Hyppää sivuvalikkoon

Opiskelijalle

Opiskeluaika ja työmäärä (Vuonna 2021 ja 2022 aloittaneet)

Lukion oppimäärä suoritetaan kolmessa vuodessa. Yhden lukuvuoden opinnot on jaettu viidelle periodille. Lukion oppimäärä tulee suoritetuksi kolmessa vuodessa, kun periodissa saa suoritetuksi keskimäärin 12 opintopistettä. Kolmea vuotta pitempi tai lyhyempi suoritusaika edellyttää aina opintojen suunnittelua yhdessä ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan kanssa. 

Lukiosta valmistuminen edellyttää vähintään 150 opintopisteen verran opintoja, eikä suoritettujen opintojaksojen arvioinnissa saa olla liikaa hylättyjä (4) arvosanoja. Keväällä valmistuvan opintojaksojen pitää olla suoritettuina huhtikuun loppuun mennessä ja jouluna valmistuvan lokakuun loppuun mennessä. Tammerkosken lukion koulukohtaisista opintojaksoista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opintojaksot. 

Päätoimiseksi katsottava opiskelu edellyttää vähintään kuuden opintopisteen verran opintoja jokaisessa periodissa ja vähintään 40 opintopisteen verran opintoja (abivuonna 30 opintopisteen) lukuvuodessa. 

Lukion oppimäärä on suoritettu hyväksytysti kun: 

- opiskelija on suorittanut vähintään 150 opintopisteen verran opintoja, joiden joukossa 94/102 pakollista opintopistettä (johtuen matematiikan oppimäärästä) ja vähintään 20 valtakunnallista valinnaista opintopistettä 

- oppimäärässä ei ole liikaa hylättyjä opintojaksoja (4) 

- kuvataiteessa ja musiikissa on suoritettu vähintään kuuden opintopisteen verran opintoja (kuvataiteesta opintojaksot 1 tai 2, musiikista opintojaksot 1 tai 2) 

- erityistehtävän opiskelija on suorittanut perusopintoja 22 opintopistettä ja vähintään 4 opintopistettä syventäviä opintoja

Lukion opintojaksot 

Lukion oppiaineet on jaettu opintojaksoihin. Eri oppiaineissa on tarjolla eri määrä opintojaksoja, jotka ovat joko valtakunnallisia pakollisia, valtakunnallisia valinnaisia tai koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja. 

Pakolliset opintojaksot on jokaisen suoritettava ennen lukiosta valmistumista (poikkeuksena kuvataidelukiolaisten huojennusmahdollisuus). Valtakunnallisia valinnaisia ja koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja voi valita oman mielenkiinnon mukaan. Lopullisessa opintojaksokertymässä on oltava vähintään 20 valtakunnallista valinnaista opintojaksoa. Uskonto tai elämänkatsomustieto valitaan uskontokuntaan kulumisen mukaisesti. 

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot ovat pakollisiin opintojaksoihin välittömästi liittyviä jatko-opintojaksoja ja niiden sisällöt on määritelty opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa. Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot kuuluvat ylioppilastutkinnossa hallittavaan oppimäärään. 

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot syventävät eri oppiaineiden sisältöjä. Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot ovat eri oppiaineiden yhteisiä menetelmäopintojaksoja. 

Lukion oppimäärään voi sisältyä myös muissa oppilaitoksissa suoritettuja opintojaksoja, joiden voidaan katsoa soveltuvan lukion opetussuunnitelmaan. Muissa oppilaitoksissa suoritettujen opintojen hyväksymisestä osaksi lukio-opintoja päättää rehtori. 

Opiskeluaika ja työmäärä (Ennen vuotta 2021 aloittaneet)

Lukion oppimäärä suoritetaan kolmessa vuodessa. Yhden lukuvuoden opinnot on jaettu viidelle jaksolle. Lukion oppimäärä tulee suoritetuksi kolmessa vuodessa, kun jaksossa suorittaa keskimäärin 6 kurssia. Kolmea vuotta pitempi tai lyhyempi suoritusaika edellyttää aina opintojen suunnittelua yhdessä ryhmänohjaajan tai opinto-ohjaajan kanssa.

Lukiosta valmistuminen edellyttää vähintään 75 kurssin suorittamista, eikä suoritettujen kurssien arvioinnissa ole liikaa hylättyjä (4) arvosanoja. Keväällä valmistuvan kurssien pitää olla suoritettuina huhtikuun loppuun mennessä ja jouluna valmistuvan lokakuun loppuun mennessä. Tammerkosken lukion koulukohtaisista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.

Päätoimiseksi katsottava opiskelu edellyttää vähintään kolmen kurssin suorittamista jokaisessa jaksossa ja vähintään 20 kurssin (abivuonna 15 kurssin) suorittamista lukuvuodessa.

Lukion oppimäärä on suoritettu hyväksytysti kun:

- opiskelija on suorittanut vähintään 75 kurssia, joiden joukossa 47/51 pakollista kurssia (johtuen matematiikan oppimäärästä) ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia

- oppimäärässä ei ole liikaa hylättyjä kurssiarvosanoja (4)

- kuvataiteessa ja musiikissa on suoritettu vähintään kolme kurssia (kuvataiteesta kurssit 1 tai 2, musiikista kurssit 1 tai 2)

- erityistehtävän opiskelija on suorittanut pakolliset kurssit 1-11 ja vähintään 2 syventävää tai soveltavaa kurssia

Lukion kurssit

Lukion oppiaineet on jaettu kursseihin. Eri oppiaineissa on tarjolla eri määrä kursseja, jotka ovat joko valtakunnallisia pakollisia, syventäviä tai soveltavia tai koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja.

Pakolliset kurssit on jokaisen suoritettava ennen lukiosta valmistumista (poikkeuksena kuvataidelukiolaisten huojennusmahdollisuus). Syventäviä ja soveltavia kursseja voi valita oman mielenkiinnon mukaan. Lopullisessa kurssikertymässä on oltava vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia. Uskonto tai elämänkatsomustieto valitaan uskontokuntaan kulumisen mukaisesti.

Valtakunnalliset syventävät kurssit (sy) ovat pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja ja niiden sisällöt on määritelty opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa. Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit kuuluvat ylioppilastutkinnossa hallittavaan oppimäärään.

Koulukohtaiset syventävät kurssit syventävät eri oppiaineiden sisältöjä. Koulukohtaiset soveltavat kurssit ovat kurssit ovat eri oppiaineiden yhteisiä menetelmäkursseja.

Lukion oppimäärään voi sisältyä myös muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja, joiden voidaan katsoa soveltuvan lukion opetussuunnitelmaan. Muissa oppilaitoksissa suoritettujen opintojen hyväksymisestä osaksi lukio-opintoja päättää rehtori.

Päivitetty 4.9.2023