Viheralueiden saavutettavuus sekä vaikutus henkiseen hyvinvointiin tärkeitä asukaskyselyyn vastanneille

Tampereen kaupunki selvitti syksyllä 2023 verkkokyselyllä kaupunkilaisten näkemyksiä julkisista viheralueista Tampereen viheralueohjelman päivitystyön tueksi. Kyselyyn vastanneet viettävät aikaa mieluiten helposti saavutettavilla luonnonmukaisilla lähivirkistysalueilla ja rannoilla.
Kukkaloistoa kesällä Ranta-Tampellan rantaraitilla.
Näsijärven rantaraitin kukkaloistoa Ranta-Tampellassa Massunlastenpuistossa.

Asukaskyselyssä esitettiin viheralueiden saavutettavuuteen, viheralueilta saataviin hyötyihin ja palveluihin sekä kaupunkiluonnon monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä.  Myös ulkopaikkakuntalaiset saivat halutessaan vastata. Asukaskyselyyn vastasi 774 henkilöä. Karttakyselyvastaukset jakaantuivat tasaisesti koko kantakaupungin alueelle. 

Kyselytuloksia hyödynnetään viheralueohjelman päivittämisen ja viheralueiden suunnittelun tukena.

–Tulokset osoittavat, että tamperelaiset ovat kiinnostuneita viheralueiden kehittämisestä. Viheralueohjelman laatimisen kannalta on hienoa huomata, että esiin nostamamme teemat  saivat laajaa kannatusta kyselyyn vastanneiden keskuudessa. On ilahduttavaa, että luonnon monimuotoisuus myös kaupungissa kiinnostaa ihmisiä yhä enemmän, kommentoi tuloksia suunnittelupäällikkö Marika Viinanen kaupunkiympäristön palvelualueen viheralueet ja hulevedet -yksiköstä.

Viheralueen tulisi olla helposti saavutettava – mieluiten jo 300 metrin päässä

Vastaajille mieluisimmat viheralueet ovat helposti saavutettavia ja lähellä olevia luonnonmukaisia lähivirkistysalueita, kaupunkipuistoja ja rantareittejä. Suurin osa ilmoitti kulkevansa mieluisimmalle viheralueelle kävellen. Vastaajien mielestä oli tärkeää tai erittäin tärkeää, että kaikilla asukkailla on kotoaan enintään 300 metrin matka viheralueelle, viheralueiden yhtenäinen verkosto kattaa koko kaupungin ja viheralueelle pääsee helposti, vaikka liikuntakyky olisi heikentynyt. 

Vastaajat arvostavat Tampereen maisemissa kauneutta sekä rauhaa ja hiljaisuutta

Tärkeiksi maisemiksi vastaajat kokivat Tampereen puistot, Tammerkosken, järvinäkymät ja harjualueet. Kauneutta sekä rauhaa ja hiljaisuutta pidettiin ominaisuuksina, jotka tekevät maisemasta tärkeän. Vastaajista 71 %:n mielestä oli tärkeää tai erittäin tärkeää, että tärkeiden näkymien kohdalla pyritään välttämään suuria muutoksia. Tärkeillä näkymillä tarkoitettiin kyselyssä esimerkiksi rantanäkymiä, avoimia toritiloja, koskinäkymiä, metsäisiä harjumaisemia ja peltoja. 

Liiallisen rakentamisen pelättiin heikentävän viheralueilta saatavia hyötyjä ja palveluita

Viheralueilta saatavien hyötyjen ja palvelujen koettiin parantuneen erityisesti toimintamahdollisuuksien, hyvän hoidon ja siisteyden sekä kulkureittien ansiosta. Vastaajat kertoivat avovastauksissa olevansa huolestuneita liiallisesta rakentamisesta, liikenneväylien lisääntymisestä, leikkipaikkojen, puistojen ja katupuiden vähenemisestä sekä luontoalueiden kulumisesta.

Lähes kaikki vastaajat arvostivat viheralueiden lisäämää henkistä hyvinvointia

Vastaajista 96 % piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä sitä, että monipuoliset viheralueet lisäävät henkistä hyvinvointia ja 88 % vastaavasti sitä, että monipuoliset viheralueet lisäävät fyysistä hyvinvointia.

Kaupunkialueella tarvitaan monia keinoja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi

Luonnon monimuotoisuutta vastaajat parantaisivat istuttamalla suureksi kasvavia puita sekä lisäämällä elinympäristöjä eläimille, linnuille ja kasvillisuudelle. Suurin osa vastaajista koki hallitun hoitamattomuuden myönteisenä tai erittäin myönteisenä keinona lisätä luonnon monimuotoisuutta. Vastaajista 87 %:n mielestä oli tärkeää tai erittäin tärkeää, että luonnontilaista kasvillisuutta ja maaperää säästetään rakennettaessa. 

Vastaajat haluavat vaikuttaa viheralueiden suunnitteluun ja hoitotoimiin helpoilla tavoilla

Kyselyssä selvitettiin vastaajien halua osallistua oman asuinympäristönsä kehittämiseen. Enemmistö kyselyyn vastanneista ei ollut osallistunut tai vaikuttanut viheralueiden suunnitteluun Tampereella. Suurin osa kuitenkin halusi vaikuttaa viheralueiden suunnitteluun hieman tai aktiivisesti. Myös viheralueiden ylläpidosta ja hoidosta oltiin melko kiinnostuneita.

Vastaajilta kysyttiin minkälaista yhteistyötä ja vuoropuhelua he toivoisivat viheralueista vastaavien tahojen ja kaupunkilaisten välille. Eniten toivottiin mahdollisuutta antaa palautetta ja kommentoida viheralueita koskevia suunnitelmia helposti.

Tampere päivittää viheralueohjelmaa parhaillaan

Viheralueohjelma määrittelee viheralueverkostoa ja kaupungin omistamia viheralueita koskevat yleiset kehittämistavoitteet. Se tulee ohjaamaan viheralueiden suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa tulevaisuudessa. Kaupungin omistamia ja ylläpitämiä viheralueita ovat esimerkiksi erilaiset kaupunkipuistot, lähimetsät, laajat retkeily- ja ulkoilualueet, maisemapellot ja niityt sekä suojaviheralueet. Tämänhetkisen aikataulun mukaan viheralueohjelman luonnos asetetaan nähtäville loppuvuodesta 2024 ja se valmistuu vuonna 2025. 

Lisätietoja

Mirjam Larinkari
Erikoissuunnittelija
Puhelin:
040 594 0721
Marika Viinanen
Suunnittelupäällikkö
Puhelin:
040 658 6364
Jaa sosiaalisessa mediassa