Tampereen vuoden 2023 tilinpäätös 55,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Tampereen kaupungin taloudellinen tilanne kääntyi odotuksia paremmaksi vuonna 2023. Tilikauden tulos muodostui 55,3 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi ja kaupungin velka väheni 72 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan vuoden 2023 tilinpäätöksen 18.3.2024 kokouksessaan. Tilinpäätös on kaupunginvaltuuston päätettävänä toukokuussa.


 

Tampereen kaupungille kertyi vuonna 2023 verotuloja 511,2 miljoonaa vähemmän ja valtionosuuksia 315,5 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2022. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueelle viime vuoden alussa merkitsi isoa muutosta sekä kuntien toimintaan että talouteen. Uudistuksessa kuntien verotulot ja valtionosuudet muuttuivat merkittävästi, joten verorahoituksen muutos ei ole vertailukelpoinen vuoteen 2022 nähden. 


-    Kokonaisuutena kaupungin talouslukuihin ja vuoteen 2023 voi olla tyytyväinen, mutta viime vuoden tilinpäätös antaa liian positiivisen kuvan. Muutos on jo tapahtunut ja kuntatalouden lähivuosien näkymät ovat hankalat, sanoo pormestari Kalervo Kummola.

Kaupungin toimintakate toteutui 28,1 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempana. Toimintakate toteutui budjetoitua parempana erityisesti elinvoima- ja osaamislautakunnan (13,0 milj. euroa) sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan (12,7 milj. euroa) osalta.


Myös konsernijohtaja Juha Yli-Rajalan mukaan tarkka taloudenpito on tulevina vuosina tärkeää.
-    Ilman kertaluonteisia tuloeriä tilikaudesta olisi tullut selvästi alijäämäinen ja lähivuosien taloudellisesti erittäin haastavien näkymien vuoksi talouden tasapainottaminen vaatii erityistä huomiota, sanoo konsernijohtaja Yli-Rajala.  


Kaupungin nettoinvestoinnit olivat viime vuonna 229,2 miljoonaa euroa ja investointien tulorahoitusprosentti oli 82. Asukaskohtainen lainamäärä laski 371 eurolla ja oli vuoden lopussa 3 347 euroa asukasta kohden.
 

Myös kaupunkikonsernin tilikauden tulos muodostui vuonna 2023 ylijäämäiseksi, ylijäämää kertyi 64,1 miljoonaa euroa. Tampereen konsernitilinpäätökseen kuului vuonna 2023 lopussa yhteensä 63 tytäryhteisöä, kaksi kuntayhtymää ja 14 osakkuus- tai omistusyhteisöä. Konsernin investointimenot olivat 537,4 miljoonaa euroa ja investointien tulorahoitusprosentti 53. Konsernin asukaskohtainen lainamäärä oli 8 765 euroa, ja kaikkiaan lainaa oli 2,2 miljardia euroa. 
 

Tampereen kaupungin palkallisten henkilötyövuosien määrä vuonna oli 8 268 henkilötyövuotta, josta palkkatuetun henkilöstön osuus oli 164 henkilötyövuotta. Henkilöstökulut alittivat muutetun talousarvion 3,4 miljoonalla eurolla ja vähenivät vertailuvuodesta 240,2 miljoonaa euroa. Vähennystä selittää Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnan aloitus, jossa kaupungin henkilöstömäärä väheni noin 6 050:llä.  

 

Toiminnan tavoitteita ohjaa Tekemisen kaupunki -strategia
 

Vuosi 2023 oli Tampereen strategian, Tekemisen kaupunki, toinen toteutusvuosi ja talousarvion toiminnan tavoitteet perustuvat strategiaan. Talousarviossa tavoitteita asetetaan ensisijaisesti toiminnan vaikuttavuudelle ja tuloksille. 


Tamperelaisten hyvinvointia koskevat tavoitteet toteutuivat osittain vuonna 2023. Myös kaupunkiympäristöön ja asumiseen liittyvät tavoitteet ovat edenneet pääosin. Vuoden 2022 aikainen positiivinen työllisyystilanne heikentyi vähitellen vuoden 2023 aikana, mikä näkyy osin työllisyystavoitteiden toteumissa.

Koko kaupunkia koskevat, organisaation toimintakykyyn liittyvät tavoitteet etenivät pääosin suunnitellusti. Digitalisaation osalta vuonna 2023 tavoitteena oli, että asiointi digitaalisessa kanavassa on mahdollista 35 prosentissa kaupungin palveluja, ja tavoite toteutui.
 

Kaupungin tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista yli 80 prosenttia toteutui kokonaan tai osittain. Keskeisiä onnistumisia olivat mm. saavutetut osinkotavoitteet Tampereen Energia Oy:n, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ja Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n osalta. Liikelaitosten tavoitteet saavutettiin pääosin suunnitellusti.

 

 

Oikaisu 19.3.2024 klo 8.45. Korjattu virke: 
Tampereen kaupungille kertyi vuonna 2023 verotuloja 511,2 miljoonaa vähemmän ja valtionosuuksia 315,5 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2022.  Aiempi muotoilu: Tampereen kaupungille kertyi vuonna 2023 verotuloja 511,2 miljoonaa euroa, valtionosuuksia kaupunki sai puolestaan 315,5 miljoonaa euroa edellistä vuotta vähemmän. 

 

Lisätietoja

Jukka Männikkö
Talousjohtaja
Puhelin:
050 576 7539
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa