Hyppää sivuvalikkoon

Opintojaksotarjonta

Äidinkieli (ÄI)

Moduulit ÄI2+ÄI3 muodostavat yhden opintojakson, ja ne opetetaan yhdessä periodissa.

Moduulit ÄI6+ÄI7 muodostavat yhden opintojakson, ja ne opetetaan yhdessä periodissa.

ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op) PA

Opintojakson tavoitteena on monipuolistaa opiskelijan tekstikäsitystä. Opiskelijan tekstitietoisuus syventyy keskeisiä tekstilajeja analysoimalla. Opiskelija kehittää omaa kirjoittamisprosessiaan harjoittelemalla aineistopohjaista kirjoittamista. Opintojakson arvioinnissa keskitytään kirjoittamisprosessin hallintaan.

ÄI2 Kieli- ja tekstitietoisuus (1 op) PA

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kieli- ja tekstitietoisuutta. Opiskelija oppii ymmärtämään kielen monimuotoisena sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä. Opintojakson arvioinnissa keskitytään kielen monipuoliseen hallintaan.

ÄI3 Vuorovaikutus 1 (1 op) PA

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan viestijäkuvaa, ryhmäviestintätaitoja ja viestintärohkeutta erilaisissa tilanteissa. Opiskelija oppii kehittämään vuorovaikutusosaamistaan reflektoimalla ja analysoimalla viestintätilanteita ja hyödyntämällä saamaansa palautetta. Opintojakson arvioinnissa keskitytään opiskelijan omien vuorovaikutustaitojen hallintaan.

ÄI4 Kirjallisuus 1 (2 op) PA

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan taitoa lukea, eritellä ja tulkita kauno- ja tietokirjallisuutta. Opiskelija laajentaa ja syventää elämyksellisiä ja kokemuksellisia lukemisen ja kirjoittamisen tapoja. Keskeisenä tarkastelun kohteena on kertomuksellisuus kirjallisuudessa, mediassa ja muissa taiteen lajeissa. Opintojakson arvioinnissa keskitytään opiskelijan kirjallisuuden analysoinnin ja tulkinnan taitoihin.

ÄI5 Tekstien tulkinta 1 (2 op) PA

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan medialukutaitoa. Monimuotoisia tekstejä tutkitaan vaikuttamisen näkökulmasta. Opiskelija oppii ymmärtämään median vaikutuksen yksilöön ja yhteiskunnan toimintaan. Opiskelija harjoittelee argumentointitaitoja ja tuottaa sekä suullisia että kirjallisia kantaa ottavia tekstejä. Opintojakson arvioinnissa keskitytään esimerkiksi argumentoinnin analysointiin ja hallintaan.

ÄI6 Kirjoittaminen 1 (1 op) PA

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan kirjoittamisen taitoja. Opiskelija oppii ymmärtämään kirjoittamisen prosessina ja harjoittelee tekstin tuottamisen eri vaiheita. Rohkeutta ja omaäänisyyttä tuetaan sanataideharjoituksilla. Opintojakson arvioinnissa keskitytään opiskelijan kirjoittamistaitoihin.

ÄI7 Vuorovaikutus 2 (1 op) PA

Opintojakson tavoitteena on vahvistaa opiskelijan esiintymistaitoja lisäämällä esiintymisrohkeutta. Opiskelija oppii rakentamaan ja pitämään puheenvuoron. Lisäksi opiskelija harjoittelee analysoimaan ja arvioimaan puhuttuja ja audiovisuaalisia tekstejä. Opintojakson arvioinnissa keskitytään esimerkiksi puheen pitämisen taitoihin.

ÄI8 Kirjallisuus 2 (2 op) PA

Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijan kirjallisuuden tuntemusta ja ymmärrystä kontekstien merkityksestä. Opiskelija tutustuu keskeisiin Suomen kirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden teemoihin ja teksteihin. Opintojakson arvioinnissa keskitytään kirjallisuuden kontekstuaalisuuden ymmärtämiseen.

ÄI9 Vuorovaikutus 3 (2 op) VA

Opintojakson tavoitteena on monipuolistaa erityisesti jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Opiskelija harjoittelee ja oppii tarkastelemaan tietoisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita sekä arvioimaan itseään ja muita esiintyjinä ja ryhmässä viestijöinä. Opintojakson arvioinnissa keskitytään monipuolisiin vuorovaikutustaitoihin.

ÄI10 Kirjoittaminen 2 (2 op) VA

Opintojakson tavoitteena on valmentaa kirjoitustaidon ylioppilaskokeeseen. Opiskelija vahvistaa laajan aineistoja hyödyntävän tekstin rakentamisen taitojaan. Opintojaksossa arvioidaan kirjoitustaidon harjoituksia.

ÄI11 Tekstien tulkinta 2 (2 op) VA

Opintojakson tavoitteena on valmentaa lukutaidon ylioppilaskokeeseen. Opiskelija vahvistaa kriittistä, kulttuurista, analysoivaa ja tulkitsevaa lukutaitoaan ja oppii hyödyntämään keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä. Opintojaksossa arvioidaan lukutaidon harjoituksia.

ÄI12 Minä luen! (2 op) VA

Opiskelija lukee lukioaikana 12 kirjaa opettajan antamasta kirjalistasta, ja niistä tehdään tehtäviä, joista opettaja antaa merkinnän. Kun on saanut merkinnän kaikista 12 kirjasta, on suorittanut opintojakson. Opiskelija saa opintojaksosta suoritusmerkinnän sekä erillisen diplomin. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti, ja se noudattaa Pirkanmaan lukudiplomin suoritusohjeita. Kirjojen lukeminen ja analysoiminen tukee globaali- ja kulttuuriosaamista, hyvinvointiosaamista sekä vuorovaikutusosaamista.

ÄI13 Luova kirjoittaminen (2 op) VA

Luovan kirjoittamisen harjoitukset syventävät ja rikastuttavat opiskelijan käsitystä kielenkäytön mahdollisuuksista sanataiteen välineenä. Tavoitteena on, että opiskelija syventää käsitystään kaunokirjallisuuden lajeista, rohkaistuu luoviin ratkaisuihin ja kielellisiin kokeiluihin sekä oppii muokkaamaan omia tekstejään. Opiskelija harjoittelee monenlaisten tekstien tuottamista, omien vahvuuksiensa tunnistamista kirjoittajana sekä persoonallista ilmaisua, mikä tukee opiskelijan hyvinvointiosaamista. Opintojaksosta saa suoritusmerkinnän S.

ÄI14 Tukea kirjoittamiseen (2 op) VA

Opintojakso on tarkoitettu kirjoittamisessa tukea tarvitseville. Opiskelijan vuorovaikutusosaaminen vahvistuu, kun hän kertaa kirjoitetun kielen sääntöjä ja oppii soveltamaan niitä omiin teksteihinsä. Hänen ymmärryksensä hyvästä, selkeästä sekä havainnollisesta asiatyylistä syvenee. Opiskelija vahvistaa oman kirjallisen ilmaisunsa taitoja, mikä tukee opiskelijan yhteiskunnallista ja hyvinvointiosaamista. Opintojaksosta saa suoritusmerkinnän S.

Suomi toisena kielenä (S2)

Moduulit S22+S23 muodostavat yhden opintojakson, ja ne opetetaan yhdessä periodissa.

Moduulit S26+S27 muodostavat yhden opintojakson, ja ne opetetaan yhdessä periodissa.

S21 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op) PA

Opintojakson tavoitteena on monipuolistaa opiskelijan tekstikäsitystä esimerkiksi havainnoimalla kielen rakenteiden ja ilmausten käyttöä erilaisissa teksteissä. Opiskelija harjoittelee tekstin tuottamisen prosessia ja oppii käyttämään erilaisia tekstejä oman kirjoittamisen pohjana. Opintojakson arvioinnissa painotetaan kirjoittamisprosessin hallintaa.

S22 Kieli ja tekstitietoisuus (1 op) PA

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijan kieli- ja tekstitietoisuutta. Opiskelija oppii hyödyntämään erilaisia kielenkäyttötilanteita ja -ympäristöjä kielitaitonsa kehittämisessä. Opintojaksossa arvioidaan opiskelijan kieli- ja tekstitietoisuutta tai eri kielenkäyttötilanteiden hallintaa.

S23 Vuorovaikutus 1 (1 op) PA

Opintojakson aikana opiskelija kehittää viestintätaitojaan ja -rohkeuttaan sekä syventää viestijäkuvaansa. Opintojaksossa arvioidaan lukio-opinnoissa tarvittavia viestintätaitoja.

S24 Kirjallisuus 1 (2 op) PA

Opintojaksossa perehdytään kaunokirjallisuuden lajeihin ja harjoitellaan kaunokirjallisuuden erittelyn taitoja sekä kirjallisesti että suullisesti. Tutustutaan esittävän taiteen ominaispiirteisiin ja ilmaisukeinoihin esimerkiksi teatteri- ja elokuvakäynnillä. Luetaan vähintään yksi suomenkielinen kokonaisteos, jonka avulla kehitetään kielellisten rakenteiden ja sanaston hallintaa. Opintojaksossa arvioidaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja.

S25 Tekstien tulkinta 1 (2 op) PA

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan. Opiskelija oppii tarkastelemaan erilaisissa teksteissä käytettäviä argumentoinnin keinoja sekä oppii myös itse perustelemaan mielipiteitään yhä monipuolisemmin. Opintojakson aikana luetaan kokonainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja. Opintojaksossa arvioidaan erityisesti vaikuttamisen ja argumentoinnin keinojen hallintaa.

S26 Kirjoittaminen (1 op) PA

Opiskelija rohkaistuu kirjoittajana, oppii hallitsemaan kirjoittamisprosessin vaiheet sekä oppii laatimaan ja muokkaamaan laajahkoja asiatekstejä. Tekstejä tuotetaan ja arvioidaan myös yhdessä muiden kanssa. Opintojakson arvioinnissa keskitytään opiskelijan kirjoittamistaitoihin.

S27 Vuorovaikutus 2 (1 op) PA

Opintojakson aikana opiskelija kehittää viestintätaitojaan ja -rohkeuttaan sekä syventää viestijäkuvaansa. Opintojaksossa harjoitellaan kuullun ymmärtämisen ja keskusteluun osallistumisen strategioita, kirjoitetaan vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tekstejä ja perehdytään ryhmäviestinnän ilmiöihin. Opintojaksossa arvioidaan tavoitteellisen vuorovaikutuksen taitoja.

S28 Kirjallisuus 2 (2 op) PA

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii tarkastelemaan kirjallisuutta eri konteksteissa ja ymmärtää kontekstin merkityksen kirjallisuuden tulkinnassa. Opintojaksossa perehdytään suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin osana maailmankirjallisuutta ja tarkastellaan eri aikakausien kirjallisuutta eri näkökulmista. Opiskelija tutustuu suomalaisen kirjallisuuden keskeisiin teoksiin ja teemoihin ja oppii arvioimaan niiden merkitystä. Opintojakson aikana luetaan merkittävä tai ajankohtainen kaunokirjallinen kokonaisteos. Opintojaksossa arvioidaan erityisesti suomalaisen kirjallisuuden tuntemusta syntykontekstissaan.

S29 Vuorovaikutus 3 (2 op) VA

HUOM! Tämän opintojakson korvaa ÄI9 Vuorovaikutus 3, joka merkitään S29 -opintojaksoksi.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kehittää vuorovaikutustaitojaan ja oppii arvioimaan vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen merkitystä niin ihmissuhteissa, opiskelussa, työelämässä kuin yhteiskunnassakin. Keskeistä on oppia analysoimaan vuorovaikutuksen kulttuurisia piirteitä sekä erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ja suhteisiin vaikuttavia tekijöitä. Opintojakson arvioinnissa painotetaan kykyä analysoida vuorovaikutusta eri näkökulmista. Opintojakson päätteeksi on mahdollista osallistua toisen asteen puheviestinnän päättökokeeseen eli PUHVI-kokeeseen. Koe järjestetään ja arvioidaan valtakunnallisten kriteerien mukaan.

S210 Kirjoittaminen 2 (2op) VA

Opiskelija kehittää opintojakson aikana kirjoitustaitoaan ja koko kirjoittamisprosessiansa aineiston käytöstä kielenhuollollisiin yksityiskohtiin. Opintojaksossa luetaan ajankohtainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja. Opintojaksossa arvioidaan monipuolisesti kirjoitustaitoja.

S211 Tekstien tulkinta 2 (2op) VA

Opintojaksossa harjoitellaan tekstien tulkintaa ja syvennetään kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Asia- ja mediatekstien analyysi- ja tulkintaharjoitusten lisäksi perehdytään fiktiivisiin teksteihin lukemalla näytelmäteksti tai runokokoelma. Opintojaksossa arvioidaan opiskelijan kykyä tulkita erilaisia monimuotoisia tekstejä.

S214 Tukea kirjoittamiseen (2 op) VA

Opintojakso on tarkoitettu kirjoittamisessa tukea tarvitseville S2-opiskelijoille. Opiskelijan vuorovaikutusosaaminen vahvistuu, kun hän kertaa kirjoitetun kielen sääntöjä ja oppii soveltamaan niitä omiin teksteihinsä. Hänen ymmärryksensä hyvästä, selkeästä sekä havainnollisesta asiatyylistä syvenee. Opiskelija vahvistaa oman kirjallisen ilmaisunsa taitoja, mikä tukee opiskelijan yhteiskunnallista ja hyvinvointiosaamista. Opintojaksosta saa suoritusmerkinnän S.

HUOM! Voit opiskella myös seuraavat äidinkielen ja kirjallisuuden opintojaksot:

ÄI12 Minä luen! (2 op) VA

Opiskelija lukee lukioaikana 12 kirjaa opettajan antamasta kirjalistasta, ja niistä tehdään tehtäviä, joista opettaja antaa merkinnän. Kun on saanut merkinnän kaikista 12 kirjasta, on suorittanut opintojakson. Opiskelija saa opintojaksosta suoritusmerkinnän sekä erillisen diplomin. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti, ja se noudattaa Pirkanmaan lukudiplomin suoritusohjeita. Kirjojen lukeminen ja analysoiminen tukee globaali- ja kulttuuriosaamista, hyvinvointiosaamista sekä vuorovaikutusosaamista.

ÄI13 Luova kirjoittaminen (2 op) VA

Luovan kirjoittamisen harjoitukset syventävät ja rikastuttavat opiskelijan käsitystä kielenkäytön mahdollisuuksista sanataiteen välineenä. Tavoitteena on, että opiskelija syventää käsitystään kaunokirjallisuuden lajeista, rohkaistuu luoviin ratkaisuihin ja kielellisiin kokeiluihin sekä oppii muokkaamaan omia tekstejään. Opiskelija harjoittelee monenlaisten tekstien tuottamista, omien vahvuuksiensa tunnistamista kirjoittajana sekä persoonallista ilmaisua, mikä tukee opiskelijan hyvinvointiosaamista. Opintojaksosta saa suoritusmerkinnän S.
 

Ruotsi B1 (RUB1)

RUB1 + RUB2 Opiskelutaidot, kieli-identiteetti ja ruotsin kieli arjessani (4 op) PA

Opintojaksolla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja arkielämään liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Vahvistetaan opiskelijan tietämystä hänen kieli- ja kulttuuritaustastaan. Opiskelija pyrkii löytämään omaa oppimista edistäviä työtapoja, asettamaan tavoitteita ja kehittämään opiskelustrategioitaan esim. täydentämällä kieliprofiiliaan. Opintojaksolla käsitellään myös ihmissuhteisiin ja arkielämään liittyviä teemoja. Aihepiireissä painotetaan yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Kehitetään erityisesti suullista kielitaitoa eri viestintäkanavia käyttäen ja opetellaan toimimista aktiivisena keskustelijana ja kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Kiinnitetään erityistä huomioita ääntämiseen. Voidaan käyttää itsearviointia auttamaan opiskelijaa ymmärtämään oman osaamisensa taso ja kielitaidon kehittyminen. Voidaan myös käyttää vertaisarviointia, jolloin opiskelijan kyky antaa ja vastaanottaa palautetta kehittyy.

RUB3 Kulttuuri ja mediat (2 op) PA

Opintojakso laajentaa opiskelijan tuntemusta suomenruotsalaisesta, ruotsalaisesta ja muusta pohjoismaisesta kulttuurista. Opintojakson tehtävänä on vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja ruotsinkielisiä medioita hyödyntäen.   Arvioinnissa voidaan painottaa esimerkiksi erilaisten tekstien tulkintaan.

RUB4 Ympäristömme (2 op)  PA

Opintojakson aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä ajankohtaiset ilmiöt yhteiskunnassa. Opintojaksossa vahvistetaan opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja. Opiskelija tutustuu erilaisiin tekstityyppeihin.  Osana arviointia opiskelija voi kirjoittaa lyhyitä tekstejä opintojakson aihepiireistä, esimerkkinä mielipidekirjoitus.

RUB5 Opiskelu- ja työelämä (2 op) PA

Opintojakson teemoina ovat opiskelu ja työelämä sekä kielitaidon merkitys tulevaisuudennäkymissä. Opintojaksossa harjoitellaan jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja kirjallisesti ja suullisesti ruotsin kielellä.   Osana arviointia voidaan laatia esimerkiksi työhakemus ja CV kirjallisena tai suullisena opiskelijan vahvuudet huomioiden. Kieliprofiilia täydennetään tulevaisuuden tarpeita varten.

RUB6 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op) VA

Opintojaksossa vahvistetaan opiskelijan kykyä ymmärtää ja tuottaa puhuttua ruotsin kieltä. Opiskelijaa rohkaistaan kehittämään omaa suullista viestintäänsä opintojakson monipuolisilla harjoituksilla, jotka samalla kertaavat ja vahvistavat aiemmilla opintojaksoilla opittua. Itsearvioinnissa voidaan käyttää eurooppalaista taitotasoasteikkoa luomaan jatkumoa tulevaisuuden kieliopintoihin. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla erilaiset, myös valmistelua edellyttävät suulliset tuotokset. Opintojaksoon sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen. 

RUB7 Kestävä elämäntapa (2 op)  VA

Opintojaksolla täydennetään pakollisten kurssien teemoja kestävän elämäntavan näkökulmasta. Opiskelija vankentaa taitoaan ymmärtää ja tuottaa erilaisia ruotsinkielisiä tekstejä. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin, kuten kirjalliseen vuorovaikutukseen erilaiset yleisöt huomioiden.

RUB8 Ruotsin kielen perusteiden kertaus (2 op) VA

Vahvistetaan opiskelijan taitoja perusrakenteiden ja perussanaston hallinnassa opiskelijalähtöisesti ja monipuolisesti. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteena on vuorovaikutus. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

RUB9 Aktuellt på svenska -kirjoituskurssi (2 op) VA

Periodin aikana opiskelija kirjoittaa ruotsiksi 8-10 blogityyppistä tekstiä häntä kiinnostavista teemoista (esim. hyvinvointi, ruoka, muoti, asuminen, urheilu, some-maailma, elokuva) sekä tekee yhden laajennetun esityksen/tekstin. Aiheet valitaan ensimmäisellä tunnilla yhdessä. Arviointi: S-merkintä. Sopii kaikille vuositasoille.

RUB10 Abikertaus (2 op) VA

Harjoitellaan aikaisempien ylioppilaskokeiden pohjalta erilaisia tehtävätyyppejä monipuolisesti kuten kirjoitelmia, luetun ymmärtämisiä, kuunteluita sekä rakenneharjoituksia. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteena on monitieteinen ja luova osaaminen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

RUB11 Ruotsia Ruotsissa (2 op) VA

Intensiivijaksolla vieraillaan Norrköpingissä ja Tukholmassa, jossa päästään käyttämään ruotsin kieltä autenttisissa kielenkäyttötilanteissa. Ennen opintomatkaa olevissa lähitapaamisissa suunnitellaan matkaohjelma, valmistellaan materiaalia (esim. kohteiden esittelyjä) sekä harjoitellaan matkalla tarvittavia puhetilanteita. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteena on globaali- ja kulttuuriosaaminen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Englanti A (ENA1)

ENA1 + ENA2 Kieli-identiteettini ja monimuotoinen englannin kieli (4 op) PA

Opiskelija perehtyy englantiin maailmankielenä ja kommunikaation välineenä. Opintojaksolla kehitetään opiskelutaitoja itsenäisesti ja ryhmässä, aloitetaan oman kieliprofiilin rakentaminen sekä asetetaan tavoitteita jatkoa varten.  Opintojaksolla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija harjoittelee taitoa olla aktiivinen keskustelija ja toista kuunteleva kielenkäyttäjä.  Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan hyödyntää itse- ja vertaisarviointia ja arvioida esim. suullinen esitys. 

ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op) PA

Opintojakson aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, mediat sekä luova toiminta.  Opiskelija harjoittelee itseilmaisua esim. tuottamalla ja tulkitsemalla erilaisia tekstejä.   Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. laajahko luovan ilmaisun tuotos tai projektityö. 

ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (2 op) PA

Opintojaksolla harjoitellaan kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja, joita sovelletaan tuotoksiin.  Opiskelija harjoittelee aktiivista toimijuutta ja kansalaisuutta sekä tutustuu vaikuttamisen keinoihin.  Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. kantaaottava tuotos. 

ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op)  PA

Opintojakson aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.  Opiskelija tutustuu tieteellisen tekstin piirteisiin ja harjoittelee tiivistämistä ja raportointia. Opintojaksolla syvennetään tiedonhankinnan taitoja ja kehitetään lukemisen strategioita. Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. tiivistelmä, raportti tai projektityö.

ENA6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op)  PA

Opintojaksolla aihepiireihin kuuluvat jatko-opinnot ja työelämä, myös kansainvälisessä kontekstissa.  Opiskelija perehtyy talousasioihin sekä nuoren omasta, että yhteiskunnallisesta näkökulmasta.  Opiskelija harjoittelee lukio-opintojen jälkeen tarvittavia viestintätaitoja ja täydentää kieliprofiiliaan.  Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. motivaatiokirje tai työhakemus.

ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op)  VA

Opintojaksolla käsitellään ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan teemoja ratkaisukeskeisestä näkökulmasta.  Näitä tarkastellaan myös opiskelijan omasta elinpiiristä käsin.  Opiskelija harjoittelee laajempia kielenkäyttötilanteita sekä vahvistaa analysointi- ja tiedonhakutaitojaan. Arviointi huomioi kielitaidon eri osa-alueet.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. laajempi projektityö tai esitelmä.  

ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op)  VA

Opintojaksolla harjoitellaan monipuolista suullista kielitaitoa huomioiden vuorovaikutustilanteeseen osallistuvien erilaiset kulttuuriset ja kielelliset taustat. 

Opintojaksolla kerrataan oppimäärän pakollisilla opintojaksoilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.  Arviointi on monipuolista.  Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla erilaiset, myös valmistelua edellyttävät suulliset tuotokset.  Opintojaksoon sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen. 

ENA9 Englannin perusteiden kertaus (2 op) VA

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijalle, joka on epävarma englannin kielen taidoistaan lukio-opintojen alussa. Opintojaksolla hän saa lisäharjoitusta englannin keskeisistä rakenteista ja sanastosta sekä kuuntelusta. Hyvinvointiosaaminen näkyy esim. itsearvioinnin kehittämisessä ja tasapainoisen opiskelutekniikan löytämisessä. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ENA10 Abikertaus (2 op) VA

Opintojakson keskeisenä sisältönä on kerrata englannin kielen eri osa-alueita, jotta opiskelujaan päättävä lukiolainen saa lisäharjoitusta ylioppilaskirjoituksia varten rakenteista, sanastosta, kuuntelusta, kirjoittamisesta ja tekstin ymmärtämisestä. Lisäksi tutustutaan ylioppilaskirjoitusten tehtävätyyppeihin. Monitieteinen ja luova osaaminen näkyy esim. monilukutaitoa kehittävissä tekstilajien käytössä ja aiempien opintojaksojen aihepiireihin liittyvissä harjoituksissa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ENA11 Focus on writing (2 op) VA

Opintojaksolla keskitytään kirjoitelman kirjoittamiseen ja harjoitellaan erityyppisiä kirjoitelmia. Sanastoharjoituksilla vahvistetaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Rakenteista harjoitellaan erityisesti kirjoittamisessa tarvittavia muotoja. Vuorovaikutusosaaminen näkyy esim. erilaisissa vaativissakin kielenkäyttötilanteissa, kuten argumentoivan kirjoitelman tekemisessä. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ENA12 English around the world (2 op) VA

Opintojaksolla käsitellään ajankohtaisia teemoja sekä englannin erilaisia rooleja ja aksentteja. Opiskelija tutustuu englanninkieliseen maailmaan tekemällä tutkielman esimerkkimaasta. Lisäksi hän esittelee Suomea ja/tai kotiseutuaan englanniksi kirjallisesti tai videon avulla. Globaali- ja kulttuuriosaaminen näkyy esim. tarkastelemalla kulttuurin ja yhteiskunnan ajankohtaisia kysymyksiä globaalisesta näkökulmasta. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

ENA13 Kirjallisuus ja luova kirjoittaminen (2 op) VA

Opintojakson tavoitteena on englanninkieliseen kirjallisuuteen tutustuminen ja omien tekstien tuottaminen näiden otteiden perusteella. Lisäksi opiskelija esittelee valitsemansa englanninkielisen kirjailijan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. Monitieteinen ja luova osaaminen näkyy esim. harjoituksissa, joissa opiskelija ilmaisee itseään vapaamuotoisesti. Erityistä: Kurssi on tarkoitettu itsenäisesti opiskeltavaksi.

ENA14 Väittelykerho (2 op) VA

Opintojaksolla opetellaan ilmaisemaan itseään ja väittelemään englanniksi World School-kilpailujen säännöillä. Opintojaksoa ei ole sijoitettu millekään periodille, vaan kerho kokoontuu lukuvuoden aikana erikseen sovittavina aikoina. Opintojaksoon liittyy myös osallistuminen valtakunnalliseen väittelykilpailuun. Vuorovaikutusosaaminen näkyy väittelyissä, joissa harjoitellaan monipuolista suullista kielitaitoa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

A Kielet (saksa, kiina) (VKA)

VKA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1 op) PA

Opintojakso totuttaa opiskelijaa lukion kieltenopiskeluun, jossa kohdekieltä käytetään mahdollisimman paljon. Tehtävänä on kehittää opiskelijoiden kielitietoisuutta, kieli-identiteettiä ja opiskelutaitoja sekä edistää yksilön ja ryhmän hyvinvointiosaamista. Opintojakson aikana aloitetaan oman kieliprofiilin rakentaminen ja asetetaan tavoitteita jatkoa varten.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Kurssilla voidaan kartoittaa opiskelijoiden lähtötasoa. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan hyödyntää itse- ja vertaisarviointia.

VKA2 Kieli globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen (3 op) PA

Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään muita opintoja tai oppimisympäristöjä sekä elämänpiirejään.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. suullinen esitys.

VKA3 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op) PA

Opintojakson aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, mediat sekä luova toiminta. Opintojaksossa tarkastellaan kielten ja kulttuurien moninaisuutta sekä arvoja ja merkityksiä, jotka välittyvät kulttuurin kautta yksilölle ja yhteisölle. Opiskelija harjoittelee itseilmaisua esim. tuottamalla ja tulkitsemalla erilaisia tekstejä.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. laajahko luovan ilmaisun tuotos tai projektityö.

VKA4 Kieli vaikuttamisen välineenä (2 op) PA

Opintojakson tehtävänä on kehittää ajattelu- ja opiskelutaitoja harjoittelemalla kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja sekä niihin pohjautuvia soveltamisen ja tuottamisen taitoja. Opiskelijaa kannustetaan ottamaan perustellusti kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin kohdekielellä.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset.

VKA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op) PA

Opintojakson aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista. Opintojakson tehtävänä on syventää opiskelijan tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen luotettavuuden tarkastelun näkökulmasta, ja vahvistaa hänen tekstin tulkitsemisen ja tuottamisen taitojaan. Tehtävänä on myös vahvistaa opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä ja etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. tiivistelmä, raportti tai projektityö.

VKA6 Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op) PA

Opintojakson tehtävänä on syventää opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Opintojaksossa pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia sekä työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Opiskelija harjoittelee lukio-opintojen jälkeen tarvittavia viestintätaitoja ja täydentää kieliprofiiliaan.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. motivaatiokirje tai työhakemus ja työpaikkahaastattelu.

VKA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op) VA

Opintojaksolla käsitellään ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan teemoja ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Näitä tarkastellaan myös opiskelijan omasta elinpiiristä käsin. Opiskelija harjoittelee laajempia kielenkäyttötilanteita sekä vahvistaa analysointi- ja tiedonhakutaitojaan.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan arvioida esim. laajempi projektityö tai esitelmä.

VKA8 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op) VA

Opintojakson tehtävänä on harjaannuttaa opiskelijan monipuolista suullista kielitaitoa, jota tarvitaan kansainväliseen toimijuuteen, sekä tarjota opiskelijalle jatkuvan oppimisen välineitä oman suullisen kielitaidon kehittämiseksi. Tehtävänä on myös vahvistaa neuvottelemisen taitoja. Opintojaksolla kerrataan oppimäärän pakollisilla opintojaksoilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Arviointi on monipuolista. Mahdollisia arvioitavia näyttöjä voivat olla erilaiset, myös valmistelua edellyttävät suulliset tuotokset. Opintojaksoon sisältyy joko Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon koe tai erillisen ohjeistuksen mukainen näyttö.

VKA1 + VKA2  Opiskelutaitoja kartuttaen ja kieli-identiteettiä rakentaen kohti toimintaa ja vuorovaikutusta globaalissa maailmassa (4 op) PA

Opintojakso totuttaa opiskelijaa lukion kieltenopiskeluun, jossa kohdekieltä käytetään mahdollisimman paljon. Tehtävänä on kehittää opiskelijoiden kielitietoisuutta, kieli-identiteettiä ja opiskelutaitoja sekä edistää yksilön ja ryhmän hyvinvointiosaamista. Opintojakson aikana aloitetaan oman kieliprofiilin rakentaminen ja asetetaan tavoitteita jatkoa varten. Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään muita opintoja tai oppimisympäristöjä sekä elämänpiirejään.

Arviointi on monipuolista ja huomioi kielitaidon eri osa-alueet. Kurssilla voidaan kartoittaa opiskelijoiden lähtötasoa. Mahdollisia arviointitapoja voivat olla kirjalliset ja suulliset tuotokset. Opintojaksolla voidaan hyödyntää itse- ja vertaisarviointia.

B2 kielet (saksa, ranska) (VKB2)

VKB21 Perustason alkeet 3 (2 op) VA

Opintojaksolla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit liittyvät nuoren arkeen. Tutustutaan opiskelijalle tärkeisiin teemoihin esimerkiksi vapaa-aikaan, harrastuksiin ja kouluun.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Itsearviointia voidaan käyttää auttamaan opiskelijaa ymmärtämään oman kielitaitonsa kehitystä

VKB22 Perustaso 1 (2 op) VA

Opintojaksolla havainnoidaan omaa ja kohdekielen kulttuuria ja niiden eroja sekä opetellaan kertomaan omasta kulttuurista kohdekielellä.  Hankitaan tietoa omasta ja vieraasta kulttuurista ja vertaillaan niitä eri medioita käyttäen. Innostetaan opiskelijoita kansainväliseen toimintaan.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Voidaan lisätä omaa tuottamista kuten esitelmiä ja pienimuotoisia kirjoitelmia. 

VKB23 Perustaso 2 (2 op) VA

Opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja tunteista kertomista.  Käsitellään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä teemoja kuten ihmissuhteet ja erilaiset elämäntilanteet.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin ja vuorovaikutustaitojen arviointia voidaan vähitellen korostaa. 

VKB24 Perustaso 3 (2 op) VA

Opintojaksolla tutustutaan kohdekielisen kielialueen historiaan ja kulttuuri-ilmiöihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.  Aihepiirejä ovat esimerkiksi musiikki, elokuvat, kirjallisuus ja kuvataide sekä ruoka- ja tapakulttuuri. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin.  Opintojakson aikana opiskelija tekee kohdekielisen tuotoksen esimerkiksi monimediaisen esityksen, jonka arvioinnissa voidaan toteuttaa vertaisarviointia. 

VKB25 Perustaso 4 (2 op) VA

Opintojakson aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.  Voidaan käsitellä ammatinvalintaa ja jatko-opintoja opiskelijan omasta näkökulmasta. Vahvistetaan opiskelijan itseluottamusta työelämään liittyvissä kielenkäyttötilanteissa.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Voidaan laatia esimerkiksi CV, työhakemus tai toteuttaa työhaastattelu. 

VKB26 Perustaso 5 (2 op) VA

Opintojaksolla käsitellään ajankohtaisia ja globaaleja aiheita eri medioita käyttäen.  Rohkaistaan mediakriittisyyteen ja syvennetään suullisen ja kirjallisen mielipiteen ilmaisemisen taitoja.  Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin.  Opintojakson aikana opiskelija voi esimerkiksi pitää blogia kohdemaan ajankohtaisista tapahtumista ja ilmiöistä. 

VKB27 Perustason jatko 1 (2 op) VA

Opintojakson aiheet liittyvät luontoon, erilaisiin asuinympäristöihin sekä kestävään elämäntapaan. Mahdollisia käsiteltäviä asioita ovat ympäristöasiat, kierrätys sekä energian tuotanto ja käyttö. Aiheita voidaan käsitellä sekä henkilökohtaisesta, paikallisesta että globaalista näkökulmasta. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen taitoja.

VKB28 Perustason jatko 2 (2 op) VA

Opintojaksolla syvennetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön ja työelämään. Vahvistetaan opiskelijan valmiuksia ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan myös lukio-opintojen jälkeen. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Itsearvioinnissa voidaan käyttää eurooppalaista taitotasoasteikkoa luomaan jatkumoa tulevaisuuden kieliopintoihin.

B3 Kielet (saksa, ranska, espanja, venäjä, kiina, italia) (VKB3)

VKB31 Perustason alkeet 1 (2 op) VA

Opintojaksolla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita. Rohkaistaan tuottamaan ensimmäisiä kohdekielisiä suullisia ja kirjallisia tuotoksia. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Monipuolisella arvioinnilla pyritään kannustamaan ja vahvistamaan opiskelijan motivaatiota vieraan kielen opiskelun alkuvaiheessa.

VKB32 Perustason alkeet 2 (2 op) VA

Opintojaksolla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa arjen kielenkäyttötilanteissa. Vahvistetaan ääntämistä ja intonaatiota sekä rohkaistaan opiskelijaa ilmaisemaan itseään kohdekielellä. Kannustetaan käyttämään vähäistäkin kielitaitoa esimerkiksi omiin mielenkiinnon kohteisiin liittyen. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin ja tukee opiskelijan kehittymistä vieraalla kielellä toimijana.

VKB33 Perustason alkeet 3 (2 op) VA

Opintojaksolla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit liittyvät nuoren arkeen. Tutustutaan opiskelijalle tärkeisiin teemoihin esimerkiksi vapaa-aikaan, harrastuksiin ja kouluun. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Itsearviointia voidaan käyttää auttamaan opiskelijaa ymmärtämään oman kielitaitonsa kehitystä.

VKB34 Perustaso 1 (2 op) VA

Opintojaksolla havainnoidaan omaa ja kohdekielen kulttuuria ja niiden eroja sekä opitaan kertomaan omasta kulttuurista kohdekielellä. Hankitaan tietoa omasta ja vieraasta kulttuurista ja vertaillaan niitä eri medioita käyttäen. Innostetaan opiskelijoita kansainväliseen toimintaan. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Voidaan lisätä omaa tuottamista kuten esitelmiä ja pienimuotoisia kirjoitelmia.

VKB35 Perustaso 2 (2 op) VA

Opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja tunteista kertomista. Käsitellään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä teemoja kuten ihmissuhteet ja erilaiset elämäntilanteet. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin ja vuorovaikutustaitojen arviointia voidaan vähitellen korostaa.

VKB36 Perustaso 3 (2 op) VA

Opintojaksolla tutustutaan kohdekielisen kielialueen historiaan ja kulttuuri-ilmiöihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. Aihepiirejä ovat esimerkiksi musiikki, elokuvat, kirjallisuus ja kuvataide sekä ruoka- ja tapakulttuuri. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Opintojakson aikana opiskelija tekee kohdekielisen tuotoksen esimerkiksi monimediaisen esityksen, jonka arvioinnissa voidaan toteuttaa vertaisarviointia. 

VKB37 Perustaso 4 (2 op) VA

Opintojakson aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Voidaan käsitellä ammatinvalintaa ja jatko-opintoja opiskelijan omasta näkökulmasta. Vahvistetaan opiskelijan itseluottamusta työelämään liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Voidaan laatia esimerkiksi CV, työhakemus tai toteuttaa työhaastattelu.

VKB38 Perustaso 5 (2 op) VA

Opintojaksolla käsitellään ajankohtaisia ja globaaleja aiheita eri medioita käyttäen. Rohkaistaan mediakriittisyyteen ja syvennetään suullisen ja kirjallisen mielipiteen ilmaisemisen taitoja. Arviointi perustuu monipuolisiin näyttöihin. Opintojakson aikana opiskelija voi esimerkiksi pitää blogia kohdemaan ajankohtaisista tapahtumista ja ilmiöistä.

EAB39 Kertaus (2 op) VA

Opintojaksolla vahvistetaan ylioppilaskokeessa tarvittavia tietoja ja taitoja harjoittelemalla espanjan keskeisiä rakenteita ja perussanastoa. Monipuolisen kertauksen painopiste on ohjatussa keskustelussa sekä kirjoittamisessa. Sopii käytäväksi opintojakson EAB35 tai opintojakson EAB38 jälkeen. Arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Matematiikan pitkä oppimäärä (MAA)

MAY1 Luvut ja yhtälöt (2 op) PA

Opintojaksossa keskitytään perusopetuksessa opiskeltujen sisältöjen kertaamiseen ja syventämiseen. Opintojakson aikana kiinnitetään erityistä huomiota siirtymiseen luvuista symbolien käyttöön. Opintojakson aikana voidaan keskittyä perusasioiden osaamisen vahvistamiseen tai osaamisen syventämiseen ja laajentamiseen. Opintojakson aikana myös luodaan ne opiskelutottumukset, joihin myöhempien opintojaksojen opiskelu perustuu sekä otetaan käyttöön ohjelmistoja, joita tullaan hyödyntämään myöhemmissä opinnoissa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1 (3 op) PA

Vahvistetaan yhtälönratkaisuun ja funktion tarkasteluun liittyviä taitoja. Tutustutaan polynomi-, rationaali- ja juurifunktioihin sekä niiden ominaisuuksiin ja käyttöön ilmiöiden matemaattisessa mallintamisessa ja ongelmanratkaisussa. Opitaan ratkaisemaan funktioihin liittyviä yhtälöitä ja polynomiepäyhtälöitä. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja yhtälöiden ratkaisemisessa ja funktioiden tutkimisessa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA3 Geometria (2 op) PA

Harjoitellaan erilaisiin kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien tilanteiden hahmottamista. Opitaan käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita. Ratkaistaan erilaisia geometrisia ongelmia. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja geometrian ongelmien ratkaisemisessa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit (3 op) PA

Perehdytään geometriaan tasokoordinaatistossa. Tutkitaan erilaisia käyriä ja niiden yhtälöitä. Opitaan vektorin käsite ja vektorilaskennan perusteet. Opitaan ratkaisemaan tasogeometrian ongelmia vektoreiden avulla. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja käyrien ja vektoreiden tutkimisessa ja niihin liittyvissä sovelluksissa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2 (2 op) PA

Tutustutaan sini- ja kosinifunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuuksiin ja niiden käyttöön ilmiöiden matemaattisessa mallintamisessa ja ongelmanratkaisussa. Harjaannutaan käyttämään ohjelmistoja funktioiden kuvaajien hahmottamisessa, mallintamisessa ja yhtälöiden ratkaisemisessa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA6 Derivaatta (3 op) PA

Tutustutaan raja-arvon käsitteeseen ja funktion jatkuvuuteen. Opitaan derivaatan käsite muutosnopeuden mittana ja määrittämään erilaisten funktioiden derivaatat. Harjaannutaan käyttämään derivaattaa funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja ääriarvo-ongelmien ratkaisemisessa. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja derivoimisessa ja sovellustehtävien yhteydessä. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA7 Integraalilaskenta (2 op) PA

Tutustutaan integraalilaskennan peruskäsitteisiin kuten integraalifunktio ja määrätty integraali ja opitaan määrittämään yksinkertaisten funktioiden integraalifunktioita. Opitaan soveltamaan integraalilaskentaa pinta-alojen ja tilavuuksien määrittämisessä. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja integroimisessa ja sovellustehtävien yhteydessä. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA8 Tilastot ja todennäköisyys (2 op) PA

Tutustutaan diskreettiin jakaumaan tunnuslukujen, regression ja korrelaation avulla. Perehdytään kombinatorisiin menetelmiin ja todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja jakaumien havainnollistamisessa, tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyksien laskemisessa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA9 Talousmatematiikka (1 op) PA

Opitaan hyödyntämään matemaattisia valmiuksia resurssien riittävyyteen, talouden suunnitteluun, yrittäjyyteen ja kannattavuuden laskentaan. Sovelletaan lukujonojen kaavoja talouteen liittyvissä matemaattisissa ongelmissa. Opitaan sovittamaan taloudellisiin tilanteisiin matemaattisia malleja ja ymmärtämään niiden rajoitukset. Opitaan hyödyntämään ohjelmistoja laskelmien tekemisessä ja sovellusten yhteydessä. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA10 3D-geometria (2 op) VA

Syvennetään vektorilaskennan tuntemusta ja opitaan käyttämään vektoreita kolmiulotteisessa avaruudessa. Opitaan tutkimaan xyz-koordinaatiston pisteitä, suoria ja tasoja vektoreiden avulla. Vahvistetaan avaruusgeometrian osaamista ääriarvosovellusten yhteydessä sekä tutustutaan kahden muuttujan funktioon. Opitaan käyttämään ohjelmistoja vektoreiden, suorien, tasojen ja pintojen havainnollistamissa sekä vektorilaskennassa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA11 Algoritmit ja lukuteoria (2 op) VA

Opitaan tuntemaan algoritmin käsite sekä tutkimaan, kuinka algoritmit toimivat. Opitaan toteuttamaan yksinkertaisia algoritmeja ohjelmoimalla. Perehdytään logiikan ja lukuteorian käsitteisiin, alkulukujen ominaisuuksiin sekä osataan tutkia kokonaislukujen jaollisuutta. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelu

MAA12 Analyysi ja jatkuva jakauma (2 op) VA

Syvennetään ymmärrystä analyysin peruskäsitteistä. Osataan muodostaa ja tutkia aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita. Täydennetään integraalilaskennan taitoja sekä perehdytään jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja opitaan soveltamaan normaalijakaumaa. Opitaan käyttämään ohjelmistoja funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja epäoleellisten integraalien laskemisessa sovellusten yhteydessä. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA2+MAA3+MAA4 Ensimmäisen vuoden pitkä matematiikka (3+2+3=8 op) PA

Käydään läpi valtakunnallisten moduulien MAA2, MAA3 ja MAA4 sisällöt. Opintojakson arvioinnissa hyödynnetään periodien päättöviikkoja ja väliarviointeja, joiden pohjalta opintojakson arvosana määräytyy. Arviointi perustuu keskeisesti opintojakson aikana annettujen tehtävien suorittamiseen. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA13 Pitkän matematiikan kokonaiskuva (2 op) VA

Kerrataan ja syvennetään aiempien opintojaksojen keskeiset osa-alueet. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava opintojakso. Yhteiskunnallinen osaaminen näkyy mm. siinä, että opetus tukee opiskelijan yritteliäisyyttä sekä opettaa työn loppuunsaattamisen merkityksen. Opiskeluun luodaan "yrittäjämäinen" ilmapiiri, joka antaa vapauksia mutta kannustaa vastuunottoon. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön omien oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

MAA14 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (2 op) VA = MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat

Tutustutaan normaali- ja binomijakaumaan sekä määritetään niihin liittyviä tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä. Vahvistetaan tilastojen käsittelytaitoja. Tutustutaan luottamusväleihin ja virhemarginaaleihin. Opintojakson arviointi on monipuolista. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kurssikokeena tai muuna kurssityönä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAA15 Matemaattiset ohjelmistot I (1-2 op) VA

Harjoitellaan matemaattisten tietokoneohjelmistojen käyttöä. Opintojakso tukee aiempien opintojaksojen tehtävien suorittamista sähköisessä muodossa.  Monitieteinen ja luova osaaminen näkyy mm. siinä, että opintojen aikana tutustutaan erilaisiin tiedonhankinnan ja -esittämisen tapoihin digiajassa ja syvennetään matematiikan kannalta olennaisten monilukutaidon osa-alueiden (sanallinen, numeerinen, symbolinen, kuvallinen) hallintaa. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön omien oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

MAA16 Matemaattiset ohjelmistot II (1-2 op) VA

Harjoitellaan matemaattisten tietokoneohjelmistojen käyttöä. Opintojakso tukee aiempien opintojaksojen tehtävien suorittamista sähköisessä muodossa.  Monitieteinen ja luova osaaminen näkyy mm. siinä, että opintojen aikana tutustutaan erilaisiin tiedonhankinnan ja -esittämisen tapoihin digiajassa ja syvennetään matematiikan kannalta olennaisten monilukutaidon osa-alueiden (sanallinen, numeerinen, symbolinen, kuvallinen) hallintaa. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön omien oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

MAA17 Pitkälle siirretyt lyhyen matematiikan opintojaksot (1-3 op)

MAA18 Korkeampaa matematiikkaa (2 op) VA

Millaista matematiikka on jatko-opinnoissa lukion jälkeen? Opintojaksossa tutustutaan korkeakoulumatematiikkaan mm. lineaarialgebran ja kompleksilukujen merkeissä. Hyvinvointiosaaminen näkyy opinnoissa mm. siinä, että opiskelutaitojen kehittymistä ohjataan tavoitteellisesti, jolloin opiskelija omaksuu matematiikan oppimista tukevia käytänteitä. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön omien oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

MAA19 Ohjelmoinnin alkeet (2 op) VA

Opiskellaan ohjelmoinnin alkeita verkkoalustaa hyödyntäen. Käytössä on Python-ohjelmointikieli, jota on mahdollista hyödyntää laskinsovelluksessa. Kurssin ohjelmointitehtävät ovat pääosin matemaattisia. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

Matematiikan lyhyt oppimäärä (MAB)

MAY1 Luvut ja yhtälöt (2 op) PA

Opintojaksossa keskitytään perusopetuksessa opiskeltujen sisältöjen kertaamiseen ja syventämiseen. Opintojakson aikana kiinnitetään erityistä huomiota siirtymiseen luvuista symbolien käyttöön. Opintojakson aikana voidaan keskittyä perusasioiden osaamisen vahvistamiseen tai osaamisen syventämiseen ja laajentamiseen. Opintojakson aikana myös luodaan ne opiskelutottumukset, joihin myöhempien opintojaksojen opiskelu perustuu sekä otetaan käyttöön ohjelmistoja, joita tullaan hyödyntämään myöhemmissä opinnoissa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt (2 op) PA

Opintojakson tavoitteena on oppia luottamaan omiin matemaattisiin taitoihin. Annettujen ongelmien ratkaisemisessa käytetään hyväksi lausekkeita, yhtälöitä ja lukujonoja. Opitaan toisen asteen polynomifunktio ja yhtälö. Lisäksi opitaan käyttämään ohjelmistoja polynomifunktioiden tutkimisessa. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAB3 Geometria (2 op) PA

Ratkaistaan käytännön ongelmia yhdenmuotoisuuden, suorakulmaisen kolmion geometrian ja koordinaatiston avulla. Opitaan tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden tutkimista ohjelmistoilla. Osataan määrittää kuvioiden ja kappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAB4 Matemaattisia malleja (2 op) PA

Ongelmissa sovelletaan lineaarista ja eksponentiaalista mallia sekä algebrallisesti että teknisillä apuvälineillä. Arvioidaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta. Ratkaistaan potenssi- ja eksponenttiyhtälöitä.  Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys (2 op) PA

Kurssilla käsitellään ja tulkitaan tilastollisia aineistoja tilastollisten tunnuslukujen, regression ja korrelaation avulla. Lisäksi perehdytään todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Kurssilla hyödynnetään ohjelmistoja. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAB6 Talousmatematiikan alkeet (1 op) PA

Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään talousmatematiikan peruskäsitteet ja -taidot. Opetellaan indeksit, koron käsite, verotus ja valuutanmuutokset. Lisäksi syvennetään prosenttilaskennan taitoja. Osataan hyödyntää tietolähteitä ja ohjelmistoja laskelmien tekemisessä. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAB7 Talousmatematiikka (1 op) PA

Opitaan soveltamaan taloudellisiin tilanteisiin matemaattisia malleja ja ymmärtämään niitä. Sovelletaan lukujonoja ja niiden summia talouteen liittyvissä ongelmissa. Käsitellään korkolaskuja, talletuksia ja lainoja. Lisäksi opitaan hyödyntämään ohjelmistoja laskelmien tekemiseen. Opintojakso antaa valmiuksia oman talouden suunnitteluun. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAB8 Matemaattinen analyysi (2 op) VA

Tutkitaan funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin. Opetellaan derivaatan käsite muutosnopeuden mittana sekä tutkitaan polynomifunktion kulkua. Määritetään polynomifunktioista ääriarvoja ja suurin ja pienin arvo suljetulla välillä sekä analyyttisesti että ohjelmallisesti. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (2 op) VA

Tutustutaan normaali - ja binomijakaumaan sekä määritetään niihin liittyviä tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä. Vahvistetaan tilastojen käsittelytaitoja. Tutustutaan luottamusväleihin ja virhemarginaaleihin. Summatiivisen arvioinnin lisäksi hyödynnetään jatkuvaa ja formatiivista arviointia. Arviointia voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeena tai muuna arvioitavana työnä, jonka lisäksi voidaan käyttää esimerkiksi ryhmäkeskustelua, itsearviointia sekä oppimiskeskustelua.

MAB10 Lyhyen matematiikan kokonaiskuva (2 op) VA

Kerrataan ja syvennetään aiempien opintojaksojen keskeiset osa-alueet. Ylioppilaskirjoituksiin valmentava opintojakso. Yhteiskunnallinen osaaminen näkyy mm. siinä, että opetus tukee opiskelijan yritteliäisyyttä sekä opettaa työn loppuunsaattamisen merkityksen. Opiskeluun luodaan "yrittäjämäinen" ilmapiiri, joka antaa vapauksia mutta kannustaa vastuunottoon. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön omien oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

MAB11 Matemaattiset ohjelmistot (1-2 op) VA

Harjoitellaan matemaattisten tietokoneohjelmistojen käyttöä. Opintojakso tukee aiempien opintojaksojen tehtävien suorittamista sähköisessä muodossa.  Monitieteinen ja luova osaaminen näkyy mm. siinä, että opintojen aikana tutustutaan erilaisiin tiedonhankinnan ja -esittämisen tapoihin digiajassa ja syvennetään matematiikan kannalta olennaisten monilukutaidon osa-alueiden (sanallinen, numeerinen, symbolinen, kuvallinen) hallintaa. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön omien oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

MAB12 Lyhyelle siirretyt pitkän matematiikan opintojaksot (1- op)

MAB13 Ohjelmoinnin alkeet (2 op) VA

Opiskellaan ohjelmoinnin alkeita verkkoalustaa hyödyntäen. Käytössä on Python-ohjelmointikieli, jota on mahdollista hyödyntää laskinsovelluksessa. Kurssin ohjelmointitehtävät ovat pääosin matemaattisia. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

Biologia (BG)

BI1 Elämä ja evoluutio (2 op) PA

Opintojaksolla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Keskeinen näkökulma on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. Opintojaksolla tutustutaan biologiseen tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteitä.

Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

BI2 Ekologian perusteet (1 op) PA

Opintojaksolla perehdytään ekologian perusteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi ekosysteemien rakenne, aineiden kierto ja energian virtaus. Opintojaksolla tarkastellaan monimuotoisuuden merkitystä.

Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (1 op) PA

Opintojaksolla perehdytään ympäristöongelmiin Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemeihin, ihmisen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi ja ympäristön tilaan vaikuttaminen. Opintojaksolla tutustutaan ekologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen ekosysteemien ja monimuotoisuuden suojelussa.

Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

BI4 Solu ja perinnöllisyys (2 op) VA

Opintojaksolla tarkastellaan tumallisen solun rakennetta ja toimintaa. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi DNA, geeni, perinnöllisyys ja solujen lisääntyminen. Opintojaksolla pyritään käyttämään myös kokeellisia työtapoja. 

Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

BI5 Ihmisen biologia (2 op) VA

Opintojaksolla perehdytään ihmisen rakenteisiin ja elintoimintoihin. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi aineenvaihdunta, elimistön säätely, liikkuminen ja lisääntyminen. Opintojaksolla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja pysyä terveenä. Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset (2 op) VA

Opintojaksolla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa, luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä ja ympäristönsuojelussa. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset.

Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

BI7 Biosfääri (2 op) VA

Opinnoissa syvennetään lukion biologian sisältöjen hallintaa ja biologian eri aihealueita kokonaiskuvaksi. Opintojaksolla harjoitellaan ylioppilaskoetehtäviin vastaamista ja vahvistetaan digitaalisessa biologian ylioppilaskokeessa vaadittavia taitoja. Monitieteistä ilmiöiden hallintaa voidaan vahvistaa käsittelemällä erilaisia luonnontieteellisiä ilmiöitä. Biologian ilmiöiden havainnointi ja tulosten tulkinta tukevat luovan ajattelun kehittymistä. Opintojakson arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön ja osallistumiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

BI8 Genomitiedon sovelluksia (2 op) VA

Opinnoissa syvennetään genetiikan perusteita ja perinnöllisen informaation merkitystä. Periytyvien muutosten esiintyminen populaatiossa on genomitietoa, jota tarkastellaan kurssilla informaatioteknologian kautta. Genomitiedon avulla voidaan selvittää esimerkiksi ihmisten alkuperää, varhaisia muuttoliikkeitä tai sukulaisuuden astetta. Genomitietoa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi yksilöllisessä terveyssuunnittelussa sekä kansanterveydessä. Käsiteltävät sisällöt ja menetelmät tukevat monitieteisen ja luovan osaamisen taitoja sekä antavat valmiuksia yhteiskunnalliseen osaamiseen. Opintojaksoa edeltävinä opintoina suositellaan kurssia BIO4. Opintojakson arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön ja osallistumiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

Ekologia ja ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin BI2+BI3 (2 op) PA

Opintojaksolla perehdytään ekologian perusteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi ekosysteemien rakenne, aineiden kierto ja energian virtaus. Opintojaksolla tarkastellaan luonnon monimuotoisuuden merkitystä.

Opintojaksolla perehdytään ympäristöongelmiin Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemeihin, ihmisen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi ja ympäristön tilaan vaikuttaminen. Opintojaksolla tutustutaan ekologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen ekosysteemien ja monimuotoisuuden suojelussa.

Arviointia tapahtuu koko opintojakson ajan. Arviointi voi perustua esim. kokeisiin, ryhmätöihin, tutkielmiin, työraportteihin. Arvioinnin kohteena voivat olla myös opiskelijan työskentelytaidot. Lisäksi voidaan käyttää vertais- ja itsearviointia.

Maantiede (GE)

GE1 Maailma muutoksessa (2 op) PA

Opintojaksolla tutustutaan muuttuvaan maailmaan ja alueellisiin ilmiöihin geomedian keinoin. Keskeisiä sisältöjä ovat ilmastonmuutos ja sen syyt ja seuraukset sekä ihmiskunnan ja ympäristön muutokset. Opintojaksolla seurataan näihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja pohditaan ratkaisukeskeisesti kestävää kehitystä.

Opintojakson arviointi voi sisältää esimerkiksi kurssityön, ryhmätyön, kokeen, karttakokeen, projektin tai portfolion. Opintojaksolla pyritään toteuttamaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia ja arviointi voi sisältää myös itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteena voivat olla tietojen lisäksi maantieteen taidot.

GE2 Sininen planeetta (2 op) VA

Opintojaksolla syvennetään luonnonmaantieteellisten ilmiöiden ja luonnonmaantieteellisen nimistön tuntemusta. Keskeisiä sisältöjä ovat maan planetaariset liikkeet sekä ilma-, vesi- ja kivikehän toiminnan analysointi. Opintojaksolla harjoitellaan maisemantulkintaa kartta-, valokuva- ja satelliittikuva-aineistoista.

Opintojakson arviointi voi sisältää esimerkiksi kurssityön, ryhmätyön, kokeen, karttakokeen, projektin tai portfolion. Opintojaksolla pyritään toteuttamaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia ja arviointi voi sisältää myös itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteena voivat olla tietojen lisäksi maantieteen taidot.

GE3 Yhteinen maailma (2 op)  VA

Opintojaksolla pohditaan ihmistoiminnan alueellisia piirteitä, kuten väestönkasvua, muuttoliikkeitä, kaupungistumista, luonnonvarojen hyödyntämistä, liikennettä sekä kehittyneisyyseroja. Teemoja tarkastellaan sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta.     

Opintojakson arviointi voi sisältää esimerkiksi kurssityön, ryhmätyön, kokeen, karttakokeen, projektin tai portfolion. Opintojaksolla pyritään toteuttamaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia ja arviointi voi sisältää myös itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteena voivat olla tietojen lisäksi maantieteen taidot.

GE4 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta (2 op) VA

Opintojaksolla toteutetaan maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- tai vaikuttamisprojekti.  Opintojakson tavoitteena on oppia havainnoimaan arkiympäristöjä, tulkitsemaan maisemaa ja karttoja, sekä kuvaamaan ja selittämään luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia ilmiöitä, rakenteita ja vuorovaikutussuhteita. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat aluesuunnittelu, osallistavat menetelmät, geomedian käyttö tutkimuksessa, arjessa ja työelämässä.

Opintojaksolla laaditaan maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamisprojekti, joka arvioidaan. Sen lisäksi voidaan arvioida mm. ryhmätyö, koe, karttakokeen, projekti tai portfolio. Opintojaksolla pyritään toteuttamaan sekä formatiivista että summatiivista arviointia ja arviointi voi sisältää myös itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteena voivat olla tietojen lisäksi maantieteen taidot.

GE5 Pirkanmaan maantiede (2 op) VA

Opinnoissa syvennetään lukion maantieteen sisältöjen hallintaa ja maantieteen eri aihealueita kokonaiskuvaksi hyödyntämällä maantieteelle tyypillisiä työskentelytapoja. Opintojaksolla harjoitellaan ylioppilaskoetehtäviin vastaamista ja vahvistetaan digitaalisessa maantieteen ylioppilaskokeessa vaadittavia taitoja. Opintojaksoon voi sisältyä ajankohtaisia vierailuluentoja. Monitieteisenä oppiaineena maantieteen ilmiöiden havainnointi ja tulkinta tukevat niin globaalin ja kulttuurisen, vuorovaikutuksen, eettisyyden ja ympäristön, yhteiskunnallisen kuin monitieteisen ja luovan osaamisen kehittymisen tavoitteita. Opintojakson arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön ja osallistumiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

GE6 Maantieteen yo-opastus (1 op) VA

Opintojaksolla perehdytään maantieteen yo-kokeen rakenteeseen, erilaisiin kysymyksiin ja hyvän vastauksen piirteisiin. Tuntien aikana esimerkkien avulla harjoitellaan hyvän vastauksen rakentamista. Opintojaksolla vahvistetaan opiskelijan oppimis- ja osaamisen tuottamistaitoja, joita tarvitaan yo-kirjoituksiin valmistautuessa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

 

Fysiikka (FY)

FY1 Fysiikka luonnontieteenä (1 op) PA

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää fysiikan merkitys tieteellisessä maailmankuvassa. Opintojakson keskeisiä asioita ovat suureet, yksiköt, kokeellisuus ja ilmiöiden mallintaminen.  Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Arviointiin voidaan liittää esimerkiksi opintojaksolla tehdystä työstä kirjoitettu tutkimusraportti.

FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (1 op) PA

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää fysiikan merkitys yhteiskunnassa. Opintojakson keskeisiä asioita ovat energian käsitteen ymmärtäminen ja energiantuotantotapoihin tutustuminen. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Arviointiin voidaan sisällyttää esimerkiksi opintojakson aikana käydyt ryhmäkeskustelut tai -esitykset.

FY3 Energia ja lämpö (2 op) VA

Opintojakson tavoitteena on syventää ymmärrystä energiasta fysiikan keskeisenä käsitteenä sekä tutustua termodynamiikan käsitteisiin. Opintojakso antaa valmiuksia osallistua energiakeskusteluun yhteiskunnassa. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat työn, energian ja hyötysuhteen käsitteet, lämpöopin systeemin tilanmuuttujat ja olomuodon muutokset.  Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Opintojakson aikana voidaan teettää esimerkiksi jokin kokeellinen työ, ryhmätyö, erilaisia palautustehtäviä tai useampia laajempia tehtäviä.

FY4 Voima ja liike (2 op) VA

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä. Opintojaksolla käsitellään mekaanisen energian ja liikemäärän säilymislakeja. Opintojaksolla tarkastellaan mm. suoraviivaista liikettä, Newtonin lakeja ja törmäyksiä.  Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin

FY5 Jaksollinen liike ja aallot (2 op) VA

Opintojaksolla perehdytään ympyrä- ja värähdysliikkeeseen sekä gravitaatiovuorovaikutukseen. Aaltoliikkeen ominaisuuksiin tutustutaan mekaanisten aaltojen ilmiöiden, kuten heijastumisen, taittumisen ja interferenssi-ilmiöiden kautta. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin.

FY6 Sähkö (2 op) VA

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään, soveltamaan ja tutkimaan kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä. Opintojaksolla tutustutaan mm. yksinkertaisiin tasavirtapiireihin, niissä oleviin komponentteihin sekä sähköstaattiseen vuorovaikutukseen ja sähkökenttään. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin.

FY7 Sähkömagnetismi ja valo (2 op) VA

Opintojakson tavoitteena on sähkömagneettisen induktion ja sähkömagneettisen aaltoliikkeen ominaisuuksien ja merkityksen oppiminen valon ja varauksellisten hiukkasten käyttäytymisen kautta. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin.

FY8 Aine, säteily ja kvantittuminen (2 op) VA

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää hiukkasten ja säteilyn dualistinen luonne, massan ja energian vastaavuus, energian kvantittumisen käsite, ytimen rakenne ja radioaktiivisuus sekä säteilyn lajit, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; luonnontieteellisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin.

FY1 + FY2 Fysiikka, energia ja yhteiskunta (2 op) PA

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu fysiikkaan systemaattisena, kokeellisuuteen nojautuvana tieteenä. Opiskelija perehtyy energiaan fysiikan keskeisenä käsitteenä ja saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon kestävän energiatalouden näkökulmasta. Arviointiin voidaan liittää esimerkiksi opintojaksolla tehdystä työstä kirjoitettu tutkimusraportti ja opintojakson aikana käydyt ryhmäkeskustelut tai –esitykset.

FY9 Lukion fysiikan kokonaiskuva (2 op) VA

Opinnoissa kerrataan lukiofysiikan oppimäärää sekä jäsennetään ja syvennetään fysiikan eri osa-alueita. Opintojaksossa harjoitellaan ylioppilaskoe- ja pääsykoetehtäviin vastaamista. Monitieteistä ilmiöiden tarkastelua voidaan vahvistaa tutkimalla laajoja kysymyksenasetteluja erilaisista luonnontieteen ilmiöistä. Fysikaalisten ilmiöiden tutkiminen, havaintojen tekeminen, mittaustulosten käsittely ja tulkinta sekä tulosten esittäminen tukevat luovan ajattelun kehittymistä. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön omien oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

FY10 Ohjelmointi (2 op) VA

Tämä opinjakso toteutetaan korkeakouluyhteistyönä. Opetus, tavoitteet, sisältö ja arviointi määräytyy järjestävän tahon toimesta.

Kemia (KE)

KE1 Kemia ja minä (1 op) PA

Opinnoissa vahvistetaan opiskelijan aiempaa kemian osaamista ja tuodaan näkyväksi kemian merkitystä opiskelijan omassa elämässä ja jatko-opinnoissa. Tavoitteena on saada valmiuksia kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pohtia tietolähteiden luotettavuutta. Kokeellisissa töissä harjoitellaan erityisesti turvallista ja huolellista työskentelyä. Opintojakson keskeisimmät sisällöt käsittelevät mm. teemoja: aine, atomin rakenne, jaksollinen järjestelmä, erotusmenetelmät sekä ainemäärä ja konsentraatio. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; kemiallisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Voidaan esimerkiksi arvioida vapaasti netistä saatavilla olevan artikkelin analysointia ja pohdintaa.

KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus (1 op) PA

Opinnoissa opiskelija syventää käsitystään kemiallisista sidoksista ja niiden merkityksestä aineen ominaisuuksille. Kokeellisessa työskentelyssä harjoitellaan erityisesti johtopäätösten tekemistä havainnoista. Opinnoissa tutustutaan myös luonnontieteiden ratkaisuihin kestävän elämäntavan edistämisessä. Opintojakson keskeisimmät sisällöt käsittelevät mm. teemoja: hilarakenteet, yhdisteiden kaavat, kemialliset sidokset ja poolisuus. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; kemiallisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Voidaan esimerkiksi arvioida kokeellisten töiden raportteja.

KE3 Molekyylit ja mallit (2 op) VA

Opinnoissa tarkastellaan hiilen yhdisteitä, niiden rakennetta ja ominaisuuksia. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään molekyylien mallintamisessa. Opintojakson keskeisimmät sisällöt käsittelevät mm. teemoja: liuosten valmistus ja laimentaminen, hiiliyhdisteiden funktionaaliset ryhmät, nimeämisen perusteet sekä rakenteiden mallintaminen ja isomeria. Lisäksi tutustutaan spektrien antamaan informaatioon aineen rakenteesta ja kvanttimekaaniseen atomimalliin. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; kemiallisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Voidaan esimerkiksi arvioida digitaalisesti tuotettuja mallinnuksia.

KE4 Kemiallinen reaktio (2 op) VA

Opinnoissa tarkastellaan erilaisia kemiallisia reaktioita ja niiden merkitystä elinympäristössä. Reaktioiden tarkastelussa edetään havainnoista reaktiotuotteiden päättelyyn ja reaktioyhtälön kirjoittamiseen. Reaktioyhtälöä käytetään myös reaktion kvantitatiivisessa tarkastelussa. Opintojakson keskeisimmät sisällöt käsittelevät mm. teemoja: reaktioyhtälön kirjoittaminen ja tasapainottaminen, reaktiotuotteiden saanto ja rajoittava tekijä, ideaalikaasun tilanyhtälö ja erilaiset kemialliset reaktiot, myös polymeroitumisreaktiot ja polymeerien ominaisuudet. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; kemiallisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Voidaan esimerkiksi arvioida pienryhmätyöskentelyn tuotoksia.

KE5 Kemiallinen energia ja kiertotalous (2 op) VA

Opinnoissa käsitellään kemiallista energiaa ja energian varastointi- ja hyödyntämistapoja. Perehdytään luonnontieteellisen tutkimuksen suunnitteluun sekä tarkastellaan hapettumis- ja pelkistymisreaktioita ja niiden sovelluksia. Opintojakson keskeisimmät sisällöt käsittelevät mm. teemoja: kemiallisen reaktion energiamuutokset, reaktiosarja- ja seoslaskut, hapetusluvut, metallien ominaisuudet ja käyttökohteet sekä riittävyys ja kierrätettävyys ja sähkökemian keskeisimmät periaatteet. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; kemiallisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Voidaan esimerkiksi arvioida luonnontieteellisen tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua.

KE6 Kemiallinen tasapaino (2 op) VA

Opinnoissa otetaan käyttöön kemiallisen tasapainon käsite ja tarkastellaan sitä kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti. Tieto- ja viestintätekniikan avulla esitetään tutkimustuloksia graafisesti ja tulkitaan tuloksia. Opintojakson keskeisimmät sisällöt käsittelevät teemoja: reaktionopeus, homogeenisen tasapainon kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen käsittely, hapot ja emäkset, puskuriliuosten toimintaperiaate. Opinnoissa tutustutaan myös kemian tarjoamiin mahdollisuuksiin ympäristö- ja terveysongelmien ratkaisuissa. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; kemiallisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Voidaan esimerkiksi arvioida graafisesti tuotetun tutkimuksen tuloksia ja tulkintaa.

KE1 + KE2 Kemia, minä ja yhteiskunta (2 op) PA

Opintojaksossa vahvistetaan opiskelijan aiempaa kemian osaamista ja tuodaan näkyväksi kemian merkitystä opiskelijan omassa elämässä ja yhteiskunnassa. Opiskelija syventää käsitystään kemiallisista sidoksista ja niiden merkityksestä aineen ominaisuuksille. Tutustutaan ainemäärän käsitteeseen, mikä esittelee kemiasta kvantitatiivisen puolen. Kokeellisissa töissä harjoitellaan erityisesti turvallista ja huolellista työskentelyä sekä harjoitellaan johtopäätösten tekemistä havainnoista. Opinnoissa tutustutaan myös luonnontieteiden ratkaisuihin kestävän elämäntavan edistämisessä. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön; kemiallisen tiedon ymmärtämystä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Voidaan esimerkiksi arvioida vapaasti netistä saatavilla olevan artikkelin analysointia ja pohdintaa tai kokeellisten töiden raportteja.

KE7 Kohti jatko-opintoja (2 op) VA

Opinnoissa kerrataan lukiokemian oppimäärää sekä jäsennetään ja syvennetään kemian eri osa-alueita. Opintojaksossa harjoitellaan ylioppilaskoe- ja pääsykoetehtäviin vastaamista. Monitieteistä ilmiöiden tarkastelua voidaan vahvistaa tutkimalla laajoja kysymyksenasetteluja erilaisista luonnontieteen ilmiöistä. Kemiallisten reaktioiden tutkiminen, havaintojen tekeminen, mittaustulosten käsittely ja tulkinta sekä tulosten esittäminen tukevat luovan ajattelun kehittymistä.

Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön omien oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

Filosofia (FI)

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (2 op) PA

Opintojaksolla perehdytään filosofian luonteeseen ja filosofisiin kysymyksiin. Keskiössä ovat ajattelun taidot: kriittisyys, käsitteellisyys, taitava argumentointi ja pätevä päättely. Näitä taitoja harjoitellaan monipuolisesti filosofian työtapoja hyödyntäen. Lisäksi tutustutaan tietoon ja olemassaoloon liittyviin filosofisiin kysymyksiin sekä tiedon luonteeseen lukion eri oppiaineissa. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

FI2 Etiikka (2 op) PA

Opintojaksolla perehdytään etiikan keskeisiin käsitteisiin ja kysymyksiin. Tutustutaan eri etiikan teorioihin sekä soveltavaan etiikkaan, kuten ympäristöä koskeviin eettisiin kysymyksiin. Lisäksi harjoitellaan jäsentämään ja perustelemaan sekä omia elämänvalintoja että elämän merkityksellisyyttä filosofisen etiikan avulla. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

FI3 Yhteiskuntafilosofia (2 op) VA

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin yhteiskuntafilosofisiin kysymyksiin, jotka käsittelevät mm. oikeudenmukaisuutta, demokratiaa, hyvinvointia ja tasa-arvoa. Tavoitteena on perehtyä erilaisiin poliittisiin ihanteisiin ja aatteisiin niin kansallisesta kuin globaalistakin näkökulmasta, sekä oppia soveltamaan yhteiskuntafilosofista tietämystä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jotka liittyvät mm. ympäristöongelmiin, kulttuurien kohtaamiseen, teknologian ja tekoälyn vaikutuksiin sekä vallan problematiikkaan. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

FI4 Totuus (2 op) VA

Opintojaksolla perehdytään filosofisiin teorioihin totuudesta, tiedosta, todellisuuden luonteesta ja tieteestä. Tutustutaan kielen ja merkitysten rooliin todellisuuden hahmottamisessa. Perehdytään tieteellisen tutkimuksen luonteeseen ja menetelmiin, sekä harjoitellaan arvioimaan havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden suhdetta totuuteen huomioiden eri tieteiden tavat selittää, ennustaa, ymmärtää ja tulkita tieteellistä tietoa. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

FI5 Ympäristöfilosofia (2 op) VA

Opintojaksolla tutustutaan ympäristöfilosofiaan ja sen aiheisiin, kuten mitä on ympäristöfilosofia, erilaiset tavat suhtautua luontoon ja niiden seuraukset, ympäristöetiikka, eläinten oikeudet, kestävä kehitys jne. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteena eettisyys ja ympäristöosaaminen. Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön ja osallistumiseen (ei koetta). Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

FI6 Filosofian yo-opastus (1 op) VA

Opintojaksolla käydään läpi filosofian ylioppilaskokeen rakenne, pisteytys ja tehtävätyypit sekä ohjeistetaan ja harjoitellaan hyvää vastaamista filosofian ylioppilaskokeessa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. Tukee yhteiskunnallisen osaamisen tavoitteita.

Psykologia (PS)

PS1 Toimiva ja oppiva ihminen (2 op) PA

Psykologian ensimmäinen opintojakso johdattaa psykologiaan tieteenä. Ihmisen toimintaa tarkastellaan biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden kokonaisuutena. Keskeisiä teemoja ovat oppimisen taidot ja psyykkinen hyvinvointi. Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla projektityö jostakin hyvinvoinnin ilmiöstä.

PS2 Kehittyvä ihminen (2 op) VA

Opintojaksolla perehdytään yksilön kehitykseen elämänkulun aikana sekä kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa. Opintojakso tarjoaa monipuolisia välineitä eri-ikäisten ihmisten ja oman elämän ymmärtämiseen.   Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla elämänkaarityö.

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen (2 op)  VA

Opintojaksolla tarkastellaan aivotoiminnan yhteyttä psyykkisiin ilmiöihin. Tarkkaavaisuuden, havaitsemisen, muistin toiminnan ja päätöksenteon periaatteet tulevat tutuiksi. Opintojaksolla suunnitellaan psykologinen tutkimus. Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla kokeellisen tutkimuksen toteuttaminen.

PS4 Tunteet ja mielenterveys (2 op)  VA

Keskeisiä teemoja ovat tunteet, stressi, kriisit, uni sekä mielenterveys ja sen häiriöt.   

Opintojaksolla harjoitellaan tiedon soveltamista oman ja muiden psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla projektityö yhdestä mielenterveydenhäiriöstä.

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (2 op)  VA

Opintojaksolla tutustutaan yksilöiden välisiin eroihin persoonallisuuden piirteissä, luovuudessa ja älykkyydessä. Yksilön toimintaa tarkastellaan persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen näkökulmista.  Arviointi kohdistuu opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen keskeisten sisältöjen soveltamista painottaen. Opiskelijalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan monipuolisilla tavoilla. Arvioinnin yhtenä kohteena voi olla prosessiessee.

PS6 Sosiaalipsykologia (2 op) VA

Opintojakson aikana opiskelijan taidot sosiaalipsykologisen tiedon soveltamiseen kehittyvät. Opintojaksolla perehdytään sosiaalipsykologiseen tutkimukseen ja harjoitellaan tutkimuksen tekemistä. Opintojakso tukee opiskelijan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä näkemystä tutkimuksen teon luovasta prosessista. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

PS7 Psykologian sovellusalat (2 op) VA

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin psykologian sovellusaloihin. Näitä ovat esimerkiksi kasvatuspsykologia, oikeuspsykologia, johtajuuden psykologia, ympäristöpsykologia ja kriisipsykologia. Opintojakson aikana opiskelijan näkemys psykologiasta tieteenä laajenee. Opiskelija ymmärtää, miten psykologista tietoa hyödynnetään yksilön ja yhteiskunnan tasolla. Opistojaksoon kuuluvat mahdollisuuksien mukaan erilaiset vierailut ja asiantuntijatapaamiset. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

PS8 Mielenterveys voimavarana (2 op) VA

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin mielenterveyttä ylläpitäviin taitoihin käytännön harjoitusten avulla. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi tietoisuustaidot, tunnesäätelytaidot, itsemyötätunto ja mielen joustavuutta lisäävät ajatteluntaidot. Opintojakson aikana vahvistuvat itsetuntemus, omien vahvuuksien tunnistaminen ja käyttäminen sekä empatiataidot. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

PS9 Ihmissuhteita (2 op) VA

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin ihmissuhdetaitoihin. Taitoja käsitellään sekä teorian että käytännön harjoitusten avulla. Tutuksi tulevat esimerkiksi erilaiset kuuntelun taidot, jämäkkyys, empatia- ja tunnetaidot. Opintojakson aikana vahvistuvat itsetuntemus, rajojen asettaminen sekä huolenpito itsestä ja muista. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

PS10 Psykologian yo-opastus (1 op) VA

Opintojaksolla perehdytään psykologian yo-kokeen rakenteeseen, erilaisiin kysymyksiin ja hyvän vastauksen kriteereihin. Tuntien aikana kerrataan esimerkkien avulla, miten hyvä vastaus kirjoitetaan. Opintojaksolla vahvistetaan opiskelijan oppimistaitoja ja oppimisen säätelytaitoja, joita tarvitaan yo-kirjoituksiin valmistautuessa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Historia (HI)

HI1 Ihminen, ympäristö ja historia (2 op) PA

Opintojaksolla perehdytään ihmisen ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen, väestökehitykseen, globaalin talouden ja tekniikan kehitykseen esihistoriasta nykypäivään. Opintojaksolla harjoitellaan historiallisten lähteiden käyttöä ja tiedon tuottamista. 

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on erilaisten aineistojen tulkinta- ja tiedonhankintataidot.

HI2 Kansainväliset suhteet (2 op) PA

Opintojaksolla tarkastellaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä, valtasuhteiden muutoksia ja kansainvälistä yhteistyötä 1800-luvun lopusta nykypäivään. Opintojaksolla syvennetään historian taitoja: monipuolisten tietolähteiden hyödyntämistä, ristiriitaisten lähteiden kriittistä arviointia eri aikoina ja historiallisen tiedon tuottamista.

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on lähdekritiikki.

HI3 Itsenäisen Suomen historia (2 op) PA

Opintojakson tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset.  Opintojaksolla perehdytään Suomen historian muuttuviin tulkintoihin ja historiallisen tiedon käyttöön. 

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on oman historiallisen tulkinnan tuottaminen.

HI4 eurooppalainen ihminen (2 op) VA

Opintojaksolla perehdytään Euroopan kulttuurihistoriaan tutustumalla eurooppalaisen ajattelun, maailmankuvan ja sivistyksen kehitykseen antiikista nykypäivään. Keskeisiä teemoja ovat taiteen ja tieteen kehitys. Tavoitteena on myös ymmärtää tärkeimpien aatteiden merkitys historiassa ja nykypäivänä. 

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on taito tulkita erilaisia lähdeaineistoja kontekstistaan käsin sekä muutoksen ja jatkuvuuden tunnistaminen.

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi (2 op) VA

Opintojakso tarkastelee Suomen historiaa esihistoriasta autonomian aikaan osana Itämeren alueen historiaa. Yhteiskunnan, talouden ja ympäristön ohella kurssilla tutustutaan tavallisen ihmisen arkeen ja elämäntapaan. Lisäksi opintojaksolla huomioidaan oman lähialueen historia ja perehdytään erilaisiin tutkimusmenetelmiin.  

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on historian tutkimusmenetelmien ymmärtäminen.

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat (2 op) VA

Opintojaksolla perehdytään kulttuurin käsitteeseen sekä Euroopan ulkopuolisten maanosien historiaan. Kurssilla käsitellään kulttuurieroja, tätä koskevan ajattelun muuttumista ja kulttuurien kohtaamista eri aikoina. Kulttuuri ymmärretään opintojaksolla laajasti ihmisen elämisen tapana.

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Erityisenä arvioinnin kohteena on kulttuurinen lukutaito.

HI7 Maailmanpolitiikka tänään (2 op) VA

Opintojakso keskittyy ajankohtaiseen kansainväliseen politiikkaan ja sen keskeisiin toimijoihin. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden historian taitoja, kuten historiallisen merkittävyyden ymmärtämistä, historiallista empatiaa, lähteiden analysointia, syy-seuraussuhteiden hahmottamista sekä muutoksen ja jatkuvuuden tunnistamista. Taitopohjainen opetus kannustaa aktiiviseen tiedonhankintaan ja kriittiseen ajatteluun. Lisäksi se auttaa ymmärtämään tämän hetken kansainvälisen politiikan rakenteita ja moninaisuutta. Arvioinnin perusteena ovat opiskelijoiden tekemät työt, kuten tutkielma, portfolio, esitelmä, selvitys, raportti ja oppimispäiväkirja. Kurssikoe voi myös olla osa arviointia.

Opintojakso arvostellaan suoritusmerkinnällä. Suositellaan historian reaalikokeen kirjoittajille.

HI8 Totalitarismi ja ääriliikkeet (2 op) VA

Opintojaksossa perehdytään totalitaristisen valtion toimintaperiaatteisiin tutustumalla 1900- ja 2000-luvun diktatuureihin (esim. natsi-Saksa, Neuvostoliitto, Pohjois-Korea). Opintojakson tavoitteena on analysoida totalitarististen valtioiden syntyyn ja toimintaan liittyviä ilmiöitä ja lisätä opiskelijan kykyä ymmärtää totalitaristisissa järjestelmissä eläneiden ihmisten elämismaailmaa. Opiskelijat harjaantuvat ymmärtämään demokratian merkityksen nykypäivänä ja siihen kohdistuvat uhat radikaalien ääriliikkeiden taholta. Opintojakson arviointi perustuu erilaisiin kurssitöihin (tutkielma, esitelmä). Opintojakso arvostellaan suoritusmerkinnällä.

HI9 Historian yo-opastus (1 op) VA

Opintojaksolla käydään läpi historian ylioppilaskokeen rakenne, pisteytys ja tehtävätyypit sekä harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista mm. vanhojen ylioppilaskoekysymysten avulla. Opintojaksolla harjoitellaan erilaisten historiallisten lähdemateriaalien analysoimista (esim. pilapiirrokset, historialliset dokumentit) tavoitteen ollessa syventää opiskelijoiden lähdekriittisiä taitoja. Opintojakso arvostellaan suoritusmerkinnällä.

Yhteiskuntaoppi (YH)

YH1 Suomalainen yhteiskunta (2 op) PA

Opintojakson tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen yhteiskuntajärjestelmä, sen toimintatavat sekä omat vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet. Opintojaksolla harjaannutaan yhteiskunnallisen tiedon ja keskustelun seurantaan ja kriittiseen arviointiin.  

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Tärkeä arvioinnin kohde on informaation kriittinen hallinta, esimerkiksi media-analyysin kautta.

YH2 Taloustieto (2 op) PA

Opintojakso johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee asioita kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Teemoina ovat mm. julkistalouden toiminta, työn tekeminen ja yrittäminen sekä kestävä kehitys. 

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Tärkeä arvioinnin kohde on tilastojen lukutaito.

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (2 op) PA

Opintojaksolla perehdytään Euroopan yhdentymiseen ja globalisoituvaan maailmaan. Opiskelija oppii arvioimaan kansainvälisten ilmiöiden merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Opintojaksolla tutkitaan ja opitaan arvioimaan eurooppalaisuuteen, Euroopan unioniin, globalisaatioon ja turvallisuuteen liittyvää ajankohtaista tietoa. 

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Tärkeä arvioinnin kohde voi olla opiskelijan kyky tarkastella analyyttisesti henkilökohtaisia ja siitä poikkeavia mielipiteitä.

YH4 Lakitieto (2 op) VA

Opintojakson tavoitteena on oppia tuntemaan Suomen oikeusjärjestys, tuomioistuinlaitoksen toiminta sekä omat oikeudet, edut ja velvollisuudet kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana. Opintojaksolla paneudutaan arkielämän keskeisempien oikeusasioiden hoitamiseen.

Opiskelija voi saada tietoa edistymisestään opintojakson aikana esimerkiksi itse- ja vertaisarvioinnin kautta. Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi aineistopohjaisena esseekokeena, ryhmämuotoisena kokeena tai erilaisina tehtävinä. Tärkeä arvioinnin kohde on lakitiedon käsitteet, niiden hallinta sekä kyky etsiä oikeudellista tietoa.

YH5 Yhteiskunta nyt (2 op) VA

Opintojakso syventää ja täydentää opiskelijan tietoja ja osaamista yhteiskunnan ajankohtaisilmiöistä ja yhteiskuntatieteistä. Opintojakso vahvistaa opiskelijan argumentointitaitoja sekä kykyä valita ja tulkita kriittisesti tutkimuspohjaista tietoa. Opintojaksoon voi sisältyä ajankohtaisluentoja, vierailuja, portfolion tekoa ja tehtäviä. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. Suositellaan yhteiskuntaopin reaalikokeen kirjoittajille.

YH6 Yhteiskuntaopin yo-opastus (1 op) VA

Opintojaksolla käydään läpi yhteiskuntaopin ylioppilaskokeen rakenne, pisteytys ja tehtävätyypit sekä harjoitellaan tilastojen lukutaitoa. YH01:n ja YH02:n sisältöjä kerrataan lyhyesti. Yhteiskunnallinen osaaminen tukee opiskelijaa hänen suuntautuessaan jatko-opintoihin ja työelämään. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Uskonto (UE)

UE1 Uskonto ilmiönä - juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2 op) PA

Opintojaksolla käsitellään uskontoa ilmiönä uskontotieteen näkökulmasta. Opintojaksolla tarkastellaan katsomusten yleismaailmallista luonnetta ja vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Opintojaksolla tutustutaan kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin keskeisiin piirteisiin, uskontojen yhteisiin juuriin ja niihin liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, kuten itse-, ja vertaisarviointi, suullinen tai kirjallinen koe, esseet tai muut kurssitehtävät. Mahdollisia ovat esimerkiksi erilaiset projektit tai esitelmät, joissa tarkastellaan Lähi-idän uskontojen yhdistäviä ja erottavia piirteitä.

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko (2 op) PA

Opintojaksolla tutustutaan kristinuskon syntyyn ja sen jakautumiseen eri kirkkokunniksi. Opintojaksolla perehdytään kristinuskon moninaisiin ilmenemismuotoihin sekä erilaisten kristillisten suuntausten vaikutukseen sekä yhteiskuntaan, että kulttuuriin historiallisesti ja nykypäivänä. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, kuten yksilö-, pari- tai ryhmäkoe, esseet tai muut kirjalliset tuotokset, joissa aiheena voi olla esimerkiksi kristinuskon ilmeneminen eri maanosissa.

UE3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (2 op) VA

Opintojaksolla syvennytään Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneisiin uskontoihin, kuten esimerkiksi hindulaisuuteen, buddhalaisuuteen, kungfutselaisuuteen, taolaisuuteen ja shintolaisuuteen sekä luonnonuskontojen ja uusien uskonnollisten liikkeiden keskeisiin piirteisiin. Opintojaksolla tarkastellaan uskontojen vaikutusta yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä niiden ilmenemistä länsimaissa. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, kuten esseet, muut kirjalliset tuotokset tai projektit, joissa tarkastellaan esimerkiksi eri uskontojen ominaispiirteitä tai vertaillaan uskontoja eri näkökulmista.

UE4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (2 op) VA

Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti erilaisten katsomusten vaikutukseen ja merkitykseen suomalaisessa kulttuurissa, yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä. Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden moninaisiin muotoihin Suomessa sekä suomalaiseen kulttuuriperintöön esimerkiksi vierailuiden kautta. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, kuten esimerkiksi itse-, ja vertaisarviointi tai erilaiset projektit kuten vapaaehtoistyön projekti. Opintojaksolla voidaan myös kirjoittaa oppimispäiväkirjaa tai tehdä tutkielmia uskonnon merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

UE5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa (2 op) VA

Opintojaksolla syvennytään monipuolisesti uskontojen vaikutukseen taiteissa ja populaarikulttuurissa. Opintojaksolla perehdytään esimerkiksi uskonnon ja taiteen väliseen suhteeseen ja uskonnon ilmenemiseen populaarikulttuurissa ja siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa ilmaistaan uskonnollisia teemoja. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, esimerkiksi yksilö-, pari- tai ryhmäkokeet tai projektityöt, joissa tarkastellaan uskonnon suhdetta taiteeseen tai populaarikulttuuriin.

UE6 Uskonto tiede ja media (2 op) VA

Opintojaksolla käsitellään uskonnon ja median suhdetta monipuolisesti eri näkökulmista. Opintojaksolla syvennytään esimerkiksi uskonnon vaikutukseen mediassa, ja median vaikutukseen uskonnoissa. Opintojaksolla harjoitellaan myös uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamista tai media-analyysin tekemistä. Opintojaksolla perehdytään myös uskonnon tutkimukseen eri tieteenalojen näkökulmasta ja ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin. Opintojaksolla voidaan hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä, esimerkiksi mediaan liittyvät yksilö- tai ryhmätyöt kuten media-analyysit, mediaseurannat tai mediasisällön tuottaminen.

UE7 Raamatun maailma (2 op) VA

Opintojaksolla perehdytään Raamatun syntyyn, sen historialliseen taustaan, sisältöön ja kirjallisuusuudenlajeihin. Opintojakso syventää ja täydentää opiskelijan tietoa ja osaamista Raamatun vaikutuksesta länsimaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Opintojaksolla käsitellään opiskelijoiden valitsemia aihealueita, esimerkiksi Raamatun henkilöitä. Opintojaksoon voi kuulua erilaisten tehtävien, kuten yksilö-, pari- ja ryhmätöiden, oppimispäiväkirjan tai projektityön tekeminen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

UE8 Uskonnon yo-opastus (1 op) VA

Opintojaksolla perehdytään uskonnon yo-kokeen rakenteeseen, erilaisiin kysymyksiin ja hyvän vastauksen kriteereihin. Tuntien aikana kerrataan esimerkkien avulla, miten hyvä vastaus kirjoitetaan. Opintojaksolla vahvistetaan opiskelijan oppimistaitoja ja oppimisen säätelytaitoja, joita tarvitaan yo-kirjoituksiin valmistautuessa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Elämänkatsomustieto (ET)

ET1 Minä ja hyvä elämä (2 op) PA

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin hyvän elämän määritelmiin ja käsitteisiin. Näiden avulla opiskelijaa ohjataan rakentamaan oma merkityksellinen näkökulmansa hyvän elämän edellytyksiin ja tekemään elämänvalintoja muita ihmisiä, eri identiteettejä ja elämänkatsomuksia kunnioittaen. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin maailmankuviin ja ihmiskäsityksiin, jotka perustuvat laaja-alaisesti inhimillisen itseilmaisun muotoihin filosofiasta taiteeseen. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

ET2 Minä ja yhteiskunta (2 op) PA

Opintojaksolla tarkastellaan yhteiskunnallisten ja sosiaalisten ilmiöiden merkitystä yksilön elämänvalinnoille ja elämänkatsomukselle. Opiskelijaa ohjataan kriittisesti tutkimaan erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden ja rakenteiden roolia inhimillisen identiteetin rakentajina. Opintojaksolla tutustutaan aktiivisen kansalaisuuden merkitykseen ja pyritään kriittisesti arvioimaan yhteiskunnallisia näkökulmia sekä mielipiteitä mahdollisimman laaja-alaisesti. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

ET3 Kulttuurit (2 op) VA (syksyllä 2025)

Opintojaksolla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja sen moninaiseen rooliin yksilön elämässä. Tutustutaan kulttuurin tutkimukseen ja käytetään tutkimuksen näkemyksiä ja käsitteistöä kulttuurisen moninaisuuden kunnioittavaan analyysiin. Opintojaksolla harjoitellaan kulttuurisen itseilmaisun keinoja ja tarkastellaan kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

ET4 Katsomukset (2 op) VA (syksyllä 2025)

Opintojaksolla perehdytään katsomuksellisiin kysymyksiin, maailmankatsomuksiin sekä niiden muotoutumiseen ja historiaan. Tutustutaan katsomusten ilmenemiseen ihmisten elämäntavoissa. Opitaan jäsentämään ja erittelemään omaan elämänkatsomukseen liittyvien uskomusten perusteita. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

ET5 Uskonnot ja uskonnottomuus (2 op) VA (syksyllä 2024 ja syksyllä 2026)

Opintojaksolla perehdytään maailmanuskontojen sekä erilaisten uskonnottomien katsomusten syntyyn, historiaan ja sisäiseen moninaisuuteen. Opitaan lukemaan, tulkitsemaan ja ymmärtämään erilaisia maailmankatsomuksia ja vertaamaan niitä omaan elämänkatsomukseen. Harjaannutaan ymmärtämään erilaisten maailmankatsomusten vaikutusta yhteiskuntaan ja ihmisten arkielämään. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

ET6 Tulevaisuus (2 op) VA (syksyllä 2024 ja syksyllä 2026)

Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuuden tutkimukseen, tulevaisuusskenaarioihin, utopioihin ja dystopioihin. Opitaan arvioimaan oman toiminnan merkitystä ja saadaan valmiuksia kestävän tulevaisuuden rakentamiselle. Pohditaan tulevaisuuden hyvää elämää ja ymmärretään yhteistyön merkitys. Reflektoidaan tieteen ja teknologian roolia nyky-yhteiskunnan rakentajana ja tulevaisuuden mahdollistajana sekä tieteellis-teknologisen vallankumouksen vaikutusta omaan elämänkatsomukseen. Arvioinnilla pyritään tukemaan opiskelijan oppimista suhteessa opintojakson tavoitteisiin ja sisältöihin. Summatiivinen arviointi perustuu opintojaksolla annettuihin osaamisen näyttöihin huomioiden erilaiset arviointikäytännöt.

ET7 Elämänkatsomustiedon yo-opastus (1 op) VA

Opintojaksolla perehdytään elämänkatsomustiedon yo-kokeen rakenteeseen, erilaisiin kysymyksiin ja hyvän vastauksen kriteereihin. Tuntien aikana kerrataan esimerkkien avulla, miten hyvä vastaus kirjoitetaan. Kerrataan myös oleellisimpia käsitteitä. Opintojaksolla vahvistetaan opiskelijan oppimistaitoja ja oppimisen säätelytaitoja, joita tarvitaan yo-kirjoituksiin valmistautuessa. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Terveystieto (TE)

TE1 Terveys voimavarana (2 op) PA

Opintojaksolla luodaan kokonaiskuvaa ihmisen voimavaroista, terveyden edistämisestä sekä terveyttä määrittävistä tekijöistä, niiden yhteyksistä ja vaikutusmekanismeista. Lisäksi syvennetään ja laajennetaan ymmärrystä kehon ja mielen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä elintapojen merkityksestä terveydelle.  Opintojaksolla perehdytään keskeisiin terveyttä ja terveyskäyttäytymistä selittäviin teorioihin, malleihin ja terveyskulttuurin ilmiöihin.  Arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi uni-, ruoka- tai liikuntapäiväkirjan analysointia. 

TE2 Terveys ja ympäristö (2 op) VA

Opintojaksolla perehdytään terveystieteelliseen tutkimusprosessiin, terveysviestintään ja kriittiseen lukutaitoon.  Tarkastellaan psykososiaalisen ja fyysisen ympäristön merkitystä terveydelle eri näkökulmista ja pohditaan omien valintojen yhteyksiä ympäristön terveellisyydelle.  Lisäksi opintojaksolla tutustutaan erilaisiin riippuvuuksiin ja niiden syntyyn, ehkäisyyn ja haittoihin.  Arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi media-analyysi- tai haastattelutehtäviä.  

TE3 Terveys ja yhteiskunta (2 op) VA

Opintojaksolla perehdytään terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisiin kehityslinjoihin sekä yhteiskunnan tulevaisuuden haasteisiin.  Ymmärretään keskeisten tarttumattomien ja tartuntatautien riskitekijöitä, pohditaan ratkaisuja näiden ehkäisemiseksi sekä niiden merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle. Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen, itsehoidon ja omahoidon merkitystä terveydelle sekä pohditaan terveyteen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja globaaleja terveyshaasteita.  Arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi ryhmätöitä. 

TE4 Terveystiedon yo-opastus (1 op) VA

Opintojaksolla käydään läpi terveystiedon ylioppilaskokeen rakenne, pisteytys ja tehtävätyypit sekä harjoitellaan aineistojen käsittelytaitoa. TE01:n, TE02:n ja TE3:n sisältöjä kerrataan lyhyesti. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. Tukee yhteiskunnallisen osaamisen ja hyvinvointiosaamisen tavoitteita Opintojaksolla käydään läpi terveystiedon ylioppilaskokeen rakenne, pisteytys ja tehtävätyypit sekä harjoitellaan aineistojen käsittelytaitoa. TE01:n, TE02:n ja TE3:n sisältöjä kerrataan lyhyesti. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. Tukee yhteiskunnallisen osaamisen ja hyvinvointiosaamisen tavoitteita.

TE5 Ensiapu (2 op) VA

Opiskelija tutustuu ensiavun periaatteisiin ja harjoittelee käytännön EA-taitoja. Opintojakso arvioidaan jatkuvan näytön perusteella suoritusmerkinnällä. Opintojakso tukee vuorovaikutus- ja yhteiskunnallisen osaamisen tavoitteita.

TE6 Terveys nyt (2 op) VA

Opintojaksolla tarkastellaan terveyden ajankohtaisia aiheita sekä omaan terveyteen vaikuttavia tekijöitä esimerkiksi toiminnallisten harjoitteiden avulla. Opintojakson arvioinnissa voidaan hyödyntää esimerkiksi projektitöitä ja pienimuotoisia tutkielmia. Opintojakso tukee mm. hyvinvointiosaamisen, vuorovaikutusosaamisen sekä monitieteisen ja luovan osaamisen tavoitteita.

Liikunta (LI)

LI1 Oppiva liikkuja (2 op)  PA

Opiskelija oppii soveltamaan liikuntataitojaan ja -tietojaan ja fyysisiä ominaisuuksiaan soveltaen niitä eri liikuntamuotoihin ja -ympäristöihin. Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä reilun pelin hengessä.  Liikunnan tuoma ilo ja virkistys vahvistavat liikunnallista pätevyyttä ja myönteistä minäkuvaa.  Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia sekä itse- ja vertaisarviointia. 

LI2 Aktiivinen elämä (2 op) PA

Opiskelijaa opetetaan ja kannustetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen, riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen sekä arkisten toimintatapojen havainnointiin myös kestävä tulevaisuus ja terveys huomioiden. Keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen monipuolisesti ja ergonomisesti.  Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia, liikuntasuunnitelmaa sekä itse- ja vertaisarviointia.  

LI3 Uudet mahdollisuudet (2 op)  VA

Opintojakson tavoitteena on fyysisen toimintakyvyn ja koetun liikunnallisen pätevyyden edistäminen uusien liikuntamuotojen ja –lajien avulla.  Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia sekä itse- ja vertaisarviointia.  

LI4 Yhdessä liikkuen (2 op)  VA

Opintojakson tavoitteena on edistää opiskelijaryhmän yhteistoimintaa ja aktiivista osallisuutta. Sisältönä voi olla projektiluontoinen kokonaisuus tai muu yhdessä toteutettava liikunta.  Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia sekä itse- ja vertaisarviointia. 

LI5 Virkistystä liikunnasta (2 op)   VA

Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijan psyykkistä jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta.  Arvioinnissa voidaan hyödyntää opettajan havainnointia, itse- ja vertaisarviointia sekä opiskelijan suunnitelmaa opiskeluvireyden ylläpitämiseksi.

LI6 Mailapelit (2 op) VA

Opintojaksolla harjoitellaan verkkomailapelejä ja pelataan yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskelija tutustuu mailapelien lajikulttuuriin ja Tampereen harrastuspaikkoihin. Tukee hyvinvointiosaamisen ja vuorovaikutusosaamisen tavoitteita. Opintojakso arvioidaan jatkuvan näytön perusteella suoritusmerkinnällä.

LI7 Joukkuepelit (2 op) VA

Opintojaksolla harjoitellaan ja pelataan isoja joukkuepelejä. Opiskelija tutustuu joukkuepelien taktiseen ja ryhmädynaamiseen ajatteluun käytännön kautta. Tukee hyvinvointiosaamisen ja vuorovaikutusosaamisen tavoitteita. Opintojakso arvioidaan jatkuvan näytön perusteella suoritusmerkinnällä.

LI8 Valinnaiset tanssit 1 (2 op) VA

Opintojaksolla tutustutaan eri tanssilajeihin esim. klassinen baletti, jazztanssi, steppi, nykytanssi, vakio- ja latinalaisamerikkalaiset tanssit, flamenco, afrikkalainen tanssi, katutanssi, uudet tanssivirtaukset. Opintojakson sisältö tarkennetaan opettajan ja opiskelijoiden yhteistyönä. Eri tanssilajeihin tutustuminen tukee globaalin ja kulttuuriosaamisen tavoitteita. Yhdessä oppimalla tuetaan vuorovaikutusosaamista. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LI9 Valinnaiset tanssit 2 (2 op) VA

Tavoitteena on syventää eri tanssilajien tuntemusta. Opintojakson sisältö suunnitellaan opettajan ja opiskelijoiden yhteistyönä. Omia vahvuuksia hyödyntämällä ja yhteistyöllä tuetaan hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaamista. Opintojakso arvioidaan jatkuvan näytön perusteella.

LI10 Vanhat tanssit (2 op) VA

Opiskelijat toteuttavat Vanhojen tanssit-tapahtuman. Keskeisinä sisältöinä ovat paritanssit, juhla- ja salonkitanssit, käytöstavat tanssitilanteissa ja juhlan valmisteluun liittyvät perusasiat. Tukee hyvinvointiosaamisen ja vuorovaikutusosaamisen tavoitteita. Opintojakso arvioidaan jatkuvan näytön perusteella suoritusmerkinnällä.

LI11 Rentoutus (2 op) VA

Perehdytään erilaisiin rentoutustapoihin, joiden tavoitteena on lisätä stressinhallintaa. Virkistäydytään muun koulunkäynnin ohessa. Tukee hyvinvointiosaamisen ja vuorovaikutusosaamisen tavoitteita. Arvioidaan jatkuvan näytön perusteella suoritusmerkinnällä.

LI12 Keho-tunne-liike-rentoutus (2 op) VA

Tavoitteena on auttaa opiskelijaa tuntemaan paremmin kehoaan erilaisten liikuntakokemusten kautta ja löytää oma liikuntalaji staattisen työskentelyn vastapainoksi. Sisältöä suunnataan opiskelijoiden tarpeen mukaan esim. jooga, pilates, jousiammunta. Tukee hyvinvointiosaamisen ja vuorovaikutusosaamisen tavoitteita. Arvioidaan jatkuvan näytön perusteella suoritusmerkinnällä.

LI13 Retkeily (2 op) VA

Suunnitellaan ja toteutetaan vaellus. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. retkeilytaidot, jokamiehen oikeudet ja ryhmätyötaidot. Opintojakso järjestetään lukujärjestyksen ulkopuolella. Tukee hyvinvointiosaamisen ja vuorovaikutusosaamisen tavoitteita sekä eettisyyden ja ympäristöosaamisen tavoitteita. Opintojakso arvioidaan jatkuvan näytön perusteella suoritusmerkinnällä.

LI14 Talviretkeily (2 op) VA

Suunnitellaan ja toteutetaan laskettelu- ja/tai hiihtoretki. Keskeisiä sisältöjä voivat olla laskettelu, lumilautailu, hiihto, retken suunnittelu. Opintojakso järjestetään lukujärjestyksen ulkopuolella. Tukee hyvinvointiosaamisen ja vuorovaikutusosaamisen tavoitteita. Opintojakso arvioidaan jatkuvan näytön perusteella suoritusmerkinnällä.

LI15 Liikuntaproduktio (2 op) VA

Tavoitteena on valmistaa produktio. Sisältöinä on näyttämöliikunnan tuottaminen ja esittäminen musikaalin, juhlan tai näytelmän osana. Opintojakso voidaan myöntää myös, jos opiskelija on muulla merkittävällä tavalla edistänyt koulun liikuntakulttuuria. Opintojakso tukee globaali- ja kulttuuriosaamisen sekä monitieteisen ja luovan osaamisen tavoitteita. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LI16 Liikuntatutor (2 op) VA

Liikuntatutorit ovat osa Liikkuva opiskelu -toimintaa. Liikuntatutorit osallistuvat opiskelupäivän liikunnallistamiseen ja inaktiivisuuden vähentämiseen muun muassa järjestämällä erilaisia liikunnallisia tapahtumia ja tempauksia. Liikuntatutorit koulutetaan tehtävään. Opintojakso tukee hyvinvointiosaamisen ja vuorovaikutusosaamisen tavoitteita. Arviointi perustuu toimintaan aktiivisena liikuntatutorina. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

LI17-LI24 Lisäliikunta 1-8 (2 op) VA

LI17 = Lisäliikunta 1 ….

