Lentävänniemen täydennysrakentamisen periaatteet ja yhden uuden asemakaavahankkeen valmisteluaineistoa nähtävänä

Raitiotien rakentaminen on lisännyt Tampereen Lentävänniemen peruskorjausvaiheessa olevien kerrostalotaloyhtiöiden kiinnostusta täydennysrakentamiseen, mikä on myös Tampereen kaupungin tavoite. Rakentamisen sovittamiseksi ympäristöön on tehty laajemman alueen periaatetarkastelu. Tämän yleissuunnitelman luonnosaineistosta voi antaa palautetta nähtävillä olon aikana 6.6.–15.8.2024 kaupungin kirjaamoon.
Kuvassa maisemaa ja valkoisia talojen hahmoja metsän keskellä.
Suunnitelmaluonnoksen havainnekuva mahdollisesta näkymästä Lentävänniemessä. Kuva: Arkkitehtitoimisto Inaro Oy

Samaan aikaan täydennysrakentamisen periaatteiden yleissuunnitelman kanssa on nähtävillä osoitteissa Lentävänniemenkatu 2 ja 4 sijaitsevien asuinkerrostalotonttien täydennysrakentamiseen tähtäävän asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa.

Lentävänniemen 1970-luvulla rakennettu metsälähiö on paikallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Raitiotie on rakenteilla ja avataan liikenteelle tammikuussa 2025.

Täydennysrakentamisen periaatteiden avulla halutaan edistää Lentävänniemen säilymistä vireänä ja viihtyisänä asuinalueena sekä varmistaa taloyhtiöiden tasapuolinen kohtelu. Tavoitteena on kaupunginosan kehittäminen ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävästi.

Alueen asukasmäärän halutaan kehittyvän tasapainoisesti, ja asumisen muotoja halutaan monipuolistaa ja kaupunginosan palvelut halutaan turvata. Puustoisten pihojen luonne ja alueen luontoarvot halutaan säilyttää, eikä rakentamista ohjata viheralueille ja rannoille.

Suunnittelussa huomioidaan turvalliset kävelyn ja pyöräilyn reitit raitiotie- ja linja-autopysäkeille. Pysäköinti sovitetaan huolellisesti pihaympäristöön.

Luonnos aluesuunnitelmasta

Täydennysrakentamisen periaatteiden hanke-esite oli nähtävillä 22.2.–14.3.2024. Suunnittelualueesta on laadittu saatuun palautteeseen, lähtötietoihin, analyysiin ja vaihtoehtojen vertailuun sekä vaikutuksiin perustuva esitys täydennysrakentamisen mahdollisuuksista sekä aluesuunnitelmaluonnos. Suunnittelua varten on tehty pysäköintiselvitys, kaupallisen selvityksen luonnos sekä liito-oravaselvitys. Tekeillä ovat arkeologinen selvitys ja lepakkoselvitys.

Kolmen eri vaihtoehtotarkastelun pohjalta on päädytty suunnitelmakarttaan. Rakenteellista pysäköintiä on jatkosuunnittelussa hieman lisätty suuremman rakentamisen määrän mahdollistamiseksi. Täydennysrakentaminen on pyritty sovittamaan tonteille Lentävänniemen paikallisesti arvokkaan metsälähiön ominaispiirteitä kunnioittaen ja alueen kaupunkikuvaa kohentaen.  Suunnitelmassa, mukaan lukien vireillä olevat asemakaavat, esitetään uusia asuntoja noin 2000 asukkaalle Lentävänniemeen.

Täydennysrakentamisen periaatteet laaditaan viranomaisia, alueen asukkaita, yhdistyksiä ja taloyhtiöitä kuullen. Yleissuunnitelmaa käytetään asemakaavojen pohjana. Tontin rakennusoikeuden lisääminen täydennysrakentamista varten edellyttää asemakaavamuutosta. Asemakaavamuutoksia voivat hakea tonttien omistajat ja niiden vuokraoikeuden haltijat. Suunnitelman tavoitevuosi on 2040.

Lentävänniemenkatu 2 ja 4

Lentävänniemen keskustassa osoitteissa Lentävänniemenkatu 2 ja 4 aloitetaan tontin omistajien aloitteesta asuinkerrostalotonttien täydennysrakentamiseen tähtäävä asemakaavatyö, jossa otetaan huomioon yleissuunnitelman periaatteet ja alueen sijainti yhdyskuntarakenteessa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,5 hehtaaria. Kaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja viitesuunnitelman sisältävää valmisteluaineistoa on nähtävillä 6.6.–15.8.2024.

Kaavan hakijoiden tavoitteena on alueen täydennysrakentaminen kohtuuhintaista asuinrakentamista varten. Tavoitteena on uuden 8-kerroksisen asuinkerrostalon sijoittaminen molemmille tonteille, joissa on nyt 1973 valmistuneet kerrostalot. Lentävänniemenkadun puolella rakennusten edessä on pysäköintialueet. Lähimmälle raitiotiepysäkille on matkaa noin 150 metriä.

Yleisötilaisuus 11.6.

Lentävänniemen täydennysrakentamisen periaatteiden yleissuunnitelman sekä Lentävänniemenkatu 2 ja 4 asemakaavan yhteinen yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 11.6.2024 klo 17.30–19.30 Lentävänniemen koululla, osoitteessa Vähäniemenkatu 42.

Yleissuunnitelmaa kehitetään edelleen saatavan palautteen pohjalta yhteistyössä Tampereen kaupungin eri yksiköiden kanssa. Lentävänniemen täydennysrakentamisen periaatteet on tavoitteena saada yhdyskuntalautakunnan hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2024. Lentävänniemen asemakaavahankkeen nro 8996 kaavaluonnos tulee myös nähtäville vuoden 2024 loppupuolella.

Lisätietoja

Riikka Rahkonen
Aluevastaava, asemakaavoitus läntinen alue Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 801 2724
Susanna Virjo
Lentävänniemenkadun asemakaavahanke/ Projektiarkkitehti
Puhelin:
041 730 6093
Katariina Korte
Kaavoitusarkkitehti
Puhelin:
040 806 2647
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa