Kuvataide ja design -linja

Valtakunnallinen erityistehtävä Tammerkosken lukiossa

Tammerkosken lukiolla on valtakunnallinen kuvataide- ja designpainotteisen opetuksen erityistehtävä ja sen myötä laaja opintojaksojen tarjonta. Erityistehtävän opintojaksot ovat avoimia lukion kaikille opiskelijoille.

Kuvataide- ja designpainotteinen opetus antaa mahdollisuuden valita monipuolisesti kuvataiteen ja designin opintojaksoja. Opinnot koostuvat yhteisistä perusopinnoista (10 op), valinnaisista opinnoista (vähintään 12 op) ja syventävistä opinnoista (vähintään 4 op). Erityistehtäväopiskelija suorittaa siis vähintään 26 opintopistettä, joista KU1 (2 op) on kaikille pakollinen valtakunnallinen opintojakso.

Opiskelijat, jotka suorittavat vähintään 24 opintopistettä oppilaitoksen opetussuunnitelmassa määriteltyjä erityisen koulutustehtävän mukaisia opintoja, ovat oikeutettuja vähentämään lukion oppimäärän pakollisista opinnoista 16 opintopistettä. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen pakollisista opinnoista. Koulukohtaiset temaattiset opintojaksot eivät ole erityisen koulutustehtävän mukaisia opintoja. Ne eivät kerrytä erityistehtävään vaadittavaa opintopistemäärää.

Mikäli kuvataiteen ja designin erityistehtävästä vapautuu paikkoja, paikat täytetään opettajien suosituksen perusteella sellaisten halukkaiden joukosta jotka ovat osallistuneet valintakokeisiin. Päätöksen opiskelijavalinnasta tekee rehtori.

Pakollisten opintojen  huojennus

Opiskelijat, jotka suorittavat vähintään 26 opintopistettä, 13 opintojaksoa kuvataidetta tai designia, ovat oikeutettuja vähentämään pakollisten opintojaksojen yhteismäärästä 16 opintopisteen verran opintoja. Yksittäisen oppiaineen pakollisista opintojaksoista tulee kuitenkin aina suorittaa vähintään puolet. Niissä aineissa, joissa opiskelija osallistuu ylioppilastutkintoon, tulee opiskella kaikki pakolliset opintojaksot. Huojennuksista tulee täyttää lomake, jonka opiskelija ja opinto-ohjaaja, allekirjoittavat. Huojennuslomakkeita on saatavilla toimiston edestä. Huojennetut opintojaksot näkyvät opintosuoritusotteessa kirjaimella E. Opiskeltua opintojaksoa ei voi hakea huojennukseen jälkikäteen. Tämä tarkoittaa, että jos on aloittanut opintojaksot, ei sen keskeyttäminen oikeuta opintojakson huojentamiseen, vaan se täytyy suorittaa myöhemmin uudelleen.

Tavoitteet

Tammerkosken lukion erityisen koulutustehtävän tavoitteena on kasvattaa kulttuurimyönteisiä nuoria, jotka ymmärtävät visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja ympäröivässä yhteiskunnassa. Tavoitteena on ymmärtää luovan ajattelun merkitys omalle oppimiselle ja hyvinvoinnille. Myös esteettiset, ekologiset ja eettiset arvot kytkeytyvät kestävään ja hyvään elämään.

Tavoitteena on vahvistaa monipuolista ajattelua, persoonallista ja taiteellista ilmaisua, materiaalintuntemusta ja taitoja sekä tukea nuorten itsetuntoa. Lisäksi tavoitteena on kehittää vuorovaikutustaitoja, ja lisätä ymmärrystä kulttuurin moninaisuudesta ja merkityksestä omassa elämässä ja yhteiskunnassa. Tammerkosken lukion kuvataide- ja designpainotteisen opetuksen tavoitteena on taata opiskelijoille valmiudet hakeutua monipuolisesti eri alojen jatko-opintoihin.  

Kuvataiteen ja designin opinnot on tarkoitettu nuorille, jotka ovat kiinnostuneet kuvallisesta maailmasta, monipuolisesta taiteellisesta itseilmaisusta, muotoilusta sekä käsillä tekemisestä. Opiskelun tavoitteena on kehittää ja tukea opiskelijan luovuutta, yritteliäisyyttä ja uteliaisuutta, ja kannustaa pitkäkestoiseen, ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja työskentelyyn. 

