Nähtävillä olevat katusuunnitelmat 27.11 - 11.12.2023

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 27.11 - 11.12.2023 tällä sivulla ja Tampereen palvelupisteessä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Tampereen kaupungin kirjaamo

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
03 56534550 (puhelin, pvm/mpm)

Itsenäisyydenkatu ja Ratapihankatu

Itsenäisyydenkatu välillä Rautatienkatu – Murtokatu, nro 1/21947 ja Ratapihankatu välillä Pakkahuoneenaukio – Tammelankatu nro 1/21948Kyttälän A XI, Tullin XVII ja Tammelan B XVI kaupunginosissa, katusuunnitelmaehdotukset, TRE:5453/10.03.02/2023. 

Katusuunnitelmaehdotukset on laadittu katujen saneeraamista varten, ja ne pohjautuvat Ratapihankadun ja Pakkahuoneenaukion liikenneselvitykseen ja Tampereen henkilöratapihahankkeen yhteydessä laadittuun Itsenäisyydenkadun selvityksiin ja alikulkusillan yleissuunnitelman päivityksen yhteydessä tarkistettuun liikennesuunnitelmaan. Katusaneeraukset ovat osa rautatieaseman lähiympäristön laajoja kehittämistoimenpiteitä. Katusuunnitelmaehdotuksissa on esitetty mm. väylien tuleva sijainti, korkeusasemat, pintamateriaalit ja pintavesien kuivatus. Kaduilla on 40 km/h aluenopeusrajoitus.

Itsenäisyydenkadun pohjoispuolelle saadaan lisätilaa ratasiltojen ja Tullin risteyssillan uusimisen myötä. Lisätila hyödynnetään parantamalla jalankulun ja pyöräilyliikenteen olosuhteita. Nykyinen kadun pohjoispuolen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä muutetaan 2-suuntaiseksi n. 5–7 m leveäksi erotelluksi pyörätieksi ja jalkakäytäväksi. Pyörätien ja ajoradan väliselle erotuskaistalle on suunniteltu suojakaide turvallisuuden ja viihtyisyyden lisäämiseksi. Eteläpuolen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä rauhoitetaan jalankulun käyttöön. Ajoradan perusleveys on 6,7–6,8 m.

Suunnitelmaehdotuksessa esitetään Itsenäisyydenkadun eteläpuolelle risteyssillan alle uusi raitiotiepysäkki, josta tulee suora kulku uudistettavaan asematunneliin. Pysäkki erotetaan Itsenäisyydenkadusta tukimuurilla. Pysäkin pintamateriaalina käytetään luonnonkiveä.

Ratapihankadun suunnitelmaehdotuksessa esitetään Pakkahuoneenaukion liittymään liikennevalot ja Ratapihankadulle lisätään kääntymiskaistat molemmista suunnista Pakkahuoneenaukiolle parantamaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseksi on Ratapihankadulle suunniteltu 2-suuntainen 4,8 m leveä eroteltu pyörätie ja jalkakäytävä. Itsenäisyydenkadun ylittävä Tullin risteyssilta uusitaan nykyistä leveämpänä. Ajoradan perusleveys on 6,8–7,0 m.

Molemmilla kaduilla jalkakäytävät päällystetään harmaalla betonilaatalla. Pyörätiet päällystetään asfaltilla ja liittymäalueilla pyörätietä korostetaan väriasfalttia käyttämällä. Pyörätien ja ajoradan välinen erotuskaista kivetään luonnonkivellä. Itsenäisyydenkadulla pyörätie ja jalkakäytävä erotellaan siltojen alla ja silloista idän suuntaan Murtokadun liittymään asti madalletulla reunakivellä. Muualla erottelu on esitetty kahden betonikiven raidalla.

Ajoratojen, pyöräteiden ja jalkakäytävien pintavedet johdetaan pinnan kallistusten avulla hulevesiviemäriin. Katuvalaistusta uusitaan tarvittavilta osin.

Henkilöratapihahankkeen työt alkavat alkuvuodesta 2024 ja katutöitä tehdään tämän hankkeen aikataulujen puitteissa.    

Petri Keivaara
Tilaaja (lomalla 30.11. - 8.12.) Katuinsinööri
Puhelin:
050 382 6459
Henrikki Norontaus
Katusuunnittelu / Sitowise Oy Projektipäällikkö
Puhelin:
040 455 6961

Kurssikeskuksenkatu

Kurssikeskuksenkadun pyörätien ja jalkakäytävän katusuunnitelmaehdotus nro 1/22249, Nirvan ja Taatalan kaupunginosassa, TRE:5201/10.03.02/2023. 

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu Kurssikeskuksenkadun pyörätien ja jalkakäytävän saneeraamista varten ja se pohjautuu aiemmin tehtyyn yleissuunnitelmaan. Alue rajautuu Särkijärvenkadun, Nirvanrinteenkadun ja Vuoreksen puistokadun väliselle alueelle. Suunnitelmaehdotuksessa on esitetty mm. väylien tuleva sijainti, korkeusasemat, pintamateriaalit ja pintavesien kuivatus.

Kurssikeskuksenkadun reunaan on suunniteltu eroteltu pyörätie ja jalkakäytävä. Pyörätien leveys on 3,45 m ja jalkakäytävän 2,45 m. Väylien erottelu tehdään 0,1 m leveällä valkoisella massaviivalla.  Kurssikeskuksenkadulle on esitetty korotus kohtaan, jossa eroteltu pyörätie ja jalkakäytävä ylittää kadun ajoradan. Lisäksi ajoradalle on esitetty hidastetöyssyt Nirvansuonkadun liittymän länsipuolelle. Kurssikeskuksenkadun ajoradan sekä pyörätien ja jalkakäytävän välialueille on esitetty katupuita. Kurssikeskuksenkadun eteläreunassa nykyisin sijaitseva linja-autopysäkki siirretään Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen pihaan.

Kurssikeskuksenkadun suunnittelun yhteydessä on Särkijärvenkadun pohjoispäähän suunniteltu eroteltu pyörätie ja jalkakäytävä. Pyörätien leveys on 2,45 m ja jalkakäytävän 1,95 m. Väylien erottelu tehdään 0,10 m leveällä valkoisella massaviivalla. Särkijärvenkadun ajoradan sekä pyörätien ja jalkakäytävän välialueille on esitetty katupuita. Särkijärvenkadulle on suunniteltu uusi suojatie sekä hidastetöyssyt erotellun pyörätien ja jalkakäytävän ylityksen kohdalle.

Nirvanpellonkatu esitetään katkaistavaksi moottoriajoneuvoliikenteeltä asemakaavan mukaisesti ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Nykyinen katu kavennetaan eteläpäästä 3,00 m leveäksi kivituhkapintaiseksi puistokäytäväksi.

Nirvansuonkadun eteläpäähän ajoradan länsipuolelle on suunniteltu 2,50 m leveä jalkakäytävä. Nirvansuonkadun ja Kurssikeskuksenkadun pyörätien ja jalkakäytävän liittymä korotetaan.

Jalankulun ja pyöräilyn yhteys Hylliniitynkadulta Hylliniitynreitille katkaistaan. Nykyistä maavallia jatketaan katkaistavan yhteyden kohdalle. Vallin jatko-osaan tulee matalia puu- ja pensasistutuksia.

Vuoreksen puistokadun länsipuolelle sillan kohdalle on suunniteltu eroteltu pyörätie ja jalkakäytävä. Pyörätien leveys on 2,45 m ja jalkakäytävän 1,85 m. Väylien erottelu tehdään 0,10 m leveällä valkoisella massaviivalla. Ajoradan ja pyörätien väliin on suunniteltu 0,73 m leveä betonikivipintainen erottelukaista.

Väylien pintavedet johdetaan pinnan kallistusten avulla hulevesiverkostoon ja avo-ojiin.

Kohteen rakentamistyöt sisältyvät kaupunkiympäristön palvelualueen alustaviin vuosien 2025–2026 vuosisuunnitelmiin.

Petri Keivaara
Tilaaja (lomalla 30.11. - 8.12.) Katuinsinööri
Puhelin:
050 382 6459
Mikko Kauppinen
Katusuunnittelu / Sitowise Oy Projektipäällikkö
Puhelin:
040 777 6408

Messukyläntie ja Messukylänkatu

Messukyläntie välillä Hervannan valtaväylän ramppi – Vuohenhiekankatu, nro 1/21627 ja Messukylänkatu välillä Vuohenhiekankatu – Ristinarkuntie, nro 1/21628, Vuohenojan ja Messukylän kaupunginosissa, katusuunnitelmaehdotukset, TRE: 3190/10.03.02/2022.

Katusuunnitelmaehdotukset on laadittu Messukyläntien/Messukylänkadun saneeraamista varten välillä Hervannan Valtaväylä – Ristinarkuntie. Suunnittelun tavoitteita ovat kaupunkimaisen, jäsennellyn katutilan luominen ja kadun varren maankäytön kehittämisen tukeminen. Liikenteen osalta merkittäviä tavoitteita ovat jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden kehittäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen, liikenteen sujuvuuden varmistaminen sekä liikenteestä aiheutuvien haittojen kuten melun ja päästöjen vähentäminen. Katutilan viihtyisyyttä parannetaan ja kaupunkikuvaa kehitetään arvokasta kulttuuriympäristöä huomioiden ja viher- ja ekologisia yhteyksiä säilyttäen. Suunnitelmaehdotukset perustuvat yhdyskuntalautakunnassa kesäkuussa 2020 hyväksyttyyn em. katualueiden yleissuunnitelmaan.

Moottoriajoneuvoliikenteen ajokaistoja on vähennetty neljästä kahteen, ja liittymät on varustettu vasemmalle kääntyvien ryhmittymiskaistoilla. Messukylänkadun ja Aakkulankadun katuliittymä ja kaksi tonttiliittymää on osoitettu muutettavaksi suuntaisliittymiksi. Ristinarkuntien liittymä siirtyy n. 15 m idän suuntaan. Nopeusrajoitus lasketaan koko katuosuudella 40 kilometriin tunnissa. suunnitellun ajoradan perusleveys on 7,0 m.

Ajoradan eteläpuolelle on suunniteltu 2,5–3,0 m leveä pyörätie ja 1,75–2,0 m leveä jalkakäytävä. Väylät erotellaan toisistaan 0,28 m leveällä kiviraidalla. Ajoradan pohjoispuolelle on suunniteltu 3,5 m leveä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Suojatieturvallisuutta parannetaan ajoradan kaventamisella sekä toteuttamalla kaikkiin Messukylänkadun ylityksiin 2,5 m leveät suojatiesaarekkeet. Osa Messukylänkatuun liittyvistä poikkikaduista on suunniteltu korotetuiksi. Kaikille linja-autopysäkeille on suunniteltu odotustilat ja pysäkkikatokset.

Kohteessa uusitaan koko katutilan pintarakenteet ja kadun kalusteet. Materiaalien valinnassa on otettu huomioon Messukylän kaupunkikuvalliset ominaispiirteet. Katuosuudelle on suunniteltu jonkin verran uusia puu- ja pensasistutuksia katutilan antamien mahdollisuuksien puitteissa. Suunnitelmaehdotuksissa on osoitettu kehittyvän maankäytön painopisteisiin Messukylän koulun ja päiväkodin kohdalle sekä Ristinarkuntien ja Kivikirkontien liittymien väliselle alueelle viihtyisät katuaukiomaiset tilat, jotka yhdistyvät luontevasti tonttien piha-alueisiin.

Messukyläntien ja Messukylänkadun parantamisen yhteydessä uusitaan Messukylän alikulkukäytävä. Kadun eteläpuolelle Hervannan valtaväylän rampin ja Vuohenhiekankadun liittymän välillä sijaitsevien asuinkiinteistöjen kohdalle on suunniteltu uutta melusuojausta. Lisäksi kadun pohjoispuolella olevaa nykyistä meluseinää korjataan.

Kadun korkeusasemaan ei ole suunniteltu merkittäviä muutoksia. Kadun pinta- ja perusvedet johdetaan hulevesiviemäreihin. Katuvalaistus uusitaan kokonaisuudessaan.

Messukyläntien ja Messukylänkadun saneeraus kuuluu Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen alustavaan vuosien 2025–2026 vuosisuunnitelmiin.

Petri Keivaara
Tilaaja (lomalla 30.11. - 8.12.) Katuinsinööri
Puhelin:
050 382 6459
Hannele Kemppi
Suunnittelija / WSP Finland Projektipäällikkö
Puhelin:
050 564 8792

Leppästensuonkatu

Leppästensuonkatu nro 1/22395, Lahdesjärven kaupunginosassa, katusuunnitelmaehdotukset, TRE:5566/10.03.02/2023. 

Katusuunnitelmaehdotus on laadittu Leppästensuonkadun kiertoliittymän saneeraamista varten. Suunnitelmassa on esitetty Leppästensuonkadulle tehtävät kaistamuutosjärjestelyt sekä Ikean itäisen liittymän kohdalla sijaitsevan kiertoliittymän muuttaminen 1-kaistaiseksi. Kiertoliittymään on esitetty yliajettavia kiveysosuuksia suurempia ajoneuvoyhdistelmiä varten. Katusuunnitelmassa esitetyt muutokset tehdään Leppästensuonkadulla noin 270 metrin matkalla.

Kiertoliittymän yhteydessä nykyiset Leppästensuonkadun pohjoisreunalla sijaitsevat yhdistetyt jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt muutetaan erotelluiksi. Erotellun jalankulun ja pyöräilyn verkkoa täydennetään kiertoliittymän eteläpuolelle. Jalkakäytävän leveys on 2.30 metriä ja kaksisuuntaisen pyörätien leveys on 3.00 metriä. Jalankulun ja pyöräilyn väylät erotellaan ajoradasta kivetyllä välikaistalla.

Leppästensuonkadulla kiertoliittymän länsipuolella nykyinen kivetty keskisaareke levennetään. Kolmessa muussa liittymähaarassa kivetyt suojatiesaarekkeet muuttavat myös muotoaan. Ajorata ja jalankulun ja pyöräilyn väylät päällystetään asfalttibetonilla. Kadulle on esitetty luonnonkiviset reunakivet koko suunnitteluosuudelle.

Kiertoliittymän pintamateriaaleiksi on suunnitelmassa esitetty erilaisia kiveyksiä ja matalia lehti- ja havupensasistutuksia. Kiertoliittymään on lisäksi esitetty matala lehtipuu.

Kadun pintakuivatus hoidetaan hulevesikaivoilla ja avo-ojilla. Kohteessa siirretään kolmea nykyistä katuvalaisinpylvästä. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty uusi katuvalaisinpylväs kiertoliittymän eteläpuolelle.

Kohde sisältyy kaupunkiympäristön kehittämisen vuoden 2024 alustavaan vuosisuunnitelmaan ja rakennustyöt pyritään aloittamaan kesällä 2024.

Mikko Vainiomäki
Katuinsinööri
Puhelin:
040 801 6212
Liisa Peltola
Projektipäällikkö
Puhelin:
040 576 4213
Päivitetty 13.12.2023