Asunnottomuus väheni Tampereella

Asunnottomien määrä on kääntynyt Tampereella laskuun. Vuonna 2023 yksineläviä asunnottomia henkilöitä arvioitiin olevan 274, joista pitkäaikaisasunnottomiksi arvioitiin 33 henkilöä. Yksinelävien asunnottomien määrä laski lähes 11 prosenttia edellisestä vuodesta. Myös pitkäaikaisasunnottomia on entistä vähemmän. Heidän määränsä laski yli 31 prosenttia vuodesta 2022 ja puolittui vuodesta 2021.

Asunnottomuutta tilastoidaan yhden päivän poikkileikkaustilanteen perusteella. Tampereen kaupunki on laatinut arvion vuoden 2023 tilanteesta ja asunnottomien lukumäärästä osana Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) vuosittaista asunnottomuusselvitystä. 

Kaupunki kerää tietoja asunnottomista henkilöistä useista eri tietolähteistä, kuten Pirkanmaan hyvinvointialueelta, kolmannen ja yksityisen sektorin palveluntuottajilta, vuokra-asuntoyhteisöiltä ja Kelasta. Pitkäaikaisasunnottomuuden selvittäminen tehdään yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa, sillä siinä korostuu Ara:n määritelmän mukaisesti avun ja hoidon tarve asunnottomuuden ajallisen keston ollessa toissijaista.

Asunnottomuustyö on pitkäjänteistä yhteistyötä

Tampereen kaupungin asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä ja Pirkanmaan hyvinvointialueella työskentelevä kehittäjäsosiaalityöntekijä Elina Perkiö ovat ilahtuneita asunnottomuuskehityksen myönteisestä käänteestä.

– Tampereella asunnottomuuden vähentyminen on systemaattisen ja pitkäjänteisen yhteiskehittämisen ja yhteistyön tulos. Ilman hyvinvointialueen, kaupungin, järjestöjen ja vuokra-asuntoyhteisöjen ponnisteluja vuoden 2023 asunnottomuusluvut olisivat ihan toiset, toteaa Heinävä.

Hyvinvointialueuudistuksesta ja toimintaympäristön muutoksesta huolimatta hyvin toimivat asunnottomuustyön rakenteet ja käytännöt jatkuivat viime vuonna pienin laajennuksin eri toimijoiden kesken.

– Työtä on tehty pitkään niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. Esimerkiksi vuoropuhelu eri toimijoita yhteen kokoavien foorumien kuten Pirkanmaan asunnottomuuden vähentämisen yhteistyöryhmän ja asunnottomuustyön verkoston välillä toimii hyvin, Perkiö kertoo.

Hanketyöllä oli viime vuonna merkittävä rooli asunnottomuuden vähentymisessä Tampereella. Hyvinvointialueen sosiaalipalveluiden Asumisen tuen hankkeessa 90 asunnotonta henkilöä sai asunnon. Tukea saivat erityisesti asunnottomat, joiden sosiaaliset olosuhteet arvioitiin haastavimmiksi. Kaupungin Asukas ensin -hankkeessa puolestaan jatkettiin vaikuttavaa asumisneuvontatyötä asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi.

Yhteinen tahtotila on asunnottomuuden vastaisen työn edellytys. Vuoden 2024 alussa ympäristöministeriö käynnisti uuden pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen ohjelma. Sen tavoitteena on poistaa pitkäaikaisasunnottomuus vuoteen 2027 mennessä. Toimenpideohjelman myötä yhteistyön eri toimijoiden kesken arvioidaan lisääntyvän entisestään.

Asumisneuvonta ehkäisee tilanteiden kriisiytymistä

Tampereen kaupungin Kestävä asuminen ja rakentaminen -yksikköön sijoittuvassa Asukas ensin -asumisneuvontahankkeessa tuotetaan asumismuodosta riippumatonta matalan kynnyksen asumisneuvontaa. Asumisneuvonnalla vähennetään ja ennaltaehkäistään asunnottomuutta ja häätöihin johtavia asumisen kriisitilanteita. Toiminta ankkuroituu Tampereen kaupunkistrategiaan, pormestariohjelmaan, valtuuston toiminnallisiin tavoitteisiin, asunto- ja maapolitiikan linjauksiin sekä hyvinvointi-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmiin. Ara avustaa toimintaa.

Viime vuonna hankkeella oli lähes 600 asiakasta, joiden kanssa tehtiin töitä yksilö- ja ryhmämuotoisesti. Hanketiimi saa kaksi uutta asumisneuvojaa, ja edellytykset toiminnan saatavuuden ja saavutettavuuden lisäämiseksi paranevat.

– Näköpiirissä on uusia huolenaiheita tulevien sosiaaliturvaleikkausten myötä. Köyhyyden tiedetään olevan yksi asunnottomuudelle altistavista riskitekijöistä. Erityisesti yleisen asumistuen ja työttömyysetuuksien heikennykset sekä toimeentulotuen asumisnormin tiukentuminen huolettavat nyt monia, kertovat hankkeen projektisuunnittelijat Noora Mehto ja Elina Mustalahti Kestävä asuminen ja rakentaminen -yksiköstä.

Kohtuuhintaisen asumisen edistämistä

Tampereen väestönkasvu on viime vuosina ollut ennätyksellisen voimakasta. Vetovoimaisen kaupungin asuntotarjonnan ja asuntoa vailla olevien tarpeiden kohtaaminen on oleellista. Tampereella onkin lisätty kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa.

Vuosina 2020–2022 uusia kohtuuhintaisia asuntoja valmistui yli 700 vuosittain. Vuoden 2023 luvuissa näkyy yleinen asuinrakentamisen hidastuminen. Valmistuneita kohtuuhintaisia asuntoja oli 635, aloituksia 513 ja rakenteilla olevia 887 (joulukuu 2023).

– Tänä vuonna jatkuu yhteistyö kohtuuhintaisen asumisen, sen kumppanuusmallin ja asumisen turvaamisen mallin edistämisessä. Teemme tiivistä yhteistyötä kaupungin, vuokra-asuntoja omistavien toimijoiden sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen kesken. Asunnottomuutta ja erityisesti pitkäaikaisasunnottomuutta kokeneet tarvitsevat kohtuuhintaisen vuokra-asunnon lisäksi tukea asumisessa, kertoo Auli Heinävä.

Lisätietoja

Auli Heinävä
asunto- ja kehityspäällikkö
Puhelin:
040 800 7391
Elina Mustalahti
Asukas ensin -hanke Projektisuunnittelija
Puhelin:
040 145 5353
Elina Perkiö
Kehittäjäsosiaalityöntekijä, Pirkanmaan hyvinvointialue
Puhelin:
044 481 1086
Teksti: Suvi Laakso, Raija Lindell
Kuvat: Kuvapankki
Jaa sosiaalisessa mediassa