Viinikanlahden uuden kaupunginosan asemakaava eteni

Viinikanlahdelle Pyhäjärven rannan tuntumaan uutta asumista, liiketiloja ja palveluja tuova asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 11.6.2024. Asemakaavaehdotus menee vielä kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Kuvassa ilmakuvaan sovitettuja uusia rakennuksia.
Ilmakuvaan sovitettu havainnekuva uudesta Viinikanlahden kaupunginosasta.

Kaupungin omistaman suunnittelualueen koko on vesialueineen yhteensä noin 40 hehtaaria. Viinikanlahti liittyy kaupungin ydinkeskustaan ja sijaitsee suunnitteilla olevan raitiotien jatkoreitin varrella. 

Jätevedenpuhdistamolta vapautuvalle alueelle arvioidaan tulevan noin 3000 uutta asukasta ja 250 työpaikkaa Hatanpään valtatien, Hatanpäänkadun ja Pyhäjärven viereen. Suurin osa nykyisestä kaava-alueesta on täyttömaata, jota on tarkoitus laajentaa ja muotoilla rantaviiva uudelleen. 

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä viime vuodenvaiheessa. Viranomaiskommenteissa todettiin muun muassa, että asemakaavasuunnitelma luo edellytykset laadukkaan kaupunkiympäristön muodostamiselle ja rantaviivan muokkaus mahdollistaa alueen laajenemisen siten, että yhdyskuntarakenteellisesti otolliselle paikalle voidaan sijoittaa uutta asumista ja rantaan saadaan viherkäytävä. Kaava-aineisto on myös valmisteltu perusteellisesti ja kaavaratkaisu perusteltu huolellisesti. Rannan täytön toteuttamisesta päätetään vesilupakäsittelyssä.

Muistuttajilta tuli pääosin kaavaehdotusta tarkentavia ja toteutukseen liittyviä toiveita. Osa muistuttajista piti täyttöä ja rakentamisen laajuutta liian suurena ja asemakaavasuunnitelmia rantanäkymiä heikentävinä tai toivoi esimerkiksi rantareitin säilyttämistä ennallaan. Palautteessa myös kiiteltiin suunnitelmia.

Viinikanlahden uudesta kaupunginosasta järjestettiin kansainvälinen ideakilpailu 2019–2020. Voittanut kilpailuehdotus on toiminut pohjana alueen suunnittelun jatkamiselle. Tampereen kaupunkikuvatoimikunta toteaa, että kilpailuvaiheen laatu ja kunnianhimo on säilytetty asemakaavassa.

Tarkistuksia asemakaavan aineistoon

Asemakaavaehdotukseen ja sen oheismateriaaliin on tehty tarkistuksia nähtävillä olon jälkeen kevään 2024 aikana. Hatanpään valtatien liikennejärjestelyjä on sujuvoitettu muun muassa lisäämällä Hatanpään valtatielle nelisuuntainen liittymä sekä tarkistamalla kääntymiskaistojen määrää ja pituutta. Viinikanlahden asemakaavan ja Hatanpään valtatien katusuunnitelmat yhteensovitettiin kortteleiden reuna-alueen, teknisten rakenteiden varausten, jalankulun ja pyöräilyn reittien sekä melusuojauksen osalta. 

Kaavakarttaa on tarkistettu muun muassa kioskien, koulukeskuksen piharakennusten, parvekkeiden ja huoltoreittien merkintöjen osalta. Pysäköintiä sekä runkomelua ja tärinää koskevat määräykset on ajantasaistettu. 

Kaavakartalle on lisätty uimarannan sekä jalankulun ja pyöräilyn alikulun merkinnät ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Viinikanlahteen sopivista liike-, palvelu- ja toimitiloista on laadittu kaupallinen selvitys.

Asumisen kerrosalan ja liiketilojen kerrosalan vähimmäisalan määrää on tarkistettu alaspäin niissä kortteleissa, joissa vähennystä ei tehty jo aiemmassa kaavavaiheessa. Suunnittelualueen tarkistettu kerrosala on yhteensä noin 200 000 kerrosalaneliömetriä (jatkossa k-m²), josta asumisen osuus on noin 136 500 k-m2. Liiketilaa on mitoitettu yhteensä noin 15 300 k-m2.

