Tampereen tilinpäätös 17,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen vuodelta 2022

Tampereen kaupungin vuoden 2022 tilikauden tulos muodostui 17,8 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, kaupungin tulos oli näin kolmatta vuotta peräkkäin ylijäämäinen. Tilinpäätös hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 20.3.2023 ja se etenee valtuuston käsittelyyn.  

Vaikka vuosi 2022 oli monin tavoin vaikea ennustettava, kaupungin talous toteutui pääosin talousraporttien ennusteiden mukaisena.

 -Vuotta 2022 haastoivat esimerkiksi pandemian häntä ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, joka muun muassa nosti energian hintoja ja vaikutti sekä kaupungin työhön että kaupunkilaisten elämään monin tavoin. Hienoja uutisia kuitenkin oli, esimerkiksi työttömyysasteen vahva lasku jopa alle kymmenen prosentin ensimmäistä kertaa sitten finanssikriisin alun. Se ja yritysten hyvä tilanne näkyy myös kaupungin vahvistuneina verotuloina. On hienoa, että talous on tasapainossa ja tilinpäätös ylijäämäinen, sanoo Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Edellisestä vuodesta kaupungin toimintamenot kasvoivat 4,3 prosenttia ja nettomenot 9,6 prosenttia. Nettomenojen vertailukelpoinen kasvu ilman myyntivoittoja oli 5,2 prosenttia. Asukaskohtaiset käyttökustannukset kasvoivat 2,2 prosenttia. Tilinpäätöksen vuosikate oli 142,3 milj. euroa.
Konsernijohtaja Juha Yli-Rajalan mukaan tasapainoisen taloudellisen tuloksen taustalla ovat kunnallis- ja yhteisöverojen suotuisa kehitys sekä maltillinen toimintamenojen kasvu.

 - Tasapainoinen taloudellinen tulos perustuu kaupungin omien toimintamenojen kasvun hillintään sekä kunnallis- ja yhteisöverojen hyvään kasvuun. On erittäin hienoa huomata, että yhä useammalla tamperelaisella on työtä ja työttömyysaste on laskenut. Vaikka tulos oli nyt hyvä, tulee meidän varautua tulevien vuosien taloudellisiin haasteisiin, sanoo konsernijohtaja Juha Yli-Rajala.

Kokonaisuudessaan verotuloja tilitettiin 74,8 milj. euroa eli 6,7 prosenttia vuotta 2021 enemmän. Kunnallisverotulojen 6,4 prosentin kasvu oli 1,3 prosenttiyksikköä koko maan keskimääräistä kasvua parempi. Kunnallisverotulojen vahvan kasvun taustalla oli sekä työllisten määrän kasvu että työttömyysasteen lasku. Yhteisöveroja kertyi 8,9 prosenttia edellisvuotta enemmän, vaikka valtio pienensi kuntaryhmän yhteisövero-osuutta kahdesta edellisestä vuodesta 10 prosenttiyksiköllä.

Kaupungin nettoinvestoinnit olivat 232,5 milj. euroa, missä oli kasvua 4,8 milj. euroa vuodesta 2021. Rahalaitoksilta nostetut pitkäaikaiset velat lyhenivät vuoden aikana yli 25 milj. eurolla.  Asukaskohtainen lainamäärä kasvoi 69 eurolla ja oli vuoden lopussa 3 718 euroa.

Kaupungin henkilötyövuosien määrä kasvoi edellisvuoteen nähden 251 henkilötyövuodella (1,9 %). Kasvu aiheutui pääasiassa lisääntyneestä palvelutarpeesta sekä sairauspoissaolojen ja sijaistarpeen kasvusta. Henkilöstökulut alittivat muutetun talousarvion 18,0 milj. eurolla.

Vuoden 2022 lopussa Tampereen konsernitilinpäätökseen kuului yhteensä 92 konserniyhteisöä, joista 12 ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Konsernin 114,2 milj. euron tilikauden tulos oli jälleen erittäin hyvä. Konsernin investointimenot olivat 550,1 milj. euroa (kasvua 29,5 milj. euroa). 

Toimintayksiköiden talous toteutui pääsääntöisesti muutetun talousarvion mukaisena tai hieman muutettua talousarviota parempana.  

Toiminnan tavoitteiden toteutuminen

Vuosi 2022 oli Tampereen strategian Tekemisen kaupunki ensimmäinen toteutusvuosi. Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2022 talousarviossa strategian pohjalta yhteensä 10 koko kaupunkia koskevaa toiminnan tavoitetta ja palvelualueille yhteensä 36 tavoitetta. Pirkanmaan pelastuslaitokselle ja liikelaitoksille asetettiin yhteensä 11 tavoitetta. Tytäryhteisöille tavoitteita asetettiin 52.

