Hyppää sivuvalikkoon

Huoltajille

Tähän tietopakettiin on koottu tärkeimmät lukioasiat, joita juuri teidän on huoltajina hyvä tietää. Toivottavasti tiedot auttavat koko perhettänne siinä, että voitte tukea nuoren lukiolaisen opiskelua parhaanne mukaan yhdessä koulun kanssa.

LUKUVUOSI 2023-2024

Syyslukukausi ke 9.8. - pe 22.12.2023

Syysloma ma 16.10. - pe 22.10.

Itsenäisyysjuhla ti 5.12.

Vapaapäivä (avoimien ovien työpäivästä) 15.12. 

Joululoma 23.12.2023 - 7.1.2024

 

Kevätlukukausi ma 8.1. - la 1.6.2024

Avoimien ovien päivä (koulupäivä) la 20.1.

Penkinpainajaiset to 8.2.

Wanhojen päivä pe 9.2.

Talviloma ma 26.2. - pe 1.3.

Pääsiäisloma to 28.3. - ma 1.4. (kiirastorstai vapaa)

Kevätjuhla la 1.6.

 

Vanhempainillat

23A-I ke 30.8. kello 18.00

22A-I ti 14.11 kello 18.30

21A-I ke 8.11 kello 18.30

Yleistä tietoa

Lukio-opiskelu on teoreettisempaa kuin opiskelu peruskoulussa ja se vaatii enemmän aikaa ja työtä. On tärkeää, että heti lukion alussa omaksutaan tehokas opiskelutekniikka. Lukion työtavat ovat monipuolisia ja pääosin tuttuja jo peruskoulusta: opettajajohtoista luokkaopetusta, luennointia, keskustelua sekä työskentelyä yksittäin ja ryhmissä sekä yhä useammin myös etä- ja verkko-opiskelua. Peruskouluun verrattuna kasvaa erityisesti itsenäisen työskentelyn osuus. Tärkeää on halu oppia ja tahto kehittää opiskelutaitoja.

Lukion oppitunneilla käytetään digitaalisia oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja, erikoisohjelmia, internetin aineistoa ja sosiaalisen median palveluja tiedonhankintaan ja työskentelyyn. Siksi jokaisella opiskelijalla on oltava aina koululta saatu, kannettava tietokone mukana oppitunneilla. Opiskelijat tulevat käyttämään omaa kannettavaa tietokonettaan myös ylioppilaskirjoituksissa ja kurssikokeissa.

Opiskelun ehdoton edellytys on läsnäolo tunneilla. 

Oppitunnit Tampereen lukioissa ovat 75 minuutin pituisia. Tämä tarkoittaa sitä, että opintojakson oppitunteja on 3 kertaa viikossa eli päivän aikana on vähemmän eri aineita kuin yläkoulussa.

Lukion opinnot jaetaan pakollisiin, valtakunnallisiin valinnaisiin, sekä paikallisiin opintojaksoihin. Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot ovat pääasiassa pakollisiin opintojaksoihin välittömästi liittyviä opintoja ja niitä on opiskeltava koko lukion aikana vähintään 20 opintopisteen verran. Ylioppilastutkinto pohjautuu sekä pakollisiin että valtakunnallisiin valinnaisiin opintojaksoihin. Pakollisten opintojaksojen suorittaminen on edellytys kyseisen oppiaineen yo-kokeeseen osallistumiselle. 

Opiskelija voi suorittaa lukion vähintään kahdessa ja puolessa tai enintään neljässä vuodessa ilman poikkeuslupaa. Lukio antaa opiskelijalle mahdollisuuden tehdä yksilöllisiä ja joustavia valintoja, mutta hänellä on itsellään vastuu opiskelun etenemisestä. 

Lukion aloitus

Opiskelijat jaetaan ohjausryhmiin. Jokaisella ryhmällä on ryhmänohjaaja, joka vastaa tehtävänkuvaltaan perusopetuksen luokanohjaajaa. Ensimmäinen lukuvuosi alkaa Tammerkosken lukiossa ryhmittäin valmiin lukujärjestyksen mukaisesti. Ensimmäisessä periodissa on opinto-ohjauksen opintojakso (OP1), jota vetää ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja yhdessä muiden koulun toimijoiden kanssa. Osa OP1-opintojakson tunneista pidetään ensimmäisenä lukuvuotena periodissa 4.

OP1-opintojakso tähtää ryhmäyttämiseen ja opiskeluvalmiuksien kehittämiseen heti lukion alussa, jolloin sopeutuminen ja tottuminen uuteen opiskeluympäristöön, uusiin ihmisiin ja talon tapoihin helpottuu. 2. periodista eteenpäin ja koko muun lukion ajan opiskellaan pääasiassa vaihtuvissa opintojaksoryhmissä.

Opiskelija tekee loput ensimmäisen vuoden valinnoistaan OP1-opintojaksolla opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan ja kotiväen avulla. Tässä vaiheessa ryhmät sekoittuvat ja lukion luokattomuus konkretisoituu. Toisen opintovuoden valinnat tehdään loppukeväällä. 

Kodin ja koulun välinen yhteydenpito

Ryhmänohjaaja on opiskelijan lähiaikuinen koulussa ja henkilö, joka tuntee ryhmässä olevat nuoret parhaiten, joten ryhmänohjaajaan otetaan yhteyttä oman nuoren kouluasioissa. Ryhmänohjaaja ottaa huoltajiin yhteyttä tarvittaessa. Huoltajien yhteystiedot on syytä pitää ajan tasalla mahdollisimman hyvin Wilmassa, sillä yhteydenpito koulun ja kodin välillä tapahtuu Wilma-viesteillä. 

Huoltajat voivat seurata koulun toimintaa ja tapahtumia esim. viikoittaisten ryhmänohjaustiedotteiden välityksellä. Ryhmänohjaajat lähettävät Wilman viesteillä vuositasojen ajankohtaisia terveisiä lähes periodeittain. 

Lukion eteneminen

Lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin, joiden aikana opiskellaan lukion tarjoamia opintojaksoja. Jokaisen periodin lopussa annetaan arvosanat tai suoritusmerkinnät, jotka näkyvät Wilmassa. Opiskelija saa päättötodistuksen lukio-opintojen päätteeksi. Wilmassa näkyy opiskelijan opintojaksokertymä, jota huoltajan tulee seurata. Opintojaksoja on lukion aikana valittava vähintään 150 opintopisteen edestä. Ensimmäisenä ja toisena vuonna on kolmen vuoden opiskelutahdissa hyvä kerryttää vähintään 60 opintopistettä, jolloin viimeiselle vuodelle jää maksimissaan 30 opintopistettä. 

Wilmassa voi olla numeroarvosanojen lisäksi kirjainmerkintöjä T, K, S ja H. 

  • T eli täydennettävä tarkoittaa esim. että tehtäviä on palauttamatta tai koe on tekemättä. Arvosanan yhteyteen arvioitsija on kirjoittanut lisätietoihin, mitä suorituksesta vielä puuttuu ja mitä arvosana mahdollisesti olisi ilman täydennystä (esim. merkinnöissä T=5 tarkoittaa, että nykyisillä näytöillä arvosanaksi tulee 5)
  • K eli keskeytetty tarkoittaa, että opintojakso on opiskeltava uudelleen. 
  • S eli suoritettu tarkoittaa, että opintojakso on suoritettu. 
  • H tarkoittaa, että opintojakso on hylätty 

T-merkintä suoritetaan pääasiassa seuraavan periodin aikana. Jokaisen periodin jälkeen järjestetään uusintakoe, jossa opiskelijan on mahdollista uusia hylätty opintojakso. Uusintakokeeseen saa osallistua, jos on saanut opintojaksosta hylätyn arvosanan (4) tai täydennettävän merkinnän T tai jos on ollut varsinaisena koepäivänä sairaana. 

Wilman kautta kotiväki saa tietää opiskelijan menestyksestä lukiossa. Jos Wilmassa on mielestäsi hälyttäviä merkkejä tai epäselviä kohtia, älä epäröi keskustella oman nuoren kanssa ja ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan. 

Periodit

Jokaisen periodin lopuksi on päättöperiodi, joka kestää seitsemän työpäivää. Kullakin opintojaksolla on koko päivä työskentelyaikaa. Se voi sisältää esim. kokeita, esitelmiä, opintoretkiä tai projektin tekoa.  

Muualla suoritettavat opintojaksot

Osan opintojaksoista voi valita lukioiden yhteiseltä verkkotarjottimelta. Opintoja voi suorittaa myös toisesta oppilaitoksesta. Tällaisia mahdollisuuksia tarjoaa mm. Tampereen aikuislukio, Tampereen kesäyliopisto ja Tampereen yliopisto. Joissakin tilanteissa opiskelija voi sopia opettajan ja rehtorin kanssa opintojakson itsenäisestä suorituksesta. 

Lukion oppimäärään voi sisällyttää myös esim. harrastuksen piirissä suoritettuja koulutuksia tai suorituksia, joiden voidaan katsoa soveltuvan lukion opetussuunnitelmaan. Näiden kohdalla suoritettujen opintojen hyväksymisestä osaksi lukio-opintoja päättää apulaisrehtori.  

Tukiopetus ja tukiopintojaksot

Eri oppiaineiden opintojaksoilla on mahdollista saada tukiopetusta, mutta asiasta täytyy ensin neuvotella opintojakson opettajan kanssa. Myös ryhmänohjaajan ja erityisopettajan puoleen voi kääntyä, jos opiskelu ei suju ja haluaa apua. Tammerkosken lukiossa järjestetään ns. tukiopintojaksoja kielissä, sekä lisäksi kaksi erityisopettajan pitämää opintojaksoa, joissa voi tehostaa opiskelutaitojaan. Tammerkosken lukiossa on maanataisin klo 14.40-16.00 läksykerho, jossa voi saada opettajan johdolla tukea ja tsemppausta tehtävien aloittamiseen ja tekemiseen. 

Poissaolot

Poissaolo oppitunneilta selvitetään Wilma-järjestelmän kautta. Huoltaja selvittää alaikäisen poissaolot Wilma-järjestelmän kautta viipymättä. 18 vuotta täyttänyt opiskelija selvittää poissaolonsa itse Wilman kautta. Yli viikon kestävistä sairauspoissaoloista toimitetaan lääkärintodistus apulaisrehtorille. Tilapäistä vapautusta koulutyöstä anotaan Wilman kautta hyvissä ajoin, joko ryhmänohjaajalta, apulaisrehtorilta tai rehtorilta. Opiskelija selvittää jokaisen opintojakson opettajan kanssa, mitä hänen tulee tehdä poissaolonsa aikana. Lomaa ei suositella päättöperiodille, sillä lukio ei järjestä ylimääräisiä koetilaisuuksia tavallisten uusintakoepäivien lisäksi. Lukio ei myöskään järjestetä ylimääräistä tukiopetusta, mikäli opinnoista on jääty jälkeen lomamatkan takia. 

Opintojakso voi keskeytyä runsaiden poissaolojen takia. Opettaja merkitsee Wilman poissaolomerkinnän yhteydessä olevaan huomioita -kenttään varoituksen opintojakson keskeytymisvaarasta neljännen poissaolon jälkeen. Jos poissaolot jatkuvat varoituksen jälkeen, opettajalla on oikeus keskeyttää opiskelijalta opintojakson suorittaminen.  

Vanhempainillat

Vanhempainilloissa saa ajankohtaista tietoa opintovuoden tärkeimmistä asioista ja tilaisuudessa ovat paikalla ryhmänohjaaja, aineenopettajia, opinto-ohjaaja ja rehtorit. Vanhempainiltojen aikatauluista informoidaan kotisivuilla ja Wilmassa. 

Yhteistyöterveisin Tammerkosken lukion henkilökunta.

Päivitetty 21.11.2023