LI24 = Lisäliikunta 8

Lisäliikunta 1-8 -opintojaksot myönnetään pääasiassa urheiluakatemian opintoja suorittaville opiskelijoille. Opintojaksot tukevat hyvinvointiosaamisen ja vuorovaikutusosaamisen tavoitteita. Opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä harjoituspäiväkirjaan perustuen.

Musiikki (MU)

MU1 Intro – kaikki soimaan (2 op) PA

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää omaa musiikillista identiteettiään, kehittää monipuolisesti musisointitaitojaan ja rohkaistuu käyttämään musiikkia ilmaisunsa välineenä. Opiskelija oppii käyttämään musiikkiteknologiaa tarkoituksenmukaisesti ja tutustuu musiikin vaikuttavuuteen yksilön elämässä ja yhteiskunnassa.

Opiskelijan työskentelemistä ja edistymistä arvioidaan kurssin aikana annettujen näyttöjen perusteella. Arvioinnin välineinä voidaan käyttää esimerkiksi tuntityöskentelyä, musiikkiprojekteja, kirjallisia töitä, itse- ja vertaisarviointeja, kurssikokeita, ryhmätöitä tai muita tehtäviä.

MU2 Syke – soiva ilmaisu (2 op) PA

Opiskelija syventää osaamistaan valitsemissaan musiikillisissa ilmaisutavoissa ja kehittää yhteismusisointitaitojaan ja taiteellista ilmaisuaan. Opintojaksolla perehdytään suomalaisiin ja opiskelijoiden omiin musiikkikulttuureihin ja analysoidaan niiden piirteitä ja merkityksiä. Opiskelijalla on mahdollisuus kokeilla uudenlaisia musiikillisen ilmaisun tapoja.

Opiskelijan työskentelemistä ja edistymistä arvioidaan kurssin aikana annettujen näyttöjen perusteella. Arvioinnin välineinä voidaan käyttää esimerkiksi tuntityöskentelyä, musiikkiprojekteja, kirjallisia töitä, itse- ja vertaisarviointeja, kurssikokeita, ryhmätöitä tai muita tehtäviä.

MU3 Genre – globaali uteliaisuus (2 op) VA

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa itsensä osana globaalia musiikillista maailmaa ja suhtautuu uteliaasti itselleen uusiin musiikin lajeihin. Opintojaksolla perehdytään eri musiikkityyleihin ja -kulttuureihin monipuolisesti esimerkiksi musisoimalla ja kuuntelemalla. Opiskelija ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta ja kulttuurien välisiä kytköksiä, ja tiedostaa kulttuurien välisen vastavuoroisuuden haasteet ja mahdollisuudet.

Opiskelijan työskentelemistä ja edistymistä arvioidaan kurssin aikana annettujen näyttöjen perusteella. Arvioinnin välineinä voidaan käyttää esimerkiksi tuntityöskentelyä, musiikkiprojekteja, kirjallisia töitä, itse- ja vertaisarviointeja, kurssikokeita, ryhmätöitä tai muita tehtäviä.

MU4 Demo – luovasti yhdessä (2 op) VA

Opiskelija kehittää luovaa osaamistaan musiikillisessa tai taiteidenvälisessä

prosessissa ja hahmottaa musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin, mediaan ja yhteiskuntaan. Keskeisinä työtapoina opintojaksolla voivat olla musiikkiprojektin toteuttaminen, omien musiikillisten ideoiden työstäminen, vierailut, luennot tai tiedon hankinta ja prosessointi.

Opiskelijan työskentelemistä ja edistymistä arvioidaan kurssin aikana annettujen näyttöjen perusteella. Arvioinnin välineinä voidaan käyttää esimerkiksi tuntityöskentelyä, musiikkiprojekteja, kirjallisia töitä, itse- ja vertaisarviointeja, kurssikokeita, ryhmätöitä tai muita tehtäviä.

MU5 Musiikkiprojekti (2 op) VA

Musiikkiprojektin sisältö muotoutuu osallistujien mukaan. Opintojakson aikana voidaan tehdä esim. bändiprojekti, esitys koulun juhliin tai oma musiikkivideo. Opintojakso on suunnattu 2.-3. vuoden opiskelijoille ja sen voi suorittaa myös äänitekniikkaprojektina osallistumalla 1-2 lukuvuoden aikana opettajan ääniteknikkoapulaisena koulun tapahtumien äänitekniikan järjestämiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opintojakso tukee hyvinvointiosaamisen, vuorovaikutusosaamisen sekä globaalin kulttuuriosaamisen tavoitteita.

MU6 Kitarat soimaan! (2 op) VA

Opintojakson aikana opetellaan kitaralla säestämistä sointumerkeistä sekä soitetaan helppoja melodioita ja riffejä tabulatuurimerkintöjen avulla. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Mu1-kurssin suorittamisen, mutta aiempaa kitaransoittotaitoa ei vaadita. Edistyneemmät kitaristit voivat suorittaa opintojakson myös itsenäisesti. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opintojakso tukee hyvinvointiosaamisen, vuorovaikutusosaamisen sekä globaalin kulttuuriosaamisen tavoitteita.

MU7 Tanssiorkesteri (vanhojen tanssit) (2 op) VA

Tanssiorkesteri säestää lukuvuoden Vanhojen tansseja, joten opintojakson sisältönä on esitettävät vanhat tanssit sekä muu tanssimusiikki. Opintojaksolle voivat osallistua kaikki ne opiskelijat, jotka hallitsevat jonkin soittimen perustaidot. Ryhmään otetaan bändisoitinten soittajia, puhallin- ja jousisoitinten soittajia sekä laulajia. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opintojakso tukee hyvinvointiosaamisen, vuorovaikutusosaamisen sekä globaalin kulttuuriosaamisen tavoitteita.

MU8 Kuorotoiminta 2(-6)op VA

Tammerkosken lukion kuoro harjoittelee koko lukuvuoden, yhden kerran viikossa yhden oppitunnin ajan. Suoritusmerkinnän opiskelija saa osallistuttuaan kuoron toimintaan yhden lukuvuoden ajan (yhden lukuvuoden laajuus 2op). Kuorossa harjoitellaan hengitystekniikkaa ja luonnollista äänen tuottamista erilaisin harjoituksin sekä harjoitellaan erityylisiä lauluja 1-3-äänisesti. Kuoro esiintyy erilaisissa koulun tilaisuuksissa lukuvuoden aikana. Opintojakso tukee hyvinvointiosaamisen, vuorovaikutusosaamisen sekä globaalin kulttuuriosaamisen tavoitteita.

Kuvataide (KU) ja design

KU1 Omat kuvat, jaetut kulttuurit (2 op) PA

Opintojaksolla keskitytään omaan kuvataiteelliseen tekemiseen ja tutustutaan ajankohtaisiin ilmiöihin taiteen keinoin. Opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään, globaalissa maailmassa ja historiallisena jatkumona. Opiskelija käyttää ja kokeilee monipuolisesti erilaisia työvälineitä ja menetelmiä. Opintojaksolla opitaan katsomaan, tutkimaan ja tulkitsemaan omaa ja muiden tuottamaa kuvaa. Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU2 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (2 op) PA

Opintojaksolla opiskelija tutustuu rakennetun- ja luonnonympäristön sekä muotoilun historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Opiskelijan oma ympäristö on lähtökohtana tilan, paikan ja muotoilun tutkimiselle. Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan luovia materiaalikokeiluja, esim. pienoismalleja ja esinesuunnittelua. Mikä tekee tilasta toimivan, tuotteesta kestävän? Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU3 Kuva viestii ja vaikuttaa (2 op) VA

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää visuaalisuuden merkityksen viestinnässä. Kulttuuriperintö, nykymedia ja omat kuvat ovat kurssin keskeistä sisältöä. Opintojaksolla on mahdollista tutustua valokuvaan, elokuvaan, mainontaan, graafiseen suunnitteluun, verkkoympäristöön ja sosiaaliseen mediaan. Millainen kuva vaikuttaa, koskettaa, pysäyttää? Millaista viestiä välität? Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU4 Taiteen monet maailmat (2 op) VA

Opintojaksolla tarkastellaan eri aikoina ja eri ympäristöissä tehtyä kuvataidetta. Oman kuvantekemisen kautta tutkitaan sekä ajankohtaisia että historiallisia ilmiöitä. Opintojaksolla syvennetään myös kuvantulkinnan keinoja. Miten esimerkiksi ihmisen kuvaaminen on muuttunut aikojen kuluessa? Miten taidehistoria vaikuttaa omaan kuvalliseen ilmaisuun? Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

Kuvataiteen ja designin erityistehtävä (KU/DE)

KU1 Omat kuvat, jaetut kulttuurit (2 op) PA

Opintojaksolla keskitytään omaan kuvataiteelliseen tekemiseen ja tutustutaan ajankohtaisiin ilmiöihin taiteen keinoin. Opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään, globaalissa maailmassa ja historiallisena jatkumona. Opiskelija käyttää ja kokeilee monipuolisesti erilaisia työvälineitä ja menetelmiä. Opintojaksolla opitaan katsomaan, tutkimaan ja tulkitsemaan omaa ja muiden tuottamaa kuvaa. Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU2 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (2 op) PA

Opintojaksolla opiskelija tutustuu rakennetun- ja luonnonympäristön sekä muotoilun historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Opiskelijan oma ympäristö on lähtökohtana tilan, paikan ja muotoilun tutkimiselle. Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan luovia materiaalikokeiluja, esim. pienoismalleja ja esinesuunnittelua. Mikä tekee tilasta toimivan, tuotteesta kestävän? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU3 Kuva viestii ja vaikuttaa (2 op) PA

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää visuaalisuuden merkityksen viestinnässä. Kulttuuriperintö, nykymedia ja omat kuvat ovat opintojakson keskeistä sisältöä. Opintojaksolla on mahdollista tutustua valokuvaan, elokuvaan, mainontaan, graafiseen suunnitteluun, verkkoympäristöön ja sosiaaliseen mediaan. Millainen kuva vaikuttaa, koskettaa, pysäyttää? Millaista viestiä välität? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU4 Taiteen monet maailmat (2 op) PA

Opintojaksolla tarkastellaan eri aikoina ja eri ympäristöissä tehtyä kuvataidetta. Oman kuvantekemisen kautta tutkitaan sekä ajankohtaisia että historiallisia ilmiöitä. Opintojaksolla syvennetään myös kuvantulkinnan keinoja. Miten esimerkiksi ihmisen kuvaaminen on muuttunut aikojen kuluessa? Miten taidehistoria vaikuttaa omaan kuvalliseen ilmaisuun? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU5 Piirustus ja maalaus 1 (2 op) VA

Opintojaksolla keskitytään piirtämiseen ja maalaamiseen taiteellisena ilmaisumuotona. Kehitetään opiskelijan omaa ilmaisua havainnon, ajatuksen ja mielikuvituksen tulkitsijana. Työskennellään luonnoslehtiöön myös vapaa-ajalla. Tutkitaan viivaa, värejä, valöörejä, muotoja ja pintoja osana piirustusta ja maalausta. Perehdytään akvarellimaalauksen tekniikoihin ja ominaispiirteisiin. Tutustutaan Suomen maalaustaiteen historiaan. Millainen on oma käsialani ja miten kehitän sitä? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU5+KU6 Piirustus ja maalaus 1-2 (4 op) VA

Opintojaksolla keskitytään piirtämiseen ja maalaamiseen taiteellisena ilmaisumuotona. Kehitetään opiskelijan omaa ilmaisua havainnon, ajatuksen ja mielikuvituksen tulkitsijana. Työskennellään luonnoslehtiöön myös vapaa-ajalla. Tutkitaan viivaa, värejä, valöörejä, muotoja ja pintoja osana piirustusta ja maalausta. Tutkitaan kuvan rakennetta ja kehitetään sommittelutaitoa. Perehdytään akvarelli- ja akryylimaalauksen tekniikoihin ja ominaispiirteisiin. Tutustutaan Suomen maalaustaiteen historiaan. Millainen on oma käsialani ja miten kehitän sitä? Millaista on mielikuvituksen ja viivan leikki? Kuinka eri tekniikat ja maalausaineet vaikuttavat työskentelyyn ja lopputulokseen? Miten eri lähtökohtia voi hyödyntää maalausprosessissa? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

Erityistä: KU5 on kaikille kuvataide ja design -linjan opiskelijoille yhteinen opintojakso ja KU6 on valinnainen perusopintoihin kuuluva opintojakso.

KU6 Piirustus ja maalaus 2 (2 op) VA

Opintojaksolla syvennytään monipuolisesti piirtämiseen ja maalaamiseen. Syvennetään opiskelijan omaa ilmaisua havaintoja ja mielikuvitusta hyödyntäen. Tutkitaan kuvan rakennetta ja kehitetään sommittelutaitoa. Perehdytään akryylimaalauksen tekniikoihin ja ominaispiirteisiin. Millaista on mielikuvituksen ja viivan leikki? Kuinka eri tekniikat ja maalausaineet vaikuttavat työskentelyyn ja lopputulokseen? Miten eri lähtökohtia voi hyödyntää maalausprosessissa? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU7 Valokuvaus (2 op) VA

Opintojaksolla tutustutaan valokuvauksen ilmaisukeinoihin ja opitaan käyttämään kameraa monipuolisesti kuvallisen ilmaisun välineenä. Tutustutaan kameran rakenteeseen ja ominaisuuksiin sekä syvennytään mustavalko- ja värivalokuvauksen perusteisiin. Valokuvataan, työskennellään kuvankäsittelyohjelmilla ja tulkitaan valokuvia eri tavoin analysoiden. Kuka otti kuvan? Onko valokuva totta? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU8 Keramiikka ja kuvanveisto (2 op) VA

Opintojaksolla perehdytään kolmiulotteiseen ilmaisuun ja kehitetään muodon tajua. Käytetään savea ja opiskellaan erilaisia saven muotoilutekniikoita. Voidaan myös tutustua muihin kolmiulotteisten materiaalien valmistus- ja käsittelymenetelmiin. Tutustutaan ulkoeurooppalaisiin kulttuureihin ja sovelletaan niitä omaan työskentelyyn. Onko muoto ruma vai kaunis? Mikä tekee esineestä veistoksen? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU9 Elävän mallin piirustus ja maalaus (2 op) VA

Opintojaksolla opitaan ihmisen kuvaamisen perusteita. Tehdään piirustus- ja maalausharjoituksia elävästä mallista. Tehdään sekä nopeita croquis-piirroksia että tarkkaan havainnointiin perustuvia töitä. Tutkitaan ihmisen mittasuhteita, liikettä ja rytmiä. Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU10 Taidegrafiikka (2 op) VA

Opintojaksolla tutustutaan taidepainomenetelmiin. Tavoitteena on monipuolistaa kuvallista ilmaisua epäsuoran kuvantuottamisen avulla. Opintojaksolla toteutetaan itse painolaatat, vedostetaan käsin ja prässillä sekä viimeistellään vedokset. Pohditaan monistettavuuden ja toistamisen merkityksiä taiteessa ja muussa kuvallisessa kulttuurissa. Mikä on painetun kuvaperinteen suhde nykytaiteeseen? Millaisia ilmaisun mahdollisuuksia käsin vedostaminen antaa? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU11 Elokuva (2 op) VA

Opintojaksolla perehdytään elokuvakerronnan perusteisiin. Tutustutaan liikkuvan kuvan, ajan ja äänen ominaisuuksiin ja opitaan käyttämään monipuolisesti kameraa ja muuta alan välineistöä elokuvallisessa ilmaisussa. Omien ajatuksien, tunteiden tai tarinan visualisointi liikkuvan kuvan keinoin. Synopsis, kuvaus, editointi. Tehdään pienimuotoinen projektityö. Opitaan ryhmätyöskentelyn taitoja. Kuinka valaisen amerikkalaisen yön? Onko elämäni elokuvaa? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

DE1 Muuntuvat materiaalit (2 op) VA

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija pystyy toimimaan rohkeasti, itsenäisesti, turvallisesti ja vastuullisesti erilaisissa käsityön opetustiloissa. Opintojaksolla kerrataan keskeisiä käsitteitä ja opitaan erilaisten tekniikoiden ja työvälineiden käyttöä. Opiskelijat tutustuvat erilaisiin materiaaleihin ja niiden tarkoituksenmukaista käyttöön, sekä harjaantuvat tuotteen/ -teoksen visuaalisessa ja teknisessä suunnittelussa. Mitä design on Tamlussa?

Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu työskentely ja dokumentointi. Opintojakso tukee mm. hyvinvointiosaamisen tavoitteita.

DE2 Ideasta tuotteeksi (2 op) VA

Tutustutaan tuotteen suunnitteluun ja elinkaareen, sekä kokonaiseen muotoiluprosessiin. Harjoitellaan teemallista ja prosessinomaista työskentelyä, sekä portfolion tekemistä. Esteettinen, ekologinen, ergonominen, ekonominen ja eettinen näkökulma tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa. Suunnitellaan ja valmistetaan tuote tai teos annetun teeman pohjalta. Oppilaitos- yritys- ja museovierailuja mahdollisuuksien mukaan. Mistä ideat syntyvät ja miten ne muotoutuvat valmiiksi tuotteiksi? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu työskentely ja dokumentointi. Opintojakso tukee monitieteisen ja luovan osaamisen tavoitteita.

DE3 Korumuotoilu (2 op) VA

Tutustutaan korun kulttuuriseen merkitykseen ja tutkitaan muodon rakentelua erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja työskentelytapoja käyttäen. Opintojaksolla valmistetaan yksi tai useampi koru tai koruteos. Mitä koru kertoo? Voiko korulla ottaa kantaa? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu työskentely ja dokumentointi. Opintojakso tukee globaali- ja kulttuuriosaamisentavoitteita.

DE4 Vaatetus (2 op) VA

Tarkastellaan pukeutumista arkipäiväisenä, mutta vaikuttavana ilmiönä. Vastuullinen pukeutuminen, vaatteen viesti ja vaatetusteknologia tulevat tutuksi, kun opintojaksolla tutkitaan monipuolisesti pukeutumista sekä vaateompelussa käytettäviä materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä. Opintojaksolla käydään läpi vaatetuksen perusasioita mittojen otosta valmiin tuotteen viimeistelyyn saakka. Opintojaksolla valmistetaan yksi tai useampi vaate tai puettava tekstiiliteos. Mikä tekee vaatteesta lempivaatteen? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu työskentely ja dokumentointi. Opintojakso tukee eettisyys- ja ympäristöosaamisen tavoitteita.