Suoraan strategiasta johdetuista 46 toiminnan tavoitteesta 25 toteutui ja 8 toteutui osittain. Tavoitteista 10 jäi toteutumatta ja 3 tavoitteen toteutumista ei voida arvioida. Liikelaitosten ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen 11 toiminnan tavoitteesta 7 toteutui, 1 toteutui osittain ja 3 tavoitetta jäi toteutumatta. Tytäryhteisöjen 52 toiminnan tavoitteesta 36 toteutui, 4 toteutui osittain ja 12 jäi toteutumatta.

Tamperelaisten hyvinvointia ja hyvinvointialueelle siirtyneitä ennaltaehkäiseviä palveluja koskevat tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti. Vuonna 2022 ikäihmisistä lähes 92 prosenttia asui kotona, kotihoidon asiakkaiden sairaalavuorokausien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna ja lastensuojelun asiakkaiden osuus väestöstä oli alle tavoitteelle asetetun 5,7 prosentin raja-arvon. Vuodenvaihteessa tapahtunut sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen luovutus hyvinvointialueelle toteutui kaupungin näkökulmasta suunnitelman mukaisesti.

Työllisyystilanne kehittyi vuoden 2022 aikana positiiviseen suuntaan.  Työllisyyskokeilussa onnistuttiin, sillä työttömien asiakkaiden määrä kokeilussa vähentyi 7,4 prosentilla joulukuusta 2021. Myös nuorten työttömyysaste laski Tampereella vuoden aikana 1,7 prosenttiyksikköä, kun viidessä muussa suuressa kaupungissa lasku oli keskimäärin 1,3 prosenttiyksikköä. Ulkomaalaisten laaja työttömyysaste kasvoi sen sijaan 2,8 prosenttiyksikköä. Tätä selitti osin tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työnhakija-asiakkaiden tulo.

Lasten ja nuorten hyvinvointia on nostettu tällä valtuustokaudella erityisesti esiin. Vuonna 2022 tehdyn selvityksen mukaan Tampereen perusopetuksen kaikista oppilaista koki olonsa hyväksi koulussa 88,9 prosenttia, mikä ylitti selkeästi tavoitteeksi asetetun 70 prosentin. Sitä vastoin tavoite ammatillisten perustutkinto-opiskelijoiden negatiivisista eroamisista jäi toteutumatta. Myöskään ammatillisista perustutkinnoista ei valmistunut tavoitteeksi asetettua 2 700 opiskelijaa.

Tampereen kansainvälisyyden edistämiseen liittyvät tavoitteet etenivät vuoden aikana suotuisasti. Kasvua oli sekä kansainvälisten opiskelijoiden hakijamäärissä että tutkijoiden ja erityisasiantuntijoiden ensimmäisissä oleskeluluvissa 

Kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyvät tavoitteet toteutuivat osittain. MAL 4 -sopimuksen mukainen asuntotuotantotavoite toteutui. Tavoite 110 pientalon rakentamisen mahdollistamisesta ei toteutunut vuoden 2022 osalta, mutta ennuste on, että tavoite toteutuu asemakaavoitusohjelman 2022-2026 aikana tarkasteltuna. Yhtiömuotoisen asumisen tontteihin liittyvä tavoite jäi toteutumatta kaavojen valmisteluihin liittyvien viivästysten takia. Joukkoliikenteen matkustajamäärä on ylittänyt koronapandemiaa edeltävät määrät, myös asiakaskokemus on noussut erittäin hyvälle tasolle. Suositteluhalukkuusluku (NPS) on bussien osalta hyvällä ja ratikan osalta erittäin hyvällä tasolla.   

Koko kaupunkia koskevat, organisaation toimintakykyyn liittyvät tavoitteet toteutuivat lähes suunnitellusti, sama koskee liikelaitosten ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoitteita.

Samassa kokouksessa 20.3.2023 kaupunginhallitukselle raportoitiin myös ottolainauksen ja sijoitustoiminnan vuoden 2022 raportit.

 

Lisätietoja

Jukka Männikkö
Talousjohtaja
Puhelin:
050 576 7539
Reija Linnamaa
Strategiajohtaja
Puhelin:
040 572 9610
Kuvat: Laura Vanzo / Visit Tampere
Jaa sosiaalisessa mediassa