Hyppää sivuvalikkoon

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

Ihmisiä kävelemässä kesällä kadulla.

Kaupungeissa ja kunnissa tehdään päätöksiä, joilla on monenlaisia vaikutuksia esimerkiksi asukkaisiin, ympäristöön ja talouteen. Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA, evaus) on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös voi vaikuttaa erilaisten ihmisryhmien elämään.

Evaus tuottaa päätöksentekijöille tietoa valmisteilla olevan asian ratkaisu- ja toteuttamisvaihtoehdoista. Erilaisten vaihtoehtojen arviointi auttaa ennakoimaan päätöksen mahdollisia hyviä ja huonoja vaikutuksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 

Päätöksen vaikutuksia tulee arvioida hyvissä ajoin ennen päätöksentekoa. Arvioinnin tulee olla riittävän analyyttinen ja objektiivinen, ja siihen kuuluu päätöksen kohderyhmän näkemysten selvittäminen.

Evaus lisää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Se tuo esiin erilaiset vaihtoehdot, ja sen avulla voidaan perustella, miksi tiettyyn ratkaisuun on päädytty.

Koska ennakkoarviointi pitää tehdä?

Kaikista päätöksistä ei tarvitse tehdä ennakkoarviointia. Evausta ei tarvitse tehdä esimerkiksi yksilöä koskevista asioista, oikaisuvaatimuksista tai viranhaltijan nimeämisistä.

Ennakkoarviointi tulee tehdä kun: 

  • päätös vaikuttaa ihmisiin tai asioihin suoraan tai epäsuorasti, välittömästi tai pitkän ajan kuluessa 
  • asia on strategisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti merkittävä 
  • kyseessä on merkittävä muutos palveluissa tai uusi tapa järjestää palveluja  
  • kun asia kohdistuu johonkin erityiseen väestöryhmään tai herkälle luontoalueelle 
  • päätöksellä on merkittäviä vaikutuksia johtamiseen tai henkilöstöön 

Miten ennakkoarviointi tehdään?

Päätöksen valmistelija vastaa päätöksen vaikutusten ennakkoarvioinnin toteuttamisesta. Myös lautakunnat, johtoryhmät tai muut päättävät toimielimet voivat linjata, milloin evaus on tarpeen tehdä.

Ennakkoarviointi voidaan toteuttaa asiasta riippuen nopeasti tai enemmän aikaa käyttäen. Arviointia tehdessä olisi hyvä olla mukana laaja joukko asiantuntijoita ja kohderyhmää tai ainakin riittävästi asiaan liittyvää tietoa.

Tampereen kaupungissa vaikutusten ennakkoarvioinnin koonti kuuluu kaupungin hyvinvointikoordinaattorille. Evaukset kootaan osaksi hyvinvointikertomusta. Ennakkoarvioinnin suunnittelussa voi olla yhteydessä kaupungin hyvinvointikoordinaattoriin tai lapsen oikeuksien erityisasiantuntijaan.

Lisätietoa

Jaana Ylänen
Hyvinvointikoordinaattori
Puhelin:
040 800 7874
Tiia Heinäsuo
Erityisasiantuntija
Puhelin:
050 411 2434

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/evaus.

Päivitetty 31.5.2024