Kuvataideopinnot ovat erilaisia kuvallisen ilmaisun muotoja, kuten piirustus, maalaus, kuvanveisto, keramiikka, taidegrafiikka, valokuva, elokuva, muut digitaaliset kuvailmaisutavat, arkkitehtuuri, visuaalinen suunnittelu, muotoilu, taidehistoria ja nykytaide. 

Designin opinnot ovat esine-, muotoilu- ja käsityökulttuuria ja -historiaa, muotoilun perusteita, kädentaitojen perusteita, suunnittelu- ja valmistusprosessin kokonaisuuksia, mallintamista erilaisilla työstömenetelmillä.  

Laaja-alaiset osaamistavoitteet

Kuvataiteen opinnot ja kädentaidot mahdollistavat välittömät tunteet ja aistinautinnot. Itselle merkityksellisten asioiden käsittely monitaiteellisesti luo onnistumiskokemuksia, mikä vahvistaa nuoren itsetuntoa ja tukee identiteettien rakentumista sekä ymmärrystä kulttuurien moninaisuudesta.

Kuvataide- ja designopinnoille ominainen taiteellinen työskentely hyödyntää erilaisia tutkimisen, ilmaisemisen, esittämisen ja toiminnan tapoja, mikä on luovan osaamisen ydin. Opinnoissa kulttuurisia ilmiöitä tutkitaan monimuotoisesti erityisesti visuaalisuutta ja materiaalisuutta hyödyntäen. Nykytaide ja muotoilu visualisoivat tiivistäen monitieteistä ajattelua. Kuvataide ja design -linjan opiskelijoita ohjataan hyödyntämään työskentelyssään ja tulkinnoissaan visuaaliselle kulttuurille tyypillisiä intertekstuaalisia viittauksia eri taiteen- ja tieteenalojen kesken.

Kuvataide- ja designopinnoissa tutkitaan todellisuuden kulttuurista monimuotoisuutta, mikä syventää kulttuuri- ja globaaliosaamista. Opiskelijoita kannustetaan rakentamaan identiteettiään sekä arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä. Opinnoissa tarkastellaan ja pohditaan omaa suhdetta yhteiskunnassa vallitsevaan kulttuuriin. Opiskelijaa ohjataan tutkimaan, miten visuaalinen ja materiaalinen kulttuuri heijastaa ja muokkaa yksilöitä, yhteisöjä ja maailmaa.

Kuvataide- ja designopinnoissa syvennetään yhteiskunnallista osaamista tutkimalla visuaalisen kulttuurin ilmentämiä arvoja ja merkityksiä esimerkiksi rakennetussa ympäristössä, esineissä, mediassa ja taiteessa. Opiskelijoita rohkaistaan kriittisyyteen, ottamaan kantaa ja osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä vaikuttamaan kestävän tulevaisuuden puolesta. Opiskelijat perehtyvät myös oikeudellisesti suojeltuihin etuihin, kuten tekijänoikeuksiin, sananvapauteen ja yksityisyyteen. Opinnoissa tutustutaan työelämän, kansalaistoiminnan ja jatko-opintojen tarjoamiin mahdollisuuksiin kuvataiteen, designin ja muun visuaalisen kulttuurin näkökulmasta.

Erityistehtäväopinnot kehittävät yhteistoiminnallisia vuorovaikutustaitoja taiteelle ja muotoilulle ominaisen kokonaisvaltaisen työskentelyn avulla. Opiskelijat syventävät vuorovaikutustaitojaan esimerkiksi visuaalisen kulttuurin kuvallisiin ja sanallisiin käsitteistöihin, kuvatyyppeihin ja kuvastoihin perehtymällä. Erilaisten kuvatulkinnan menetelmien soveltaminen kuvien ja projektien analysoinnissa, arvioinnissa ja tuottamisessa luo valmiuksia merkitysten jakamiselle ja niistä keskustelemiselle.

Kuvataide- ja designopinnoissa opiskelijaa ohjataan pohtimaan omia valintojaan, ratkaisujaan ja tekojaan kestävän elämäntavan näkökulmasta. Opinnot syventävät monipuolisesti osaamista erilaisten materiaalien ja teknologioiden kestävästä käytöstä, millä syvennetään ympäristöosaamista sekä paikallisesti että globaalisti. Opiskelijoita kannustetaan eettisyyteen ja huomioimaan ekologisia näkökulmia valinnoissaan. 

Päivitetty 21.11.2023