Yhteishaku alkaa: nuoren oppivelvollisuus jatkuu 18-vuotiaaksi

Oletko perusopetuksen keväällä 2024 päättävä nuori tai hänen huoltajansa? Nuoren oppivelvollisuus jatkuu perusopetuksen jälkeen 18-vuotiaaksi saakka. Kaikkien tänä keväänä perusopetuksen päättävien alle 18-vuotiaiden nuorten tulee hakeutua jatko-opintoihin ennen 9. luokan päättymistä. Yhteishaku perusopetuksen jälkeisiin opintoihin alkaa 20.2.2024.

Lain mukaan oppivelvollisuus jatkuu, kunnes nuori täyttää 18 vuotta tai suorittaa tätä ennen toisen asteen tutkinnon (ammatillinen tutkinto tai ylioppilastutkinto).

Toisen asteen opinnot ovat maksuttomia nuorille. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Missä oppivelvollisuutta voi suorittaa peruskoulun jälkeen?

Oppivelvollisuutta voi suorittaa seuraavilla tavoilla:

 • lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaminen (lukio)
 • ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto (ammatillinen oppilaitos)
 • myös ylioppilastutkinnon suorittaminen katsotaan oppivelvollisuuden suorittamiseksi.

  Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös:
   
 • TUVA- koulutuksessa (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus)
 •  TELMA-koulutuksessa eli työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa
 • kansanopistossa järjestettävissä, oppivelvollisille suunnatuissa koulutuksissa 
 • aikuisten perusopetuksessa
 • kansanopistossa järjestettävässä kotoutumiskoulutuksessa maahanmuuttajille.

Hakeutumisvelvollisuus koskee perusopetuksen päättäviä nuoria

Mitä hakeutumisvelvollisuus tarkoittaa nuoren kannalta? Se tarkoittaa, että tänä keväänä nuoren on haettava ennen 9. luokan päättymistä joko toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen.

Kaikki keväällä perusopetuksen päättävät hakeutuvat toisen asteen koulutukseen yhteishaussa 20.2.–19.3.2024 viimeistään kello 15.00 tai muulla tavoin. Haku tehdään hakuaikana Opintopolku-palvelussa.

Jos nuori ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, hakeutumisvelvollisuus jatkuu peruskoulun jälkeen niin kauan, kunnes hän on saanut koulutuspaikan. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos oppivelvollinen ei saa tai vastaanota opiskelupaikkaa, ei aloita opintojaan tai hänen jo alkaneet opinnot keskeytyvät.

Mitä hakeutumisvelvollisuus tarkoittaa huoltajan kannalta?

Huoltajan tulee huolehtia siitä, että nuori hakeutuu peruskoulun jälkeisiin opintoihin ja suorittaa oppivelvollisuuttaan 18-vuotiaaksi asti.

Miten haku, ohjaus ja oppivelvollisuuden valvonta toteutetaan?

Perusopetuksen järjestäjällä, eli koululla, on vastuu ohjata, tukea ja valvoa nuoren oppivelvollisuuden suorittamista ja hakeutumista perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. 

Tampereella opinto-ohjaajat antavat ohjausta hakuun liittyvissä asioissa sekä seuraavat, että oppilaat hakeutuvat koulutukseen ja aloittavat koulutuksessa. Koulujen opinto-ohjaajat tarkentavat koulujensa hakukäytänteitä ja tiedottavat niistä tarkemmin oppilaille ja heidän huoltajilleen. Yhteishaku tehdään sähköisesti hakuaikana.

Jos oppivelvollinen nuori ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, perusopetuksen opinto-ohjaajat ohjaavat nuorta kesällä yhteishaun tulosten tullessa julki.  Ilman opiskelupaikkaa jäänyt nuori voi hakea opiskelupaikkaa ammatillisen koulutuksen jatkuvassa haussa. Nuori voi tehdä haun myös muihin avoinna oleviin koulutuksiin.

Perusopetuksen opinto-ohjaajat tukevat hakua

Perusopetuksen opinto-ohjaajat ovat töissä yhteishaun tulosten julkistamisen aikaan 13.6.2024 alkaen. Näistä aikatauluista koulut tiedottavat tarkemmin kevään aikana.

Elokuun aikana perusopetuksen opinto-ohjaajat seuraavat ja valvovat, että nuori on aloittanut peruskoulun jälkeiset opinnot. Perusopetuksen opinto-ohjaajat ohjaavat elokuussa niitä nuoria, jotka eivät ole aloittaneet opintojaan tai saaneet opiskelupaikkaa. Uuden lain myötä jokaiselle peruskoulun päättävälle osoitetaan opiskelupaikka nivelvaiheen koulutuksessa, jos oppivelvollinen ei muutoin saa opiskelupaikkaa.

Jos oppivelvollinen nuori vielä elokuun jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, vastuu ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden suorittamista siirtyy nuoren asuinkunnalle. Kun opiskelija aloittaa toisen asteen koulutuksessa, uusi oppilaitos ohjaa ja tukee opiskelijaa oppivelvollisuuden suorittamisessa. Jos alkaneet opinnot keskeytyvät, hakeutumisvelvollisuus tulee jälleen voimaan.
 

Teksti: Johanna Toivanen
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa