Nurmi-Sorilan osayleiskaavaehdotus nähtäville

Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 11.6.2024 asettaa Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistuksen kaavaehdotuksen nähtäville 13.6.–9.8. Kaavasta ja samoin nähtäville tulevasta Nurmin golfkentän asemakaavasta järjestetään myös yleisötilaisuus Olkahisen koululla.
Havainnekuva rakennuksesta, jonka edessä on katujen risteys.
Havainnekuva Nurmin tulevasta keskustasta.

Nurmi-Sorilaan, noin kymmenen kilometrin päähän Tampereen keskustasta Näsijärven rantamille ollaan kaavoittamassa 4000 ihmisen asuinaluetta. Nyt nähtäville tulevaa alueen osayleiskaavaa on tarkistettu valmisteluvaiheessa saadun palautteen pohjalta. 

Nurmiin ollaan kaavoittamassa myös golfkenttää, jota varten on valmisteilla oma asemakaava. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa esitellään samassa yleisötilaisuudessa alueen osayleiskaavan kanssa.

Valmisteluvaiheen palaute kiinnitti huomiota virkistyskäyttöön

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistuksen valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 18.1.–16.2.2024. Valmisteluvaiheessa saatiin kymmenen lausuntoa viranomaisilta ja 82 mielipidettä muilta osallisilta.

Huomattava osa asukaspalautteesta koski virkistysmahdollisuuksia, luontoarvoja ja rantarakentamista. Golfia ei juuri vastustettu, mutta sen yhteensovittamiseen erityisesti virkistyskäytön kanssa pyydettiin kiinnittämään huomiota. Golfalueen halki nyt kulkevat tieyhteydet haluttiin turvata vähintään ulkoilukäytössä. Kerrostalorakentamista vastustettiin useissa mielipiteissä. Uusiin tieyhteyksiin suhtauduttiin osin varauksellisesti. 

Viranomaislausunnoissa suhtauduttiin pääosin myönteisesti kaavan tavoiteasetteluun. Lausunnoissa esiin nousseita kysymyksiä olivat muun muassa poikkeamat maakuntakaavaan kaupan mitoituksen osalta, rakenteen toivottiin olevan tiiviimpi, ja rantojen varaamiseen yleiseen virkistyskäyttöön kiinnitettiin huomiota. 

Selvityksissä ja kaavan vaikutusten arvioinnissa todettiin olevan jonkin verran täydennystarpeita.

Kaavaratkaisussa siirretään sataman paikkaa ja lisätään virkistysalueita

Kaavaehdotuksen perusrakenne on säilynyt samana kuin luonnosvaiheessa, mutta saadun palautteen perusteella kaavakarttaa on tarkistettu monelta osin. Kaavan asukasmäärätavoite on pidetty 4000 asukkaassa, jotta alueelle voidaan turvata lähipalvelut.

Merkittävimmät muutokset kaavaratkaisussa:

 • Sataman siirto Ketaranniemestä Juoponlahden pohjoisrannalle ja pientalovaltaisen asuntoalueen laajennus Ketaranniemessä
 • Pitkien siltayhteyksien poistaminen saarien väliltä ja pienten saarten osoittaminen virkistysalueiksi
 • Uimarannan siirto Kristillisen koulun edustalta Juoponlahden pohjoisrannalle
 • Sorilanjoen ylittävän kevyen liikenteen sillan siirtäminen idemmäs
 • Kevyen liikenteen yhteyden osoittaminen golfkentän läpi Lauritanhualta Juoponlahdelle
 • Viheralueiden lisäykset ja asuntoalueen kaavamerkinnän käyttö golfkentän läheisyydessä
 • Ekologisten reittien ja viheralueiden rajausten tarkistukset monin paikoin
 • Korttelirajausten tarkistukset
 • Uuden koulun ja päiväkodin aluevarausta on laajennettu
 • Jyväskyläntien varren osoittaminen suojaviheralueena
 • Ohitustien ja yhdyskadun linjausten tarkistus

Kaavaselostukseen on listattu tarkemmin kaavaratkaisuun ja muuhun kaava-aineistoon ehdotusvaiheessa tehdyt muutokset. Myös kaavamääräyksiä on tarkistettu. Niihin on tehty lähinnä pieniä muutoksia ohjaamaan tarkempaa suunnittelua. Kaavan vaikutusten arviointia on täydennetty saadun palautteen sekä valmistuneiden ja tarkistettujen selvitysten perusteella.


 

Havainnekuva rakennuksesta, jonka oikealla puolella kulkee katu.
Havainnekuva tulevasta Kaitavedentiestä.

Keskustaan korkeintaan viisikerroksisia rakennuksia

Nurmin keskustasta on laadittu yleis- ja viitesuunnitelma. Keskusta koostuu maksimissaan viisikerroksisista asuinkerrostaloista, joiden ensimmäisen kerroksen kadunpuolella on liiketiloja. Kerrostalojen on ajateltu olevan puurakenteisia. Mittakaava on pidetty inhimillisenä sijoittamalla osa asunnoista ullakkokerroksiin.

Huomattava osa keskustan asuinrakentamisesta on rivitaloja ja pientaloja. Myös ohitustien varteen sijoitettua palvelujen aluetta on pyritty suunnittelemaan asumisen viihtyisyys huomioon ottaen.

Kaitavedentien Hyötyvoimankatuun yhdistävä uusi pääkatu tulee toimimaan alkuvaiheessa valtatien 9 rinnakkaistienä. Tämän vuoksi sen asemakaavoitus käynnistyy pian asemakaavoituksen aloittavan golfkentän sekä Sorilanjoen ja Lauritanhuan välisen alueen kaavoituksen jälkeen.

Arkeologisen inventoinnin täydennyksen perusteella kaavakartalle on lisätty Ketaranniemen laituri ja kaksi rajamerkkiä. Maisema- ja viherverkkosuunnitelma on tarkistettu kaavaehdotuksen mukaisesti. Luontoselvityksen täydennykset valmistuvat osin vasta kesällä kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana.

Palveluverkkoselvitystä sekä ilmasto- ja hiilitaseselvitystä on tarkennettu palautteen perusteella.

Olkahisen koululla yleisötilaisuus osayleiskaavasta ja Nurmin golfkentän asemakaavasta

Kaikille osallisille avoin yleisötilaisuus järjestetään Olkahisen koululla 18.6.2024 klo 17.30–19.30 osoitteessa Jenseninkatu 3. Yleisötilaisuudessa esitellään ja keskustellaan kaavaratkaisusta.

Esittelyssä on samalla myös Nurmin golfkentän asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaava-alueen koko on 106 hehtaaria ja tavoitteena on osoittaa paikka uudelle golfkentälle, sen käytön edellyttämille oheistoiminnoille ja palveluille, sekä korkeatasoiselle asumiselle. Pelikauden ulkopuolella golfalueen kulkuväylien on tarkoitus toimia ulkoilureitteinä ja klubitalon tarjota palveluja lähialueen asukkaille.

Asemakaavan suunnittelun aikana tutkitaan myös venesataman rakentamismahdollisuutta Juoponlahden pohjoisrannalle. Golfkentän asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutetaan nähtäville 13.6.–8.8.

Palautetta voi antaa sähköisesti tai kirjeitse

Kaavaehdotuksesta voi antaa palautetta lähettämällä muistutuksen sen esilläoloaikana kaupungin kirjaamoon sähköpostitse tai kirjeitse. Kaavaehdotuksen aineistoon kuuluu kaavakartta ja kaavaselostus. Lisäksi virallisen kaava-aineiston liitteenä on palaute- ja vastineraportti valmisteluvaiheen aineistosta sekä selvitykset.

Osayleiskaavaehdotukseen voit tutustua kaupungin verkkosivuilla ja Tampereen Palvelupisteessä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B.

Lisätietoja

Juha Mäkelä
Nurmi-Sorilan yleiskaava: Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 180 7109
Kalle Rautavuori
Kosnulttitoimisto FCG: Projektijohtaja
Puhelin:
0504309566
Teksti: Ismo Lehtonen
Jaa sosiaalisessa mediassa