Rakentamistapaohjeet on tarkistettu ja päivitetty muuttuneiden määräysten ja kommenttien perusteella. Vaikutusten arviointiin on lisätty vesilupaan tuotettua tietoa ja kuvamateriaalia on tarkistettu. Kaupunkiympäristön, liikenteen ja katujen, julkisten ulkotilojen, sekä kunnallistekniikan yleissuunnitelmat, meluselvitys ja kaavatalousselvitys on päivitetty. Tarkistukset eivät edellytä kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

Asemakaavan sisältöä

Viinikanlahden uudelle asuinalueelle on tulossa kaksitoista asuinkorttelia keskusaukion ja kahden korttelipuiston ympärille. Pihat laajentuvat kattotasoille ja kortteleiden ulkokehällä on asuntoihin ja liiketiloihin liittyviä terasseja. Rantakorttelit ovat matalampia, porraskattoisia ja osittain puurakenteisia. Katujen puolella kortteleissa on myös korkeampia torniosia. 

Rantavyöhyke muodostetaan yleiseksi puistoksi, jossa on muun muassa uimaranta, vesiurheiluun ja -harrastamiseen kehitettävä soutu- ja melontakeskus sekä leikkipaikka. Uimarannan läheisyyteen on mahdollistettu tilaa muun muassa saunalle. Puiston keskivaiheille tulee satama, joka palvelee veneilijöitä ja viranomaistoimintaa. Alueen itäosaan sijoittuu jäteveden pumppaamo.

Rantapuisto laajenee asuinkortteleiden väliin kahden korttelipuiston kohdalla. Korttelipuistojen yhteyteen on sijoitettu korttelitalot, joita voidaan käyttää esimerkiksi yhteistiloina ja yhteisöllisen asumisen palveluihin. Kortteleiden pihoille tulee puustoa ja kasvillisuutta ja osa kattopinnoista on suunniteltu vehreiksi.

Kaupungin palveluja ja liiketiloja

Alueen länsiosaan on sijoitettu koulu, päiväkoti ja liikuntahalli. Oppilaiden ja päiväkotilasten enimmäismäärä on 425 lasta, koulu on mitoitettu esiopetukseen ja 1–2 luokille. Tilaa on varattu myös nuorisotiloille ja sataman tukitoiminnoille. 

Hatanpään valtatien varrelle on mitoitettu liiketilaa hotellin tarpeisiin ja kahteen torniin voi tulla esimerkiksi majoitustoimintaa tai toimistohotelli. Keskusaukion ja joukkoliikennepysäkin viereen esitetään päivittäistavarakaupan tiloja. Laajempi päivittäistavarakaupan liiketila voidaan toteuttaa läntisen pysäköintilaitokseen. Keskusaukion ja sataman vieressä sijaitsevat katukerroksen tilat on varattu pienemmille liikkeille ja palveluille, esimerkiksi ravintoloille terasseineen.

Viinikanlahden uusien jalankulun ja pyöräilyn siltojen ja muiden yhteyksien kautta matka keskustan suuntaan sujuvoituu. Joukkoliikennepysäkit sijaitsevat keskusaukion ja Viinikanlahden puiston kohdalla. 

Tonttikatujen kautta pääsee kahteen pysäköintitaloon, joihin voidaan keskittää myös esimerkiksi liikkumisen palveluja, yhteiskäyttökulkuneuvoja ja energiahuollon tiloja. Pysäköintitalojen katoille voidaan sijoittaa esimerkiksi viherrakennetta, pelikenttiä ja aurinkokeräimiä.

Asuinkortteleiden väliset väylät toteutetaan pihakatuina, jonne on sijoitettu lyhytaikaista asiointipysäköintiä ja monikerroksellista kasvillisuutta. Alueen keskeinen sijainti ja toiminnot mahdollistavat myös aktiivisen autottoman elämäntavan.

Jätevedenpuhdistamon siirtyessä Sulkavuoreen vuonna 2025 hyvällä, keskustan ja eteläiset kaupunginosat yhdistävällä paikalla oleva alue vapautuu. Nykyiset rakennukset puretaan ja maa- ja vesialueet puhdistetaan, minkä jälkeen voidaan rakentaa uutta rantaviivaa ja kaupunkiympäristöä. Alueen arvioidaan olevan valmiiksi rakennettu vuoteen 2035 mennessä.

Lisätietoja

Mikko Nurminen
Esittelijä, kaupunkiympäristön palvelualue Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Milla Hilli-Lukkarinen
Valmistelija Projektiarkkitehti
Puhelin:
044 486 3500
Minna Seppänen
Keskustan kehittäminen Hankekehityspäällikkö
Puhelin:
040 150 9857
Raija Tevaniemi
Rakennuttaminen Rakennuttajainsinööri
Puhelin:
050 523 2052
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa