Hyppää sivuvalikkoon

Arviointi

Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijoille palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen. Lisäksi arviointi antaa tietoja opiskelijan huoltajalle sekä jatko-oppilaitosten, työelämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeita varten. Arvosanan antaminen on yksi arvioinnin muoto. 

Arviointi perustuu opetussuunnitelmissa määriteltyihin tavoitteisiin, ja siinä pyritään mahdollisimman suureen luotettavuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Opiskelijalle selvitetään etukäteen arvioinnin ja arvosanan muodostumisen perusteet ja häntä ohjataan myös itse- ja vertaisarviointiin.  

Opintojakson arviointi 

Arvioinnilla edistetään opiskelijan oppimista ja annetaan palautetta opiskelijalle opintojakson tavoitteiden saavuttamisesta. 

Opiskelijan opintojaksosuorituksesta annetaan arvosana opintojakson päätyttyä. Annettavan arvosanan tulee perustua monipuoliseen näyttöön oppiaineen ja opintojakson tavoitteiden saavuttamisesta. Erilaisten tuotosten lisäksi käytetään opiskelijan oppimisen ja työskentelyn havainnointia. Arvosanan antamisen tukena voidaan käyttää opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja sekä opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot ja taidot. Arviointi ei kohdistu opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 

Opintojakson alussa opiskelijalle selvitetään arvioinnin ja arvosanan muodostumisen perusteet sekä minimit arvioinnin edellytysten täyttämiseksi. Opintojakson arviointiperusteissa on esitettävä myös mahdollisesta puuttuvien näyttöjen arvosanaa alentavasta vaikutuksesta, sekä opintojakson keskeytymisen (K) perusteet. Tämän vuoksi opintojakson ensimmäisellä tunnilla läsnäolo on tärkeää. 

Mikäli osa arvioinnin edellytyksistä täyttyy vain osittain, sillä on vaikutusta opintojakson arvosanaan. Arvioinnin pohjana eivät saa olla pelkästään esim. kokeissa annetut näytöt. Myös arvosana 4 edellyttää aina, että arvioinnin edellytykset täyttyvät. 

Arvioinnin edellytyksiä ovat mm.: 

  • osallistuminen opetukseen: Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (LL 25 §). 
  • opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen annetussa määräajassa 
  • opintojakson koe ja/tai muut ilmoitetut näytöt  

Päättöperiodi 

Jokaisen periodin lopuksi on päättöperiodi, joka kestää seitsemän työpäivää. Päivän työskentely voi sisältää mm. kokeita, projektin tekoa, ryhmätenttejä tai vierailuja.  

Opettaja ilmoittaa opintojaksolla päättöperiodin tarkemmasta aikataulusta. Päättöperiodin työskentelyyn osallistuminen on osa opintojakson suoritusta. Erillisjärjestelyistä kuten kokeen tai muun suorituksen poikkeavasta suoritusajankohdasta on sovittava etukäteen opettajan kanssa.  

Lisäaika koetilanteissa 

Opiskelija voi saada lisäaikaa kokeisiin, jos hänellä on siihen erityisopettajan toteama erityinen syy (esim. sairaus tai vamma, lukivaikeus tai opetuskielen puutteellinen hallinta). Erityisopettaja merkitsee oikeuden lisäaikaan ja mahdollisiin muihin erityisjärjestelyihin opiskelijan kanssa Wilmaan opiskelijan profiilisivulle. Opiskelija itse pyytää aineenopettajilta lisäaikaa ennen kokeita.  

Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät 

Arvosana 4 tarkoittaa hylättyä opintojaksoa. Hylätty arvosana 4 voidaan laskea opintojaksokertymään, jos oppiaineen oppimäärä täyttyy kokonaisuudessaan hyväksytysti. Oppiaineen pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä opintojaksoista opiskelijalla saa olla hylättyjä opintojaksoarvosanoja (4) enintään seuraavasti: 

pakollisia ja valinnaisia opintoja 2-5 op -> 0 op verran

pakollisia ja valinnaisia opintoja 6-11 op -> 2 op verran

pakollisia ja valinnaisia opintoja 12-17 op - > 4 op verran

pakollisia ja valinnaisia opintoja 18 op tai enemmän -> 6 op verran

Myös arvosana 4 edellyttää aina, että arvioinnin edellytykset täyttyvät. Jos riittäviä näyttöjä arvosanan antamiseksi ei ole, opintojaksoa ei voida arvioida, vaan opintojakson suoritusta pitää täydentää. 

Opiskelijan on mahdollisuus poistaa valtakunnallisesta valinnaisesta opintojaksosta saatu hylätty (4) arvosana kokonaan. Hylätyn arvosanan lisäksi poistuvat myös ko. suorituksen opintopisteet. Poisto tehdään vain opiskelijan pyynnöstä.

T= täydennettävä opintojakso. Opintojaksoa ei pystytä arvioimaan vähäisten ja puuttuvien opintosuoritusten takia. Vaadittavat täydennykset on suoritettava viimeistään seuraavan periodin aikana tai opettajan kanssa sovittuun ajankohtaan mennessä. Arvosanan yhteyteen arvioitsija on kirjoittanut lisätietoihin, mitä suorituksesta vielä puuttuu ja mitä arvosana mahdollisesti olisi ilman täydennystä (esim. merkinnöissä T=5 tarkoittaa, että nykyisillä näytöillä arvosanaksi tulee 5)

K = keskeytetty opintojakso. Opettaja voi keskeyttää opiskelijan opintojakson runsaiden poissaolojen ja opiskelun laiminlyönnin vuoksi keskusteltuaan ensin asiasta opiskelijan kanssa. Poissaolomerkinnän yhteydessä olevaan huomioita-kenttään merkitään varoitus siitä, että opintojakso on keskeytymisvaarassa ja opiskelijan kanssa keskustellaan asiasta. Opintojaksoa ei voida keskeyttää lääkärintodistuksella todistetuilla terveydellisistä syistä johtuvista poissaoloista ilman asiasta sopimisesta opiskelijan kanssa. Opintojakson suorittaminen loppuun on sovittava näissä tapauksissa aina tapauskohtaisesti. Opiskelija voi itse keskeyttää opintojakson opiskelun perustellusta syystä sovittuaan asiasta aineenopettajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Keskeytettyä opintojaksoa ei voi täydentää, vaan se on opiskeltava uudelleen, jotta opintojaksosta voi saada arvosanan. 

Suoritusmerkintää S= suoritettu opintojakso ja H= hylätty opintojakso käytetään 

  • Opinto-ohjauksessa 
  • Tammerkosken lukion koulukohtaisissa valinnaisissa opintojaksoissa (kuvataide ja design -opintojaksoja lukuun ottamatta) 
  • Taiteiden välisten opintojaksojen ja temaattisten opintojaksojen arvioinnissa 

Opiskelija voi jälkikäteen ennen päättötodistusta pyytää erillisellä lomakkeella suoritusmerkinnän (S) seuraavista oppiaineista: Liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden opintojakson sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain enintään kaksi opintojaksoa.  Lomakkeita on saatavilla toimiston edestä.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu 

Opiskelijalle tulee pyynnöstä antaa mahdollisuus hylätyn opintojakson arvosanan korottamiseen osoittamalla osaamista opintojakson keskeisissä tiedoissa ja taidoissa ja varata mahdollisuus uusia hylätty opintojaksosuoritus suorittamalla mahdolliset opintojakson hyväksyttävästä suorittamisesta puuttuvat näytöt. 

Opiskelija voi yrittää uusintakuulustelussa hylätyn opintojakson uusimista yhden kerran. 

Uusintakuulusteluun saa osallistua, jos on saanut opintojaksosta hylätyn arvosanan (4) tai jos opiskelija on ollut varsinaisena koepäivänä sairaana ja koe on tekemättä. 

Uusintakuulustelu järjestetään joka periodissa ja siihen ilmoittaudutaan Wilman kautta. Ilmoittautuminen päättyy ennalta ilmoitettuna ajankohtana ja uusintakokeen aikataulu on ilmoitettu kotisivuilla “Lukuvuoden aikataulut” -välilehdellä. Viidennen periodin uusintakoe on kesäkuun alussa. 

Poisjääminen uusintakuulustelusta ilman hyväksyttävää syytä lasketaan yrityskerraksi. Uusintakoepäivänä pitää osallistua normaalisti päivän opetukseen. 

Jos opiskelija saa opintojakson arvosanakseen uusintakuulustelun jälkeenkin arvosanan 4 (hylätty), hänen on hyväksytyn arvosanan saadakseen suoritettava opintojakso uudelleen. 

Hyväksyttyä arvosanaa opiskelija voi yrittää korottaa suorittamalla opintojakson uudelleen. Arvioinnin tulee olla tällöinkin monipuolista. Lopulliseksi opintojakson arvosanaksi tulee kyseisistä suorituksista parempi. 

Arvioinnin suorittanut opettaja on vastuussa arvioinnistaan. Arviointiin tyytymätön opiskelija keskustelee asiasta ensin arvioinnin suorittaneen opettajan kanssa. Sen jälkeen asiasta voi valittaa rehtorille, joka keskustelee asiasta kummankin osapuolen kanssa. Jos opiskelija on tyytymätön arviointiin, hän voi kahden kuukauden kuluessa pyytää arvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Jos opiskelija on tyytymätön ratkaisuun, oikaisua voi pyytää aluehallintovirastosta.  

Päättöarvosanan muotoutuminen 

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona.  

Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja parempaa oppiaineen hallintaa kuin opintojaksojen arvosanoista määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa. Erillinen kuulustelu voidaan järjestää opiskelijan pyynnöstä ennen opintojen valmistumista.

Päättöarvosanaa voi korottaa myös koulukohtaisilla valinnaisilla opintojaksoilla annetulla lisänäytöllä, sekä opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella.

Päivitetty 21.11.2023