Elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2024

Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta hyväksyi 13.9.2023 omalta osaltaan vuoden 2024 talousarvioesityksen. Lautakunnan järjestämiä palveluja ovat ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, työllisyys- ja kasvupalvelut, elinkeinopalvelut, vetovoima ja edunvalvonta sekä kehitysohjelmat.

Elinvoima- ja osaamislautakunnalle kohdistuu vuonna 2024 yhteensä 16 sitovaa toiminnan tavoitetta. Tavoitteissa painottuvat osaamiseen, työllisyyteen sekä kaupungin elinvoimaan liittyvät teemat. Uusia tavoitteita ovat keskustan kävijämäärän kasvattaminen sekä vihreän siirtymän ja teollisuuden uudistumisen vauhdittaminen. 

Vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelulle ovat lähtökohtana Tampereen strategia 2030, pormestariohjelma, kaupungin vuoden 2023 talousarvion toteumaennuste sekä vuosia 2024–2027 koskevat taloudelliset ennusteet.

Koko kaupungin toimintakate heikkenee 33,0 miljoonaa euroa (5,2 %) vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. Talousarviokehyksen vuosikate on 77,9 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 19,0 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupungin vuoden 2024 talousarviokehyksessä on turvattu nykyisten palvelujen taso ja osittain palveluihin on osoitettu lisäpanostuksia. Talousarvioesityksessä varaudutaan lähivuosien näkymään, jossa kuntien talouden on arvioitu heikkenevän vuodesta 2024 lähtien.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate vuonna 2024 on yhteensä -107,9 miljoonaa euroa, josta lautakunnan toimintakate, pois lukien erikseen sitovat erät, on -101,2 miljoonaa euroa. Lautakunnan nettoinvestoinnit ovat 2,1 miljoonaa euroa, josta 0,1 miljoonaa euroa on lukiokoulutukselle kohdistuvia investointeja ja 2,0 miljoonaa euroa kohdistuu erikseen sitovana eränä ammatillisen koulutuksen palveluryhmään.

Kaupunginhallituksen ohjauksessa ovat valtuustoon nähden erikseen sitovat kehitysohjelmat, joita ovat Hiedanranta, Viiden tähden keskusta, Älykaupunki kaupunkilaisille, Welcoming city sekä Elämystalouden kehitysohjelma.

Ammatillisessa koulutuksessa arvio tavoitteellisesta opiskelijavuosimäärästä on 8697 ja valtionosuustulosta 97,3 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena käytettävissä oleva valtionosuusrahoitus pienenee 1,2 miljoonaa euroa määräaikaisesti myönnettyjen lisärahoitusten käytön päätyttyä vuonna 2023. Vaikka määräaikainen lisärahoitus päättyy, Tredun talousarvio on laadittu tavoitteena nollatulos.

Tampereen kaupungin lukioissa opiskelijamäärä kasvaa aiempina vuosina tehtyjen ja vuonna 2024 tehtävien aloituspaikkalisäysten myötä. Myös opiskeluaikojen pidentyminen näkyy opiskelijamäärän kasvuna lukioissa. Vuonna 2024 toteutetaan lukioiden viime keväänä valmistuneen palveluverkkosuunnitelman mukaisia toimia, muun muassa valmistellaan englanninkielistä lukiokoulutusta ja vakiinnutetaan oppimisen tuen pienryhmät.

Työvoimapalvelujen järjestämisvastuu kunnille vuoden 2025 alusta

Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025. Kunnat vastaavat muutoksen jälkeen pääosasta TE-palveluja, joita tarjotaan työnhakijoille, yrityksille ja muille työnantajille. Palvelut tulevat osaksi kuntien elinvoimapalveluita. Uudistus muodostaa kunnille uuden valtionosuustehtävän ja muutoksessa kuntien rahoitusvastuu työttömyysturvasta kasvaa. 

Tampereen seudulla valmistellaan TE-palvelujen järjestämismallia siten, että Tampere toimisi yhteistoiminta-alueen vastuukuntana. Työllisyysalueen yhteisenä toimielimenä toimisi vuodesta 2025 alkaen elinvoima- ja osaamislautakunta. Työllisyysalueen työllisyysstrategian laadinta käynnistyy vuonna 2024.

Työllisyys- ja kasvupalvelujen toiminnassa keskeistä on työmarkkinoiden kohtaannon varmistaminen uudistuvien työllisyyspalvelujen, rekrytointitilanteisiin räätälöityjen ratkaisujen, joustavien koulutusmallien ja tiiviin elinkeinoelämäyhteistyön avulla. Hyvinvointialueen ja työllisyys- ja kotoutumispalvelujen yhdyspintojen toimivuutta vahvistetaan asiakkaiden palvelujen saatavuuden turvaamiseksi ja kaupungin työttömyysturvakustannusten hillitsemiseksi. Työllistymisen monialaisen tuen palveluissa valmistaudutaan vuoden 2025 alussa voimaan tulevaan lainsäädäntöön uuden käynnistyvän työllisyysalueen puitteissa.  

Kaupungin elinkeinopalvelut edistää eri tavoin Tampereen alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä edesauttamalla muun muassa yritysten syntyä ja kasvua sekä kaupungin kansallista ja kansainvälistä tunnettuutta ja vetovoimaisuutta. Vuoden 2024 painopisteenä on uusien kehittämishankkeiden aktivointi EU:n rakennerahastosta. Hankeaktivoinnit tehdään yhteistyössä kasvupalveluiden kanssa.

Kaupungin vetovoimaa ja edunvalvontaa

Vetovoima ja edunvalvonta -palveluryhmä edistää järvi- ja luontomatkailua erityisesti kehittämällä joustavia liikenneketjuja. Palveluryhmä toteuttaa myös Talvikaupunkiohjelmaa osana tapahtumatoimintaa. Elämystalouden kehitysohjelmassa ovat mukana elinkeinopolitiikan painopisteet, erityisesti AV-ala. Lisäksi ryhmälle kuuluu kansallinen ja kansainvälinen edunvalvontatyö kaupungin ja alueen muiden toimijoiden sopimien edunvalvonnan painopisteiden mukaisesti.

Palveluryhmä edistää myös Tampereen alueen kansallista ja kansainvälistä tunnettuutta ja vetovoimaisuutta. Se vastaa myös korkeakouluyhteistyön strategisesta kehittämisestä, edunvalvonnan kehittämisestä ja koordinoinnista sekä suurtapahtumien ja tapahtumien hausta. Brysselissä toimiva EU-toimisto vastaa kaupungin ja koko maakunnan yhteisestä edunvalvonnasta, tukee sidosryhmien verkostoitumista ja edistää EU-rahoituksen hyödyntämistä kehittämistoiminnassa. Palveluryhmä vastaa myös Tampereen matkailun edistämistä ja markkinointia toteuttavan Visit Tampere Oy:n palvelutilauksesta.

Tampereen kaupungin vuoden 2024 talousarviosta päätetään kaupunginvaltuustossa 13.11.2023.
 

Lisätietoja

Irene Impiö
Kasvupalvelujohtaja
Puhelin:
050 539 2943
Teppo Rantanen
Johtaja
Puhelin:
040 023 5442
Ilkka Sasi
Apulaispormestari
Puhelin:
050 412 3703
Teksti: Johanna Toivanen
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa