Hulevedet ovat resurssi ja haaste uudessa hulevesiohjelmassa

Miten hallita ja ehkäistä rankkasateiden aiheuttamaa veden tulvimista kaduilla, ja voisivatko sade- ja sulamisvedet eli hulevedet olla myös resurssi? Tampereen kaupungin uudessa hulevesiohjelmassa on etsitty ratkaisuja muun muassa näihin haasteisiin. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 24.10.2023 hulevesiohjelman vuosille 2023–2030.

Asukkaiden rooli tärkeä

Hulevesiohjelma linkittyy useisiin Tampereen kaupungin ohjelmiin, kansainvälisiin sitoumuksiin sekä kaupunkistrategiaan. Hulevesien hallinnalla voidaan parantaa luonnon monimuotoisuutta ja ekologisia yhteyksiä, lievittää ilmastonmuutoksen haittoja, lisätä hiilinieluja sekä turvata pohjavesialueita.  Myös asukkaiden rooli on tärkeä niin hulevesien hallinnan toteuttajina kuin yleisten alueiden käyttäjinä.  Siksi tarvitaan viestintää ja vuorovaikutusta tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hulevedet imeytetään maaperään pohjavesivarantoja turvaamaan

Hulevesillä tarkoitetaan sade- ja sulamisvesiä, joita syntyy rakennetussa ympäristössä maan pinnoille, asfaltti- ja kiveyspinnoille ja katoille. Luontaisessa vedenkierrossa ei muodostu hulevesiä.  Hulevesiohjelman 2023–2030 keskeisenä tavoitteena onkin vähentää ja ehkäistä pinnoilla virtaavaa hulevettä imeyttämällä sadevettä kasvillisuuden avulla pohjavedeksi ja maaperään.  

Hulevesiä hyödynnetään myös luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja parantamisessa toteuttamalla viher- ja katualueille luontopohjaisia ratkaisuja. Pohjaveden laatu turvataan mahdollistamalla pohjaveden riittävä muodostuminen.  Järvien, lampien, jokien ja purojen ekologinen tila pidetään hyvänä ja heikompien tilaa parannetaan.

Tulvareitti rankkasateiden varalle

Hulevesille suunnitellaan aina maanpäällinen tulvareitti rankkasateiden varalle paikkoihin, joissa hulevesijärjestelmän kapasiteetti ei riitä, jotta kiinteistöille, liikenteelle ja asukkaille ei aiheutuisi haittaa.

Hulevesirakenteilla viihtyisää ja luonnonmukaista ympäristöä

Hulevesiohjelma painottaa myös monipuolisten ja laadukkaiden hulevesirakenteiden kehittämistä. Ne ovat erityisen tärkeitä tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä.  Puistoissa, liikunta-alueilla ja tonteilla hulevesirakenteilla aikaansaadaan toiminnallista, viihtyisää ja luonnon monimuotoisuutta parantavaa ympäristöä.

Hulevesien ja jätevesien sekaviemäröinnistä luopumista edistetään jatkuvasti. Viemäröinnin uudistukset toteutetaan kustannustehokkaasti yhteishankkeina muun infrarakentamisen kanssa. 

Viheralueet tärkeitä hulevesien ehkäisyssä

Hulevesiohjelmassa on esitetty myös hulevesien käsittelyn tärkeysjärjestys. Ensisijaista on ehkäistä hulevesien muodostumista muun muassa säilyttämällä nykyiset puistot ja viheralueet vihreinä alueina ja lisäämällä niiden monimuotoisuutta. Seuraavina tulevat hulevesien hyödyntäminen, puhdistaminen ja viivyttäminen niiden syntypaikalla. Viimeisenä keinona on johtaa hulevedet viivytysaltaan, biosuodatuksen tai kosteikon kautta ojalla tai hulevesiviemärillä vesistöön.

Hulevesiohjelma sisältää myös hulevesien hallinnan toimenpideohjelman vastuutahoineen.  Toimenpiteitä ovat muun muassa selvitykset ja ohjeistukset sekä suunnittelukäytäntöjen ja menetelmien kehittäminen. Yksi toimenpide on tunnistettujen tulvapaikkojen korjausmenettely. Vaaraa ja vahinkoa aiheuttavien hulevesitulvapaikkoihin tehdään mahdollisuuksien mukaan nopeita korjauksia.

Mukana kartoituksia, riskiluokituksia ja analyysejä

Päivitetyssä ohjelmassa on merkittäviä lisäyksiä edelliseen hulevesiohjelmaan verrattuna kuten pohjavesialueiden hulevesien hallinnan periaatteet, Tampereen kantakaupungin ja Nurmi-Sorilan merkittävät uomat, valuma-alueiden riskiluokitus, hulevesien hallintaan soveltuvien Tampereen kaupungin alueiden ja mahdollisten viherkatujen sijoittamisen paikkatietoanalyysi ja valuma-alueiden huleveden laatuanalyysi.

Kantakaupunki jaettiin yhdeksään päävaluma-alueeseen

Hulevesiohjelman yhteydessä laadittiin myös Tampereen kaupungin valuma-alueselvitys.  Valuma-alueella tarkoitetaan maa-aluetta, josta pinta- ja pohjavedet laskevat tiettyyn vesistöön. Kantakaupunki on jaettu yhdeksään päävaluma-alueeseen, joiden ominaispiirteistä, maankäytöstä, vesistöjen ja pienvesien tilasta ja hulevesihaasteista koostettiin tilannekuva.  Kullekin valuma-alueelle on osoitettu toimenpiteet, joita noudatetaan asemakaavoituksessa.

Lisätietoja

Mikko Nurminen
Kaupunkiympäristön palvelualue Esittelijä Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Pekka Heinonen
Valmistelija Erikoissuunnittelija
Puhelin:
040 846 9458
Teksti: Tarja Nikupaavo-Oksanen
Kuvat: Salla Leppänen
Jaa sosiaalisessa mediassa