Hiedanrannan ensimmäisten asuinkorttelien asemakaavaehdotus etenee nähtäville

​​​​​​​Hiedanrannan uuteen kaupunginosaan, entisten tehdasrakennusten pohjoispuolelle on syntymässä ensimmäinen asuinalue. Kolmeen kortteliin tulee arviolta 1200 uutta asukasta. Yhdyskuntalautakunta päätti 15.8.2023 asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville. Tavoitteena on joukkoliikenteeseen tukeutuva rouhean kaupunkimainen ja kestävä asuinalue.
Havainnekuvassa Hiedanrannan Tehdaskartanonkatua ja uusia taloja, vesitorni näkyy.
Havainnekuvassa näkymä Tehdaskartanonkadulta vesitornin suuntaan. Kuva: Arkkitehdit MY

Asuinkerrostalojen korttelit sijoittuvat raitiotien, tehtaan ja Sellupuiston väliin. Noin 7,5 hehtaarin kaava-alue sisältää Tehdaskartanonkadun, joka kaavoitetaan Lielahdenkadulle asti. Rakenteilla olevan raitiotien linjaus on päätetty jo aiemmin toisessa asemakaavassa. Toiminnallinen Sellupuisto on myös kaavoitettu aikaisemmissa asemakaavoissa.

Rakennusalat muodostavat yleissuunnitelman mukaisesti umpikorttelityyppisen rakenteen. Kaupunkimaisuutta tavoitellaan myös yleismääräyksellä, jolla ohjataan maantasokerrokseen ikkunallisia tiloja ja kaupunkikuvaa elävöittäviä toimintoja. Rakennusten kerrosluvut vaihtelevat neljästä yhdeksään, matalimpien rakennusten sijoittuessa sisäpihojen puolelle, Korkeimmat rakennukset tulevat katujen näkymäpäätteisiin. Uutta rakennusoikeutta on esitetty yhteensä noin 80 000 kerrosalaneliömetriä, josta noin 61 000 on asuinrakentamista.

Monimuotoista kaupunkia

Vierekkäisten rakennusten ja saman rakennuksen kattomuodoltaan tai korkeudeltaan erilaisten osien tulee poiketa toisistaan julkisivuvärin sekä materiaalin tai julkisivusommittelun osalta. Pääasiallisena rakennusmateriaalina saa käyttää paikalla muurattua tiiltä tai puuta, joiden lisäksi kolmella yksittäisellä tontilla on sallittu myös rappaus. Raitiotien viereisille rakennuksille on ohjattu tasakatot, muualla kattomuotoina vaihtelee epäsymmetriset harjakatot ja tasakatot, joista jälkimmäiset mahdollistavat esimerkiksi viherkatot ja terassit. Parvekkeiden tulee olla pääosin sisäänvedettyjä.

Kortteleiden ja tehtaan väliin on suunniteltu uusi Kuivaamonaukio, jolla tasoerot ja portaat on sovitettava ympäristöön ja toteutettava korkealaatuisesti. Aukion tarkempi suunnittelu jatkuu tehtaan kaavoituksen yhteydessä. Aukion viereiseen kortteliin on osoitettu pienet liiketilat. Kortteleiden pihat ovat asumista palvelevaa yhteiskäyttöistä korttelialuetta. Kartalle merkityille paikoille tulee katu- tai maantason asunnoille omat pihat.

Palveluasuminen on mahdollista yhden korttelin eteläosassa. Asuinkortteleissa on merkintä, jonka mukaan vähintään 1,7 prosenttia asumisen kerrosalasta tulee toteuttaa asukkaiden yhteis- ja vapaa-ajantiloina. Lisäksi on merkitty korttelialueet kolmelle kaikkien tonttien yhteiselle yhteistilalle.

Kortteleiden yhteistä pysäköintihallia varten on osoitettu autopaikkojen korttelialue raitiotien länsipuolelta. Rakennuksen pääasiallisena julkisivumateriaalina on sallittu metalli, tiili, puu ja betoni ja se tulee sovittaa arkkitehtuurin, ympäristörakentamisen ja/tai taiteen keinoin kaupunkikuvaan. Pysäköintihallin seinustalle tulee istuttaa köynnöksiä. Myös pysäköintihallin tontilla noudatetaan viherkerrointa.

Lisäksi kaava mahdollistaa tontilla rakennusalalle urheilutilojen sijoittamisen, liiketilaa ja ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuustilaa.

Muutoksia kaavaehdotukseen

Asemakaavaa tarkistettiin kaavaluonnoksesta tulleen palautteen ja tarkemman suunnittelun myötä kaavaehdotukseksi. Ehdotusvaiheessa asemakaavaluonnokseen on lisätty luonnosvaiheen jälkeen kerrosluku- ja kattomuotovaihtelua. Hiedanrannan yleissuunnitelmaan pohjautuva korttelirakenne on kuitenkin pääosin säilytetty.

Rouhean ja teollisuushenkisen kaupunkikuvan tavoitetta ohjataan kaavamääräyksillä ja rakentamistapaohjeessa. Liiketilat ja yhteistiloista suurin sijoittuu lähelle ratikkapysäkkiä. Tonttijako on tarkistettu asuntosuunnittelun edellytykset ja järkevät hankekoot huomioiden.

Lisäksi hulevesimääräykset on päivitetty ja lisätty biosuodatusta ja viherkerroinlaskenta. Toimitilarakennusten tontti on poistettu. Katualueen rajausta on korjattu. Kaava-alueen rajausta on myös laajennettu Tehdaskartanonkadulla kiinteistörajoihin asti.

Alueen pohjoisreunalle on lisätty luiskayhteys pohjoisen suuntaan ympäri vuoden huollettavana puistokäytävänä. Pohjoisosaan on lisätty varaus sähkömuuntamolle.

Kaavakartan lisäksi myös liitteitä on päivitetty ja aineistoon on lisätty varjostustarkastelu, maaperätutkimukset, Hiedanrannan ja Lielahden kaupunkikuvallinen visio sekä yleissuunnitelmaa tarkempi katusuunnitelma.

Asemakaavaehdotus siihen liittyvine aineistoineen asetetaan julkisesti nähtäville 17.8.– 18.9.2023. Nähtävillä olon aikana voi jättää ehdotusaineistosta muistutuksia. Kaavaehdotusaineistoon on mahdollista tutustua kaupungin verkkosivuilla. Myös alueen puistosuunnitelmat tulevat nähtäville 17.8. alkaen, ja niitä voi kommentoida.

Suunnittelijat esittelevät asemakaavaehdotusta kaikille avoimessa suunnittelupäivystyksessä Hiedanrannan puutarhajuhlilla 19.8. 2023 klo 11–16 Hiedanrannan Lielahden kartanon alueella (os. Tehdaskartanonkatu 38).

Tiedote nähtävillä olevista puistosuunnitelmista

Lisätietoja

Mikko Nurminen
Esittelijä Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Marjut Lund-Rahkola
Projektiarkkitehti
Puhelin:
044 486 3496
Riikka Rahkonen
Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 801 2724
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa