Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviossa varaudutaan palvelutarpeen kasvuun

Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi 12.9.2023 vuoden 2024 talousarvioesityksen omalta osaltaan. Kasvatus- ja opetuslautakunta vastaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen järjestämisestä.

Tampereen kaupungin talousnäkymät vuodelle 2024 ovat selkeästi vuotta 2023 heikompia ja talouden tasapainossa pitäminen näyttää pysyvän vaikeana koko taloussuunnitelmakauden 2024–2027. Kaupunginhallituksen hyväksymässä vuoden 2024 talousarviokehyksessä on turvattu nykyisten palvelujen taso ja osittain palveluihin on osoitettu lisäpanostuksia.

Koko kaupungin toimintakate heikkenee 33 miljoonaa euroa vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. Talousarviokehyksen vuosikate on 77,9 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 19 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle kohdistuu vuonna 2024 yhteensä kahdeksan sitovaa toiminnan tavoitetta. Tavoitteissa painottuvat koulupäivänä koetun hyvinvoinnin paraneminen, liikkumisen ja harrastamisen lisääntyminen, fyysisen toimintakyvyn vahvistuminen, lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen vahvistuminen ja kiusaamisen vähentyminen sekä oppimistulosten parantuminen. Lisäksi tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön vahvistuminen sekä pienten lasten tuen saatavuuden parantuminen. Työntekijäkokemuksen parantaminen on asetettu tavoitteeksi kaikille lautakunnille. 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ovat 23,2 miljoonaa euroa, toimintamenot 408,2 miljoonaa euroa ja toimintakate -385 miljoonaa euroa. Nettomenojen kasvu on 22,5 miljoonaa euroa eli 6,2 prosenttia kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna. Investointimenot ovat 2,4 miljoonaa euroa. 

Kustannuspaineita aiheuttavat palvelutarpeen kasvu, palvelusetelipäivähoidon indeksikorotukset, kunta-alan palkankorotukset, muu kustannusten nousu sekä uusien ja peruskorjattujen tilojen vuokrien kasvu. Talousarviovalmistelussa on huomioitu 3 prosentin kustannustason nousu, 1 prosentin laskennallinen tuottavuustavoite sekä muun muassa lasten ja oppilaiden määrän kasvu. Henkilötyövuosien määrä kasvaa yhteensä 134:llä.

Lautakunnan puheenjohtajan, apulaispormestari Matti Helimon mukaan lautakunta on tyytyväinen hyväksyttyyn talousarvioesitykseen. 

- Lautakunta näkee tärkeänä investoimisen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Alueellisen tasa-arvon parantaminen, erityisopetuksen vahvistaminen ja pienryhmien lisääminen parantavat oppimistuloksia sekä vahvistavat yhdenvertaisuutta. Talousnäkymät ovat heikkenemässä, mikä pakottaa valitsemaan panostuskohteista kaikkein vaikuttavimmat, Helimo toteaa. 

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa varaudutaan palvelutarpeen kasvuun. Kaupungin omaan päiväkotihoitoon arvioidaan 300 lapsen ja palvelusetelipäivähoitoon 110 lapsen lisäys. Uusia päiväkoteja avautuu sekä kunnalliseen päivähoitoon että yksityiseen palvelusetelipäivähoitoon. Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelutuotannon osuutta ei laajenneta vuoden 2024 aikana. 

- Palvelutarpeen kasvu perustuu erityisesti siihen, että alle 3-vuotiaiden lasten ja maahanmuuttajataustaisten lasten osuus varhaiskasvatuksessa kasvaa ja ryhmäkoot pienentyvät lainsäädännön uudistuessa. Varhaiskasvatuksen palvelutaso säilytetään, vaikka valtionavustukset vähenevät. Varhaiskasvatuslain mukainen tuen uudistus siirtyy kunnan rahoittamaksi ja positiivinen erityiskohtelu säilytetään nykyisellä tasolla valtion rahoituksen laskiessa, varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus sanoo.

Sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän eVaka-Tampereen käyttöönotolla sujuvoitetaan varhaiskasvatuksen sähköistä asiointia ja digitaalisuutta. Järjestelmää kehitetään edelleen vaiheittain, esiopetuksessa se otettiin käyttöön elokuussa 2023.

Perusopetuksessa painopiste laadukkaassa perustoiminnassa

Perusopetuksessa oppilasmäärän vuosikeskiarvon arvioidaan kasvavan vuonna 2024 noin 90 oppilaalla. Myös maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilasmäärät kasvavat. Lisäksi tuen rakenteita vahvistetaan muun muassa lisäämällä uusia pienryhmiä ja vahvistamalla erityisopetusta ja alueellista tasa-arvoa.

- Perusopetuksen toiminnan painopiste on laadukkaan perustoiminnan toteuttamisessa. Oppilasmäärän kasvun tasaantumisesta huolimatta henkilöstömäärä kasvaa 55 henkilötyövuodella. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen vahvistaminen lähikouluperiaatteen mukaisesti lisää erityisopettajien, koulunkäynninohjaajien ja kouluvalmentajien määrää. Lisääntyvä maahanmuutto kasvattaa valmistavan opettajien, S2-opettajien sekä oman äidinkielen opettajien tarvetta, perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä sanoo.

Perusopetuksessa kehittämisen teemat painottuvat erityisesti ekososiaaliseen sivistykseen, tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, oppimisen tukeen sekä vertaisoppimisen ja osaamisen kehittämisen tutormallin toteuttamiseen. Valtakunnallisessa DigiOne-hankkeessa kehitetään perusopetuksen prosesseja sekä luodaan uutta digitaalista palvelualustaa. Tärkeänä teemana on myös saada oppilaille lisää digitaalisia työvälineitä.

Talousarviossa varaudutaan myös monipuolisten oppimisympäristöjen kehittämiseen, muualla koulua käyvien tamperelaisten kustannuksiin, väistötilojen kuljetuskustannuksiin, valmistavan opetuksen tarpeen kasvuun sekä B1-kielen lisäämiseen valtakunnalliseen tuntijakoon.

Vuoden 2024 aikana rakennetaan ja perusparannetaan uusia päiväkoteja ja kouluja. Alkuvuonna valmistuvat Kisapuiston päiväkoti ja Messukylän päiväkoti ja koulu. Elokuussa valmistuvat Tasanteen päiväkoti, Eteläpuiston ja Ojalan uudet päiväkodit ja koulut sekä Raholan päiväkodin perusparannus. Härmälän koulun perusparannus jatkuu vielä ensi vuoden, ja Lamminpään koulun uudisrakentaminen ja Kissanmaan koulun perusparannus käynnistyvät keväällä 2024. 

- On tärkeää, että päiväkotien ja koulujen perusparantamisia ja uudisrakentamista jatketaan. Näin varhaiskasvatuksen lapsilla ja perusopetuksen oppilailla on turvalliset sekä terveelliset oppimisympäristöt, apulaispormestari Helimo toteaa. 

Talousarvion valmistelua käsitellään kaupungin johtoryhmän talousarvioseminaarissa 19.9.2023. Pormestarin vuoden 2024 talousarvioesityksestä päätetään kaupunginvaltuustossa 13.11.2023.

Lisätietoja

Matti Helimo
Apulaispormestari
Puhelin:
040 513 8625
Lauri Savisaari
Johtaja
Puhelin:
040 801 6081
Teksti: Aila Rajamäki
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa