Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digisuunnitelma päivittyi Digi-ihana vaka ja esiopetus -sivustoksi

Tampereen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digisuunnitelman päivitys tuli ajankohtaiseksi, kun varhaiskasvatus sai Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionavustuksen varhaiskasvatuksen digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa.

Yhtenä avustuksen tavoitteena oli paikallisen digisuunnitelman päivittäminen, vastaamaan uusien lukutaitojen osaamisen kuvauksia. Tampereella hanke kantaa nimeä Tampereen varhaiskasvatuksen henkilöstön digitaalisen osaamisen kehittäminen.

Digitaitojen harjoitteleminen on osa varhaiskasvatuksen arkea

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tehtävänä on lasten digitaalisen osaamisen tukeminen sekä lapsen suojelemisen ja kehittyvän itsenäisyyden tasapainon ylläpitäminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Digitaalisten teknologioiden käytön harjoittelu ehkäisee eriarvoisuutta ja mahdollistaa uusia kanavia lasten näkemysten huomioimiseen. Näiden tavoitteiden toteutumisen edellytyksenä on, että henkilöstöllä on riittävät tiedot ja taidot digipedagogiikan toteuttamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus on vastannut tähän tarpeeseen. Lokakuusta 2022 alkaen varhaiskasvatusyksiköissä on kiertänyt viisi digiohjaajaa, joiden työnkuvaan on kuulunut henkilöstön digitaitojen vahvistaminen ja digipedagogisen toiminnan kehittäminen. Käytännössä tämä on tarkoittanut erilaisten digivälineiden käytön harjoittelua ja hyödyntämistä osana varhaiskasvatuksen kokopäiväpedagogiikkaa. Näiden taitojen harjoittelemisen tueksi henkilöstö voi hyödyntää digisuunnitelman sisältöjä.

Digi-ihana vaka ja esiopetus –verkossa oleva digisuunnitelma

Tampereen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen päivitetty digisuunnitelma tehtiin verkkoon aihetta mukaillen ja jo olemassa olevan tiedon hyödyntämiseksi, sillä Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman aikaan eri toimijat loivat verkkoon paljon hyvää materiaalia tiedon käytäntöön jalkauttamiseksi.

Digi-ihana vaka ja esiopetus

Digisuunnitelmaa päivitettäessä ei koettu tarpeelliseksi lähteä luomaan jo olemassa olevaa materiaalia uudelleen, vaan haluttiin hyödyntää ja koota yhteen hyviä materiaaleja alkuperäisiin lähteisiin linkittämällä.

Digisuunnitelma päätettiin liittää osaksi jo olemassa olevaa Digi-ihana vaka -sivustoa, jonka johdosta sivu sai uuden nimen lisäksi myös päivitetyn ulkoasun ja toimii täten kokonaisuudessaan Tampereen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digisuunnitelmana. Uusien lukutaitojen osaamisen kuvausten lisäksi sivusto sisältää lainauksia paikallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta ja esiopetuksen opetussuunnitelmasta. Sivusto tarjoaa myös ohjeita laitteiden ja sovellusten käyttöön ja vinkkejä digivälineiden pedagogiseen hyödyntämiseen.

Digi-ihana vaka ja esiopetus -sivuston päivittämisestä vastaa Tampereen varhaiskasvatuksen henkilöstön digitaalisen osaamisen kehittäminen -hankkeen koordinaattori yhdessä digiohjaajien kanssa. Hanke jatkuu toukokuun 2024 loppuun asti.

Digi-ihana vaka ja esiopetus -sivuston oheismateriaalina on julkaistu pienten lasten huoltajille suunnattu pdf-muotoinen ”Digitaalinen osaaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa - infopaketti koteihin”.

Digitaalinen osaaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa - infopaketti koteihin

 

Annika Väinä
Koordinaattori
Puhelin:
040 543 4867
Pia Kuisma
Kehittämispäällikkö
Puhelin:
040 806 4774
Teksti: Annika Väinä
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa