Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2024 talousarvioesityksessä vastataan kaupungin kasvuun

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi 14.9.2023 omalta osaltaan vuoden 2024 talousarvioesityksen. Lautakunta vastaa Tampereen kaupungin asunto- ja maapolitiikan valmistelusta ja toteutuksesta sekä tilaomaisuuden hallinnasta strategian tavoitteiden mukaisesti.

Asunto- ja kiinteistölautakunnalle kohdistuu vuonna 2024 yhteensä kuusi sitovaa toiminnan tavoitetta, jotka perustuvat Tampereen strategiaan 2030 ja sen pohjana olevaan Kalervo Kummolan pormestariohjelmaan.

– Vuonna 2024 lautakunnan toiminnan tavoitteissa painottuvat kaupungin kasvuun vastaaminen asuntotuotannossa, asunnottomuuden vähentäminen sekä kaupunginosien kehittäminen ja alueiden eriytymisen ehkäiseminen. Lisäksi pientalotonttitarjonnan kasvattaminen asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti on asetettu sekä asunto- ja kiinteistölautakunnan että yhdyskuntalautakunnan yhteiseksi tavoitteeksi, kertoo apulaispormestari Ilkka Sasi.

Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä talousarviopäätökseensä ponnen: ”Kartoitetaan päiväkotien pihojen varjopaikkojen tarpeet ja suunnitellaan toteutus kohteissa, joissa varjoa ei ole riittävästi”.

Toimintakate kasvaa

Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarviokehyksen mukaisesti asunto- ja kiinteistölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024 on 171,4 miljoonaa euroa. Toimintakate kasvaa kuluvan vuoden vuosisuunnitelmaan verrattuna 27,3 miljoonaa euroa. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän henkilötyövuosien määrä kasvaa viidellä.

Toimintatulot ovat 265,1 miljoonaa euroa, ja ne muodostuvat pääosin tilaomaisuuden vuokratuotoista, maa-alueiden vuokratuotoista sekä maa-alueiden ja rakennusten pysyvien vastaavien myyntivoitoista. Pysyvien vastaavien myyntivoitot ovat yhteensä 20,9 miljoonaa euroa. Maksutuloihin kirjautuvat mm. maankäyttösopimuskorvaukset. 

Toimintamenot ovat yhteensä 93,7 miljoonaa euroa ja niihin sisältyvät mm. Tampereen Tilapalvelut Oy:ltä ostettavat tilojen ja kiinteistöjen hankejohtamis-, ylläpito- ja kunnossapitopalvelut (48,3 milj.€). Hiedanranta-kehitysohjelman asunto- ja kiinteistölautakunnan alainen toimintameno on ensi vuonna noin 1 miljoonaa euroa.

Asunto- ja kiinteistölautakunnan nettoinvestointien esitys vuodelle 2024 on 119,2 miljoonaa euroa. Summa muodostuu talonrakennusinvestoinneista (100,8 milj.€), maaomaisuuden investoinneista (13,3 milj.€) sekä erikseen sitovista kehitysohjelmien (Viiden tähden keskusta, Hiedanranta) investoinneista (5,1 milj.€). 

Asunto- ja maapolitiikan linjaukset ohjaavat toimintaa

Kaupunginvaltuuston vuonna 2022 hyväksymien asunto- ja maapolitiikan linjausten toimeenpano jatkuu vuonna 2024. Linjausten myötä uusina elementteinä maanvuokrasopimusten kohtuullistamishakemusten käsittelyprosessi ja määritelmät täyttävien asuntotonttien myyntiprosessi käynnistyvät vuokralaisten aloitteesta. Uutta asumista mahdollistetaan maankäytön kehittämiseen liittyvillä sopimuksilla sekä maanluovutuksella.

Yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan yritysalueita kehittämällä ja niin, että riittävä määrä yritystonttitarjontaa on olemassa. Asuntomarkkinoiden taantumasta johtuen uusien asuntotonttien luovutustuotot ovat tavanomaista epävarmempia. Kaupungin maalta etsitään täydennysrakentamispaikkoja pientalorakentamiselle.

Kasvavassa kaupungissa huolehditaan lähivirkistysmahdollisuuksista. Maaomaisuuden investoinnit kohdentuvat vahvistuneiden asemakaavojen ja kaupungin sitoumusten mukaisiin johtosiirtoihin ja pilaantuneiden maiden puhdistamiseen sekä maan esirakentamisen kustannuksiin valikoiduilla alueilla. 

Kaupungin tilankäytön tehostamista ja palvelutilaverkkojen kehittämistä toimialojen palveluverkkosuunnitelmien pohjalta jatkuu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vuonna 2024 on käynnissä noin 17 ison tilainvestoinnin tarveselvitys-, hankesuunnitelma- ja toteutussuunnitelmavaihetta.

Puurakentamisen edistäminen huomioidaan kaupungin talonrakennushankkeissa ja tontinluovutuksessa. Vähähiilisten materiaalien käyttöä kaupungin palvelurakennuskohteissa lisätään ja edistetään kaupungin tontinluovutuksella tavoitteita myös asunto- ja toimitilarakentamisessa.

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelma jatkuu ensi vuonna, ja myös kaupunkitasoinen kaupunginosakehittämisen työryhmän toiminta käynnistyy. Työ asunnottomuuden ja pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi ja poistamiseksi yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa jatkuu.

Asumisneuvontaa jatketaan ja laajennetaan ennaltaehkäisten asumisen haasteita Työ asuntotuotannon monipuolistamiseksi ja laadun ohjaamiseksi jatkuu. Tarpeettoman tilaomaisuuden realisointi jatkuu edelleen, ja realisointeja toteutetaan joko kohteita suoraan myymällä tai kiinteistökehityksen kautta.

Kaupunginvaltuusto päättää Tampereen ensi vuoden budjetista 13.11.2023. 
 

Lisätietoja

Ilkka Sasi
Apulaispormestari
Puhelin:
040 186 8474
Teppo Rantanen
Johtaja
Puhelin:
040 023 5442
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa