Puutarhakadun saneerauksen vaihtoehto valittiin jatkosuunnitteluun

Puutarhakadun maanalainen infra eli muun muassa vesi- ja viemäriputket tarvitsevat saneerausta. Tampereen yhdyskuntalautakunta päätti 13.2.2024, että Puutarhakadulle tutkituista neljästä vaihtoehdosta katusuunnittelun lähtökohdaksi valittiin pyöräkatu-vaihtoehto äänestyksen jälkeen äänin 8–5. 
Havinnekuva, jossa pyörät ajavat kahteen suuntaan.
Havainnekuva pyöräkatu-vaihtoehdosta. Kuva: Ramboll / Tampereen kaupunki

Sitä ennen äänestettiin kahden muutosesityksen eli pyöräkatu-vaihtoehdon ja nykytilanteen kehittämisvaihtoehdon välillä äänin 9–3. Pohjaesityksenä tulevan tarkemman suunnittelun pohjaksi oli kävelypainotteinen katu kaksisuuntaisella pyörätiellä.

Pyöräkatu on kävely- ja pyöräilypainotteinen katu, jossa on sekaliikenteenä toteutettu korkeatasoinen pyöräliikenteen yhteys. Pyöräkadulla autoliikenne on sallittua, mutta siellä liikennöidään pyöräliikenteen ehdoilla. Ratkaisussa pyöräliikenne tapahtuu ajoradalla molempiin suuntiin, autoliikenne on sallittu ajosuunnassa idästä länteen. 

Vähäliikenteiset sivukadut muutetaan väistämisvelvollisiksi pyöräkatuun nähden. Ratkaisu on tilatehokas ja mahdollistaa vihreän ja viihtyisän katutilan toteuttamisen.

Pyöräkadulla ajorata on viisi metriä leveä. Kadulla on yksisuuntainen autoliikenne ja kaksisuuntainen pyöräliikenne. Ajoradalla käytetään punaista asfalttia.

Erillisten jalkakäytävien leveys on noin kolme metriä. Ajoradan molemmin puolin on 3,6 – 3,9 metriä leveät joustoalueet, joille voi sijoittaa esimerkiksi kadunkalusteita, katupuita ja muita viherrakenteita, auto-, pyörä- ja skuuttipysäköintiä, huoltotaskuja sekä terasseja. Joustoaluetta voi käyttää myös lumitilana.

Jatkosuunnittelun pohjana olevassa vaihtoehdossa on autopaikkoja yhteensä 16, pyöräpaikkoja 40 ja liikuntaesteisten pysäköintipaikkoja 2 sekä 5 paikkaa huolto- ja jakeluliikenteelle. Nykyisiä puita säilytetään 9 ja uusia, lajistoltaan vaihtelevia puita istutetaan 20 kappaletta.

Muutokset yhdellä kadun avauksella

Tampereen keskusta-alueella laaditun vesihuoltoverkoston selvityksen mukaan Puutarhakadun hulevesi- ja vesihuoltolinjojen saneeraustarve on erittäin suuri. Myös Tampereen Energialla on tarpeita rakentaa uusia tai saneerata maanalaisia linjastoja sekä toteuttaa kaukokylmälinja virastotalolle. Myös sähkö- ja teleoperaattoreilla on erilaisia tarpeita verkostojensa uudistamiseen ja lisäämiseen. 

Eri toimijoiden yhteishankkeen avulla minimoidaan kadun auki kaivamisen tarve erillisissä hankkeissa saneeraamalla verkostot yhtäaikaisesti ja toteuttamalla samalla kadun muut parannukset. Samassa yhteydessä mahdollistetaan kiinteistöverkostojen saneeraukset samanaikaisesti.

Puutarhakadun kaivuutyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä 2024 heti, kun virastotalon saneeraukseen liittyvät elementtikuljetukset päättyvät. Virastotalon saneeraus valmistuu keväällä 2026.

Puutarhakadun kehittämistarpeita

Tampereen keskusta ja Puutarhakatu on määritelty parhaillaan päivitettävässä kantakaupungin yleiskaavassa kaupunkivihreän kehittämisalueeksi. Keskusta-alueella esiintyy jo nyt lämpösaarekeilmiöitä.

Puutarhakatu on keskustan vilkkaimpia jalankulun ja pyöräliikenteen katuja. Jalankulun ja pyöräliikenteen nykyiset liikennejärjestelyt eivät vastaa esteettömyyden erikoistason reitin ja pyöräliikenteen seudullisen pääreitin laatutasoja ja mitoituksia.  

Kadulta puuttuvat nykyisin oleskelu- ja levähdyspaikat. Puutarhakadun valaistus on myös huonokuntoinen ja vanhanaikainen ja se pitää uusia kokonaisuudessaan. Kadulla on myös liikenneturvallisuusongelmia erityisesti Hämeenpuiston ja Aleksis Kiven kadun risteyksissä.

Nykytilanteessa Puutarhakatu on vaikeasti talvikunnossapidettävissä, koska kadulta puuttuvat tarvittavat lumitilat. Lisäksi suunnittelualueella on hankalasti kunnossapidettäviä alle kahden metrin levyisiä jalkakäytäväosuuksia.

Puutarhakadun kehittämistavoitteet

Puutarhakadun vanhat ja huonokuntoiset vesihuolto- ja kaukolämpölinjat uusitaan ja virastotalolle rakennetaan uusi kaukokylmälinja. Samassa yhteydessä parannetaan hulevesien hallintaa ja lisätään katuvihreän määrää hillitsemään alueen paahteisuutta. Tavoitteena on säilyttää myös nykyistä puustoa.

Kadun liikenneturvallisuutta parannetaan muun muassa parantamalla risteysjärjestelyjä ja selkeyttämällä väistämisvelvollisuuksia. Kadun valaistus uusitaan ja yhtenäistetään. Ajoradan molemmille puolille sijoittuville joustoalueille sijoitetaan autopysäköintiä, huoltotaskuja, lumitilaa, katupuita ja -vihreää. Lisäksi joustoalueilla mahdollistetaan oleskelu, levähdyspaikat ja terassit.

Jalankulun olosuhteita ja järjestelyjä muutetaan nykyistä turvallisemmiksi, viihtyisiksi ja esteettömiksi (tavoitteena esteettömyyden erikoistaso). Pyöräliikenteen järjestelyjä ja laatua parannetaan vastaamaan pyöräliikenteen seudullinen pääreitin vaatimuksia.

Kadun saneerauksen yhteydessä annetaan katuun rajautuville kiinteistöille mahdollisuus parantaa sisäänkäyntien esteettömyyttä (muun muassa matalien kynnysten tai portaiden mahdollinen poistaminen).

Kadulla mahdollistetaan lisäksi huolto-, moottoripyörä-, asiointi-, liikuntaesteisten-, pyörä- ja potkulautapysäköinti. Kadulle toteutetaan myös seurantajärjestelmä, jolla seurataan eri kulkumuotojen liikennemääriä. 

Vaihtoehtojen vertailu

Puutarhakadun yleissuunnitelman rinnalla laadittiin kantakaupungin vaiheyleiskaavaan liittyvää viherkatuselvitystä, jota hyödynnettiin yleissuunnitelman tavoitteiden määrittelyssä ja vaihtoehtojen muodostamisessa. 

Yleissuunnitelmassa tutkitut vaihtoehdot olivat myös esillä keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelmaan liittyvässä asukaskyselyssä. Kaikki esitetyt vaihtoehdot saivat kyselyssä kannatusta, mutta nykyistä leveämpi kaksisuuntainen pyörätievaihtoehto sai eniten kannatusta.

Vaihtoehtojen välillä tehtiin laaja vaikutusten arviointi ja vertailu. Yleissuunnitelmassa tutkittujen vaihtoehtojen merkittävimmät erot olivat pyöräliikenteen järjestämistavassa, jalkakäytävän ja ajoradan leveydessä, joustoalueiden leveydessä, autopaikkojen määrissä ja katuvihreän määrässä.  

Puutarhakadun uudistaminen on osa kaupunginhallituksen keväällä 2023 hyväksymän Tampereen keskusta 2040 -kehittämisohjelman toimenpiteitä, joilla uudistetaan keskustakatuja. Tavoite on sujuvoittaa liikkumista keskustan sisällä, parantaa kadun esteettömyyttä ja turvallisuutta sekä lisätä urbaania kaupunkiluontoa.

Lisätietoja

Pekka Salmi
Puheenjohtaja Apulaispormestari
Puhelin:
050 565 8898
Mikko Nurminen
Esittelijä Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Timo Seimelä
Valmistelija Liikenneinsinööri
Puhelin:
040 758 2104
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa