä katsoo taakseen metsässä pitkospuilla.

Tampereen kaupunki omistaa metsiä noin 7500 hehtaaria. Huomattava osa, noin 3800 hehtaaria, sijaitsee kantakaupungissa, hyvin lähellä asutusta. Metsät ovat kaupunkilaisten vilkkaassa virkistyskäytössä ja kuuluvat olennaisena osana lähiöiden ja tienvarsien maisemakuvaan. Teisko-Aitolahdessa kaupungin metsiä on noin 3300 hehtaaria. Tampere omistaa metsiä noin 400 hehtaaria muiden kuntien kuten Ylöjärven, Kangasalan ja Nokia alueella.
 
Kaupungin omistamien metsien hoitoa ja käyttöä ohjaa Metsien hoidon toimintamalli 2022-2030. Hoidon ja käytön tavoitteena on monikäyttöinen, monimuotoinen, turvallinen, elämyksellinen ja hyvinvointia edistävä sekä ilmastonmuutosta hillitsevä ja siihen sopeutuva metsäluonto. 

Kaupungin metsät on luokiteltu seitsemään metsäluokkaan: Lähimetsiä on 7 %, ulkoilumetsiä 29 %, retkeilymetsiä 14 %, suojametsiä 4 %, arvometsiä 13,5 %, suojelualueita 17,5 % ja talousmetsiä 15 %. 
 

Eri metsäluokkien osuus Tampereen metsistä
Eri metsäluokkien osuus Tampereen metsistä.

Metsäluokitus ilmentää sitä, miten kaupunki painottaa erilaisia tavoitteita. Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja parantaminen on keskeinen tavoite kaikissa metsäluokissa. Lailla suojeltujen alueiden lisäksi kaupungin metsissä on tunnistettu luonnoltaan erityisen arvokkaita arvometsiä. Arvometsiksi luokitellaan myös maisemaltaan ja kulttuuriarvoiltaan merkittävät kohteet. 

Ensisijaisesti virkistyskäyttöön varattuja alueita eli lähi-, ulkoilu- ja retkeilymetsiä on puolet kaupungin omistamasta metsäpinta-alasta. Virkistysalueilla metsänkäsittelyn tavoitteena on puuston elinvoimaisuus ja uudistuminen ja tavanomaista pidempi puuston kiertoaika. Reittien varsia hoidetaan harventamalla puustoa ja avartamalla maisemaa, jolloin reitit ovat turvallisen tuntuisia ja kulkukelpoisia. Luonnonhoitoa toteutetaan kaikessa metsänkäsittelyssä siten, että metsien tärkeät rakennepiirteet säilyvät. Virkistyskäyttö ja rakennettujen reittien turvallisuus edellyttää esimerkiksi kaatumisvaarassa olevien puiden poistoa reittien varsilta. Osa kaadetuista puista jätetään maastoon lahopuuksi lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Lue lisää metsäluokittaisista tavoitteista ja linjauksista Metsien hoidon toimintamallista 2022-2030. 

Kaupungin metsien hoidosta ja työkohteiden valmistelusta vastaa kiinteistötoimi. Metsien hoidon toteuttaa pääosin Tampereen Infra. Kaupungin metsissä on käytössä kaikki metsien hoito- ja hakkuumenetelmät toimintamallin linjausten mukaisesti. Hakkuutähteet korjataan pois maastosta virkistyskäytön niin edellyttäessä. Muutoin ympäristö- ja kustannussyistä hakkuutähteet jätetään maastoon lahoamaan. Lintujen lisääntymisaikana 1.4.-31.7. vältetään häiritseviä toimenpiteitä. Liito-oravan lisääntymisaikana 1.3.-31.8. ei tehdä toimenpiteitä lisääntymis- ja levähdysalueilla. Metsän hoitotöistä tiedotetaan työkohteesta riippuen mm. maastotauluilla ja lähikiinteistöihin jaettavalla tiedotteella. 

Tampereen palvelupiste

Tampereen palvelupisteessä saat yleisneuvontaa ja opastusta Tampereen kaupungin palveluista.
Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
041 7308168 (puhelin, pvm/mpm) Asiakaspalvelu
Maanantai 09:00–16:00
Tiistai 09:00–16:00
Keskiviikko 09:00–16:00
Torstai 09:00–16:00
Perjantai 09:00–16:00
Päivitetty 16.1.2023