KU12 Lentävä viiva (2 op) VA

Opintojaksolla kehitetään monipuolisesti havaintokykyä, omaa ilmaisun vapautta ja uusia luovia ratkaisuja. Irrottaudutaan perinteisestä muotokielestä. Vahvistetaan itseluottamusta ja –tuntemusta erilaisten kokeiluiden ja harjoitteiden avulla. Tutustutaan erilaisiin piirtimiin, tekstuureihin ja tekniikoiden yhdistelemiseen. Mahdollisuuksien mukaan piirretään erilaisissa ympäristöissä. Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU13 Öljyvärimaalaus (2 op) VA

Opintojaksolla syvennytään öljyväritekniikoihin. Tutustutaan eri maalausaineisiin, maalauspintoihin ja työskentelytapoihin. Kehitetään omaa ilmaisua kokeilujen kautta, ja toteutetaan teos tai teossarja. Tutustutaan maalaustaiteen ajankohtaisiin ilmiöihin ja tekniikoihin, ja etsitään niistä lähtökohtia omaan työskentelyyn. Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU14 Digitaalinen maalaus (2 op) VA

Opintojaksolla tehdään digitaalista kuvaa, hyödynnetään ajankohtaisia sovelluksia ja tekniikoita. Omassa kuvallisessa prosessissa opitaan käyttämään digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia. Opitaan sähköisen väriopin perusteet. Opiskelijaa kannustetaan yksilölliseen ilmaisuun ja omatoimiseen pitkäjänteiseen työskentelyyn. Miten digitaalinen maalaus eroaa muista maalauksen menetelmistä? Miten luot oman kädenjälkesi digitaaliseen maalaukseen? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU15 Havaintoja maalaten (2 op) VA

Opintojaksolla syvennytään kokeilujen ja harjoitusten kautta jo opittujen maalausmenetelmien mahdollisuuksiin omassa ilmaisussa. Harjoitetaan taitoa havainnoida ja kuvata omaa ympäristöä eri tavoilla, tavoitteena oman ilmaisun monipuolistaminen. Maalataan mahdollisuuksien mukaan erilaisissa ympäristöissä. Tekniikoina vesivärit ja muut maalausmenetelmät tilanteen mukaan. Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU16 Sarjakuva (2 op) VA

Opintojaksolla tutustutaan sarjakuvan kieleen tekemällä kuvaa erilaisin piirtimin ja tekniikoin. Syvennetään taitoa kertoa tarinaa kuvalla ja sanalla. Omassa työskentelyssä voidaan hyödyntää perinteisiä ja digitaalisia menetelmiä. Miten sarjakuvaa käytetään kerronnan välineinä? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU17 Valukeramiikka (3 op) VA

Tutustutaan teollisesti valmistettuihin keraamisiin käyttöesineisiin ja muotoiluun. Opiskellaan valukeramiikan perusteet. Suunnitellaan malline, valmistetaan sarjamuotti, opetellaan valusavitekniikka ja esineen viimeistely. Käytetään erilaisia keramiikan pintakäsittely- ja koristelutekniikoita. Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU18 Kuvanveisto (2 op) VA

Yhden tai usean veistoksen toteuttaminen. Kolmiulotteisen muototajun syventäminen. Mahdollisuus ryhmätyöhön. Tilan tutkiminen ja muodon rakentelu erilaisia materiaaleja hyödyntäen. Käytetään mm. kuvanveistosavea, kipsiä, puuta, paperia tai muuta kolmiulotteista materiaalia. Valaminen, veistäminen, sulatus, sidonta ja käsin rakentaminen. Mitä tuo esittää? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU19 Elävää mallia toisin (2 op) VA

Opintojaksolla syvennetään ihmisen kuvaamisen taitoja. Tehdään erilaisia tutkielmia elävästä mallista piirtäen, maalaten sekä muotoilemalla ja veistämällä. Opiskelija voi halutessaan syventyä valitsemaansa työskentelytapaan. Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU20 Lavastus- ja valosuunnittelu (2 op) VA

Opintojaksolla luodaan tilavaikutelmia maalaten, kolmiulotteisesti ja valaistuksella. Visualisoidaan kirjallista materiaalia. Opitaan tilallista havaintoa ja mielikuvitusta tarinan kuvittamisessa. Vieraillaan mahdollisuuksien mukaan tamperelaisessa teatterissa ja tutustutaan lavastajan tms ammattiin. Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU21 Kohopaino (2 op) VA

Opintojakson tavoitteena on kehittää omaa kuvallista ilmaisua tyylittelyn keinoin. Tutustutaan kohopainon perinteeseen ja sen käyttöön nykytaiteessa. Opitaan puupiirrostekniikkaa, työstetään laattoja, vedostetaan käsin ja prässillä, värein ja reliefimäisesti. Useat laatat ja painokerrat mahdollisia. Harjoitellaan sarjallista kuvatyöskentelyä. Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU22 Taidegrafiikan työpaja (2 op) VA

Opintojakson tavoitteena on kannustaa kokeilevaan työskentelytapaan. Tutustutaan joihinkin taidegrafiikan erikoistekniikoihin. Kartoitetaan erilaisia tapoja kehitellä kuva-aiheita ja toteuttaa teoskokonaisuuksia. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi halutessaan syventää aikaisemmilla grafiikan kursseilla hankittuja taitojaan. Tallennetaan työskentelyn eri vaiheita esim. portfolion keinoin. Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU23 Videotaide-elokuvaprojekti (2 op) VA

Lyhytelokuvan tai videotaideteoksen suunnittelu ja toteutus sekä sen esitys muulle ryhmälle ja/ tai julkisessa jakelukanavassa. Perehdytään syvällisemmin elokuvakerronnan osa-alueisiin oman produktion ideoinnin ja toteutuksen myötä. Tutustutaan elokuvataiteen historiaan ja lajityyppeihin. Dokumenttielokuva, sepitteellinen elokuva ja monimuotoinen videotaide. Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU24 Valosta pimeään - valokuvauksen erikoistekniikat (2 op) VA

Perehdytään filmipohjaiseen valokuvauksen ominaisuuksiin, pimiötyöskentelyyn sekä erilaisiin kokeellisiin valokuvan vedostus-, tulostus- ja painatusmenetelmiin. Taltioidaan valoa monenlaisille materiaaleille ja opitaan perinteinen mustavalkovalokuvan vedostus. Valokuvauksen historia. Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU25 Studiokuvaus (2 op) VA

Opiskellaan studiokuvauksen perusasioita: valaisua, studiokaluston käyttöä, tilanteen ja mallin ohjausta. Harjoitellaan kuvattavan kohtaamista ja kontaktin luomista. Tutkitaan valon luonnetta ja perehdytään tunnelman luontiin. Kuvankäsittelyä eri ohjelmilla. Lavastettuja kuvaustilanteita ja henkilökuvausta. Valokuvaus ammattina. Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU26 Graafinen suunnittelu (2 op) VA

Opintojaksolla harjoitellaan informaation visualisointia tutustuen graafiseen suunnitteluun muotoilun osa-alueena. Käydään syventävästi läpi graafisen alan käsitteistöä ja ajankohtaisia ilmiöitä. Opitaan vektorigrafiikan perusteet ja mahdollisuuksien mukaan graafisen animoinnin alkeita. Työskennellään oman taitotason mukaan erilaisten harjoitusten tai ajankohtaisten projektien parissa. Miten graafinen suunnittelu eroaa painetuissa ja sähköisissä ympäristöissä? Millaista on hyvä tai huono graafinen suunnittelu? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU27 Arkkitehtuuri (2 op) VA

Opitaan länsimaisen arkkitehtuurin historiaa, estetiikkaa sekä peruskäsitteitä. Perehdytään suunnitteluprosessin eri vaiheisiin ja mahdollisuuksiin. Kehitetään muoto- ja tilatajua. Tehdään yksin tai ryhmässä arkkitehtuuri- ja tilasuunnittelua sekä pienoismalleja. Työskennellään myös erilaisilla suunnitteluohjelmilla. Tampereen rakennusperintö. Asiantuntijavierailuja. Kuinka kauan rakennus kestää? Voiko näköalan omistaa? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU28 Nykytaide (2 op) VA

Havaitaan ja oivalletaan visuaalisia merkityksiä ympäristössämme ja sovelletaan niitä omassa työskentelyssä. Etsitään kyseenalaistavaa, uudenlaista ja vaihtelevaa näkökulmaa asioihin, tapahtumiin ja lainalaisuuksiin yhteiskunnassamme. Monitieteisyys.

Tutustutaan nykytaiteen taustailmiöihin ja metodeihin. Taide nykymaailman vaikuttajana. Yhdessä sovittujen aihepiirien toteuttaminen itse valituilla taiteellisilla menetelmillä yksilö- tai ryhmätyönä. Visuaaliset alakulttuurit, erilaiset taidekäsitykset, ympäristö- ja yhteisötaide sekä moniaistillisuus. Mitä ihmettä? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU29 Väri-ilmaisu (2 op) VA

Opintojaksolla tutustutaan värijärjestelmiin ja niiden historiaan taiteellisen työskentelyn ja harjoitusten kautta. Opiskelija ymmärtää värien merkityksen taiteessa ja ympäristössään.

Värin fyysinen havaitseminen, väripsykologia ja värien symboliikka ovat opintojakson keskeisiä sisältöjä. Mitä väri on? Miten värit vaikuttavat toisiinsa, ympäristöön ja katsojaan? Miten värejä voi käyttää monipuolisemmin omassa kuvataiteellisessa ilmaisussa? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU30 Kolmiulotteinen mallintaminen ja animointi (2 op) VA

3d-animoinnin ja mallintamisen käyttö graafisessa ja taiteellisessa työskentelyssä sekä muotoilussa. Perehdytään 3d-animoinnin perusteisiin harjoitusten kautta eri ohjelmistoihin tutustuen. Käydään läpi digitaalisen 3D-kuvan mahdollisuuksia eri yhteyksissä nyt ja tulevaisuudessa. Mitä digitaalinen kolmiulotteisuus on? Mitä hyötyä on 3D-animoinnista ja mallintamisesta? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.

KU31 Muodin huipulle (2 op) VA

Opintojaksolla jokainen on tähänastisen elämänsä muodin huipulla. Työskennellään luovasti kokeillen, kehittäen ja hullutellen. Harjoitellaan visualisoimaan omia ideoita ja tutustutaan muotipiirustusten tekemiseen. Tehdään erilaisia pinta- ja rakennekokeiluja sekä ideoidaan ja suunnitellaan erilaisia asusteita tai asukokonaisuuksia annettujen ohjeistusten pohjalta. Saadaan erilaisia näkökulmia suunnittelutyöhön ja eri materiaalien käyttöön vaatesuunnittelussa. Opintojaksolla työskennellään yksin ja ryhmissä.

KU32 Kuvataiteen ja/tai designin projekti I (1-2 op) VA

Itsenäisesti suoritettavalla opintojaksolla harjaannutaan pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Syvennetään omia teknisiä valmiuksia ja toteutetaan taideteos, teossarja tai muu visuaalisen alan tuote. Työskentely esitetään portfoliomuodossa. Opintojakson arviointi perustuu teokseen tai tuotteeseen sekä projektia esittelevään portfolioon.

Erityistä: Opintojakso suoritetaan vapaasti valittuna aikana. Opintojakso on merkitty opintojaksotarjottimella 1. periodiin. Opiskelija tekee itsenäisen opintojakson suorittamisesta anomuksen Wilmassa. Opintojakson aloittaminen edellyttää, että opettaja hyväksyy suunnitelman.

KU33 Kuvataiteen ja/tai designin projekti II (1-2 op) VA

Opintojakson aikana opiskelija toteuttaa itsenäisen projektin yhteistyössä koulun ulkopuolisen toimijan kanssa. Opiskelija sopii projektista ja sen dokumentoinnista opettajan kanssa etukäteen. Tunnustetaan opiskelijan harrastuneisuus ja aktiivisuus kuvataiteen alalla. Opintojakson arviointi perustuu projektia esittelevään portfolioon.

Erityistä: Opintojakso suoritetaan vapaasti valittuna aikana. Opintojakso on merkitty opintojaksotarjottimella 1. periodiin. Opiskelija tekee itsenäisen opintojakson suorittamisesta anomuksen Wilmassa. Opintojakson aloittaminen edellyttää, että opettaja hyväksyy suunnitelman.

DE5 Design nyt (2 op) VA

Opintojaksolla tutustutaan ja tutkitaan muotoilun uusia tuulia ja ilmiöitä. Mitä tarkoittavat palvelumuotoilu, Maker –kulttuuri, Fablab ja DIY? Miten saada vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin vaikka pelillistämällä ongelmanratkaisu? Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin tekemisen paikkoihin, tehdään itse, etsitään yhdessä ratkaisuja käytännön ongelmiin ja jaetaan omaa osaamista muiden kanssa. Opintojaksoon kuuluu mahdollisuuksien mukaan yritys-, oppilaitos- tai museovierailu. Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu työskentely ja dokumentointi. Opintojakso tukee yhteiskunnallisen osaamisen tavoitteita.

DE6 Design ja kulttuuriympäristöt (2 op) VA

Kulttuurinen näkökulma muotoiluun. Tutustutaan projektimaisella työskentelyllä käsityöhön ja muotoiluun Suomessa ja maailmalla. Tehdään materiaali- ja tekniikkakokeiluja. Suunnitellaan, valmistetaan ja arvioidaan tuote, teos tai projekti annetun teeman pohjalta ja tehdään portfolio. Opintojaksolla tehdään töitä erilaisissa oppimisympäristöissä ja mahdollisesti erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu työskentely ja dokumentointi. Opintojakso tukee monitieteisen- ja kulttuuriosaamisen tavoitteita.

DE7 Käsityö ja taide (2 op) VA

Opintojaksolla syvennetään omaa taiteellista ja taidollista ilmaisua kokeilemalla ja kokemalla taidetta ja käsityötä erilaisissa oppimisympäristöissä ja tilanteissa. Hyödynnetään vanhoja taitoja ja kokeillaan uusia tapoja sekä materiaaleja itsensä ilmaisemiseen. Voiko rahkasammaleesta virkata maton ja pajukepeistä ommella verhot? Mitä voisi syntyä kymmenestä metristä sähköjohtoa? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu työskentely ja dokumentointi. Opintojakso tukee vuorovaikutusosaamisen tavoitteita.

DE8 Juhlapukeutuminen (2 op) VA

Opintojaksolla tutustutaan pukeutumisen historiaan, juhlavaatteiden materiaaleihin ja yksityiskohtiin, sekä juhlapukeutumiseen ja -etikettiin. Suunnitellaan ja toteutetaan ainutkertainen, tarkoituksenmukainen ja laadukas juhlapuku tai juhlapuvun koeversio. Valmiit juhla-asut esitellään opintojaksolla sovittavalla tavalla. Mitä juhlapukuni kertoo minusta? Voiko juhla-asun valmistaa vanhoista farkuista? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu työskentely ja dokumentointi. Opintojakso tukee globaali- ja kulttuuriosaamisen tavoitteita.

DE9 Tekstiilivärjäyksen työpaja (2 op) VA

Tutustutaan tekstiilien värjäykseen. Opetellaan tekstiilien vastuullisia värjäysmenetelmiä luonnonväreillä ja synteettisillä väreillä, sekä syvennetään materiaalituntemusta. Työpajatyöskentelyssä kiinnitetään huomiota turvalliseen ja ekologiseen työskentelytapaan. Opintojaksolla suunnitellaan ja valmistetaan tuote tai teos, jossa yhdistetään ja sovelletaan erilaisia materiaaleja ja värjäysmenetelmiä. Miten kemiasta tutut kovalenttisidokset liittyvät kankaan värjäämiseen? Voiko ruosteisella naulalla värjätä kangasta? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu työskentely ja dokumentointi. Opintojakso tukee eettisyys- ja ympäristöosaamisen tavoitteita.

DE10 Tekstiilipainannan työpaja (2 op) VA

Tutustutaan tekstiilien pinnan kuviontiin erilaisilla kankaanpainannan työtapoja käyttäen. Opetellaan erilaisten materiaalien kuviointia pigmentti- ja reaktiiviväreillä. Harjoitellaan omaa ilmaisua, erilaisten materiaalien ja tekniikoiden soveltamista, sekä turvallisia työskentelytapoja. Opintojaksolla suunnitellaan ja valmistetaan tuote tai teos. Miltä näyttää tanssimalla kuvioitu kangas? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu työskentely ja dokumentointi. Opintojakso tukee vuorovaikutusosaamisen tavoitteita.

DE11 Romusta designiksi ja lumpusta luomukseksi (2 op) VA

Opintojaksolla tehdään ekologisia tekoja muotoilun ja käsityön keinoin. Tavoitteena on, että opiskelija oppii tekemään kuluttajana ja käsityöntekijänä oikeita valintoja ekologisista ja eettisistä lähtökohdista käsin. Tarkastellaan kierrätettäviä ja uusiokäytettäviä materiaaleja ja niiden käyttömahdollisuuksia, sekä ajankohtaisia aiheeseen liittyviä kestävän kehityksen teemoja, tekniikoita tai innovaatiota. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan yrityksiin tai yhdistyksiin, joiden toimintaperiaate pohjautuu kierrätettävään tai uusiokäytettävään materiaaliin. Suunnitellaan ja toteutetaan tuote tai –teos kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Onko toisen romu sinun aarteesi? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu työskentely ja dokumentointi. Opintojakso tukee eettisyys- ja ympäristöosaamisen tavoitteita.

DE12 Langalla (2 op) VA

Luodaan langasta. Perehdytään erilaisiin langasta tai lankamaisesta materiaalista valmistettuihin pintoihin ja rakenteisiin. Tutustutaan esimerkiksi neulomisen, virkkaamisen, kirjonnan ja solmeilun historiaan, valmistustekniikoihin, välineisiin ja materiaaleihin. Voiko ompelukoneella piirtää ja ristipistoilla vaikuttaa?

Miten Fibonaccin lukujono ja villasukka voisivat liittyä toisiinsa?

Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu työskentely ja dokumentointi. Opintojakso tukee hyvinvointiosaamisen tavoitteita.

DE13 Puu- ja metalliteknologia (2 op) VA

Tutustutaan esinemuotoiluprosessiin. Opintojaksolla opiskellaan metallin ja puun työstöä, metallien ja puun ominaisuuksia sekä niiden soveltuvuutta muotoiluun ja arjen teknologisten ongelmien ratkaisuun. Opetellaan rakenne-, liitos-, ja pinnankäsittelytekniikoita sekä valmistetaan käyttöesineitä tai niiden mallinnuksia. Minkälainen esine on eettinen ja ekologinen? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu työskentely ja dokumentointi. Opintojakso tukee hyvinvointiosaamisen tavoitteita.

DE14 Huonekalumuotoilu (2 op) VA

Tutustutaan huonekalumuotoiluprosessiin. Toteutetaan huonekalun suunnitelma, huonekalun osa tai mallinnus erilaisia tarkoituksenmukaisia materiaaleja, tekniikoita ja työskentelytapoja käyttäen. Onko huonekalu aina huonekalun näköinen? Minkälainen huonekalu kestää aikaa ja käyttöä? Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu työskentely ja dokumentointi. Opintojakso tukee monitieteisen ja luovan osaamisen tavoitteita.

Opinto-ohjaus (OP)

OP1 Minä opiskelijana (2 op) PA

Opintojaksolla keskitytään lukion alkuvaiheeseen, orientoitumiseen ja lukio-opintojen suorittamiseen. Opintojakso toteutetaan moniammatillisesti. Jatko-opintoihin liittyviä asioita painotetaan OP1 –opintojaksolla sen mukaan kuin ne liittyvät lukio-opintojen kannalta keskeisiin kysymyksiin.

OP1-opintojakson suoritettuaan opiskelija on tehnyt henkilökohtaisen opintosuunnitelman, johon sisältyy

• opiskelusuunnitelma lukioajalle

• alustava ylioppilaskirjoitussuunnitelma

• alustava jatko-opinto- ja urasuunnitelma

OP2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (2 op) PA

Opintojaksolla syvennetään ja laajennetaan tietoja jatko-opintomahdollisuuksista ja työelämästä. Opiskelija pääsee tutustumaan lukion jälkeisiin eri koulutusvaihtoehtoihin. Opiskelija saa valmiuksia tulevaisuutensa suunnitteluun.

