Hyppää sivuvalikkoon

Metsät

Retkeilijä katsoo taakseen metsässä pitkospuilla.

Tampereen kaupunki omistaa metsiä noin 7500 hehtaaria. Huomattava osa, noin 3800 hehtaaria, sijaitsee kantakaupungissa, hyvin lähellä asutusta. Metsät ovat kaupunkilaisten vilkkaassa virkistyskäytössä ja kuuluvat olennaisena osana lähiöiden ja tienvarsien maisemakuvaan. Teisko-Aitolahdessa kaupungin metsiä on noin 3300 hehtaaria. Tampere omistaa metsiä noin 400 hehtaaria muiden kuntien kuten Ylöjärven, Kangasalan ja Nokian alueella.
 
Kaupungin omistamien metsien hoitoa ja käyttöä ohjaa Metsien hoidon toimintamalli 2022-2030. Hoidon ja käytön tavoitteena on monikäyttöinen, monimuotoinen, turvallinen, elämyksellinen ja hyvinvointia edistävä sekä ilmastonmuutosta hillitsevä ja siihen sopeutuva metsäluonto. 

Metsätietoa Tampereen karttapalvelussa

Tampereen karttapalvelusta löytyy nyt tietoa Tampereen kaupungin omistamista metsistä ja metsiköistä karttatasossa  Luonto - Julkiset aineistot - Metsikkö- ja puustotiedot. Metsikkökuviota klikkaamalla saat tietoa sen metsäluokasta ja hoidon tavoitteista, puustosta, kasvupaikasta ja maapohjasta sekä mahdollisista erityisistä luontoarvoista ja muista erityispiirteistä. 

Kaupungin metsät on luokiteltu seitsemään metsäluokkaan: Lähimetsiä on 7 %, ulkoilumetsiä 29 %, retkeilymetsiä 14 %, suojametsiä 4 %, arvometsiä 13,5 %, suojelualueita 17,5 % ja talousmetsiä 15 %. 

Eri metsäluokkien osuus Tampereen metsistä
Eri metsäluokkien osuus Tampereen metsistä.

Luonnon monimuotoisuutta vaalitaan kaikissa metsäluokissa

Metsäluokitus kertoo asukkaille, miten eri metsäluokan alueita hoidetaan tai miksi ne on rajattu hoidon ulkopuolelle. Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja parantaminen on keskeinen tavoite kaikissa metsäluokissa. 

Suojelualueita ovat metsät, joissa suojelun perusteena on laki, esimerkiksi luonnonsuojelulaki. Suojelueiden lisäksi kaupungin metsissä on arvometsiä. Arvometsiksi luokitellaan luontoarvoiltaan, maisemaltaan tai kulttuuriarvoiltaan merkittävät kohteet. 

Virkistyskäyttöön varattuja metsiä puolet metsäpinta-alasta

Ensisijaisesti virkistyskäyttöön varattuja alueita eli lähi-, ulkoilu- ja retkeilymetsiä on puolet kaupungin omistamasta metsäpinta-alasta. Virkistysalueilla metsänkäsittelyn tavoitteena on puuston elinvoimaisuus ja uudistuminen sekä ikärakenteeltaan monipuoliset metsät. Retkeilymetsien vanhoja metsiä säästetään. 

Reittien varsia hoidetaan harventamalla puustoa ja avartamalla maisemaa, jotta reitit ovat turvallisia ja kulkukelpoisia.   Kaatumisvaarassa olevat puut poistetaan reittien varsilta. Osa kaadetuista puista jätetään maastoon lahopuuksi lisäämään luonnon monimuotoisuutta. 

Kiinteistötoimi vastaa metsien hoidosta 

Kaupungin metsien hoidosta ja työkohteiden valmistelusta vastaa kiinteistötoimi. Metsien hoidon toteuttaa pääosin Tampereen Infra Oy. Kaupungin metsissä on käytössä kaikki metsien hoito- ja hakkuumenetelmät toimintamallin linjausten mukaisesti. 

Hakkuutähteet korjataan pois maastosta virkistyskäytön niin edellyttäessä. Muutoin ympäristö- ja kustannussyistä hakkuutähteet jätetään maastoon lahoamaan. Lintujen lisääntymisaikana 1.4.-31.7. vältetään häiritseviä toimenpiteitä. Liito-oravan lisääntymisaikana 1.3.-31.8. ei tehdä toimenpiteitä lisääntymis- ja levähdysalueilla. 

Tampereen palvelupiste

Tampereen palvelupisteessä saat yleisneuvontaa ja opastusta Tampereen kaupungin palveluista.
Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
041 7308168 (puhelin, pvm/mpm) Asiakaspalvelu
Maanantai: 09:00-16:00
Tiistai: 09:00-16:00
Keskiviikko: 09:00-16:00
Torstai: 09:00-16:00
Perjantai: 09:00-16:00
Päivitetty 12.2.2024