Kaikkien Tampere on yhdenvertainen – kolmella teolla vaikutetaan asenteisiin

Tampere haluaa olla kaupunki, jossa jokaisella on tervetullut, hyväksytty ja turvallinen olo. Minkäänlaista rasismia, syrjintää tai muuta asiatonta kohtelua ei hyväksytä. Tänä syksynä Tampereen kaupunki on tehnyt kolme konkreettista yhdenvertaisuustekoa, joilla vaikutetaan asenteisiin. Syrjinnästä kertova verkkosivu, turvallisemman tilan periaatteet sekä Kaikkien Tampere -kampanja edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Tampereen kaupungin päivitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma julkaistiin keväällä 2023. Suunnitelmassa todetaan, ettei Tampereen kaupunki hyväksy syrjintää, epätasa-arvoisuutta eikä asiatonta kohtelua. Myös esteettömyyttä tai saavutettavuutta koskevat laiminlyönnit ovat syrjintää.

Uuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmistumisen aikoihin toteutettiin kaikille tamperelaisille suunnattu hyvinvointikysely. Kyselyyn vastasi noin 2 800 tamperelaista.

Vastanneista kolmasosa kertoi kokeneensa syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua viimeisen vuoden aikana Tampereella. Eniten syrjintää oli koettu iän, sukupuolen tai mielipiteen vuoksi.

– Tulos ei liittynyt vain kaupungin palveluihin, vaan Tampereella elämiseen yleensä. Silti tulos on järkyttävä, ja asiaan on puututtava. Uudessa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa onkin erilaisia toimenpiteitä, joilla kaupunki pyrkii edistämään ihmisten tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta tulevina vuosina, kertoo yhdenvertaisuuskoordinaattori Mikko Ala-Kapee.

– Monet toimenpiteistä liittyvät ihmisten asenteisiin vaikuttamiseen, Ala-Kapee jatkaa.

Tietoa syrjinnästä

Tänä syksynä Tampereella on tehty kolme konkreettista ja näkyvää tekoa, joilla edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Kaupungin verkkosivuille on koottu tietoa syrjinnästä ja siitä, mitä voi tehdä, jos kokee tulleensa syrjityksi. Usein tilanne voidaan selvittää heti paikan päällä keskustelemalla mutta joskus on syytä hakea tilanteeseen ulkopuolisen asiantuntijan apua ja tukea. Verkkosivuille on koottu syrjintätilanteissa apua tarjoavien viranomaisten ja järjestöjen yhteystietoja. Ohjeet löytyvät sivulta tampere.fi/yhdenvertaisuus.

Lain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen alkuperän ja kansalaisuuden, kielen ja kulttuurin, uskonnon ja vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen näkemyksen ja ammattiyhdistystoiminnan, perhemuodon, sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan ja vammaisuuden, sosiaalisen ja taloudellisen aseman tai muiden yksilöllisten tekijöiden vuoksi. Tällaisia muita ominaisuuksia ovat muun muassa kehon koko, ulkonäkö tai neurokirjoon kuuluminen.

– Jokaisen on ymmärrettävä, että sananvapaus ei tarkoita sitä, että saa sanoa mitä tahansa. Sanotuista tai vaikkapa someen kirjoitetuista sanoista seuraa vastuu. Ketään ihmistä ei saa loukata, Ala-Kapee toteaa.

Kaikkialla käyttöön turvallisemman tilan periaatteet

Toinen kaikkialla kaupungin toiminnassa näkyvä yhdenvertaisuusteko on turvallisemman tilan periaatteiden käyttöön ottaminen kaupungin kaikessa toiminnassa.  

Turvallisemman tilan periaatteet ovat yhdessä laadittuja ohjeita siitä, miten tiloissa ja tapahtumissa toimitaan, jotta jokainen voisi tuntea niissä olonsa tervetulleeksi ja kunnioitetuksi omana itsenään. Periaatteet lisäävät sosiaalista turvallisuuden tunnetta sekä saavutettavuutta.

Syksyn aikana turvallisemman tilan periaatteita on otettu yhä laajemmin käyttöön. Ne käydään lyhyesti läpi erilaisten tilaisuuksien alussa. Periaatteet on myös koottu julisteille, joita on kaupungin tiloissa ja verkkosivuilla.

– Turvallisemman tilan periaatteet ovat erityisen merkityksellisiä niille vähemmistöihin kuuluville ihmisille, jotka ovat kokeneet usein syrjintää ja pelkäävät joutuvansa kohtaamaan sitä uudelleen. Kyseessä on vähemmistöstressi eli jatkuva stressitila, joka johtuu kasautuneista syrjintäkokemuksista, niiden aiheuttamasta ahdistuksesta ja toiseuden tunteesta. Stressitilaa voidaan lievittää turvallisemman tilan periaatteiden avulla, Ala-Kapee sanoo.

– Meistä jokainen kuuluu eri ominaisuuksiensa perusteella sekä erilaisiin enemmistöihin että myös vähemmistöihin. Turvallisemmassa tilassa jokaisen on helppoa olla juuri sellaisena kuin on. Kaupunki on sitoutunut turvallisemman tilan periaatteisiin, ja henkilöstö puuttuu tarvittaessa epäasialliseen käytökseen, yhdenvertaisuuskoordinaattori Mikko Ala-Kapee toteaa.

Kaikkien Tampere -kampanja julistaa yhdenvertaisuutta

Uusin yhdenvertaisuusteko on parhaillaan käynnissä oleva Kaikkien Tampere -kampanja. Kampanjassa tamperelaiset osoittavat omilla kasvoillaan, etteivät he hyväksy rasismia tai syrjintää.

– Haluamme, että yhdenvertaisuus on tamperelainen asenne. Olen iloinen, miten suuri ja monipuolinen joukko tamperelaisia lähti kampanjaan mukaan. Kampanja ei ole vähemmistöjen varassa, vaan myös muukin suuri yleisö tahtoi tulla julistamaan yhdenvertaisuutta. Pormestari Kalervo Kummolakin on mukana kampanjassa yhtenä tamperelaisena muiden joukossa, kertoo Ala-Kapee.

Lisätietoja

Mikko Ala-Kapee
Yhdenvertaisuuskoordinaattori
Puhelin:
040 515 6166
Teksti: Johanna Kurela
Jaa sosiaalisessa mediassa