Hyppää sivuvalikkoon

Opiskelijan ohjaus ja tuki

Opiskelijat saavat opintojen alkaessa valmiin lukujärjestyksen ensimmäiseen periodiin sekä osittain valmiit lukujärjestykset muihin periodeihin. Ensimmäisen periodin lukujärjestyksen mukaan opiskelijat opiskelevat useita opintojaksoja omassa ohjausryhmässä. Näin tutustuminen muihin oman ohjausryhmän opiskelijoihin on helpompaa. Tätä tukee myös ensimmäisen periodin aikana toteutettava OP1-opintojakso. 

Opintojaksolla tutustutaan oman ryhmän ryhmänohjaajaan, opiskelijoihin, luokattoman lukion opiskelusysteemiin, koulun käytänteisiin ja Sampolan rakennukseen. Opintojakson aikana myös terveydenhoitaja, erityisopettaja, kuraattori ja psykologi kertovat omasta toiminnastaan. Opintojaksolla käsitellään erilaisia opiskelutekniikoita ja oppimistapoja.  

Opintojaksolla opetellaan myös koulun sähköisissä ympäristöissä toimimista sekä käydään läpi lukio-opetuksessa tarvittavia digitaitoja. Ensimmäistä lukuvuotta koskevat muiden periodien loput valinnat tehdään ensimmäisen periodin aikana tuutoreiden, opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan avulla. 

Ohjausta ja tukea antavat: 

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja on oman ryhmänsä opiskelijoiden lähiaikuinen sekä ensisijainen yhdyshenkilö koulun ja huoltajien välillä. Ryhmänohjaaja seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojaksokertymää, opintojen etenemistä, poissaoloja sekä puuttuu niihin tarvittaessa.

Aineenopettaja

Aineenopettaja seuraa opiskelijoita oman aineensa opintojen etenemisessä ja ohjaa niiden suunnittelua suhteessa ylioppilaskirjoituksiin, jatko-opintoihin sekä työelämäyhteistyöhön.

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa, sekä kehittää opiskelijan valmiuksia tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja. Opinto-ohjaaja ohjaa ja auttaa opiskelijaa opintojen käytännön toteutuksessa, mm. opintojaksovalintojen tekemisessä, henkilökohtaisen lukujärjestyksen muokkaamisessa, sekä on opiskelijan tukena tämän jatko-opinto- ja urasuunnittelussa.

Lukio-opintojen alkuvaiheessa opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Opiskelija päivittää opiskelusuunnitelmaansa opintojen edetessä. Opiskelusuunnitelman avulla opiskelijaa ohjataan pohtimaan omia lukio-opintojaan ja ylioppilastutkinnon suorittamista.  Opiskelusuunnitelma tarkistetaan aina opinto-ohjaajan kanssa, jos opintoaikaa pidennetään (suunniteltu kesto 3½ - 4 vuotta), nopeutetaan (suunniteltu valmistuminen kahdessa vuodessa) tai siihen tehdään suuria muutoksia.

Erityisopetus

Erityisopetuksen tavoitteena on arvioida opiskelijan oppimisen ja opiskelun tuen tarvetta. Erityisopettaja tarjoaa tietoa, opetusta ja ohjausta erilaisissa oppimisen ongelmissa. Työtapoja ovat opettaminen, keskusteleminen ja tarvittaessa eteenpäin ohjaaminen. Lukion alkaessa erityisopettaja tapaa opiskelijoita peruskoulusta tulleiden tiedonsiirtolomakkeiden ja lukion alussa täytettyjen taustatietolomakkeiden tietojen ja opiskelijoiden, huoltajien ja opettajien toiveiden pohjalta. Lisäksi ensimmäisen vuositason opiskelijoille tehdään kielellisten taitojen alkukartoitus, digilukiseula. Alkukartoituksen, opiskelijoiden toiveiden ja opettajien suositusten perusteella opiskelijoille tarjotaan myös Lue-opintojaksoa ja yksilöllistä erityisopetusta. Opintojakson tavoitteena on tutustua itseen oppijana ja tehostaa omaa opiskelua. Lue-opintojaksolla arvioidaan opiskelijan lukitaitoja ja laaditaan tarvittaessa lausunto ylioppilastutkintolautakuntaa varten. Erityisopettaja antaa lausunto- ja erityisjärjestelyohjausta lukioaikana ja ylioppilaskirjoituksia varten. Jos opiskelijalla on oppimisen ja tai opiskelun erityisvaikeuksia ja oikeus erityisjärjestelyihin, laitetaan asiasta maininta opiskelijan profiilisivulle Wilmaan opiskelijan luvalla. 

Ylioppilastutkinnon määräykset ja ohjeet

Kuraattori- ja psykologipalvelut

Kuraattori ja psykologi tarjoavat opiskelijoille hyvinvointia tukevia vastaanottokäyntejä. Käynneillä kartoitetaan opiskelijan elämäntilannetta ja tuen tarvetta ja annetaan ohjausta, neuvontaa ja tukea. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon sekä muiden palveluiden piiriin. Kuraattori ja psykologi toimivat tarpeen mukaan linkkinä opiskelijan, kodin ja koulun sekä eri yhteistyötahojen välillä.

Opiskelijat voivat hakeutua kuraattorille tai psykologille ottamalla itse yhteyttä tai esimerkiksi vanhempien, kouluterveydenhoitajan, ryhmänohjaajan, opettajan, opinto-ohjaajan, rehtorin tai erityisopettajan avulla. Käynnit ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Tarkempi työnjako ja yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta.

Opiskeluhuoltoryhmä

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, sekä huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista ja opiskeluympäristön terveellisyydestä sekä turvallisuudesta. 

Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1297/2013) 3§). Yksilökohtainen opiskeluhuoltoryhmä toteutuu aina tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaan. 

Päivitetty 21.11.2023