OP2- opintojakson suoritettuaan opiskelija on päivittänyt henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa. Siihen sisältyy

• opiskelusuunnitelma lukioajalle

• päivitetty ylioppilaskirjoitussuunnitelma

• päivitetty jatko-opinto- ja urasuunnitelma

OP3 Tutortoiminta (2-4 op) VA

Opintojaksolla harjoitellaan vuorovaikutusosaamista kuten ryhmäyttämistä ja lukion aloittavien opiskelijoiden ohjaamista koulun käytänteisiin. Tutoreiden osallistuminen koulun esittelytilaisuuksiin tukee yhteiskunnallisen osaamisen tavoitteita. Opintojaksolla voidaan hyödyntää muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliiton tarjoamaa koulutusta. Opintojakson voi suorittaa toisena opiskeluvuonna ja jatkaa mukana toiminnassa myös seuraavan lukuvuoden. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä

OP4 Työelämätaidot (2 op) VA

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan työelämätaitoja, kuten itseohjautuvuutta ja yhteistyötaitoja. Opintojakso tukee yhteiskunnallisen osaamisen tavoitteita. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti opinto-ohjaajalta saatujen ohjeiden mukaisesti. Opintojakson suorittamiseen sisältyy vähintään 30 tuntia työskentelyä ja raportointi ohjeiden mukaan. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

OP5 Pienryhmätoiminta (1-4 op) VA

Ohjauksellinen pienryhmätoiminta toteutetaan vaihtuvin teemoin eri lukuvuosina. Opintojakso tukee opiskelijoiden hyvinvointiosaamista. Pienryhmätoiminnan tavoitteena on tukea opiskelijoiden lukio-opintojen aloitusta, lukio-opintoja tai jatko-opintoihin siirtymistä. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Temaattiset opinnot (TO)

TO1 Sukupuoli ja seksuaalisuus ennen ja nyt FI, HI, UE (2 op) VA

Opintojakso käsittelee sukupuolta ja seksuaalisuutta filosofisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä. Tarkastelun kohteena ovat eri filosofiset näkemykset sukupuolesta ja seksuaalisuudesta sekä tavat käsittää naisen asema, sukupuolen moninaisuus ja seksuaalisuus eri aikoina ja eri uskonnoissa. Opintojakso syventää opiskelijan tietoja ja ymmärrystä omasta identiteetistään sekä tarkasteltavien ilmiöiden moninaisuudesta. Tavoitteena on myös oppia kuuntelemaan ja kunnioittamaan toisten näkemyksiä. Opintojaksosta ei ole koetta eikä oppikirjaa, vaan sen arviointi perustuu läsnäoloon ja annettujen tehtävien tekemiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

TO2 Highlights of the US History ENA, HI (2 op) VA

Opintojaksolla tutustutaan Yhdysvaltojen historian käännekohtiin erityisesti toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta. Painopisteenä ovat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset (esim. kansalaisoikeustaistelu), joihin perehdytään sekä historian että englannin avulla. Opintojaksolla tehdään mm. suullisia esitelmiä ja muita kurssitöitä sekä osallistutaan ryhmäkeskusteluihin. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

TO3 Kehity keskittyjänä (1 op) VA

Opintojaksolla perehdytään keskittymiseen ja tarkkaavaisuuteen sekä harjoitellaan ja tutustutaan erilaisiin keinoihin parantaa keskittymistä. Tavoitteena on lisätä keinoja oman keskittymiskyvyn parantamiseen Opintojakson aikana itsetuntemus ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen kehittyvät. Arviointi perustuu läsnäoloon ja harjoitusten tekemiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

TO4 Luonnontieteiden työpajat FY, KE, BI, KUDE (2 op) VA

Opintojaksolla syvennetään ja sovelletaan kokeellisten luonnontieteiden osaamista oppiainerajoja ylittäen. Opintojaksolla vahvistetaan opiskelijan uteliaisuutta ja taitoa tulkita luonnontieteen ilmiöitä erilaisista näkökulmista katsottuna. Voidaan esimerkiksi tutkia kuvataide- ja designopinnoissa käytettäviä materiaaleja kemian näkökulmasta, tutustua teknologian innovaatioihin fysiikasta tutuilla kokeellisilla menetelmillä tai tutkia biologian ilmiöitä kemian työtavoilla. Opintojaksolla tehdään töitä erilaisissa oppimisympäristöissä ja mahdollisesti erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Laaja-alaisista osaamistavoitteista erityisesti vuorovaikutusosaaminen ja monitieteinen luova osaaminen ovat keskiössä. Opintojakson arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön ja osallistumiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

TO5 Kuva ja liike KU, LI (2 op) VA

Opintojaksolla tutustutaan kuvaa ja liikettä yhdistäviin ilmaisukeinoihin. Siinä voivat yhdistyä mm. performanssin, tanssin, toimintamaalauksen, happeningin, videotaiteen piirteet. Työskentelyyn voidaan yhdistää myös muita taiteenlajeja ja teosten dokumentointia. Opintojaksolla toteutetaan teoskokonaisuus tai pienempien teosten sarja. Opintojakso tukee hyvinvointiosaamisen, vuorovaikutusosaamisen sekä eettisyyden ja ympäristöosaamisen tavoitteita. Arviointi perustuu teoksen tai teosten toteuttamiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

TO6 Taidetta retkeillen KU, LI (2 op) VA

Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan vaellusretki maastoon. Vaelluksen yhteydessä luonnon ja retken dokumentointia esimerkiksi piirtäen, maalaten ja valokuvaten. Opintojakso tukee hyvinvointiosaamisen ja vuorovaikutusosaamisen, monitieteisen ja luovan osaamisen sekä eettisyyden ja ympäristöosaamisen tavoitteita. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

TO7 Taidetta kaikilla aisteilla useita taideaineita, ainakin KU ja MU (2 op) VA

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan ja arvioimaan eri taiteenalojen ajankohtaisia toimintatapoja ja ilmiöitä. Opintojaksolla tarkastellaan taiteiden ja kulttuurien suhdetta sekä taiteen merkityksiä omassa elämässä, yhteiskunnassa ja maailmassa. Opiskelijoille merkityksellisiä teemoja ja aihepiirejä tutkitaan eri taiteenalojen keinoin ja niitä yhdistellen. Opintojakso toteutetaan vähintään kahden taiteenalan välisenä kokonaisuutena. Opintojakso tukee hyvinvointiosaamisen, luovan osaamisen, vuorovaikutusosaamisen sekä globaalin kulttuuriosaamisen tavoitteita.

TO8 Taide ja tiede KU+DE ja luonnontieteet (2 op) VA

Kuvataiteen ja designin sekä jonkin luonnontieteen oppiaineita yhdistelevä opintojakso, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä nykytaiteesta ja muotoilusta sekä niiden yhteyksistä tieteeseen ja teknologiaan. Opiskelija harjoittelee monialaista ajattelua ja kokeilee kuvallisessa työskentelyssään luonnontieteellisiä työmenetelmiä. Tutustutaan kuvataiteen ja muotoilun sekä luonnontieteiden välisiin yhteyksiin eri aikoina ja erityisesti nykytaiteessa. Opintojaksolla tehdään töitä erilaisissa oppimisympäristöissä ja mahdollisesti erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Opintojakson aikana toteutetaan teos, tuote tai palveluidea. Opintojakson jatkuvan ja monipuolisen arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely. Opintojakso tukee erityisesti monitieteisen ja luovan osaamisen sekä vuorovaikutusosaamisen tavoitteita.

TO9 Kansainvälisyys 1 useita aineita (2 op) VA

Opintojaksolla osallistutaan opiskelijavaihtoon ja toimitaan vastavuoroisesti kansainvälisen vieraan isäntäopiskelijana. Opintojaksoon kuuluu vieraiden ohjelman suunnittelua sekä mahdollisen projektityön tekemistä. Vuorovaikutusosaaminen näkyy esim. toisiin tutustumisessa ja ryhmäytymisessä. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

TO10 Kansainvälisyys 2 useita aineita (2 op) VA

Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan opintomatka kohteeseen, jossa puhutaan koulussamme opetettavaa kieltä. Opintojaksoon kuuluu opintomatkan lisäksi lähitapaamisia ja opiskelijoiden tekemiä esityksiä kohteesta. Monitieteinen ja luova osaamien näkyy esim. kirjallisten tai suullisten tuotosten tekemisessä. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

TO11 Kansainvälisyys 3 useita aineita (2-4 op) VA

Opintojaksolla opiskelija osallistuu johonkin koulun kansainvälisyyshankkeeseen osallistumalla hanketyöskentelyyn ja mahdollisesti toimimalla kansainvälisen vieraan isäntäopiskelijana. Monitieteinen ja luova osaamien näkyy esim. kansainvälisten työryhmien erilaisten hanketuotosten tekemisessä. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kahteen hankekokoukseen osallistuminen oikeuttaa neljään opintopisteeseen.

TO12 Kansainvälisyys 4 useita aineita (2 op) VA

Opintojaksolla opiskelija toimii kansainvälisyystutorina, joka voi esitellä koulua vieraille, järjestää koulun yhteisiä tempauksia tai esitellä koulun kansainvälistä toimintaa. Globaali- ja kulttuuriosaaminen näkyy esim. huomioitaessa vuorovaikutustilanteeseen osallistuvien erilaiset kulttuuriset ja kielelliset taustat. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

TO13 Yrittäjyyden ja työelämän opintojakso (2-4 op) VA

Tutustutaan monipuolisesti yrittäjyyteen erilaisia yhteistyötahoja ja oppimisympäristöjä hyödyntäen. Tavoitteena on työelämätaitojen ja yrittäjyysosaamisen vahvistaminen. Opiskelijoiden opintojakso koostuu erilaisista yrittäjyyteen liittyvistä moduuleista, ja yksilölliset opintokokonaisuudet muodostuvat opiskelijan omista tarpeista käsin. Opintojakson osat voivat olla esimerkiksi yrittäjämäisen toiminnan harjoittaminen tai tapahtumien ja tilaisuuksien tuottaminen koulun perustoiminnan yhteydessä. Moduulit voivat koostua myös koulun ulkopuolisista projekteista. Opiskelijan opintojaksosuorituksista sovitaan opettajan kanssa lukuvuosittain. Opintojakso tukee erityisesti yhteiskunnallinen osaaminen ja vuorovaikutustaidot tavoitteita. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

TO14 Liikennekasvatus (2 op) VA

B-ajokortti

TO15 Hygieniapassi (2 op) VA

Hyväksytysti suoritettu hygieniapassi

TO16 Opiskelijatoimikunta (2 op) VA

Lukion opiskelijat muodostavat opiskelijakunnan, jota johtaa opiskelijakunnan yhteisesti valitsema hallitus. Opiskelijakunnan hallitus kehittää lukion toimintaa ja toimii opiskelijoiden tärkeänä väylänä vaikuttaa koulun toimintaan, päätöksentekoon ja käytänteisiin. Opiskelijakunnan hallitus edistää yleistä viihtyvyyttä ja kouluhyvinvointia, sekä osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Opiskelijakunnan hallituksen tavoitteena on edustaa opiskelijoita, sekä suunnitella ja järjestää toimintaa, tapahtumia ja teemaviikkoja.

Opintojaksolla opiskelija osallistuu opiskelijakunnan hallituksen toimintaan vähintään yhden vuoden ajan. Opintojakso tukee erityisesti yhteiskunnallisen osaamisen ja vuorovaikutusosaamisen tavoitteita ja se arvioidaan suoritusmerkinnällä.

TO17 C++-ohjelmoinnin alkeet (1 op) VA

Opintojaksolla tutustutaan C++-ohjelmointikieleen. Liikkeelle lähdetään perusasioista, joten opintojakso sopii hyvin, vaikka ei ole aiempaa ohjelmointikokemusta. Opintojaksolla työskennellään tekemällä erilaisia pieniä ohjelmointiharjoituksia yksin tai pienissä ryhmissä opettajan ohjeistuksella. Käsiteltävinä asioina ovat muun muassa if-, while- ja for -rakenteet. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

TO18 Hyvinvointia arkeen TE+PS (1 op) VA

Opintojakson tavoitteena on lisätä itsetuntemusta, hyvinvointia ja jaksamista. Opintojaksolla tarkastellaan syvällisesti hyvinvointiin liittyviä teemoja teorian ja käytännön harjoitusten kautta. Oppiminen tapahtuu pienessä ryhmässä, turvallisen tilan periaatteita noudattaen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

TO19 Kehon ja mielen hyvinvointi LI+PS (1 op) VA

Opintojakson tavoitteena on lisätä kehon ja mielen hyvinvointia. Opintojaksolla tavoitellaan hyvinvointia psykologisten ja liikunnallisten käytännön harjoitusten kautta tekemällä erilaisia psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin ja palautumiseen tähtääviä harjoituksia. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

TO20 Korkeakoulukurkistukset (1 op) VA

Opintojaksolla tutustutaan jatko-opintoaloihin sekä Tampereen ammattikorkeakoulussa että Tampereen yliopistossa. Esimerkiksi tekniikan aloja voi opiskella molemmissa korkeakouluissa. Opintojaksolla tutustutaan opintotarjontaan, oppimisympäristöihin ja mahdollisuuksien mukaan osallistutaan asiantuntijaluennoille. Projektiviikolla pääsee tutustumaan, miten moninaisin tavoin tekniikan aloja korkeakouluissa opiskellaan. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteena on yhteiskunnallinen osaaminen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.   

Ryhmäkoko on maksimissaan 25 opiskelijaa.   

TO21 Korkeakoulukurkistukset (1 op) VA

Opintojaksolla tutustutaan jatko-opintoaloihin sekä Tampereen ammattikorkeakoulussa että Tampereen yliopistossa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalaa voi opiskella molemmissa korkeakouluissa. Opintojaksolla tutustutaan opintotarjontaan, oppimisympäristöihin ja mahdollisuuksien mukaan osallistutaan asiantuntijaluennoille. Projektiviikolla pääsee tutustumaan, miten moninaisin tavoin sote-alaa korkeakouluissa opiskellaan. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteena on yhteiskunnallinen osaaminen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.   

Ryhmäkoko on maksimissaan 25 opiskelijaa.  

TO22 Hullu Prinssi 2.4 -teatteriproduktio (2 op) VA

Tammerkosken lukio osallistuu vuosien 2023-2024 aikana Hullu Prinssi 2.4 fantasiamusikaalin puvustukseen ja graafisen ilmeen suunnitteluun. Yhteistuotannossa on mukana Tampereen Työväenteatterin ja kuusi oppilaitosta. Puvustustyön aikana tutustutaan teatteripuvustukseen, pukusuunnittelijan työhön, valmistetaan fantasiamusikaalin pukuja ja asusteita sekä avustetaan esityksissä. Opintojaksolla on myös mahdollista osallistua produktion mainonnassa ja käsiohjelmassa käytettävän graafisen ilmeen suunnitteluun ja toteutukseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä.

TO23 Digiapurit (1 op) VA

Digiapurit-opintojaksolla opiskelijat toimivat sekä oman ohjausryhmänsä digiapureina että tarjoavat apua ja opastusta lukiossa muiden opiskelijoiden tietokoneen ja sen ohjelmistojen käytössä. Digiapurit auttavat myös Abittiin liittyvissä teknisissä ongelmissa ja ovat tukena Abittitikkujen päivitystyössä.

TO24 Kansainvälisyys 5 (4 op) VA

Opintojaksolla osallistutaan pitkäkestoiseen opiskelijavaihtoon ja toimitaan vastavuoroisesti kansainvälisen vieraan isäntäopiskelijana. 4 opintopistettä. Suoritusmerkintä.

Lukiodiplomit

KOLD1 Kotitalouden lukiodiplomi (2 op) VA

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja ilmentää omaehtoista harrastuneisuuttaan kotitaloudessa

• osaa kertoa ja välittää lukiodiplomille asettamansa tavoitteet ja lähtökohdat

• antaa näytön kotitalouden osaamisesta osoittamalla tutkivaa ja soveltavaa opiskelua, vuorovaikutteista toimintaa, yhteisöllistä tiedon rakentamista ja osaamisen jakamista sekä kriittistä tiedon ja työskentelyn arviointia

• osaa tuottaa kokonaisuuden, jonka sisällön valinta, tehtäväidea sekä suunnittelu- ja toteutusprosessi tukevat toisiaan.

Keskeiset sisällöt

• perustuvat lukiodiplomille asetettuihin tavoitteisiin sekä opiskelijan valitsemaan teemaan, tehtäväideaan ja suunnittelu- ja toteutusprosessiin

• muodostuvat lukiodiplomityöstä, esseestä sekä itsearviointia ja kotitalouden tuntemusta kuvaavasta portfoliosta, jotka arvioidaan annettujen kriteerien perusteella.

KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi (2 op) VA

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa

• osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti kuvia

• osaa kertoa ja välittää lukiodiplomille asettamansa tavoitteet ja lähtökohdat

• osaa tuottaa taiteellisen ja visuaalisen kokonaisuuden, jonka sisällön tuottamisen ja esittämisen tavat tukevat toisiaan

• osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta

• osaa arvioida työskentelyprosessia ja teosta oman oppimisen näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt

• perustuvat lukiodiplomille asetettuihin tavoitteisiin sekä valittuun tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan

• muodostuvat teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia sekä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.

KÄLD3 Käsityön lukiodiplomi (2 op) VA

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan käsityössä

• osoittaa osaamistaan laadukkaiden käsityötuotteiden omaehtoisessa suunnittelussa, valmistuksessa sekä oppimisensa arvioinnissa

• osoittaa hallitsevansa käsityöprosessiin sisältyvät tavoitteiden asettamisen, ideoinnin ja suunnittelun vaiheet ja vaatimukset

• hallitsee, seuraa ja arvioi käyttämiään resursseja, työskentelyään ja oppimisprosessiaan

• osaa ottaa tuotteessa tai teoksessa huomioon esteettisyyden, eettisyyden, omaehtoisuuden näkökulmat ja ekologisuuden vaatimukset

• osaa ratkaista tuotteen tai teoksen toimivuuden, taloudellisuuden, ergonomisuuden, innovatiivisuuden ja teknisen toteutustavan vaatimukset käyttöympäristössään.

Keskeiset sisällöt

• perustuvat valittuun tehtävään, ideaan ja suunnittelu- ja valmistusprosessiin sekä niiden itsearviointiin

• muodostuvat käsityötuotteesta tai käsityöteoksesta sekä sen suunnittelu- ja valmistusprosessia ja itsearviointia kuvaavasta portfoliosta.

LILD4 Liikunnan lukiodiplomi (2 op) VA

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa

• pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään.

Keskeiset sisällöt

muodostuvat liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta.

MELD5 Median lukiodiplomi (2 op) VA

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• antaa erityisen näytön mediaosaamisestaan ja harrastuneisuudestaan

• osoittaa hallitsevansa monipuolisia media- ja vuorovaikutustaitoja sekä median välineiden, ilmaisukeinojen ja mahdollisuuksien luovaa käyttöä

• osoittaa hallitsevansa informaation kriittisen valinnan, tulkinnan, arvioinnin ja jäsentelyn taitoa

• osaa analysoida omaa mediasuhdettaan ja tunnistaa median toimintaympäristön.

Keskeiset sisällöt

• perustuvat lukiodiplomille asetettuihin tavoitteisiin sekä valittuun tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan

• muodostuvat portfolion ja mediaesityksen muodostamasta kokonaisuudesta.

MULD6 Musiikin lukiodiplomi (2 op) VA

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa

• osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja toiminnastaan.

Keskeiset sisällöt

• opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto

• erilaiset toteutustavat ja osa-alueet

TALD7 Tanssin lukiodiplomi (2 op) VA

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan tanssissa

• kehittää tanssillisen tehtävän myötä tanssillista osaamistaan edelleen

• kuvaa kirjallisesti tanssin opiskelupolkuaan ja tanssillista kehitystään.

Keskeiset sisällöt

• tanssillisena tehtävänä soolo- tai ryhmäteos, jonka opiskelija voi suorittaa joko esiintymällä tanssijana tai tekemällä koreografian

• tanssilliseen tehtävään liittyvä kirjallinen työ

• tanssin lukiodiplomiin sisältyvä tutkielma

TELD8 Teatterin lukiodiplomi (2 op) VA

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

• antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan teatterissa

• vahvistaa draamallisia ja teatteri-ilmaisullisia taitojaan sekä kartuttaa vuorovaikutuksen ja itsearvioinnin taitojaan.

Keskeiset sisällöt

• opiskelijan määrittelemä aihe joltakin teatterin alalta ja siihen liittyvä esitys

• työskentelyprosessin hallinta

• taiteellisen prosessin arviointitaidot

• taiteellisen kokonaisuuden ymmärtäminen

• teatterin keinot

• yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

• esityksen ja portfolion muodostama kokonaisuus

Draama ja teatteri (DT)

DT1 Draamallisen ilmaisun taitoja (2 op) VA

Opintojakso laajentaa opiskelijan omaa ilmaisua, harjaannuttaa toimimaan yksin ja ryhmässä sekä johdattaa teatteri-ilmaisun perusteisiin. Tavoitteena on, että opiskelija oppii voittamaan esiintymispelkonsa ja rohkaistuu toimimaan spontaanisti, vahvistaa yhteistyötaitojaan, kehittää omaa luovuuttaan ja oppii roolissa olemista ja roolin rakentamisen perusteista. Harjoitellaan fyysistä ilmaisua, tutkitaan äänenkäyttöä sekä tehdään improvisaatio- ja rooliharjoituksia. Opintojaksosta saa suoritusmerkinnän S. Draaman ja teatterin opinnot tukevat kaikkia laaja-alaisen osaamisen osa-alueita.

DT2 Ideasta muotoon (2 op) VA

Opintojakso jatkaa teatteri-ilmaisun perusteiden tutkimista ja johdattaa yleisölle suunnattuun esiintymistaitoon. Tavoitteena on, että opiskelija oppii kiinnittämään huomiota draaman peruselementteihin, kuten draamallisen jännitteen rakentumiseen, konfliktiin, tilaan ja aikaan. Lisäksi hän harjaantuu tekemään dramaturgisia ja esteettisiä valintoja, jotka koskevat esityksen sisältöä, muotoa, visuaalisuutta, rytmiä ja tyylilajia. Opintojaksolla suunnitellaan yksin ja/tai ryhmässä kohtauksia, katsotaan jokin ammattiteatterin esitys ja analysoidaan sitä yhdessä. Opintojaksosta saa suoritusmerkinnän S. Draaman ja teatterin opinnot tukevat kaikkia laaja-alaisen osaamisen osa-alueita.

DT3 Improvisaatio (2 op) VA

Opintojaksolla tutustutaan improvisaation keskeisiin asioihin, kuten hyväksymiseen ja tyrmäämiseen ja statustyöskentelyyn. Lisäksi harjoitellaan rakentavaa vuorovaikutusta ja "iloista mokaamista". Tutustutaan improvisaatioon erilaisin harjoituksin. Mahdollisuuksien mukaan käydään seuraamassa improvisaatioteatteriesitystä. Opintojaksosta saa suoritusmerkinnän S. Draaman ja teatterin opinnot tukevat kaikkia laaja-alaisen osaamisen osa-alueita.

DT4 Teatteritietoutta verkossa (2 op) VA

Opiskelija perehtyy monipuolisesti teatterin maailmaan. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija lisää ymmärrystään teatteriesityksistä ja oppii erittelemään niitä sekä lisää tietämystään näytelmäkirjallisuudesta ja harjaantuu analysoimaan ja tulkitsemaan näytelmiä. Opiskelija voi valita kiinnostuksensa mukaan erilaisia teatterin maailmaan liittyviä kirjallisia tehtäviä, jotka tukevat globaali- ja kulttuuriosaamista, hyvinvointiosaamista sekä vuorovaikutusosaamista. Jakso käy myös kolmanneksi pakolliseksi suoritukseksi ennen teatteri -lukiodiplomin tekemistä. Opintojakso suoritetaan Moodlessa, ja siitä saa suoritusmerkinnän S.

Päivitetty 16.4.2024